San Juan 18

1C'alal jech laj yal taj une, ti Jesuse loq'uic batel xchi'uc ti yajchanc'optaque yo' ta xbatic ta jot sti'il uc'um Cedrón. Ti bu taje, oy ts'unobaltic ti bu och batel ti Jesuse xchi'uc ti yajchanc'optaque. 2Jech ec ti j'ac'vanej ta c'abal Judase, xojtiquin lec ti ts'unobaltic taje, yu'un tey ono'ox ta xc'ot stsob sbaic ti Jesuse xchi'uc ti yajchanc'optaque. 3Ti Judase xvolet c'otel xchi'uc soldadoetic xchi'uc mayoletic yu'un ti ch'ulnae, ti ja' tacbilic batel yu'un ti banquilal paleetique xchi'uc ti fariseoetique. Chapalic batel xchi'uc yabtejebic, xchi'uc yinternoic, xchi'uc stojic. 4Ja'uc ti Jesuse, ti sna'oj xa scotol ti c'usi ta xc'ot ta pasel ta stojole, bat snup ta be ti xi laj sjac'bee: —¿Buch'u ta xasa'ic? 5—Ja' ti Jesús ta Nazarete —xi laj staq'uique. —Vu'unun —xi laj stac' ti Jesuse. Ti Judase, ti j'ac'vanej ta c'abale, xchi'inoj xa batel ti jtsacvanejetique. 6C'alal laj yal ti Jesús “Vu'unun” ti xie, valopat sutic ti yalic ta lum ti jtsacvanejetique. 7Xi laj xcha'jac' ti Jesuse: —¿Buch'u ta xasa'ic? Xi laj xcha'alique: —Ja' ti Jesús ta Nazarete. 8Xi laj xcha'al ti Jesuse: —Laj xa calboxuc ava'iic ti vu'unune. Mi vu'un ta xasa'icune, ch'an utic ti jchi'iltaque, ac'o baticuc. 9Ti jech taje, yo' ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi laj yal ti Jesuse: “Ti buch'utic laj yac'bun ti Jtote, mi junuc ch'ay.” 10Va'i un, ti Simón Pedroe laj snit loq'uel ti yespada yich'oje. Laj sbojbe sbats'i chiquin smosov ti banquilal pale. Malco sbi ti mosove. 11Xi laj yal ti Jesús ta stojol ti Pedroe: —Tic'o ta sna ti avespadae. Yu'un loc' xa ta yo'nton ti Jtot ta xquich' ti jvocole. ¿Mi yu'un xavac'touc mu ta xquich' ti jvocole? 12Ti soldadoetique xchi'uc ti banquilal yu'unique, ti jchabiej ch'ulna mayoletic yu'un ti israeletique, laj stsaquic laj xchuquic ti Jesuse. 13Yic'ojic batel ba'yel ta sna ti Anase, yu'un ja' smuni' ti Caifase, ti ja' o tiq'uil ta banquilal pale ti jech jabil taje. 14Ti Caifás taje, ja' ono'ox ti laj yalbe ya'iic ti j'abteletic yu'un ti israeletique, ti xloc' venta ta xcham jun vinic ta sventa ti jteclume. 15Ti Simón Pedroe xchi'uc ti jun jchanc'ope, tijil batel ta spat ti Jesuse. Ti jun jchanc'op taje, ojtiquinbil lec yu'un ti banquilal palee. Jmoj ochic batel xchi'uc ti Jesús ta yamaq'uil sna ti banquilal palee, 16ja'uc ti Pedroe va'al com ta pat ti'na. Jech o xal ti jun jchanc'op ojtiquinbil yu'un ti banquilal palee, loc' batel, bat sc'opon ti me' jq'uel-ti'nae, laj yac' ochuc ti Pedroe. 17Xi laj sjac'be Pedro ti me' jq'uel-ti'nae: —¿Mi ma'uc jun yajchanc'opot ti vinic le'e? —Mu'cun —xi laj stac' ti Pedroe. 18Ti jech toyol ti sique, ti mosoviletique xchi'uc ti mayoletic yu'un ti ch'ulnae, laj stsanic c'oc' yo' ta xc'atinic ti bu taje. Tey capal ta xcatin ec ti Pedroe. 19Ti banquilal palee lic sjac'beic ti Jesuse, buch'u ti yajchanc'optaque xchi'uc c'usi ti ta xchanubtasvane. 20Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta sba ta sat scotolic lichanubtasvan. Yu'un laj jva'an jba ta chanubtasvanej ta muc' ta ch'ulna xchi'uc ta ch'ul naetic ti bu ta stsob sbaic ti israeletique. Mu'yuc c'usi ta mucul laj cal. 21¿C'u cha'al ta xajac'beicune? Ja' jac'beic ti buch'utic laj ya'iic ti c'u s'elan laj jchanubtasique. Ja' sna'ic ti c'u s'elan laj cale. 22C'alal jech laj yal ti Jesuse, ti jun mayol yu'un ti ch'ulnae, laj yac'be majel ti xi laj yalbee: —¿Mi ja' jech ta xatac'be ti banquilal pale taje? 23Xi laj yal ti Jesuse: —Mi oy c'usi chopol laj cale, albun ca'i. Mi lec ti c'usi laj cale, ¿c'u cha'al ta xamajun? 