San Juan 10

1Va'i un, xi laj yal ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic ta j'ech'el, ti buch'u mu x'och talel ta sti' ti scorral bu lapal ti chije, ti ta x'och talel bu ma'uc ti sti'e, ja' jun j'elec' j'ilbajinvanej. 2Ja'uc ti buch'u ta x'och talel ta ti' ti corrale, ja' jq'uel-chij unbi, ta xchabi ti chije. 3Ta xjambat sti' corral yu'un ti jchabiej ti' corrale, ta x'och batel. Ti j'il-chije, ta jujun ta sloq'uesbe sbi ti xchijtaque. Ti chijetique ta xa'ibeic ti sc'opojele. Ta sloq'ues ech'el ta corral un. 4C'alal loc' xa batel scotole, jba'be ta xanav batel ti stuque. Xlamet ech'el ti xchijtac ta spate yu'un xa'ibeic ti sc'opojele. 5Yu'un mi ma'uc sc'opojel ta xa'iic ti buch'u mu xojtiquinique, mu sts'acliic batel, c'ajomal ta xjatavic. 6Jech laj sbabac'opta ti Jesuse. Mi ja'uc laj ya'ibeic ti smelol ti va'i s'elan laj yale. 7Xi laj xcha'al ti Jesuse: —J'ech'el ta xcalboxuc ava'iic, xi oy ti jc'oplale: Vu'unun ma' ti ti' corral bu ta x'och batel ti chijetique. 8Scotol ti buch'u ba'yel talique, naca j'elec', j'ilbajinvanejetic. Ja'uc ti chijetique mu'yuc laj ya'ibeic ti sc'opojele. 9Vu'unun ti ti' corrale. Ti buch'u ta x'och talel ta jtojole, ta xcol. Co'ol s'elan chij ti x'och xloc' ta corral ta stael ti sve'ele. 10Ti j'eleq'ue, ja' no'ox ta xtal ta soquesel, ta yelc'anel, ta smilel. Ja'uc ti vu'une lital ta yac'bel xcuxlejal ti ja' bats'i xcuxlejal ta j'ech'ele. 11“Vu'unun ma' ti lequil j'il-chije. Ti lequil j'ilchije ta xac' sba ta milel ta sventa ti xchijtaque. 12Yu'un ti buch'u ta x'abtej ta sventa tojel no'oxe, c'alal ta xil ta xtal ti jti'oval oq'uile, ta xjatav batel. Lamal ta xicta comel ti chije yu'un ma'uc bats'i j'il-chij. Ma'uc yu'un ti chijetique. Ti chije, ta x'ilbat svocol yu'un jti'oval oq'uile. Tan puc ta xbat yu'un. 13Ta xjatav ti vinic taje yu'un ja' no'ox tsots sc'oplal ta xa'i ti tojel ta sa'e. Ma'uc tsots ta xa'i ta sventainel ti chijetique. 14Vu'unun ti lequil j'il-chije. Xcojtiquinan ti jchijtaque, xiyojtiquinic ec. 15“Jech c'u cha'al ti Jtot xiyojtiquine, jechun ec, xcojtiquin ti Jtote. Ta xcac' jol jbaquil yu'un ti chijetique. 16Oy to yan jchijtac ti mu'yuc to ochem talel ta corral li'e, ti tsots sc'oplal ta xba jtsob talele. Jech ec un, ta sts'etan xchiquinic ta ya'yiel ti jc'ope, ta xch'unic, ta stsob sbaic ta jmoj, jun no'ox ti j'il-chij yu'unique. 17“C'uxun ta yo'nton ti Jtote, yu'un ta xcac' jol jbaquil yo' ta jcha'ich' ti jcuxleje. 18Mi junuc buch'u xu' ta xtuch' ti jcuxleje, yu'un ta xloc' x'ayan ta co'nton jtuc ti jech ta xc'ot ta pasele. Oy ta jba ta yaq'uel yo' jech ta jcha'ich' ti jcuxleje. Taje, ja' jech albilun talel yu'un ti Jtote —xi ti Jesuse. 19C'alal jech laj ya'iic ti j'abteletic yu'un ti israeletic ti va'i s'elan laj yale, ch'ac sba ti snopbenal yu'unique. 20Xi laj yalic ti yepale: —¿C'u cha'al ta xach'unbeic sc'op le'e? Yu'un chuvajibem xchi'uc xch'ulelinojbe xch'ulel pucuj. 