Hebreos 12

1Ti yepal no'ox joyol ta jpat ta jxocontic ti buch'utic laj yaq'uic ta ilel ti c'otem ta yo'ntonic ta xch'unele, jech o xal la' jiptic comel ti c'usi ta xmacvan ta bee, xchi'uc ti mulil ti ta x'uninvan ya'ie. Ja' lec, sjunuluc co'ntontic cac'betic yipal ti anil ti quechel beotic batele. 2Cac'tic batel jsatic ta stojol ti Jesuse, yu'un ja' ta sventa ta xlic talel ta stojol ti jech c'otem ta o'ntonal ta xch'unele, yu'un ja' sbainoj ta stuq'uibtasel ti bu jtamojtic batele. Yu'un ti Jesuse laj yich' svocol ta curus. Ma'uc laj yac' ta venta ti jech q'uexlal sba ta xchame, yu'un sna'oj ono'ox ti c'alal mi ech' ti svocole, ta sta ti xmuyubaje. Jech bat chotluc ta sts'el xocon sbats'i xocon ti Dios ti bu ta spas mantale. 3Nopilanic c'u s'elan laj yac' iluc ti Jesús c'alal laj yich' contrainel yu'un ti cuxul jsa'muliletique yo' jech mu xalubtsajic, mu xachibajic. 4Yu'un ti vo'oxuque mu'yuc to laj avac' ajol abaquilic ta stsalel ti mulile. 5¿Mi yu'un ch'ay xa ta avo'ntonic ti tojobtasel yu'un Dios ti jech xnich'naboxuque? Yu'un xi ta xal ta ch'ul c'ope: “Nich'on, mu xabaj ti c'alal ta stsitsot ti Cajvaltique. Mu xajip, mu xchibaj avo'nton yu'un ti c'alal ta stojobtasote. 6Yu'un ti Cajvaltique ta stojobtas ti buch'u c'ux ta xa'ie. Ja' jech xtoc ta stsits ti buch'u ta sbis ta xnich'nabe.” 7Ts'icuc cuchuc avu'unic ti tsitsel ta xa'ac'batique, yu'un xnich'naboxuc ti Diose. ¿Mi oy nich'onil xana' ti mu stsitsat yu'un ti stote? 8Mi mu xastsitsoxuc ti Dios jech c'u cha'al ta stsits scotol ti xnich'nabtaque, ma'uc ti bats'i nich'nabiloxuque. 9Yu'un ti c'alal biq'uitotic to oxe, laj quich'tic tsitsel yu'un ti jtotic li' ta banomile, ja'uc le'e, laj quich'tic ta muc'. ¿Mi ja' xa mu stac' jts'ictic ti tsitsel yu'un ti Ch'ul Diose yo' jech ta jtatic ti jcuxlejaltique? 10Ti jtotic li' ta banomile jayib no'ox c'ac'al laj stojobtasotic ti c'u s'elan lec ta xilique. Ja'uc xa van ti c'alal ta stsitsotic ti Diose, ta xtun yo' jech ta jtatic ti jlequilaltic jech c'u cha'al ti slequilal stuque. 11Melel, mi junuc oy buch'u lec ta xa'i ti c'alal yacal ta xich' ti tsitsele, yu'un toj c'ux ta j'ech'el. Ts'acal to un, ti buch'u tuq'uib ta sventa ti tsitsele, ta sta ti lamajem yo'ntone, ti lec ta q'uelel ti xcuxlejale. 12Ja' yu'un un, ac'o stsac yip ti jech lubtsajem ti avoc ac'obe. 13Tamic ta sa'el ti lequil tuq'uil bee yo' jech ta xcol ti acanil ti pasem ta coxove, yo' jech mu yanticuc ta soc. 14Ac'beic yipal ta spasel ti lamajemuc avo'ntonic yu'un scotole, ti lecuc ta q'uelel ti acuxlejalique. Yu'un ti buch'u mu'yuc slequilalique, mu xilbeic sat ti Cajvaltique. 15Tsotsanic yo' jech mu'yuc buch'u junucal avu'unic ta xicta comel ti c'uxubinel yu'un ti Diose yo' jech mu'yuc buch'u junucal avu'unic chopol ti yo'nton ta soquesvanej jech c'u cha'al ti veneno momol ta xmilvane. 