24Va'i un, ti Anase chucul laj stac batel ti Jesús ta stojol ti banquilal pale Caifase. 25Xi jac'bat ti Pedro ti jech va'al ta xc'atin ta ti' c'oq'ue: —¿Mi ma'uc jun yajchanc'opot ti vinic le'e? —Mu'cun —xi laj smuc sba ti Pedroe. 26Ti yajmosov ti banquilal palee, yuts' yalal ti buch'u bojbat xchiquin yu'un ti Pedroe, xi lic yalilane: —¿Mi yu'un mu'yuc laj quilot avaloj ta ts'unobaltic xchi'uc ti vinic le'e? 27Ti Pedroe laj xcha'muc sba, ja' o lic oc'uc ti cotse. 28Ti Jesuse ic'bil loc' batel ta sna ti Caifase, yic'ojic batel ta stojol ti its'inal ajvalil Romanoe. Ti jech jutuc xa sc'an sacub talel ti osile, ti israeletique mu'yuc x'ochic batel bu oy ti ajvalile yo' mu sta smulic yu'un ti c'u s'elan liquem yu'unique. Mi mu jechuque, mu xu' ta xve'ic ta sventa ti q'uin Colele. 29Jech o xal ti Pilatoe iloc' batel ti xi laj sjac'be ti jchapanvanej israeletique: —¿C'usi smul avu'unic ti vinic li'e? 30Xi laj staq'uique: —Ti mu'yucuc tsots ti smule, mu'yuc xquic'cutic talel ta atojol ti jechuque. 31Xi tac'batic yu'un ti Pilatoe: —Iq'uic batel, chapanic atuquic co'ol jech c'u cha'al ta xal ti mantal avu'unique. Xi laj staq'uic ti israeletique: —Ti vu'uncutic israeluncutique, mu'yuc quich'ojcutic mantal ti xu' ta ximilvancutique. 32Taje, ja' c'ot ta pasel ti laj ono'ox yal ti Jesús c'u s'elan ta xchame. 33Ti Pilatoe cha'och batel ta chapanobbail, laj yic' ochel ti Jesuse, ti xi laj sjac'bee: —¿Mi vo'ot ajvalilot yu'un ti israeletique? 34Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi ta ajol atuc ti jech ta xajaq'ue? ¿Mi yu'un oy buch'u laj yalbot ava'i ti jc'oplale? 35Xi laj stac' ti Pilatoe: —¿Mi yu'un judioun ya'yel ec? Ja' laj yac'ot ta coc ta jc'ob ti ateclumale, ti banquilal paleetique. ¿C'usi laj apas? 36Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti jech Ajvalilune, ma'uc li' ta sba banomile. Ti yu'unuc ja'uque, laj xa sliques c'op ti cajchanc'optac ti jechuque yo' mu xistsaquicun ti jteclumale. Ja'uc le'e, ma'uc li' ta xi'och ta Ajvalilale. 37Xi laj yal ti Pilatoe: —Ati xcaltic un cha'e, ajvalilot. Xi laj stac' ti Jesuse: —Ajvalilun jech c'u cha'al ta xavale. Yu'un ja' jtu ti tal voc'cun ta banomile yo' tal cal ti c'usi ja' melel ta stojol ti jnaclejetic ta banomile. Scotolic ti buch'utic ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unel ti c'usi ja' melele, ta xa'iic ti c'usi ta xcale. 38Xi laj stac' ti Pilatoe: —¿C'usi ti ja' melele? C'alal jech laj sjaq'ue, loc' batel ti Pilato ta sc'oponel ti israeletique, ti xi laj sjam ta alele: —Mu jutebuc laj jtabe smul ti vinic li'e. 39Ti vo'oxuque, liquem stalelic avu'unic ta yorail q'uin Colele, ti ta xac'anic ti ta jcolta batel jun jchuquele. ¿Mi ta xac'anic ta jcolta batel ti ajvalil avu'unic ta xavalique? 40Xi lic avanicuc scotolique: —Mu xacolta batel le'e, ja' coltao ti Barrabase. Ti Barrabás taje, ja' jun j'elec'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\