Hebreos 9

1Ti ba'yel tratee, oy smantaliltac c'u s'elan ta ich'el ta muc' ti Dios ta ch'ulna li' ta banomile. 2Yu'un ti ch'ulna ti pasbil ta nucule xi s'elan laj yich' meltsanele: Ti ta sliquebale, ja' ti bu comem ti ch'ul cuartoe, ti bu comem ti yavil ti cantilae, xchi'uc ti mexa ti c'otem ta scajleb pan ta sventa ti Diose. 3Ta jc'ol slajeb yutil xcha'c'olal cuartoe, ti bu joc'ol ti muc' ta jilich' poq'uile, ja' xa ti bu oy ti bats'i ch'ul cuartoe. 4Ti bu taje, oy jun altar meltsanbil ta oro sventa xchic'obil ti pome, xchi'uc xcaxail ti trate bonbil ta oro sbejele. Ta yut ti caxae, oy jun jarru meltsanbil ta oro ti bu tiq'uil ti manae. Tey tiq'uil xtoc ta yut caxa snabte' ti Aarón ti q'uelomaje, xchi'uc ti cha'pech ton ti bu ts'ibabil ti tratee. 5Ta sba ti bu oy ti caxa taje, va'al chib sloc'obbail ánjel ti smacoj ta xiq'uic smac sti' ti caxae, ja' senyail ti ja' sva'anoj sba stuc ti Diose, Avi tana li'e, ma'uc xa tsots sc'oplal ta xcalcutic ava'iic. 6Ti jech chapaj scotol taj une, jech ti paleetique scotol c'ac'al ta x'ochilanic batel ta sliquebal bu oy ti ch'ul cuartoe yo' jech ta spasic ti yabtelic ta yich'el ta muc' ti Diose. 7Ti ta xcha'c'olale, ja' no'ox ta x'och batel jcoj ta jabil ti banquilal palee. C'alal ta x'och batele, tsots sc'oplal ta xich' ochel xch'ich'el chon bolometic ti ta xac' ta sventa stojol smul ti stuque, xchi'uc stojol smulic ti jteclum ti bu mu'yuc laj ya'iic laj sta ti smulique. 8Ti jech taj une, ti Ch'ul Espiritue ta xac' ta na'el ta jtojoltic ti macal to sbelal ti bats'i ch'ul cuarto c'alal ta to xtun ti sliquebal cuartoe. 9Scotol taje, oy c'usi ta xac' ta na'el avi c'ac'ale. Yu'un ti matanale, ti chon bolometic ti ta xich' ac'bel ta smoton ti Diose, mu xlecub sjol yo'ntonic yu'un ti buch'u jech ta xich'ic ta muc' ti Diose. 10Yu'un spat xocon no'ox, naca sc'oplal ve'liletic, uch'bolaletic, xchi'uc c'u s'elan ta stus ta spoc sbaic. Yu'un naca mantal ti ja' no'ox itun ti c'u sjalil mu'yuc to ta xc'ot ta jelel yu'un ti Diose. 11Avi tana li'e, tal xa ti Cristoe, ja' xa Banquilal Pale yu'un scotol ti c'usitic lec ta xich' taele. Ta xa xtun ta Paleal ti Cristo ta ch'ulna ti bu x'ech' to yutsil ta j'ech'ele, yu'un ma'uc xa pasbil yu'un viniquetic li' ta banomile. 12Ti Cristo ti och xa batel ta bats'i ch'ul cuartoe, ma'uc xa yo' ta xac' xch'ich'el ti tentsune, xch'ich'el ti ch'iom tot vacaxetique. Yu'un jcoj no'ox laj yac' xch'ich'el stuc yo' laj sman ti jpojel jcoleltic sventa sbatel osile. 13Jech ono'ox un, xch'ich'el ti tentsunetique, xch'ich'el ti ch'iom tot vacaxetique, stanil ti me' ch'in vacax ti laj yich' chiq'uel ta altare, melel, xtun ti laj yich' vijbel ta sbaic ti buch'utic albil sc'oplal ti mu staq'uic nopele, yo' jech pocbil tusbil ta xc'ot spat xoconic ti ventainbil ta xc'otique. 