San Juan 13

1Ta yac'ubalil xa ti q'uin Colele, sna'oj xa ti Jesuse ti c'ot xa yorail ta xicta comel ti banomile, ti ta sut batel ta stojol ti Stote. Ti jech mu tuch'baj jipbaj ta xa'i ti yu'untac li' ta banomile, jech o staoj o yav c'ux ta xa'i ti c'uxi ta xc'ot ta tsutsele. 2Ti jech yorail xa ta xve'ique, tijbat yo'nton yu'un pucuj ti Judas Iscariotee, xnich'on ti Simone, ti ta xac' ta c'abal ti Jesuse. 3Ti Jesuse sna'oj xa ti ac'bat xa ta yoc ta sc'ob yu'un Stot scotol ti c'usitic x'ayane, xchi'uc ti ta sut xa batel ta stojol Dios ti bu liquem talele. 4Ti jech yacal ta xve'ic ta mexae, va' xi liquel ta sloq'uel ti xcha'lomal sc'u'e, tsac xut jlic poc' ti laj sc'am ta xchucbenale. 5Laj taj une, lic sq'ueb vo' ta pocob-c'obal. Lic spocbe yacan ti yajchanc'optaque. Laj scusbe o ti yacantac ta poc' ti c'amal ta xchucbenale. 6C'alal ja' o xa ta xpocbat yacan ti Simón Pedroe, xi laj yale: —¿C'u ono'ox xi ti vo'ot ta xtal apocbun ti coque, Cajval? 7Xi laj stac' ti Jesuse: —Avi tana li'e, mu xava'ibe smelol ti jech ta jpase. Ta ts'acal to ta xlic ava'ibe smelol. 8Xi laj yal ti Pedroe: —Mi ja'uc xcac' apoc ma' ti coque. Xi laj stac' ti Jesuse: —Mi mu jpoc ti avoque, mu stac' xatal ta jtojol. 9Xi laj yal ti Pedroe: —Ma'uc no'ox xapocbun ti cacane, Cajval, pocbun ti jc'obe, ti jole. 10Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti Buch'u atinem xae, laj xa sc'oplal ta xich' poquel sjunul, yacan xa no'ox ta xich' pocbel, yu'un pocbil xa sjunul. Ti vo'oxuque pocbiloxuc xa, ac'o mi mu acotolicuc. 11Ti mu'yuc pocbiloxuc acotolic ti xie, yu'un sna'oj ti oy buch'u ta x'ac'van ta c'abale. 12C'alal jech laj yo'nton ta spoquel ti acanile, ti Jesuse lic xcha'lap ti sc'u'e, bat chotluc ta sts'el sti'il mexa xtoc, ti xi laj yale: —¿Mi laj ava'ibeic smelol ti jech laj jpas ta atojolique? 13Ti ‘Jchanubtasvanej, Cajval’, xavuticune, melel ava'uquic un, yu'un vu'unun ono'ox. 14Vu'un ti Jchanubtasvaneje, ti Ajvalilun avu'unique, laj xa jpoc ti avacanique. Jech xapocbe abaic avacanic ta jujun tal un. 15Yu'un laj xa cac' avilic ti jech sc'an xapasic jech c'u cha'al laj cac' avilique. 16Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti mosovile ma'uc cajal ta xac' sba ta stojol ti yajvale. Ti buch'u tacbile, ma'uc cajal ta xac' sba ta stojol ti jtacvanej yu'une. 17Mi ta xava'ibeic smelol ti jech laj jpase, mi ta xapasic xtoc jech c'u cha'al laj cac' avilique, xamuyubajic no'ox. 18“Ma'uc ac'oplal acotolic ti va'i s'elan laj cale, yu'un jna'oj ti buch'u t'ujbilic cu'une. Ja'uc le'e, yu'un tsots sc'oplal ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Ti buch'u jmoj ta xive' xchi'uque, joybij ta cajcontra.’ 19C'alal ta xavilic jech ta xc'ot ta pasele, jpoco'alojboxuc xa ono'ox ava'iic yo' ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unel Buch'uun ta melel. 20Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti buch'u ta xich' ta muc' ti buch'u ta jtac batele, ta xiyich'un ta muc'. Ti buch'u ta xich'un ta muq'ue, ta xich' ta muc' ti Buch'u laj stacun talele.” 21C'alal jech laj yal ti Jesuse, lic ochuc ta at o'nton ti xi to laj sts'ac batel ti lo'ile: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, oy jun avu'unic ta xiyac' ta c'abal. 22Ti yajchanc'optaque, sq'uel-q'uelbe xa sba satic ta jujun tal, ti mu sna'ic buch'u sc'oplal taje. 23Oy jun ta scotolic ti mu tuch'baj ta o'ntonal yu'un ti Jesuse, ti nabal ta sts'el c'alal ta xve'ique. 24Ti Simón Pedroe lic spas senya ti ac'o sjac'be Jesús buch'u sc'oplal ta xalbe taje. 25Jech ti stuque x'ech' to to laj snaban sba ta sts'el ti Jesuse, ti xi laj yalbee: —¿Buch'u, Cajval? 26Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti buch'u ta xcac'be avil ti juteb pan ta jts'aj ta jsets'e, ja' me unbi. Ta jech yepal un, laj sts'aj ti juteb pane, laj yac'be jelavel ti Judas Iscariotee, xnich'on ti Simone. 27C'alal laj stsac pan ti Judase, ta jech yepal ventainbat yo'nton yu'un ti pucuje. Xi albat yu'un ti Jesuse: —Paso me xch'a ti c'usi ta xapas ono'oxe. 28Ja'uc le' une, mi junuc laj ya'ibeic smelol yu'unic ti ta xve'ic ta mexa ti va'i s'elan laj yal ti Jesuse. 29Oy jlom laj snopic ti pase ta mantal yu'un Jesús ti bat sman talel ti oy nan c'usi ta xtun ta sventa ti q'uine. Ti jlome laj snopic ti oy c'usi ta xac'be ti me'unetique, yu'un ja' yich'oj ta sventa yavil taq'uin ti Judase. 30C'alal laj stsac pan ti Judase, loc' batel. Ac'ubaltic xa. 31Va'i un, c'alal loc' xa batel ti Judase, xi laj yal ti Jesuse: —Avi tana ti vu'un co'ol j'elantique, ta xvinaj ti jlequilale, ta xvinaj yutsil slequilal ti Diose ta sventa. 32Mi ta xvinaj yutsilal slequilal ti Dios ta jventa ti co'ol j'elantique, ta xac' iluc yutsilal slequilal Dios ta jtojol ec. Ta xa xc'ot ta pasel un. 33Mu xa jaluc li' oyun ta atojolique, Cuni nich'nab. Xasa'icun xa un, ja' no'ox ta xcalboxuc ava'iic jech c'u cha'al xichi laj calbe ya'iic ti israeletique: ‘Mu xac'otic ti bu ta xibate.’ 34Xi ta xcalboxuc comel sc'oplal ti ach' mantale: J'ech'el c'uxuc xava'i abaic ta jujun tal jech c'u cha'al laj c'uxubinoxuque. Jechuc c'uxuc xava'i abaic ta jujun tal. 35Mi jech c'ux ta xava'i abaique, ta xalic scotolic ti vo'oxuc cajchanc'opoxuque. 36Xi laj sjac'be Jesús ti Simón Pedroe: —¿Bu ta xabat un, Cajval? Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti bu ta xibate, mu to stac' xats'acliun batel avi li'e. Ta ts'acal to ta xc'ot ta atojol. 37Xi laj yal ti Pedroe: —¿C'u cha'al mu stac' ta jts'acliot batel avi li'e, Cajval? Jchapanoj xa jba ta xcac' jba ta milel ta aventa. 38Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi melel ti chapalot xa ta xavac' aba ta milel ta jventae? Ta xcalbot ava'i ta melel, laj xa ox aval oxcoj ti mu xavojtiquinun c'alal mu'yuc to ta x'oc' ti cotse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\