16Mu'yucuc buch'u junucal avu'unic ta xmulivaj. Mu'yucuc buch'u junucal avu'unic ta sbaj ti c'usitic ja' yu'un ti Diose jech c'u cha'al laj spas ti Esaue, ti ta jun no'ox sets' ve'lil laj sjel ti oy c'usi ta x'ac'bat ti jech banquilal nich'onile. 17Ti vo'oxuque xana'ic lec sc'oplal ti Esaue. Manchuc mi ta to sc'an xich' ya'i ti lequilal ta x'ac'bat yu'un ti stote, mu'yuc xa x'aq'ue ta venta. Manchuc mi laj smil sba ta oq'uel, mu'yuc xa c'usi xut sjel ti jech laj spase. 18Ti vo'oxuque mu jechuc lanopajic talel jech c'u cha'al ti israeletic nopajic batel ta vits ti bu ta xtil ti c'oq'ue, ti bu ic'uneb ti osil ta j'ech'ele, ti bu xjumet ti iq'ue, ti bu xc'avlajet ti chauque. 19Mi ja'uc laj ava'iic yech'omal snuc' ti oq'uese, mi ja'uc sc'opojel ti Diose. Yu'un ti buch'utic laj ya'iic sc'opojel ti Diose, laj sc'anic vocol ti mu xa xc'oponatic talele. 20Yu'un mu xcuch sts'ic yu'unic ti mantal ti xi ta x'albatique: “Ti buch'u ta xbat va'luc ta yoc vitse, ta xich' milel ta ton, mi ta lanza, ac'o mi jcotuc chon bolom.” 21Muc'ul xi'el ta j'ech'el laj yac' ti c'usitic laj c'otuc ta pasel ti laj yilique, ti xi laj yal ec ti Moisese: “Xinicnun xa ta xi'el ta xca'i ec.” 22Ja'uc ti vo'oxuque lanopajic batel ta vits Sión, ta steclumal ti cuxul Diose, ta Jerusalén ti ja' sc'oplal ti vinajele, ti bu yepal no'ox ta mil tsobolic ti ánjeletic ti ta xalbeic slequilal ti Diose. 23Lanopajic ta stojol ti bu tsobolic ti ba'yel jch'unolajeletic ti c'otemic ta xnich'nabtac Dios ti tey tsacal ti sbiic ta vinajele. Yu'un lanopajic ta stojol Dios ti ja' Jchapanvanej yu'un scotole. Lanopajic ta stojol bu oy xch'ulel yanimaic ti lequil tuq'uil viniquetic ti ac'bat slequilal yutsilalic yu'un ti Diose. 24Lanopajic xtoc ta stojol ti Jesuse, ti ja' j'et'esej-c'op yu'un ti ach' tratee. Lanopajic ta stojol xch'ich'el Jesús ti laj smale, ti ja' x'ech' to yutsil ta xac' ta na'ele, ti ja' mu sta sc'oplal xch'ich'el ti Abele. 25Jech o xal un, bijanic, tsotsanic, mu xabaj xaten ti Buch'u yacal ta xisc'oponotic avi tanae. Yu'un mu'yuc xcolic ti buch'utic laj sbajic ti bijubtasel yu'un ti buch'u c'opoj ta sventa Dios li' ta banomile. ¿Mi ja' xa van ta xijcolotic ti vo'otic mi ta jbajtic ti Buch'u ta xisbijubtasotic ti ta xlic talel sc'opojel ta vinajele? 26C'alal c'opoj ti Dios ta vo'nee, inic yu'un ti banomile. Ja'uc avi tana li'e, xi ta xale: “Yan to velta ta jniques scotol. Ma'uc no'ox ta jniques ti banomile, ta jniques xtoc ti vinajele.” 27Ti ta xal ti “yan to velta” ti xie, ta xac' ta na'el ti Diose, ti ta stubbe sc'oplal ti c'usitic meltsajeme, ja' ti c'usitic stac' niquesele, ti ja' no'ox ta xcom ti c'usi mu stac' niquesele. 28Ti ventainel yu'un ti Dios ti ta xijyac'botique, mu stac' niquesel. Col lij'albat yu'un taje, nijiletcutic, chimiletcutic ta yoc ta sc'ob ta yalbel vocol, xchi'uc ta yich'el ta muc' ti c'u s'elan lec ta xil ti stuque. 29Yu'un ti Dios cu'untique, ja' c'oc' ti xu' ta slilin scotole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\