Hebreos 13

1Mu xavictaic ti jech c'ux ta xava'i abaic ta jujun tale, yu'un co'ol jch'unolajeloxuc. 2Oyuc slequil avo'ntonic ta xc'uxubinel ti buch'utic ta xc'ot ta anaique, yu'un oy bu jech c'ot ta pasel ti ja' ánjeletic laj yiq'uic ochel ta snaic ti mu ja'uc jutebuc laj sna'ique. 3Ja'uc achi'il ta chuquel ta xava'i ti jchuqueletique, mu xach'ay ta avo'ntonic ti jech oyic ta chuquele. Ja'uc xa avocol ta xava'i ti buch'u ta xich' ti svocolique ti xu' jech ta xc'ot ta atojolic ti vocol ti buch'u oyic ta vocole. 4Tsotsuc sc'oplal, ich'ic ta muc' acotolic sc'oplal ti nuplej ts'aclijele, ti junuc avo'ntonic yu'une. Yu'un ti buch'u ta xmulivaje, xchi'uc ti jlo'laej jolile, ta staic xchapanel yu'un ti Diose. 5Junuc avo'ntonic xchi'uc ti c'usi x'ayan avu'unique. Ma'ucuc bic'tajem avo'ntonic yu'un ti taq'uine. Yu'un xi ta xal ti Diose: “J'ech'el mi ja'uc ta jipot ta jtenot comel.” 6Patetuc co'ntontic ti xi caltic un cha'e: “Mi ja'uc jtsiq'ues co'nton, yu'un ja' Cajcoltavanej ti Cajvale. ¿Mi oy la c'usi xu' chopol ta xispasbun ti vinique?” 7Mu xach'ay ta avo'ntonic ti buch'utic laj xchanubtasoxuque, ti laj yalboxuc ava'iic ti sc'op Diose. Nopic lec c'u s'elan ti xcuxlejal ech'ique. Chanbeic yo'nton ti c'u s'elan c'otem ta ch'unel yu'unique. 8Yu'un ti Jesucristoe staoj yav yo'nton ti c'u s'elan ti voljee, avi tana li'e, ti sbatel osile. 9Mu xalajic ta lo'lael ta xchanel yan c'opetic ti yan o ta a'yiele. Ja' lec, yich'uc yip co'ntontic ta sventa syail xc'uxul yo'nton ti Diose. Ma'ucuc batem ta o'ntonal ta xchanel sc'oplal ti ve'liletique, ti j'ech'el mu'yuc c'usi ta tael yu'une. 10Yu'un ti vo'otique oy xa yan stojol jmultic ti mu ja'uc xu' ta slajesic ti paleetic ti abtejic ta vo'neal ch'ulnae. 11Yu'un ti banquilal paleetique ta xich' ochel xch'ich'el ti chon bolometic ti bu c'otem ta sventa ta xich' aq'uele, matanaletic yo' ta xch'ay ti mulile. Sbec'tal ti chon bolometic taj une, ta xich' chiq'uel ta loq'ueltic xa batel ti bu oy ti jteclume. 12Ja' jech ec ti Jesuse laj yich' svocol ta milel ta loq'ueltic yu'un ti jteclume yo' ta sventa xch'ich'el stuc ta spoc ta stus ti jteclume. 13Batic ta sts'acliel ti Jesús ta loq'ueltic yu'un ti jteclume. Quich'tic labanel ec jech c'u cha'al laj yich' ti stuque. 14Ti li' ta banomile, mu'yuc jteclumaltic ti ta xjalij oe, yu'un yacalotic ta sa'el batel ti jteclumaltic ti oy sc'oplal ta xvul ta loq'uele. 15Jech o xal tsots sc'oplal calbetic slequilal Dios ta sventa ti Jesucristoe. Ti jech ta xcalbetic slequilal ti Diose, ja' jech matanal sc'an ta xcac'betic ti Diose. Oyuc ta que ta jti'tic ta yalbel yutsilal slequilal ti Diose. 16Mu xach'ay ta avo'ntonic ta spasel ti c'usi leque, ta scoltael abaic ta jujun tal ta sventa ti c'usi oy x'ayan avu'unique, ti ja' jun matanal lec ta xil ti Diose. 17Ch'unic pasel ta mantal yu'un ti buch'u ta sbijubtasoxuque, ti buch'u ta xchanubtasoxuque. Yu'un ti stuquique sbainojic ta xchabiel ti ach'ulel avanimaique, ja' ti sna'ic lec ta x'ich'bat ye sti'ic yu'un ti Diose. Mu yauc c'uxuc xava'i ta spasel ti lequil abtele. Yan mi mu jechuque, mu'yuc c'usi ta xataic unbi. 18C'oponic Dios ta jtojolcutic. Oy ta co'ntoncutic ti oy yutsil slequil co'ntoncutic ta stojol scotol, yu'un ta jc'ancutic ti mu'yuc c'usi ta xal ti co'ntoncutique. 19Tsots sc'oplal ta jc'an xac'oponic Dios ta jtojol yo' jech ta xtal jq'ueloxuc no'ox. 20Ti Diose laj xcha'cuxes ti Cajvaltic Jesucristo ti Buch'u c'otem ta Banquilal Jq'uel-chije, yu'un ja' ta sventa xch'ich'el chapaj sc'oplal ti ach' trate sventa sbatel osile. 21Ti Dios taje, ti ta xac' jun o'ntonale, ac'o xastojobtasoxuc yo' jech ta xapasic scotol ti c'usi lec ta xile, ti c'otuc ta pasel yu'un ta jtojoltic ti c'usi lec ta xa'i ti stuc ta sventa ti Jesucristoe. Ich'biluc ta muc' sbatel osil ti Jesucristoe. Jechuc. 22Ti jech co'ol jchi'il jbatique, ta jc'anboxuc vocol ti ts'icuc cuchuc avu'unic ti c'u s'elan laj jbijubtasoxuc jbel cha'bel ta jlic vune. 23Ta xcalboxuc ava'iic ti loc' xa ta chuquel ti jchi'iltic Timoteoe. Mi tal no'oxe, ta jchi'in talel c'alal ta xtal jq'ueloxuque. 24Chabanuc xavalbe ya'i ti buch'utic ta xchanubtasoxuque, xchi'uc scotol ti buch'utic c'otem ta yu'untac ti Diose. Chabanuc xayalbeic ti jch'unolajeletic ti li' oyic ta Italiae. 25Acotolic ac'o sva'an sba ta yaq'uel slequilal ti Dios ta atojolique. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\