Hebreos 8

1Ja' jech stalel ma' ti Banquilal Pale cu'untic ti chotol xa ta sts'el sbats'i c'ob Dios ti oy ta vinajele, ti cajal sc'oplal laj calboxuc ava'iic talel ti sc'oplale. 2Ta xtun xa ta Paleal ta bats'i ch'ulna ti ja' pasbil yu'un ti Diose, ti ma'uc pasbil yu'un ti viniquetique. 3Scotol ti banquilal paleetique va'anbilic ta yet'esel, ta xchiq'uel smoton ti Diose. Jech ti Jesús eque, tsots sc'oplal oy c'usi laj yac' jelavel. 4Ti li'uc oy ta banomile, mi ja'uc ochem ta paleal ti jechuque, yu'un yepal no'ox oy ti banquilal paleetic ti va'anbilic ta sjelubtasel matanal jech c'u cha'al ta xal ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese. 5Yabtel ti paleetic ti va'anbilic ta sventa smantal ti Moisese, naca squeoval ti c'usitic oy ta vinajele. Jna'tic lec ti naca svinajeb une, yu'un xi albat yu'un Dios ti Moisés c'alal oy sc'oplal ta smeltsan ti ch'ulna ti naca ta nucul ta xva'i ti yaxibe: “Jech me xameltsan ti ch'ulna jech c'u cha'al laj cac'bot avil ti svinajeb ta vitse.” 6Yabtel ti Banquilal Pale cu'untique, x'ech' to cajal sc'oplal, yu'un cajal c'ot ta sba ti j'et'esej-c'op yu'un ti ach' tratee, ti ja' sc'oplal ti oy c'usi x'ech' to yutsil ta xac' ti Diose. 7Ti lecuc tun ti ba'yel tratee, mu xa tsotsuc sc'oplal tal yan ach' trate ti jechuque. 8Ja'uc ti Diose staoj yav xcuchoj smul laj yil ti jnaclejetic ta banomile, yu'un xi laj yale: “Oy bu ta xc'ot yorail ta jpas ach' trate xchi'uc snitilultac ti Israele, xchi'uc snitilultac ti Judae. 9Ti trate ta jpas ta stojolique mu xa jechuc jech c'u cha'al laj jpas ta stojol ti smolmuc'totique, ti c'alal laj jnitbe loq'uel talel sc'obic ta Egipto banomile. Yu'un laj jip laj jtenic comel ta scoj ti mu'yuc xc'ot ta pasel yu'un ti jba'yel tratee. 10C'alal ta xc'ot sc'ac'alile, ta xcac'beic ach' trate ti israeletic jech c'u cha'al li'e: Ta jtic'be ta sjolic ti jmantale, xchi'uc ta jts'ibabe ta yo'ntonic. Ta xic'ot ta Dios yu'unic, jech ti stuquique ta xc'otic ta calab jnich'nab. 11Laj ta alel sc'oplal mi svinquilel mi yuts' yalal ta xchanubtas sbaic yo' ta sna'ic ti c'u j'elane, yu'un scotolic ta xiyojtiquinicun c'alal ta biq'uit ta muc'. 12Scotol ti c'usitic mu albajuc xchopolal laj spasique, ta jch'aybeic, mi ja'uc ta jvules ta co'nton ti smulique.” 13C'alal ta xalbe sc'oplal jun ach' trate ti Diose, ja' ta xac' ta na'el ti laj ech' xa sc'oplal ti ba'yel tratee. Yu'un ti c'usi ta xa xlaje, ti x'ech' batel ti sc'oplale, ta xa xc'ot ta pasel ta xtub.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\