Galatas 4

1Xi s'elan ma' ti oy c'usi ta jc'an ta xcale: Ti nich'onil c'alal biq'uit toe, yajval rextoil xa ono'ox, ac'o mi mu'yuc to yich'oj. Yu'un co'ol to s'elan jun mosovil oy ta sna, manchuc mi ja' xa ono'ox yu'un scotol ti c'usitic oy yu'un ti stote. 2Oy buch'u ta xchabi, oy buch'u ta sbainbe ti xrextoe, ja' to mi sta yorail ti yaloj ono'ox comel ti stot ti ta x'ac'bat yich'e. 3Xi s'elan ma' ti c'otem ta jtojoltic eque: c'alal mu'yuc to ox vulem ti jch'uleltique, pech'el chucolotic yu'un ti stalel snopben jnaclejetic ta banomile. 4Ja'uc ti c'alal laj sta ti yoraile, ti Diose laj stac talel ti Xnich'one, voc' talel ta stojol jun ants, bats'i israel vul, ventainbil c'ot ta xch'unel ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, 5yo' jech tal scoltaotic ti oyotic ta stojol ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, yo' jech ta xijc'ot ta bats'i xnich'nab ti Diose. 6Yo' ta xac' ta ilel ti xnich'nabotic xae, ti Diose laj yac' talel ta co'ntontic Xch'ul Espíritu ti Xnich'one. Ta sventa ti Ch'ul Espíritue, xi ta xcaltic yu'une: “Jch'ul Tot Cajval.” 7Tana li'e, ma'uc xa mosovilot, yu'un xnich'onot xa ti Diose. Ti jech lac'ot ta xnich'one, ta yutsilal slequilal yo'nton Dios ta sventa ti Cristoe, ta xac'bot ti arextoe. 8C'alal mu'yuc to ox ava'binojic sc'oplal ti cuxul Diose, mosovinbiloxuc yu'un diosetic ti ma'uc diose. 9Ja'uc avi tana li'e, laj xa avojtiquinic ti cuxul Diose, ti xcaltic lec ava'iique, ja' laj yojtiquinoxuc ti Diose. ¿C'u cha'al un chae ta xba avac' abaic ta mosovinel xtoc ta stojol ti c'usi j'ech'el mu'yuc c'usi xu' yu'une? 10Ti vo'oxuque laj ajoybin abaic, yu'un tsots sc'oplal ta xava'iic ta xchabiel jech c'ac'al, jech u, jech jabil. 11Mu oyucun ta banomil ta xca'i avu'unic, yic'al nan mu'yuc tun ti li'abtej ta atojolique. 12Mu'yuc c'usi chopol apasojbeicun. Ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ti co'oltaso abaic jech c'u cha'al ti vu'un ti mu'yuc chuculun yu'un ti mantale, yu'un laj jco'oltas jba jech c'u cha'al ti vo'oxuque. 13Xana'ic lec, c'alal lic calboxuc ava'iic ti lequil ach' c'ope, mu lecuc oyun, ip ta xca'i. 14Ti jech abol jba yu'un ti jchamele, jun to lajeltsael c'ot ta atojolic ya'yel ti mu'yuc laj ajipicun laj abajicune. Yu'un co'ol to s'elan jun yaj'ánjel Dios laj avich'icun ta muc', ti co'ol to s'elan ja' stuc ti Jesucristo laj avilicune. 15¿Bu bat avu'unic ti jech xamuyubajic to oxe? C'alal li'ay ta atojolique, xu' ta xcalboxuc ava'iic ti ac'oplalique, ti avo'ntonicuc ava'iic xapitsic loq'uel ti sbec' asatique yo' ta xavac'beicun. 16Avi tana une, ¿mi yu'un lijoybij xa ta avajcontraic ti c'alal ja' no'ox laj calboxuc ava'iic ti bu ja' melele? 17Ti buch'utic oy ta atojolique, oyoxuc ta yo'nton ta spas sbaic yilel, ti mu jutebuc oy slequilal yutsilal yo'ntonique. Ti c'usi oy ta yo'ntonique, ja' no'ox ta xch'acoxuc loq'uel ya'iic ta jtojolcutic, yo' jech ti vo'oxuque ta xlic avich'ic ta muc'. 