21Xi ta xalic ti yan xtoque: —Ati yu'unuc xch'ulelinojucbe xch'ulel ti pucuje, mu xc'opoj jech c'u cha'al le'e. Ati yu'unuc xch'ulelinojucbe xch'ulel ti pucuje, ¿mi yu'un xu' la yu'un ta sjambe sat ti ma'satetic jechuque? 22Ti israeletic ta Jerusalene, yacalic ta spasel q'uin sna'obil stsajobil ti ch'ulna yu'unique, c'alal ja' o yorail ti sique. 23Ti Jesuse oy ta ch'ulna ec. Ta xanav ta cotcot na ti sbiinoj Salomone. 24Ti israeletique laj sjoyobtaic ti Jesuse, ti xi laj yalbeique: —Xmacmun co'ntoncutic avu'un. Mi vo'ot ti Cristoe, alo xch'a ta jamal. 25Xi laj stac' ti Jesuse: —Laj xa calboxuc ava'iic, mi ja'uc xc'ot ta avo'ntonic. Ta sventa Jtot ti c'usi ta jpase, ja' ta xayac'boxuc avilic ta jamal ti Buch'uun ta melele. 26Ti vo'oxuc une, mi ja'uc xc'ot ta avo'ntonic yu'un ma'uc jchijoxuc jech c'u cha'al laj xa calboxuc ava'iique. 27Ti jchijtaque ta xa'iic ti jc'opojele, xcojtiquinic ec un, ta xists'acliicun. 28Sbatel osil ta xcac'beic xcuxlejalic, mi ja'uc ta xch'ayic, mu'yuc buch'u xispojbun ta coc ta jc'ob. 29Ti laj yac'bun ta coc ta jc'ob ti Jtote, stuc no'ox cajal sc'oplal ta j'ech'el. Laj to sc'oplal ma' ti xpojbun ta yoc ta sc'ob une. 30Jununcutic xchi'uc ti Jtote. 31Ti israeletique laj stamic ton xtoc yo' ta xac'beic ti Jesuse. 32Xi laj yal ti Jesuse: —Ta sventa smuc'ul stsatsal ti Jtote, ep ti c'usi laj jpas ta aba ta asatique. ¿C'usi jtosucal yo' ta xavac'beicun ti ton yu'un une? 33Xi laj staq'uic ti israeletique: —Ma'uc ta xacac'becutic ton yu'un ti c'usi lec laj apase. Yu'un ti c'u s'elan ta xac'opoje, ta soquesbe sc'oplal ti Diose. Yu'un ta xabis aba ta Dios c'alal vinicot no'oxe. 34Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti ts'ibabil ti oy c'usi tsots albil sc'oplal oy ta atojolique, xi ta xale: ‘Laj calboxuc ava'iic, vo'oxuc ti diosoxuque.’ 35Jna'tic lec ti c'u s'elan ts'ibabil ta ch'ul c'ope, j'ech'el mu stac' muquel. Diosetic, laj yac'be sbi ti buch'utic laj xch'unbeic ti sc'op Diose. 36Ti Diose laj st'ujun ti laj stacun talel li' ta banomile. ¿C'u cha'al un cha'e ta xavalic ta soquesbe sc'oplal Dios ti c'alal laj cal ti vu'unun Xnich'onune? 37Mi mu xco'olaj yabtel ti Jtot ti c'usi ta jpase, mu xavich'icun ta muc'. 38Yan mi xco'olaj yabtel ti Jtot ti c'usi ta jpase, manchuc mi mu xavich'icun ta muq'ue, ja' tsots sc'oplal sc'an xavich'ic ta muc' yabtel ti Jtot ti c'usi ta jpase yo' jech j'ech'el ta xava'iic ti oy ta jtojol ti Jtote xchi'uc ti oyun ta stojol eque. 39Ta ox stsaquic ya'iic xtoc, ja'uc ti Jesuse col batel. 40Ti Jesuse sut batel ta jot xocon sti'il uc'um Jordán ti oy ta sloq'ueb c'ac'ale. Ti bu come, ja' ti bu to ox laj yac' ich'uc vo' ti Juane. 41Xi ta xalic ti buch'utic xvoletic batel ta sq'uelele: —Ti Juan j'ac'-ich'-vo'e, ac'o mu'yuc c'usi laj yac' iluc ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, scotol ti c'u s'elan laj yalbe sc'oplal ti vinic li'e, ja' melel. 42Ti bu taje, yepal c'ot ta yo'ntonic ti ja' Jcoltavanej ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\