Hebreos 1

1Ti ta vo'nee, ep ta velta, ep ta tos, ti c'u s'elan c'opoj ti Dios ta stojol ti jmolmuc'totic ta sventa ti j'alc'opetique. 2Avi tana une, ti slajebtic xa batel ti c'ac'ale, c'opoj ta jtojoltic ta sventa ti Xnich'one. Yu'un ti Diose laj spas scotol ti c'usi oy x'ayan ta sventa ti Xnich'one, xchi'uc laj yac'be yich' scotol ti c'usitic oy x'ayane. 3Yu'un xojobin no'ox yutsilal slequilal ti Dios ta stojole, yu'un ja' stalel stuc Dios oy ta stojol. Ja' jech xtoc ta sventa smuc'ul stsatsal ti sc'ope, sbainoj scotol ti c'usitic oy x'ayane. C'alal laj stub ti jmultique, bat chotluc ta stuq'uil xocon sbats'i c'ob ti Diose. 4Ti Xnich'on Diose cajal c'ot sc'oplal, ja' mu sta sc'oplal ti ánjeletique. Yu'un ti stuque ac'bat yich' tsots yabtel, ja' mu sta sc'oplal ti ánjeletique. 5Yu'un ti Diose mi ja'uc oy bu xi laj yalbe junuc ti ánjeletique: “Vo'ot Jnich'onot, cac'ojbot acuxlejal avi tana li'e.” Mi ja'uc oy bu xi laj yalbe junuc ti ánjeletique: “Vu'un lic'ot ta Totil avu'un, lac'ot ta Jnich'on ec.” 6Ja'uc ti Diose ti c'alal laj stac talel ta sba banomil ti c'ajomal yo junomal ti Xnich'one, xi laj yalbe ti sc'oplale: “Scotol ti caj'ánjeltaque, ac'o yich'ic ta muc' ti Jnich'one.” 7Ti ánjeletique xi albat sc'oplalic yu'un ti Diose: “Yu'un co'ol ic' s'elan ma' ti yaj'ánjeltaque, co'ol s'elan jech c'u cha'al leb c'oc' ma' ti yajtuneltaque.” 8Ja'uc ti Xnich'on Diose xi ta x'albat ti sc'oplale: “Sbatel osil ta xachoti ta pas mantal, Ch'ul Dios, yu'un tuc' ta xaventainvan ta sventa ti avabtel avich'oje. 9Xamuyubaj yu'un ta spasel ti c'usi leque, laj acontrain ti c'usi chopole. Jech o xal ti Diose, ti Dios avu'une, laj st'ujot, yepal no'ox laj yac'bot ti smuyubajel avo'ntone, ja' mu sta xmuyubaj ti achi'iltaque.” 10Oy bu xi ta xal xtoque: “Ti vo'ote, Cajval, ta aventa lic meltsajuc talel ti banomile, yu'un ta avoc ac'ob laj ameltsan ti vinajele. 11Scotol taje ta xlaj, ta x'ech' sc'oplal, ja'uc ti vo'ote sbatel osil mu xalaj, mu xtub o ti ac'oplale. Yu'un scotol ti c'usitic apasoje, ta xlaj jech c'u cha'al junuc ti c'u'ile. 12Ta xapac' jech c'u cha'al junuc ti c'u'ile. Ta xajelta scotol jech c'u cha'al ti buch'u ta sjelta ti c'u'ile. Ja'uc ti vo'ote ataoj o avav sbatel osil, yu'un mu'yuc slajeb stsutseb ti acuxleje.” 13Ti Diose j'ech'el mu'yuc bu xi yalojbe mi junuc ti ánjele: “La' chotlan ta sts'el jbats'i c'ob ja' to mi laj cac' ta avoc ta ac'ob ti avajcontrae.” 14Yu'un scotol ti ánjeletique, naca ch'ulelal ti ochemic ta yajtuneltac ti Diose, ti tacbilic batel ta scoltael ti buch'utic albil sc'oplalic ta staic ti scolelique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\