18Lec ti oy buch'u yac'oj sjol yo'nton ta xcoltavane, ti jechuc o spas ta yutsil yo'ntone, ti ma'uc no'ox ta spas ti c'alal tey oyun ta atojolique. 19Jnich'nabtac, ta xquich' jvocol avu'unic xtoc, co'ol s'elan jech c'u cha'al ants ti liquem xc'uxul xch'ut yu'un ti yol ta svoq'uese. Jech o jvocol ta xquich', ja' to ti c'uxi x'ayan xcuxlej Cristo ta atojolique. 20¡Oc la ta alel ti tey oyucun ta atojolic avi tana li'e, yo' jech stac' a'yiel ta xava'iic ti c'usi ta xcale! Ti tana li'e, mu stac' a'yeluc c'usi xu' ta xcal ta atojolic. 21Albun ca'i, ¿mi yu'un mu'yuc ava'binojic sc'oplal ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, ti vo'oxuc ta xasuj abaic ta spasel ti oy c'usi tsots sc'oplal albile? 22Jech ta xac' jna'tic: Ti Abrahame laj yil chib squerem nich'on, jun ayan talel ta stojol ti sme' mosove, jun ayan talel ta stojol ti sbats'i ajnil ti ma'uc mosovile. 23Yol ti me' mosovile voc' talel ta stalel no'ox stuquic jech c'u cha'al ta xvoc' scotol ti ololetique. Ja'uc yol ti sbats'i ajnile voc' talel ta sventa yo' ta xc'ot ta pasel ti c'usi yaloj ti Diose. 24Sc'oplalic ti cha'vo' antsetique, xi s'elan ta xac' ta a'yiel sc'oplal ti chib tratee: Ti june, ja' ta xac' ta a'yiel sc'oplal ti oy c'usi vul ta loq'uel ta vits Sinaie, ti ta sco'oltas jech c'u cha'al ti Agare, ti mosovinbilic o ta xc'otic ti buch'u oyic ta stojol ti trate taje. 25Sc'oplal ti Agare, ja' svinajeb ti trate vul ta loq'uel ta vits Sinaí ti oy ta Arabiae. Yu'un ja' ta xac' ta na'el sc'oplal ti israeletic ta Jerusalén avi tana li'e, ti staoj yav chuculic ta mosovil scotolic xchi'uc ti yalab xnich'nabique. 26Ja'uc ti vo'otique, yalab xnich'nabotic ti Jerusalén ti oy ta toyole, ti ma'uc c'otem ta mosovile. 27Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Muyubajan, machero ants, ti vo'ot ti mu'yuc laj avil junuc ti avalabe. Tse'inan, muyubajan, ti vo'ot ti mu'yuc ava'binoj xc'uxul ti alajele. Yu'un ti bajbil tenbil antse, yepal ta xil yalab, ja' mu sta ti ants ti buch'u oy smalale.” 28Ti vo'oxuque, Jchi'iltac, xi s'elan oy ti ac'oplalique: Lac'otic xa ta xnich'nab Dios jech c'u cha'al albat sc'oplal ti Isaaque. 29Ti ta vo'ne taje, ti nich'onil ti voc' talel ta stalel no'ox stuquic jech c'u cha'al xvoc' scotol ti ololetique, mu xicta ta yilbajinel ti nich'onil ti voc' talel ta sventa ti Ch'ul Espíritue. Ja' jech ta xc'ot ta jtojoltic ec avi tana li'e. 30Ja'uc le'e, ¿c'usi ta xal ti ch'ul c'ope? Xi ta xale: “Taco loq'uel ti me' mosovil xchi'uc ti yole, yu'un yol ti me' mosovile mu xu' ta xch'acbe sbaic ti rextoil xchi'uc ti yol ti sbats'i ajnil ti ma'uc mosovile.” 31Jech un cha'e, Jchi'iltac, mu co'oloticuc jech c'u cha'al yol ti me' mosovile, yu'un ja' yalabotic ti ants ti ma'uc mosovinbile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\