14Ti mi ja' jech taj une, buc xa la xch'ich'el ti Cristo ti ja' x'ech' to jelavem ti yip xu' yu'une. Ti jech coltabil yu'un Ch'ul Espíritu ti sbatel osil cuxule, ti Cristoe laj yac' sba ta milel ta stojol Dios ti c'ot ta jun matanal ti mu'yuc xchopolale, yo' ta xcac' jbatic ta tunel ta stojol ti Dios ta sventa ti tun ti xch'ich'el ta spoquel stusel ti sbolil jol co'ntontic ti naca ch'ayel jq'uelojtic batel yu'une. 15Jech o xal un, ti Jesucristoe ja' xa sva'anoj sba ta yet'esel c'op yu'un ti ach' tratee, mi ja' ti rextomentoe, yu'un ti jech cham ti Cristoe, ja' ta sventa yo' ta staic ti ch'aybil ta xc'ot smulic ti buch'utic laj staic talel c'alal oyic to ox ta stojol ti ba'yel tratee, xchi'uc ta xc'ot ta pasel yu'un ta xich'ic xrextoic sventa sbatel osil ti buch'utic ic'bilic yu'un ti Diose, ja' ti jech ono'ox yaloje. 16Ti buch'u laj smeltsanbe svunal ti rextomentoil li' ta banomile, sc'an ta xvinaj mi chamem xa ti buch'u laj smeltsane yo' jech ta xlic abtejuc ti c'usi bejel ta svunal ti rextomentoe. 17Yu'un ti rextomentoile mu to xu' ta xlic abtejuc c'alal mi cuxul to ti buch'u laj smeltsane, ja' to xu' ta xlic abtejuc mi chamem xa ti buch'u laj smeltsanbe ti svunale. 18Jech o xal un, yo' lic abtejuc talel ti ba'yel tratee, tsots sc'oplal yich'uc malel ti ch'ich'e. 19Yu'un ti Moisese laj yavta scotol ti oy c'usi tsots sc'oplal albil ta stojol scotol ti jteclume. Laj taj une, laj stsac tsajal tsots xchi'uc jun sc'ob hisopo te'. Laj sts'aj ta xch'ich'el ti ch'iom tot vacaxetique xchi'uc xch'ich'el ti tentsunetic ti capal ta vo'e. Lic svaj ta sba ti jpoc svunal yu'un ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, xchi'uc ta sba scotol xtoc ti jteclume. 20Va'i un, xi laj yale: “Ti ch'ich' li'e, ja' svinajeb ti lic xa abtejuc strate ti Dios ta atojolique.” 21Ti Moisese laj svajbe ch'ich' xtoc ti ch'ulnae xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtun ta yute. 22Ta sventa ti mantale, ta xal ti jutuc mu scotoluc ta xich' poquel ta ch'ich'. Mi mu'yuc ta xich' malel ti ch'ich'e, mu'yuc ta xich' tael ti ch'aybil ta xc'ot ti mulile. 23Ti xcaltic taj une, tsots sc'oplal laj yich' poquel tusel ta ch'ich' scotol ti c'usitic naca sloc'obbail no'ox ti c'usitic oy ta vinajele. Ja'uc ti c'usitic oy ta vinajele, x'ech' to yutsil ch'ich' ta sc'an. 24Yu'un ti Cristoe ma'uc och batel ta ch'ulna ti meltsanbil yu'un ti viniquetique, ti c'alal naca sloc'obbail no'ox ti bats'i ch'ulna ti oy ta vinajele. Yu'un och batel ta vinajel stuc, ti ja' xa ta sva'an sba ta c'opojel ta stojol Dios ta jventatique. 25Ti och batele, ma'uc ta sventa yo' ep ta coj ta xaq'uilan ch'ich' jech c'u cha'al ta spasic ti banquilal paleetic ti ta x'ochic batel jujun jabil ta bats'i ch'ul cuarto ta yaq'uel ti yan ch'ich'e. 26Ti jechuque, ta sliquebal no'ox banomil lic ono'ox yaq'uilan sba talel ta milel. Le'e, c'alal slajebtic xa batel ti c'ac'ale, ja' o vul ta loq'uel ti Cristo ta yaq'uel sba ta milel yo' ta xch'ay ti mulile. 27Yu'un jcotoltic, jcoj no'ox ta xijcham, ts'acal to ti chapanele. 28Ja' jech ti Cristoe, jcoj no'ox aq'ue ta milel yo' jech ta xch'aybe smul scotol. Ts'acal to ta xtal xtoc un, ma'uc ti ta xtal stub ti mulile, ja' no'ox ta xtal scolta ti buch'utic smalaojique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\