Santiago 2

1Ti vo'oxuque, Jchi'iltac, ti c'otem ta avo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltic Jesucristo ti jelavem ti yutsil slequilale, ma'uc xapasic ti jeltos avo'ntonic ta stojol ti yane. 2Xcaltic no'ox ava'iic jech c'u cha'al li'e: Ti c'alal tsoboloxuc xae, ta xa x'och batel jun vinic ti jun yutsil ti sc'u'e, xchi'uc xojol yaniyoal sc'ob ta lequil oro. Jech xtoc ta x'och batel jun me'un vinic, ch'abal lec ti sc'u'e. 3Ich'bil ta muc' ta xc'ot avu'unic ti vinic ti buch'u jun yutsil ti sc'u'e, ti xi ta xavalbeique: “Yojtot, la' chotlan li' ta lequil chotlebale.” Yan ti jun me'une xi ta xavalbeique: “Tey to no'ox va'lan ava'i, mi mo'oje, chotlan li' ta lumtique.” 4Mi jech ta xapasique, yalel toyol ta xavil abaic, co'ol s'elan juez xava'i abaic, mu'yuc stuq'uil avo'ntonic. 5A'yio ava'iic li'e ti xi ta xcalboxuque, Jchi'iltac: T'ujbilic yu'un Dios ti buch'utic me'unic li' ta banomile yo' jc'ulej ta xc'otic ta sventa yo' ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique, yo' ta staic ti ventainel ti jech ono'ox albil sc'oplalic ti buch'utic c'ux ta xa'iic ti Diose. 6Ja'uc ti vo'oxuc une, ja' no'ox ta xavaq'uic ta q'uexlal ti buch'utic me'unetique. ¿Mi mu ja'uc ta xayilbajinic, ta xasjochoxuc batel ta sc'ob j'opisialetic ti jc'ulejetique? 7¿Mi mu ja'icuc jc'ulejetic xtoc, ti chopol ta xc'opojic ta stojol ti Buch'u ta xavich'ic ta muq'ue? 8Ati jechuc ta xapasic jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ch'ul c'ope: “C'ux me xava'i ti yane jech chac c'u cha'al ta xac'uxubin aba atuc”, toj lec unbi, yu'un ta xc'ot ta pasel avu'unic ti xch'ul mantal ti Buch'u oy ta toyole. 9Ti jech jeltos ta xavilic ti yane, oy amulic, yu'un laj xa abajic ti xch'ul mantal ti Diose. 10Mi oy buch'u ta xch'un scotol smantal ti Diose, mi tselbuj yu'un junuque, tselbuj xa o yu'un scotol. 11Yu'un ti Dios ti xi no'ox laj yale: “Mu xamulivaj”, xi laj yal xtoque: “Mu xamilvan”. Mi oy buch'u mu xmulivaje, ja'uc ti mi ta xmilvane, laj xa sbaj ti mantale. 12Ti vo'oxuque, jechuc xapas abaic, xac'opojic jech c'u cha'al ta xal smantalil ti jbel c'op ti ta xalbe sc'oplal ti colebale. 13Yu'un ti buch'u mu xc'uxubin ti yane, j'ech'el mi ja'uc oy xc'uxubinel ti c'alal ta xich' chapanele. Yan ti buch'u laj xc'uxubin ti yane, mu'yuc c'usi ta xal yo'nton c'alal ta x'ich'bat ti yee. 14Jchi'iltac, ¿c'usi bal o mi xijvulvun xa ta yalel ti c'otem ta co'ntontic ta xch'unele, c'alal mu'yuc c'usi lec ta jpastique? ¿Mi yu'un la ta xijcol xana' ti jech c'otem ta co'ntontic ta xch'unele? 15Xcaltic no'ox ava'iic jech c'u cha'al li'e: mi oy jun vinic, mi jun ants ch'abal sc'u', ch'abal sve'el ti c'alal tsots sc'oplal ta xtun yu'un ti jchi'iltique, 16mi oy junuc avu'unic ti xi ta xalbee: “Tsotsan batel, c'u'iltaso aba, ve'an, uch'an vo'”, c'alal mu'yuc laj yac'be ti c'usi tsots sc'oplal ta xtun yu'une, ¿c'usi bal ti jech laj yalbee? 17Mi naca no'ox ta xich' alel ti c'otem ta o'ntonal ta xch'unele, ti c'alal mu'yuc c'usi ta xich' pasele, mu'yuc c'usi bal o ti oy c'usi xch'unoj ta xale. 18Xu' nan ti xi xcaltique: “Ti vo'ote, c'otem ta avo'nton ta xch'unel. Ti vu'un eque, oy c'usi lec yacalun ta spasel.” Xichi ta jtac'be: “Mu xquil mi c'otem ta avo'nton ta xch'unel mi mu'yuc lec c'usi ta xapas. Ti vu'une ta xcac'bot avil ti c'otem ta co'nton ta xch'unele ta sventa ti oy c'usi lec ta jpase.” 19Toj lec ti jech c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti jun no'ox oy ti Diose. Ja' jech xch'unojic ec ti pucujetique. Ma'uc no'ox, ta xniquic ta xi'el xtoc. 20¡Alticot ta j'ech'el! ¿Mi yu'un mu xava'i aba ti altic ta xaval ti c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti c'alal mu xvinaj c'usi lec ta xapase? Mu c'usi bal o ti jech ach'unoje. 21Ti jmolmuc'totic Abrahame, laj sta ti lec ile yu'un Dios c'alal laj yac' ta mataninel ti Isaac ja' ti xnich'one. 22¿Mi mu xana' ya'yel ti c'alal jech laj spas ti Abrahame, vinaj ti c'otem ta yo'nton ta xch'unele? Ja' jech c'ot ta ts'aquiel ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Dios ta sventa ti jech laj spase. 23Jech o xal xi ta x'albat sc'oplal yu'un ti ch'ul c'ope: “Ti Abrahame, teq'uel c'ot ta yo'nton ta xch'unel ti Diose. Ti jech xch'unoje, laj sta ti lec x'ile yu'un ti Diose.” Jech o xal ti Abrahame albat sc'oplal ti lec xil sbaic xchi'uc ti Diose. 24Ava'i un cha'e, ti Diose lec ta xil xtoc ti buch'u oy c'usi lec ta spase, ma'uc no'ox ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ta xale. 25Ja' jech ec, Rahab, ti ants ti sna' sbolomalin sbae, laj sta ti lec x'ile yu'un Dios ta sventa ti laj snac' ti jpa'ivanejetic ta yut snae, xchi'uc laj stojobtas ta stamel batel ta yan be c'alal loc' batele. 26Mi loc' ti ch'ulelal ta scoj ti cham laj ti lum ach'ele, laj to c'op ma' ti oy to c'usi lec ta spase. Ja' jech mi ta xcaltic ti c'otem ta o'ntonal ta xch'unele, mi mu'yuc ti yabtele, mu'yuc c'usi bal o unbi ti jech ta xcaltique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\