San Juan 12

1Vaquib xa c'ac'al sc'an ti q'uin Colele, ti Jesuse bat ta Betania ti bu nacal ti Lazaroe, ti cha'cuxesat yu'un ti Jesuse. 2Ti bu taje, laj yich' meltsanel ve'lil ta sventa ti Jesuse. Ti Martae ta xet'es jelavel ti ve'lile. Chotol ta sts'el sti'il mexa ec ti Lázaro ta xve'ic xchi'uc ti Jesuse. 3Ti Mariae laj yich' talel o'lol litro muil poxil naca nardo, ti tojol stojol ta j'ech'ele. Laj sq'uebbe ta sba yoc ti Jesús ta smuibtasele. Ts'acal to un, ta stsotsil sjol laj staquintasbe ti yoque. Sjunul yut na xpaq'uet ti smuile. 4Va'i un, ti Judas Iscariotee, xnich'on ti Simone, ti ja' jun jchanc'op ta x'ac'van ta c'abale, xi laj yale: 5—¿C'u cha'al mu laj yich' chonel ta oxib (3) ciento denario taq'uin ti muil poxile yo' jech ta xich' coltael ti buch'u abol sbaique? 6Ti jech laj yal ti Judas taje, ma'uc oy ta yo'nton ti buch'u abol sbaique, yu'un j'elec' xa'i sba, xchi'uc oy ta yoc ta sc'ob ti yavil taq'uine, yu'un ta stam loq'uel ti taq'uin ti buch'u ta xaq'uique. 7—Ch'an uto ti antse, yu'un scaj-nac'oj sventa ti jmucobbaile. 8Yu'un ti buch'utic abol sbaique li' ono'ox oy ta atojolique. Ti vu'une mu li'uc ono'ox oyun ta atojolique —xi laj yal ti Jesuse. 9Yepal ti israeletique laj ya'iic oy ta Betania ti Jesuse, bat sq'uelic. Ma'uc no'ox ta sq'uelic ti Jesuse, ta sq'uelic xtoc ti Lázaro ti buch'u cha'cuxesat yu'un ti Jesuse. 10Va'i un, ti banquilal yu'un paleetique laj scomonopic ta smilic xtoc ti Lazaroe, 11yu'un ja' ta scoj, yepal ti israeletic laj xch'ac sbaic yo' ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti Jesuse. 12Yepal no'ox ti buch'utic batemic ta Jerusalén ta sventa ti q'uin Colele. Ta yoc'omal un, laj ya'iic ti ta xc'ot ta Jerusalén ti Jesuse. 13Va'i un, laj sc'oquic talel yanal xan. Bat snupic talel ta be ti xi ta x'avanique: —Jun yutsil ta j'ech'el. Jun yutsil ti Buch'u talem ta sventa ti Diose, Ajvalil yu'un ti Israele. 14Ti Jesuse laj sta jcot burro, ti laj scajlebin batel jech chac c'u cha'al ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: 15“Mu xaxi', jteclum Sión, le' cajal ta xtal ta yol me' burro ti Ajvalil avu'une.” 16Ti ta sliquebale, mi jutebuc laj ya'ibeic smelol ti yajchanc'optaque. Ta ts'acal to un, lic ya'ibeic smelol ti c'alal yilic laj yich' slequilal yutsil ti Jesuse. Yu'un vul ta sjolic ti c'u s'elan ts'ibabil ta ch'ul c'ope, naca sc'oplal stuc ti c'u s'elan ta xc'ot ta pasele. 17Ti buch'utic ayic xchi'uc Jesús ti laj yilic c'alal laj yavta loq'uel ti Lázaro ta smuquinal ti c'alal cha'cuxie, ja'ic ta slo'iltaic ta yalel ti c'usi laj yilique. 18Ti buch'utic laj ya'iic ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ta spasel ti Jesuse, loq'uic batel ta snupel ta be. 19Ja'uc ti fariseoetique xi ta xalbe sbaique: —Ta xavilic ti mu'yuc c'usi stac jpastic jutebuque. Q'uel avilic, ¡yu'un scotolic ta xbatic ta stojol! 20Ta scotol ti c'u yepal batemic ta q'uin ta Jerusalén ta yich'el ta muc' ti Diose, oy jun chib griego jyanlumetic. 21Taje, nopajic ech'el ta stojol ti Felipe ti liquem talel ta Betsaida jteclum ti oy ta Galilea banomile, ti xi xvocoletique: —Yojtot, ta jc'an ta xcojtiquin ca'icutic ti Jesuse. 22Ti Felipee bat yalbe ti Andrese. Xcha'vo'alic bat yalbeic ya'i ti Jesuse. 23Xi laj yal ti Jesuse: —Sta xa yorail ta xquich' jlequilal cutsilal ti vu'un co'ol j'elantique. 24J'ech'el ta xcalboxuc ava'iic, mi mu xich' muquel ta lum ti jbej sat trigo yo' ta xvoq'ue, staoj yav yo junomal. Ja'uc mi ta xvoq'ue, ta xbol ti ts'unobale. 25Ti buch'u mu tuch'baj ta xa'i ti xcuxlejal li' ta banomile, laj tub xa ti sc'oplale. Ja'uc ti buch'u xjip xten no'ox yu'un ti xcuxlejal li' ta banomile, ta sta xcuxlejal sbatel osil. 26Mi oy buch'u ta xac' sba ta tunel cu'une, ac'o sts'acliun batel. Ti buyuc no'ox oyune, tey oy ec ti buch'u ta xac' sba ta tunel cu'une. Ti buch'u ta xac' sba ta tunel ta jtojole, ich'bil ta muc' yu'un ti Jtote. 