Efesios 2

1Ti ta vo'nee, chamemoxuc ta stojol ti Dios ta scoj ti amulique, ta scoj ti xchopolil avo'ntonique. Ti Diose ja' o laj yac'boxuc acuxlejalic jmoj xchi'uc ti Cristoe. 2Yu'un ta vo'ne ti vo'oxuque jech laj apasic jech c'u cha'al ta spasic ti jnaclejetic ta banomile, ti ach'unojbeic smantal ti pucuj ti ta ic' ta xanave, ti ta x'abtej ta yo'ntonic ti buch'utic mu xch'unic ti c'usi ta xal ti Diose. 3Ja' jech to ox j'elantic jcotoltic ta vo'ne, cac'ojbetic yipal ta spasel ti c'usi ta xal ti o'ntonale, ti naca jsa' no'ox batel jmultic yo' ta xc'ot ta pasel ti c'usi lec ta xa'i ti lum ach'ele. Ti jech taj une, xijtun o ti co'ol xquich'tic tsots tsitsel yu'un Dios jech c'u cha'al ta xich'ic ti yane. 4Ti jech jcuchoj jvocoltic laj yilotic ti Diose, mu jipbaj tenbaj laj ya'iotic, ta sventa ti oy syail xc'uxul yo'ntone, laj xc'uxubinotic, 5yu'un jmoj laj yac' jcuxlejaltic xchi'uc ti Cristo c'alal chamemotic to ox ta scoj ti mulile. Yu'un laj xa ataic colel ta sventa ti slequilal yutsilal yo'ntone. 6Yu'un ti Diose jmoj laj xcha'cuxesotic xchi'uc ti Jesucristoe, ti jmoj xa chotolotic xchi'uc ti Cristo ta vinajele. 7Ja' jech laj spas ti Diose yo' jech ta xac' iluc batel ti oy syail xc'uxul yo'nton ta jtojoltic ta sventa ti Cristoe. 8Yu'un ta sventa yutsil slequil yo'nton ti Diose, laj ataic acolelic ta sventa ti c'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Cajvaltique. Ma'uc laj avac'be aba atuquic, yu'un ja' amotonic no'ox laj yac'boxuc ti Diose. 9Taj une, mu'yuc buch'u xu' ta stoy sba xchi'uc, yu'un ma'uc ta sventa ti oy c'usi laj spase. 10Yu'un yabtelotic Dios ti jech oyotic ta stojol ti Jesucristoe yo' ta jpastic ti c'usi leque, ti jech ono'ox snopoj ti Dios ta vo'nee. 11Jech o xal un, ti ma'uc sts'unobaloxuc ti Israele, xi ta xal ac'oplalic ti israeletic ti buch'u yich'ojic ti circuncisione: “Le'e, mu'yuc yich'ojic circuncisión. Ti vo'otique lec oyotic, yu'un quich'ojtic ti circuncisione”, xi ta xalbe sbaique. 12Vuleso ta avo'ntonic ti le' talel ta vo'nee, mu'yuc ava'binojic sc'oplal ti Cristoe, ch'acaloxuc ta stojol ti muc' ta lum Israele, mi ja'uc c'otem ta aventaic trateetic yu'un ti Diose, mi ja'uc c'otem ta aventaic ti oy c'usi yaloj ti Dios ta xaq'ue. Laj to ta alel ma' ti oy spatobil avo'ntonic ti cuxuloxuc li' ta banomile, ti sva'an stec'anoj sba ti Dios ta atojolique. 13Avi tana une, ti jech oyoxuc ta stojol ti Cristo Jesuse, lanopajic xa talel ta stojol Dios ta sventa laj smal xch'ich'el ti Cristoe, ac'o mi nom to ox laxanavic. 14Yu'un ti Cristoe xi s'elan c'ot ta pasel yu'une: ja' jlamajesej c'op cu'untic ti laj slilin loq'uel ti jmacvanej moc ti ja' ta scoj ti mu lecuc ta xil sbaic ti israeletic xchi'uc ti jyanlumetique. Le' tana une, ta sventa sbec'tal stacopal Cristo, jun xa oyic ti israeletic xchi'uc ti jyanlumetique. 15Yu'un scotol ti c'usitic ta xalolan ti ta xac' ta na'el ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, ja' laj sbain ta sbec'tal stacopal stuc ti Cristoe. Tey c'otic ta jun ta ach' yu'un ti cha'ch'ac jteclum ti mu lecuc xil sbaique, yu'un oyic xa ta stojol ti Jesucristoe. Ja' jech c'ot ta lamajel ti c'ope. 16Ti jech taj une, laj sc'oplal ti contra ta xil sbaic ti israeletic xchi'uc ti jyanlumetic ta sventa cham ta curus ti Cristoe. C'otic ta jun ta sventa ti Cristoe. Sutic talel ta stojol Dios ta sventa ti Cristoe. 17Ti Cristo tale, oy c'usi lec tal yac'botic jna'tic ta sventa jcotoltic, ja' ti lajuc sc'oplal ta alel cu'untic ti contra xquil jbatic ti vo'oxuc jyanlum ti nom oyoxuque, ti israeluncutic ti nopol oyuncutic ta stojol ti Diose. 18Ta sventa ti Jesucristoe, ac'o mi israel mi ma'uc, jcotoltic xu' xijnopaj ta stojol ti Jtotic Diose, yu'un jun ti Ch'ul Espíritu quich'ojtique. 19Jech o xal ti vo'oxuc une, ma'uc xa jyanlumoxuc, yu'un ja' xa alumalic slumal ti Diose jech c'u cha'al ti buch'u ja' yu'untaque, yu'un yalab xnich'naboxuc xa ti Diose. 20Ti vo'oxuque, co'ol a'elanic jech c'u cha'al jbej na ta xich' va'anel ti laj yich' yicobtac ta sventa yabtelic ti yajtacbolaltac ti Jesucristoe, xchi'uc ti yaj'alc'optac Dios ta vo'nee, ti c'alal ja' stuc Jesucristo ti sliqueb yicob ti nae. 21Yicob ti nae, ja' ti Cristoe, ti naca sta ta xmeltsaj muyele, xchi'uc ta slats sba muyel lec ti spac'obale, ja' to mi ta xc'ot ta jun muc' ta ch'ulna ti ta xtun yu'un ti Cajvaltique. 22Ja' jech ti vo'oxuc ti oyoxuc ta stojol ti Cristoe, co'ol a'elanic jech c'u cha'al jun pac'obal ti xlatset ta xmuy batel jmoj xchi'uc ti yan jch'unolajeletique, yo' jech ta xmeltsaj ti jbej na ti bu ta xnaqui ti Dios ta sventa ti Xch'ul Espíritue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\