Santiago 3

1Jchi'iltac, mu me yepaluc xabis abaic ta jchanubtasvanejoxuc. Xana'ic lec ti c'alal ochemotic ta jchanubtasvaneje, tsots ta xij'ich'bat quetic. 2Jcotoltic, yepal ta xijelavotic ti c'usi ta xcaltique. Mi oy buch'u mu xjelav ti c'usi ta xale, ja' jun lequil tuq'uil vinic, ochem ta be yu'un ti sbec'tal stacopale. 3C'alal ta xcac'betic sprenoal ye ti ca'e, ja' sventa yo' ta xch'un ti mantale, xchi'uc ta x'och ta be cu'untic ta scotlej. 4Q'uelo avilic, xi s'elan oy ti barcoe: manchuc mi ech'em smuc'tiquil, manchuc mi xujbil yu'un tsots ic', ja'uc ti yajvale ta sts'ot ti ts'otobile yo' ta xbat ti bu ta sc'ane. 5Ja' jech stalel ti coc'tic oy ta quetique, uni biq'uit no'ox quich'ojtic, yepal no'ox ti oy c'usi mu albajuc ta xc'ot ta pasel yu'une. ยกYu'un yepal no'ox te'tic xu' ta xcac' ta uni juteb no'ox c'oc'! 6Ja' jun c'oc' ma' ti coc'tique, me'mulil ta j'ech'el ti oy ta quetique, ep ta soquesvan ta j'ech'el. Liquem talel stilemal ta c'atimbac, ti ta ono'ox x'ac'van ta vocol c'u sjalil ti cuxlejale. 7Ti vinic une, xu' ta x'och ta be yu'un spasel ta manxu ti c'usiuc no'ox pucujil chanule, jech c'u cha'al ti mutetique, ti chonetique, ti chonul muc' ta nabe, pasem ta manxu yu'un. 8Ja'uc ti eil ti'ile, mu'yuc buch'u junucal ochem ta be yu'un. Ech'em chopol ta j'ech'el ti mu stac' ochesel ta bee, yu'un noj ta veneno ti naca milvanej sna'e. 9Yu'un ta quetic no'ox, ta xcalbetic slequilal ti Jtotic Diose. Ta quetic no'ox xtoc, ta jchopol-c'optatic ti jnaclejetic ta banomil c'alal ja' sloc'obbail stuc ti Diose. 10Yu'un ta eil ti'il, oy c'usi lec ta xloc' ta alel, ta eil ti'el no'ox, ti bisvanej ta cotol chavale. Ma'uc lec ma' ti jech taj une, Jchi'iltac. 11Ti ta jun nio'e, naca lec ta xtuc talel, ma'uc capal ta ch'ail vo'. 12Jech ti jtec' icuxe ma'uc aceituna ta xac' ti sate, mi ja'uc ta xac' sat icux ti jpets uvae. Ja' jech ti jun nio'e, mu xtuc talel ch'ail vo' c'alal lequil vo' ono'ox ta xtuc talele. 13Mi oy buch'u ta atojolic ti oy sbijile, ti sna' lec snopele, yac'uc ta q'uelel ti slequil yo'ntone, ti biq'uit ta xac' sba yu'un ti sbijil ac'bile. 14Yan mi aq'ueloj xa no'ox abaic xmich'mun ta sti'van ti yit'ixal avo'ntonique, ti ja' no'ox ta xapasic ti c'usi lec ta xava'i atuquique, altic ma' ti atoyoj abaic yu'un ti abijilique. Ma'uc xa melel ti bu atamojic batele. 15Ti jech bijilil taje ma'uc liquem talel ta stojol ti Diose, sbijil no'ox banomil, sbijil no'ox jnaclejetic, yu'un ja' xa sbijil stuc ti pucuje. 16Ti bu naca it'ixal o'ntonal oye, ti bu yac'ojbeic yipal ta spasel ti c'usi ta xa'iique, ti naca contra ta xil sbaique, ti mu'yuc smelol ti c'usi ta xc'ot ta pasele, naca mulil x'ayan. 17Ja'uc ti buch'u liquem talel sbijilic ta stojol ti Diose, stamojbe lec smelol stuq'uil ti xcuxlejale, oy slamajemal yo'nton, oy xc'uxul yo'nton, oy lec srazon, sna' xcoltavan, lec ti c'usi ta spase, xc'ot xc'opoj, xchi'uc jamal ye sti'ic. 18Yu'un ti buch'u oy slamajemal yo'ntone, ta xac'be yipal ta spajesel ti c'ope yo' jech ta sta slequilal yo'nton yu'un ti yane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\