San Juan 14

1“Tsotsanic, mu xachibajic. Pato avo'ntonic ta stojol ti Diose, pato avo'ntonic ta jtojol ec. 2Ti bu nacal ti Jtote, yepal no'ox naetic oy ti bu ta xanaquiique. Ati yu'unuc mu'yucuque, laj xa calboxuc ava'iic ti mu'yuc ta xibat ta smeltsanel ti bu ta xanaquiic ti jechuque. 3Ta xibat un, ta xba jchapan ta smeltsan ti bu ta xanaquiique. Ts'acal to un, ta xisut talel yo' ta xquic'oxuc ech'el yo' tey oyoxuc ti bu oyune. 4Ti be ta stam batel ti bu oyune, xana'ic xa bu oy —xi ti Jesuse. 5Xi laj yal ti Tomase: —¿Mi yu'un ta jna'cutic ta stamel batel ti bee c'alal mu jna'cutic bu ta xabate, Cajval? 6Xi laj stac' ti Jesuse: —Vu'un c'otem ta jventa ti bee, ti melele, xchi'uc ti cuxlejale. Ti xu' xac'otic bu oy ti Jtote, vu'un ta jventa. 7Mi xavojtiquinicune, xavojtiquinic ti Jtot unbi. Avi li'e, xavojtiquinic xa, yu'un le' xa talel laj avilic une. 8Xi laj yal ti Felipee: —Ac'bun quilcutic Buch'u ti Totile, Cajval. Bal to xca'icutic unbi. 9Xi laj stac' ti Jesuse: —Felipe, jal xa li' oyun ta atojolique, ¿mi mu to xavojtiquinicun? Ti buch'u laj xa yilicune, laj xa yilic ti Jtote. ¿C'u cha'al un, ta xac'an ta xcac'bot avojtiquin ti Jtote? 10¿Mi mu xc'ot ta avo'nton ti oyun ta stojol ti Jtote, ti oy ta jtojol ti Jtote? Ti c'usi ta xcalboxuque, mu ta co'ntonuc jtuc. Ja' ta jpasbe yabtel ti Jtot ti jech oy ta jtojole. 11C'otuc ta avo'ntonic ti oyun ta stojol ti Jtote. Mi mu jechuque, c'otuc ta avo'ntonic ti abtel yacal ta jpas ta atojolique. 12J'ech'el ta xcalboxuc ava'iic, ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelune, ja' jech ta spas ec jech c'u cha'al ta jpase. Xu' ti x'ech' to xjelav ta spas, yu'un ta xibat bu oy ti Jtote. 13Scotol ti c'usi ta xac'anic ta jventae, ta xc'ot ta pasel yo' jech ta sventa ti Nich'onile, ta jvinajes yutsilal ti Totile. 14Ti c'usiuc no'ox ta xac'anic ta jventae, ta xc'ot ta pasel cu'un. 15“Mi c'ux ta xava'iicune, ta xach'unic ti jmantal unbi. 16Ta jc'anbe ti Jtote ti ac'o stacbucoxuc talel jun Jpat-o'ntonal ti j'ech'el xi s'elan ta xchi'inoxuque: 17Ja' ti Ch'ul Espíritu ti ta xac' ta na'el ti bu melele, ti mu lecuc ta xa'iic ti jnaclejetic ta banomile, yu'un mu xilic, mu xojtiquinic. Ja'uc ti vo'oxuque xavojtiquinic, yu'un oy ta atojolic xchi'uc nabal o ta atojolic. 18Ma'uc ta xaquictaoxuc comel atuquic, yu'un ta xtal jchi'inoxuc. 19Ti buch'u lec xa'iic sc'upinel ti banomile, mu xa jaluc li' ta xilbeicun ti jsate. Ja'uc ti vo'oxuque ta xavilicun, xchi'uc ta xacuxiic yu'un cuxulun. 20Ti jech c'ac'al taje, ta xlic ana'ic ti oyun ta stojol ti Jtote, ti oyoxuc ta jtojole, ti oyun ta atojolic eque. 21Ti buch'u ta xac' ta venta ti jmantale, ti ta xc'ot ta pasel yu'une, ta xac' ta ilel ti j'ech'el c'ux ta xiya'ie. C'ux ta x'a'yie yu'un ti Jtot ti buch'u c'ux ta xiya'ie, c'ux ta xca'i ti vu'un eque, xchi'uc ta xcac' jba iluc ta stojol —xi ti Jesuse. 22Ti yan Judas ti ma'uc ti Judas Iscariotee, xi laj yale: —Cajval, ¿c'u cha'al ja' no'ox ta xavac' aba iluc ta jtojolcutic? ¿C'u cha'al mu ja'uc ta xavac' aba iluc ta stojol ti jnaclejetic ta banomile? 23Ti Jesuse xi laj stac'bee: —Ti buch'u c'ux ta xiya'ie, ta xch'un ti c'usi ta xcale. Jech ta xc'uxubinat yu'un ti Jtote. Ti Jtote xchi'uc ti vu'une ta xtal jchi'incutic, ta xinaquicutic ta stojol. 24Ti buch'u mu'yuc c'ux ta xiya'ie, mu xch'un ti c'usi ta xcale, yan sc'oplal ta j'ech'el. Yu'un ti c'usi ta xcal ava'iic li'e, ma'uc jc'op jtuc, ja' sc'op ti Jtot ti Buch'u laj stacun talele. 25“Yo' to li' oyun ta atojolique, jech ta xcalboxuc ava'iic scotol taje. 26Ti Ch'ul Espiritue, ti ja' Jpat-o'ntonal ti ta stac talel ti Jtot ta jventae, ja' ta xa scoltaoxuc, ja' ta xa xchanubtasoxuc scotol taje, ja' ta svules ta ajolic scotol ti va'i s'elan laj calboxuque. 27“Ta xcac' comel ta atojolic ti slamajemal o'ntonale. Mu xco'olaj xchi'uc jech c'u cha'al ta xaq'uic ti buch'u li' oyic ta banomile. Mu me xatsiq'ues avo'ntonic, mu xaxi'ic. 28Laj xa calboxuc ava'iic ti ta xibate, xchi'uc ti laj cal ta xtal jchi'inoxuc xtoque. Ti yu'unuc c'uxuc ta xava'iicune, xamuyubajic xa jechuc ti laj ava'iic ta xibat bu oy ti Jtote. Yu'un ti stuque x'ech' to jelavem sc'oplal, ja' mu sta ti vu'une. 29Jech ta xcalboxuc ava'iic yo' to mu ta xc'ot ta pasel. C'alal mi ta xc'ot ta pasele, ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unel unbi. 30“Jliquel xa li' ta jchi'inoxuc ta lo'ile, yu'un tal xa ti buch'u sbainoj ta spasel mantal li' ta banomile, ac'o mi mu'yuc c'usi xu' yu'un spasel ta jtojol. 31Yu'un tsots sc'oplal ta xc'ot ta pasel yo' jech ta sna'ic ti buch'utic sventainojic ti banomile ti c'ux ta xca'i ti Jtote, xchi'uc ta jpas ti c'usi yalojbune. Va'lanic, batic xa li'e —xi laj yal ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\