San Juan 15

1Ti Jesuse xi to laj yale: —Ti vu'une co'ol j'elan jech c'u cha'al smuc' ta ibel ti uvae. Ti Jtote co'ol s'elan jech c'u cha'al ti buch'u ta xabtelan ta sq'uelel ti uvae. 2Mi oy junuc ti sc'ob c'otem ta jventa ta sbainel ti uva ti mu xac' lec ti sate, ta sboj loq'uel. Mi ta xac' ti sate, ta sloq'uesbe ti sc'a'epale. Ta set loq'uel ti staquijemale yo' ta x'epaj ta yaq'uel ti sate. 3Ti vo'oxuque mesbil tusbiloxuc xa ta sventa ti jc'op laj calboxuque. 4Staojuc yav junuc avo'ntonic, nablanic ta jtojol jech c'u cha'al oyun ta atojolique. Mu xu' ta xac' uva ti jun sc'ob mi mu'yuc tsacal xchi'uc ti smuc' ta ibele. Ja' jechoxuc, mu'yuc c'usi xu' avu'unic ec un mi mu'yuc nabaloxuc ta jtojole. 5“Vu'un ti smuc'ul ibelun ti uvae. Vo'oxuc ti sc'ob-c'obtaque. Mi staoj yav nabal ta jtojole, oyun ta stojol ec. Yepal no'ox ti sat ta xaq'ue. Mi ch'acal ta jtojole, mu'yuc c'usi stac' ta spas. 6Mi ta xch'ac sba ta jtojole, ta xich' setel loq'uel. Ta xtaquij jech c'u cha'al sc'obtac ti uvae. Ta xich' tsobel, chic' xi ta c'oc'. 7“Mi staoj yav nabaloxuc ta jtojole, mi mu xch'ay ta avo'ntonic ti c'u s'elan laj jchanubtasoxuque, c'anbeic ti c'usi ta xac'anique, ta xa'ac'batic. 8Ti jech taj une, ta xvinaj yutsilal slequilal ti Jtote, ta sventa ti yepal no'ox ti oy c'usi lec ta xapasique, xchi'uc ta xac'otic ta bats'i cajchanc'optac. 9C'ux ta xca'ioxuc ta j'ech'el jech c'u cha'al c'ux ta xiya'i ti Jtote. Staojuc o yav oyuc ta avo'ntonic ti syail xc'uxul co'nton ti oy ta atojolique. 10Mi ta xavich'ic ta muc' ta xch'unel ti jmantale, oy ta atojolic ti syail xc'uxul co'ntone, jech c'u cha'al ta jch'unbe smantal ti Jtote, staoj yav oy ta jtojol ti syail xc'uxul yo'ntone. 11“Ti jech ta xcalboxuc taje, yo' jech xijmuyubajotic, yo' jech ataojic ta j'ech'el ti xamuyubajique. 12Ti jmantale xi s'elane: C'uxuc xava'i abaic ta jujun tal jech c'u cha'al laj jc'uxubinoxuque. 13Ti buch'u ta xac' sba ta milel ta sventa ti buch'u lec xil sba xchi'uque, mu albajuc ma' ti syail xc'uxul yo'nton une. 14Mi ta xapasic ti c'usi ta xcalboxuque, lec xquil jbatic. 15Ma'uc xa ta xcalboxuc ti mosoviloxuque, yu'un ti mosovile mu sna' c'usi ta spas ti yajvale. Lec xquil jbatic xacutoxuc, yu'un laj xa cac'boxuc ana'ic scotol ti c'u s'elan laj yalbun ti Jtote. 16Ma'uc vo'oxuc laj at'ujicun, yu'un vu'un laj jt'ujoxuc yo' ta xcac' abainic ta spasel ti c'usi leque, ti staojuc oy yav ta atojolic ta spasel ti c'usi leque, ti mu xlaj sc'oplale. Jech ti Jtote ta xayac'boxuc ti c'usi ta xac'anic ta jventae. 17Ja' me smelol ti xi s'elan ta xcalboxuc ti jmantale: C'uxuc xava'i abaic ta jujun tal. 18“Mi ta scontrainoxuc ti jnaclejetic ta banomile, na'ic me ti jech laj scontrainicun ta ba'yele. 19Ti co'oluc ta xapasic jech c'u cha'al ta spasic ti jnaclejetic ta banomile, c'ux ta xa'ioxuc jech c'u cha'al c'ux ta xa'i sbaique. Ja'uc le'e, laj jt'ujoxuc loq'uel talel ta stojolic. Jech o xal un, contra ta xayiloxuc, yu'un mu xa co'oluc avo'ntonic xchi'uquic. 20Ja' vuleso ta avo'ntonic ti xi laj calboxuque: ‘Ti mosovile, ma'uc cajal ta xac' sba ta stojol ti yajvale.’ Mi laj quich' ilbajinele, ja' no'ox jech ta xavich'ic ilbajinel ec. Mi laj yich'ic ta muc' ti c'u s'elan laj calbeique, ja' no'ox jech ich'bil ta xc'ot ta muc' ti ac'opic ti c'u s'elan ta xavalique. 21Scotol taje, jech ta xc'ot ta atojolic ta jventa, yu'un mu xojtiquinic ti Buch'u laj stacun talele. 22“Ti manchucuc lital ta sc'oponelique, mu'yuc smulic ti jechuque. Ja'uc avi tana li'e, mu xa stac' ti spac sc'oplalic ta scoj ti smulique. 23Yu'un ti buch'u xti'et sjolic ta jtojole, xti'et sjolic ta stojol ti Jtote. 24Ti manchucuc laj staic ta ilel ti jtuc xa no'ox oy c'usi laj jpas ta stojolique, mu'yuc smulic ti jechuque. Le'e laj xa yilic un. Manchuc mi jech laj yilic ti c'usi laj jpase, xti'et sjolic ta jtojol, xchi'uc xti'et sjolic ta stojol ti Jtote. 25Ti jech taje, yo' tsots sc'oplal ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi ts'ibabil ti smantalique: ‘Ta jech no'ox yepal xti'et sjolic ta jtojol.’ 26“Ja'uc ti c'alal ta jtac talel ta atojolic ta sventa Jtot ti jpat-o'ntonale, ja' ti Ch'ul Espíritu ti melel c'usi ta xac' ta na'ele, ja' ta xalboxuc ava'iic ti jc'oplale. 27Ta xavalbeicun jc'oplal ec un, yu'un ta sliquebal ono'ox laj achi'inicun talel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\