Hebreos 10

1Ti c'usi laj yac' ta na'el ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, ma'uc ti bats'i smelole, naca svinajeb no'ox ti c'usitic lec ta xvul ta loq'uele. Jech o xal un, ta sventa ti c'usitic ta xac' ta na'el ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, mu'yuc staic slequilalic ti buch'utic jujun jabil ta xnopajic batel ta stojol Dios ta sventa ti milbil matanale. 2Ati yu'unuc ta sventauc ti oy c'usi tsots sc'oplal albil laj staic ti poquel tusel yu'un ti smulique, mu xa xa'iic ti staoj yav xcuchoj ti smulique, laj yictaic ta yaq'uel ti matanal ti jechuque. 3Ti chon bolometic ti laj xchiq'uique, ja' no'ox ta xvulesbat ta yo'ntonic jujun jabil ti oy smulique. 4Yu'un xch'ich'el ti tot vacaxetique, ti tentsunetique, j'ech'el mu xu' yu'un ta stubel ti mulile. 5Jech o xal ti c'alal ta xtal ta banomil ti Cristoe, xi laj yalbe ti Diose: “Mu xac'an ti matanale, mi ja'uc ti chon bolometic ti ta xich' chiq'uele, yu'un laj avac'bun quich' jbec'tal jtacopal. 6Mu xamuyubajuc yu'un ti chic'bil chon bolometic ti ta xc'ot ta aventae, mi ja'uc ti yan matanal ta xich' milel sventa yo' ta xtub ti mulile. 7Va'i un, xi laj cale: ‘Li' oyune yo' ta jpas ti c'usi oy ta avo'ntone, Dios, jech c'u cha'al ta xal ti jc'oplal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope.’ ” 8Yu'un ta sliquebal ono'ox, laj yal ti Cristo ti mu xmuyubajuc yo'nton Dios yu'un ti chon bolometic ti ta xich' milele, ti ta xich' chiq'uele, ti yan matanaletic ti ta xich' aq'uel sventa xch'ayobil ti mulil ti c'alal ja' smantal ti oy c'usi tsots sc'oplal albil ta yaq'uel ti xch'ayobil mulile. 9Ts'acal to un, xi to laj yale: “Li' oyune yo' ta jpas ti c'usi oy ta avo'ntone, Dios.” Ti jech taje, ja' ta xac' ta na'el ti ta sva'anbe ach' xq'uexol yo' jech ta xc'ot ta tubbel sc'oplal ta yaq'uel ti milbil matanal chon bolometic ti liquem talel ta vo'nee. 10Ventainbil lijc'ot yu'un Dios ta sventa ti Jesucristo ti jech laj spas ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose, ti jech jcoj no'ox laj yac' sba ta milel ta sventa sbatel osile. 11Scotol ti pale israeletique, scotolic ja' yabtelinojic jujun c'ac'al ti tsots ta xa'iic ta yaq'uel ti milbil chon bolometique ac'o mi mu xtub yu'un ti mulile. 12Ja'uc ti Jesucristoe, jtos no'ox laj yac' ti stojol mulil sventa sbatel osile. Ts'acal to un, bat chotluc ta sts'el xocon sbats'i c'ob ti Diose. 13Tey smalaoj ti ta x'ac'bat ta yoc ta sc'ob ti yajcontrataque. 14Yu'un ta jtos no'ox ti stojol mulile, lec icom yu'un sbatel osil ti buch'utic ventainbil ic'otic yu'un ti Diose. 15Yu'un xi laj sbejtsan ta alel ti Ch'ul Espíritu xtoque: 16“C'alal ta xc'ot ti sc'ac'alile, ta xcac'beic ach' trate jech c'u cha'al li'e, xi ti Cajvaltic Diose: Ta jtic'be ta sjolic ti jmantale. Ta jts'ibabe lec ta yo'ntonic. 17J'ech'el mi ja'uc ta jvules ta co'nton ti smulique, ti xchopolalique.” 18Jech un cha'e, c'alal mi j'ech'el ch'aybil c'ot ti mulile, laj sc'oplal ta yaq'uel stojol ti mulile. 19Ja' yu'un un, Jchi'iltac, col no'ox yalbotic ti jech laj smal xch'ich'el ti Jesucristoe, jamal xa jbetic ti xu' xij'och batel ta bats'i ch'ul cuartoe, 20ta stamel batel ti ach' be sventa sbelel ti cuxlejale, ta sventa ti laj xa sjam ti jbetic ta sbec'tal stacopal stuc ti bu to ox oy joc'ol ti muc' ta jilich' poq'ue. 21Yu'un oy xa jun Banquilal Pale cu'untic ti ta sventainbe sna ti Diose. 