Santiago 4

1¿C'uxi ta xlic talel ti contra ta xavil abaique, ti ta xatsac abaic ta letoe? Ta xlic talel ta stojol ti sbic'tal avo'ntonic ti sujbiloxuc ta spasel ta scoj ti xchopolal avo'ntonique. 2Oy c'usi juteb ta avo'ntonic ta xac'an ta xata ava'iic. C'alal ta xavilic ti mu xataique, ta xamilvanic. Yu'un c'usiuc no'ox ta xlic yit'ixal avo'ntonic yu'un. C'alal mu xataique, contra ta xavil abaic, ta xatsac abaic ta leto. Mu xataic ti c'usi ta xac'anique, yu'un ma'uc ta xac'anbeic ti Diose. 3Ac'o mi ta xac'anic, mu xavich'ic, yu'un ma'uc sbelel stamoj batel ti c'usi ta xac'anique. Yu'un ja' no'ox ta xac'anic ta sventa stunesel slajesel ti c'usi ta xal ti avo'ntonic yu'une. 4Mu'yuc atuq'uilic ta j'ech'el jnaclejetic ta banomil. ¿Mi mu xana'ic ya'yel ti buch'u c'upil ta xa'i ti sba banomile, ta xc'ot ta yajcontra Dios? Buch'uuc no'ox ti ta sc'upijel yo'nton ta st'uj ti sba banomile, ta xjoybij ta yajcontra Dios. 5Mu xanop ti jeche' no'ox ti xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ti Ch'ul Espíritu ti laj yac' nacluc ta jtojoltic ti Diose, ja' no'ox ta sc'an ti junuc co'ntontic xchi'uc ti Diose.” 6Ja'uc ti Diose, ta sventa slequil yutsil yo'nton, x'ech' to ta xiscoltaotic, yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ta scontrain ti buch'u jtoyobbaetique. Ja'uc ti buch'u biq'uit yac'oj sbae, ta xc'uxul yo'nton ta scolta.” 7Ja' yu'un un, bic'tajeso aba ta stojol ti Diose. Tsaco ta scontrainel ti pucuje, ta xjatav sq'uejel sba loq'uel ta atojolic. 8Nopajanic ta stojol ti Diose, jech ti stuque ta xnopaj talel ta atojolic ec. Jsa'muliletic, ac'o ta poquel ti ac'obique. Ti vo'oxuc ti c'ux ta xava'iic ti Diose xchi'uc ti mu tuch'baj ta avo'ntonic ta xava'iic ti sc'upijel banomile, aq'uic ta tusel ta poquel ti avo'ntonique. 9Na'o ava'iic lec ti c'usi chopol laj xa apasique. Ochanic ta at o'nton yu'un. Oc'an avananic yu'un. Joybijuc ta oq'uel avu'unic ti xatse'inic no'oxe. Joybijuc ta at o'nton ti xamuyubajic no'oxe. 10Bic'tajeso abaic ta stojol ti Cajvaltique, jech ti Cajvaltique ta stoyot liquel. 11Ti vo'oxuque mu xasa'be aba amulic ta jujun tal. Ti buch'u chopol ta xc'opoj ta stojol ti yane, mi ta stic' sba ta xchapanele, co'ol s'elan mu lecuc ta xc'opoj ta stojol ti ch'ul mantal ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, ta xac'ot ta juez ta stojol ti mantale, c'alal ja' yabtel ta xch'unele. 12Ti Buch'u laj yac' ti ch'ul mantal ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, jun no'ox, ja' c'otem ta Juez. Ja' no'ox xtoc ti xu' ta scoltaote, ti xu' ta xac'ot batel ta ch'ayele. Ti vo'ote, ¿buch'uot ya'yel ta xachapanbe smul ti yane? 13A'yio ava'iic ti vo'oxuc ti xi ta xavalique: “Ti li' tanae, mi oc'om, ta xibatcutic ta yan jteclum. Ta xijoc'tsajcutic junuc jabil ta sa'el jbolomalcutic ti bu taje yo' jech ta jta cuni taq'uincutic.” 14Mi ja'uc xana'ic c'usi ta xc'ot ta pasel oc'om ti jech li' cuxuloxuque. Ti acuxlejalique co'ol s'elan jech c'u cha'al yalemal toc ti uni jliquel no'ox xvinaje, ta jech yepal ta sac ch'ay batel un. 15Xi sc'an xavalic ma' ti jechuque: “Mi sc'an Cajvaltic li' to cuxulotique, jpastic ti c'usi jnopojtic sc'an pasele.” 16Ja'uc le'e, xatoyetic xa xchi'uc ti ac'opique. Yu'un scotol ti jech toyobbail taje, chopol ta j'ech'el. 17Ti buch'u sna' spasel ti c'usi leque, ti mu ja'uc ta spase, laj xa sta smul xchi'uc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\