27“¡Mu xnel, mu x'ech' ta xca'i ta j'ech'el ti vocole! ¿C'usi ta xcal un? ¿Mi ja' van xichi ta xcale: ‘Tot, coltaun yo' mu xc'ot ta jtojol ti vocol avi li'e?’ ti c'alal ja' sventa lital li'e. 28Ac'o aba ta ich'el ta muc' atuc, Tot”, xi ti Jesuse. Va'i un, ja' o vinaj oy Buch'u ta xc'opoj talel ta vinajel ti xi ta xale: “Laj xa cac' jba ta ich'el ta muc'. Ta xcac' to no'ox jba xtoc ta ich'el ta muc'.” 29Ti bu taje, oy buch'utic laj ya'iic. Laj yalic ti ja' jun chauque. Ti yan xtoque ta xalic ti c'oponat talel yu'un jun ánjel. 30Xi laj yal ti Jesuse: —Ti laj ava'iic ti oy Buch'u c'opoje, ma'uc c'otem ta jventa, ja' c'otem ta aventaic. 31Ja' xa yorail avi tana li' une, ta xlic yich' chapanel ti jnaclejetic ta banomile. Ja' xa yorail ta xich' jipel loq'uel ti buch'u ta spas mantal li' ta banomile. 32C'alal ta sta yorail ta xquich' jipanel ta curuse, ta jtijbe yo'nton ta yiq'uel talel scotolic ta jtojol. 33Ti va'i s'elan laj yale, ja' ta xac' ta na'el ti c'u s'elan ta xchame. 34Xi laj staq'uic ti jnaclejetic ta banomile: —Ta sventa ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, oy bu ca'binojcutic ti cuxul sbatel osil ti Cristoe. Mi vo'ot ti Cristoote, ¿c'u cha'al ta xaval ti ta xquich' milel ti vu'un co'ol j'elantique? ¿Buch'uot un cha'e? 35Xi ti Jesuse: —Li' to oy ta atojolic ti saquilal osile. Ja' no'ox un, mu xa jaluc li' oye. Xanavanic ta stojol ti saquilal osile yo' to li' oy ta atojolique, yo' mu ch'ayaluc avo'ntonic xastaoxuc ti ic'al osile. Yu'un ti buch'u ta xanav ta ic'al osile, mu sna' bu ta xbat. 36C'otuc ta avo'ntonic ta xch'unel ti saquilal osile yo' to li' va'al ta atojolique, yo' jech ta xac'otic ta yalab xnich'nab ti saquilal osile. C'alal jech laj yale, bat snac' sba ti Jesuse. 37Manchuc mi laj yac' ta ilel ti Jesús ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ta sba ta sat ti israeletique, mi ja'uc c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel. 38Yu'un tsots sc'oplal yo' ta xc'ot ta pasel jech chac c'u cha'al ti xi laj sts'iba comel ti j'alc'op Isaiase: Cajval, ¿buch'u la ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unel ti c'usi ta xcaltique? ¿Buch'u la ta x'ac'bun yil smuc'ul stsatsal ti Diose? 39Oy smelol c'u cha'al mu xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, yu'un xi laj sts'iba ti Isaías xtoque: 40Macbat satic yu'un ti Diose. Tsatsubtasbat yo'ntonic, yo' mu xilic, yo' mu xa'iic, yo' mu xtal ta jtojol ta xpoxtael sbaic. 41Jech laj yal ti Isaías taje, yu'un laj yilbe slequilal yutsilal ti Jesuse, xchi'uc ta yalbel ti sc'oplale. 42Manchuc mi jech un, yepal israeletic c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel ti ja' Jcoltavanej ti Jesuse. Oy jlom jpas-mantaletic c'ot ta yo'ntonic ta xch'unel xtoc. Ja'uc le' une, yo'nton no'ox sna'ic yu'un ta xi'ic mi ta xjipatic loq'uel ta ch'ulna yu'un ti fariseoetique. 43Yu'un ja' lec ta xa'iic ti ich'bilic ta muq'ue. Ja' mu sc'anic ta xc'ot ta stojolic yutsilal slequilal ti Diose. 44Tsots xi laj yal ti Jesuse: —Ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelune, ma'uc no'ox ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelun, ta xich' ta muc' ti Jtot ti buch'u laj stacun talele. 45Ti buch'u ta xc'ot sat ta jtojole, ta xc'ot sat ta stojol ti Buch'u laj stacun talele. 46Yu'un saquilal osilun lital ta banomil yo' jech ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelune, mu xcom ta ic'al osil. 47Ja'uc ti buch'u ta xa'i ti jc'ope, ti mi mu tsots sc'oplal ta xa'ie, ma'uc jbainoj ta jchapanel, yu'un tal coltavancun. Ma'uc lital ta chapanvanej. 48Ti buch'u ta xisjip xistenune, xchi'uc ti mu xich' ta muc' ti jc'ope, xi s'elan ta xc'ot ta stojole: ta xich' chapanel ta slajebal c'ac'al ta sventa ti c'u s'elan laj cale. 49Yu'un mu ta jmantaluc no'ox jtuc ti c'u s'elan ta xic'opoje. Ti Jtot ti Buch'u laj stacun talele, ja' ta smantal ti c'u s'elan ta xic'opoje, ti c'u s'elan ta xichanubtasvane. 50Jna' lec ti c'u s'elan laj yalbun talel ti Jtote, ja' sventa cuxlejal sbatel osil. Ti c'u s'elan ta xcal une, ja' jech ta xcal jech c'u cha'al laj yalbun talel ti Jtote —xi laj yal ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\