Hebreos 5

1Ti jujun banquilal pale ti ta x'ech'ique, t'ujbilic loq'uel ta stojol ti viniquetique, ti va'anbilic ta j'et'esej-c'op yu'un ti jnaclejetic ta banomil ta stojol ti Diose, ti c'otem ta sbaic ta sjelubtasel ti matanale, xchi'uc ti c'usitic ta xich' milel sventa stojol ti smulique. 2Ti jech ta xa'i svocol ta sbec'tal stacopal stuc ti banquilal palee, jech o xal un, ta xc'uxubaj yo'nton yu'un ti buch'u mu sna'ic ti c'usi lec ta pasele, xchi'uc ti buch'utic ch'ayemic ta bee. 3Ta scoj ti jech oy svocol yu'un ti sbec'tal stacopale, jech o xal un, tsots sc'oplal ta xac' stojol smul ta stojol ti Diose jech c'u cha'al ta xet'esbe stojol smulic ti jnaclejetique. 4Yu'un mu'yuc buch'u junucal ta smantal no'ox stuc ta x'och ta banquilal pale, ic'bil t'ujbil yu'un ti Diose yo' ich'bil ta muc' ta xc'ot xchi'uc ti yabtele jech c'u cha'al ti Aarone. 5Ja' jech c'ot ta stojol ti Cristoe. Mu yu'unuc laj spas sba ta mantal stuc ti jech och ta Banquilal Palee, iq'ue t'uje yu'un ti Diose, ti ac'bat yich' ti yabtele jech c'u cha'al ti xi albat yu'un ti Stote: “Vo'ot Jnich'onot, yu'un laj cac'bot acuxlejal avi tana li'e.” 6Yu'un oy bu ts'ibabil ta ch'ul c'op ti xi albat sc'oplale: “Paleot sbatel osil ma' ti vo'ote, ti co'ol avabtel jech c'u cha'al ti Melquisedeque.” 7Ti c'u sjalil ay cuxiuc li' ta sba banomil ti Cristoe, tsots xvocolet c'opoj ti'in, ep laj smal ya'lel sat ta sc'anbel vocol ti Dios ti Buch'u oy stsatsal ta xpoje c'alal mi xchame. A'yibat sc'opojel ta sventa ti laj spas ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose. 8Manchuc mi Nich'onil ti Cristoe, ta sventa ti c'ot ta stojol ti vocole, laj xchan ta spasel ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose. 9Ti c'alal laj spas scotol ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose, c'ot ta banquilal Jcoltavanej yu'unic sbatel osil ti buch'utic ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. 10Va'ane ta Banquilal Pale yu'un Dios co'ol jech c'u cha'al yabtel ti Melquisedeque. 11Ac'o mi yepaluc xcalcutic ava'iic sc'oplal taje, ja' no'ox un, toj vocol ta a'yibel ti smelole, yu'un vocol ta xc'ot ta avo'ntonic. 12Ti jechuque, jchanubtasvanejoxuc xa, yu'un vo'ne xa c'otem ta avo'ntonic ta xch'unel talel. Ti le' une, uni chu'il to avipanojic, yu'un ta to xac'an ac'o avich'ic albel ta ach' ti sc'op Dios ti bu mu tsotsuc ta a'yibel ti smelole, mi ja'uc xti' avu'unic ti yijil ve'lile. 13Yu'un ti buch'u naca uni chu'il yipanoje, co'ol s'elan olol, mi ja'uc sna' st'ujel ti c'usi leque xchi'uc ti c'usi chopole. 14Yan ti buch'u ta xtojob ta sti'el ti yijil ve'lile, ja' ti buch'u ch'iemic c'opojemic xa ta stojol ti Diose, yu'un xtojobic xa ta st'ujel ti c'usi leque xchi'uc ti c'usi chopole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\