22Jech o xal un, sjunuluc co'ntontic nopajcutic batel ta stojol ti Diose, ti j'ech'eluc ta jch'untic oe, ti pocbil xa c'ot ti c'usitic chopol laj snop ti jol co'ntontique, xchi'uc pocbil xa ta ch'ul vo' ti jbec'tal jtacopaltique. 23Staojuc yav co'ntontic ta smalael ti oy c'usi quechel sc'oplal ta xquich'tic ta sventa ti jch'unojtique, ti ma'ucuc xijna'etotique, yu'un ti Diose jbel sc'oplal ta xc'ot ta pasel ti c'usi yaloj ta jtojoltique. 24Jsa'ilantic c'u s'elan yo' ta jcoltaan jbatic ta jujun tal, yo' jech c'ux ta xca'i jbatic, xchi'uc ta spasel ti c'usi leque. 25Ma'ucuc jchanbetic yo'ntonic ti buch'utic laj xa yicta sbaic ti mu xa xc'otic ta tsobobbail cu'untique, yu'un ja' no'ox tsots sc'oplal sc'an ti ac'o jtsatsubtasbe jba co'ntontic ta jujun tale, yu'un nopol xa talel sc'ac'alil ta xtal ti Cajvaltique. 26Mi yalel xa ta jsa'ilan jmultic c'alal laj xa ca'itic sc'oplal ti bu ja' melele, laj to c'op ma' ti oy to yan stojol mulile. 27Ja' xa no'ox q'uelel talel ta jtojoltic ti xi'bal sba ti tsots chapanele, xchi'uc ti chiq'uel ta c'oc' ti ta xtil ta j'ech'ele, ti ja' sventa smilobil yajcontratac ti Diose. 28C'alal oy buch'u ta sbaj ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, mu'yuc xc'uxul o'ntonal ta xich' milel c'alal mi ta sva'an sba ta yalel chib oxib rextico ti c'usi chopol spasoje. 29Ja' yu'un un, x'ech' ta sta tsots tsitsel ti buch'utic yalel xa ta sju'beic ta teq'uel ti Xnich'on Diose, ti yalel xa ta sbajbeic ti xch'ich'ele, ti c'alal chopol ta xc'opoj ta stojol ti jc'uxubinvanej Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose. Ti xch'ich'el taje, ja' ta sventa lic abtejuc ti trate yo' jech veintainbil c'otic yu'un ti Diose. 30Jna'tic lec ti xi laj yal ti Cajvaltic Diose: “Vu'un jventainoj ta stsitsel, yu'un vu'un ta xcac'be stojic.” Xi laj yal xtoque: “Vu'un jbainoj ta xchapanel ti calab jnich'nabe.” 31¡Toj ech'em xi'bal sba mi tsacbilotic xa yu'un ti cuxul Diose! 32Ja'uc ti vo'oxuque, vuleso ta avo'ntonic ti c'alal naca to no'ox laj ava'iic talel ti lequil ach' c'ope, ta smuc'ul avo'ntonic cuch avu'unic ti ep ta tos vocol ti ja' jun muc'ul ilbajinele. 33Yu'un oy jlom avu'unic laj yich'ic utilanel ilbajinel ta satilal. Ti jlom xtoque ay xchi'inic c'alal laj yilic yacal ta xich'ic svocolic ti yane. 34Ti vo'oxuque c'uxubaj avo'ntonic yu'un ti buch'utic ochemic ta chuquele. C'alal laj avich'ic pojbel batel ti c'usitic x'ayan avu'unique, mu'yuc tsots sc'oplal laj ava'iic, xamuyubajic xa cuch avu'unic, yu'un laj ava'iic ta avo'ntonic ti oy c'usi x'ech' to yutsil ta xa'ac'batic ti oy ta vinajele, ti sbatel osil mu sna' xlaje. 35Paso tsatsal, mu xatsiq'ues avo'ntonic. Mi jech avo'ntonique, ta xavich'ic ti muc' ta matanale. 36Ti vo'oxuque ta sc'an oyuc yipal avu'unic yo' jech oy smuc'ul avo'ntonic ta sts'iquel ti vocole, yo' ta xapasic ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose, xchi'uc ta yich'el ti c'usi yaloj ti Dios ta xaq'ue. 37Ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Jutuc xa sc'an ta xtal ti Buch'u ta xtal ono'oxe, mu xa xjoc'tsaj. 38Ti buch'u tuc' yo'nton ta xquile, ta xcuxi ti jech c'otem ta yo'nton ta xch'unele. Ja'uc ti buch'u ta xchibaje, mu xmuyubajuc co'nton yu'un.” 39Ti vo'otique ma'ucotic jech c'u cha'al ti buch'utic ta xchibaj yo'ntonique, ti stamojic batel sbelel ti ch'ayele. Ti vo'otique c'ajomal ta jtatic ti jpojel jcoleltique, yu'un c'otem ta co'ntontic ta xch'unel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\