San Juan 19

1Ti Pilatoe laj yal mantal ac'o yich' tsitsel ta nucul ti Jesuse. 2Ti soldadoetique laj xotic ta jalel ch'ix, laj xojbeic ta sjol ti Jesuse. Laj yac'be slap ti ic'-ic' losantic sba stsajal c'u'ile, 3ti xiic ta stojol ta sna'leel ti nopajic ech'el ta smajbel ti sate: —Jun yutsil ti muc' ta ajvalil yu'un ti Israele. 4Xi laj yal ti Pilato ti cha'loc' talel ti bu oye: —A'yio ava'iic, laj quic' tal ti vinic ti ta jva'an ta atojolic yo' jech ta xava'iic ti mu jutebuc laj jtabe ti smule. 5Xojol xa batel ti xotbil ch'ix ta sjol ti Jesuse, slapoj batel ti c'u'il ic'-ic' losantic sba stsajale. Xi laj yal ti Pilatoe: —¡Li' oy ti vinique! 6Xi avanic ti banquilal paleetique xchi'uc ti mayoletic ti c'alal laj yilique: —¡Jipano ta curus! ¡Jipano ta curus! Xi laj yal ti Pilatoe: —Ba jipanic ta curus ti vo'oxuque, yu'un mu jtabe jutebuc smul ti vinic li'e. 7Xi laj staq'uic ti israeletique: —Oy c'usi jbel tsots albil sc'oplal cu'uncutic. Ti c'u s'elan tsots albil sc'oplal cu'uncutique, ta xal ti ac'o chamuque, yu'un ta sbis sba ta Xnich'on Dios. 8C'alal jech laj ya'ie, ti Pilato x'ech' to och xi'el ta yo'nton. 9Xi laj sjac'be Jesús ti cha'och batel ta chapanobbaile: —¿Bu liquemot talel un cha'e? Mi jbeluc oy c'usi laj stac' ti Jesuse. 10Xi laj yal ti Pilatoe: —¿C'u cha'al mu xatac'bune? ¿Mi mu xana' ti oy cabtel xu' ta jipanot ta curuse, xchi'uc ti ja' cabtel ta spojelote? 11Xi laj stac' ti Jesuse: —Mu'yuc c'usi xu' avu'un ta jtojol ti manchuc laj yac'bot avabtel ti Diose. Ja'uc ti buch'u tal yac'un ta avoc ac'obe, ech'em smulic, ja' mu sta ti vo'ote. 12Va'i un, ti Pilatoe lic sa'ilan c'u s'elan xu' ta scolta batel ti Jesuse, ja'uc ti israeletique xi laj yavtaic batele: —Mi ta xacolta batel ti vinique, ma'uc lequil jtunelot yu'un ti muc' ta ajvalil Cesare. Buch'uuc no'ox ta sbis sba ta ajvalile, ja' yajcontra ti ajvalil Cesare. 13C'alal jech laj ya'i ti Pilatoe, laj yal mantal ac'o yich' sloq'uesel batel ti Jesús ti bu oye. Bat chotluc ta chapanobbail ti Gabatá sbi ta hebreo c'ope, ti ja' ta xac' ta na'el smelol Pacbil tone. 14Nopol xa batel o'lol c'ac'al, yorail xa ta xchapan sbaic ta sventa ti q'uin Colele, ja' o xi laj yal ti Pilato ta stojol ti israeletique: —Li' oy ti ajvalil avu'unique. 15Xi avanique: —¡Ac'o chamuc! ¡Ac'o chamuc! ¡Jipano ta curus! Xi laj sjac' ti Pilatoe: —¿Mi yu'un vu'un ta jipan ta curus ti ajvalil avu'unique? Xi laj staq'uic ti banquilal paleetique: —Mu'yuc yan, ja' no'ox ajvalil cu'uncutic ti Cesare. 16Va'i un, ti Pilatoe laj yac' batel ta sc'obic ti Jesuse yo' ta sjipanic ta curus, yic'ojic batel un. 17Ti Jesuse loc' batel, xcuchoj batel ta snequeb ti scurusal yo' ta xbat bu oy ti Baquil Jolil sbie, ti ja' Gólgota sbi ta hebreo c'ope. 18Ti bu taje, laj sjipanic ta curus ti Jesuse. Oy yan cha'vo' laj sjipanic ta curus ta jujujot xocon, ta o'lol c'ot ti Jesuse. 19Ti Pilatoe laj yal mantal ti yich'uc ts'ibael letra ti xiuc ac'o yale: “TI JESÚS TA NAZARETE, JA' AJVALIL YU'UNIC TI ISRAELETIQUE.” 20Yepal israeletic laj sq'uelic c'u s'elan ta xal ti letrae, yu'un ti bu laj sjipanic ta curus ti Jesuse, nopol no'ox xil ti jteclume. Ti letrae ts'ibabil ta hebreo, ta latín, xchi'uc ta griego c'op. 21Ti banquilal paleetic yu'un ti israeletique xi laj svulic ti Pilatoe: —Altic laj ats'iba ti ta xal ‘ajvalil yu'un ti israeletique’. Ja' ts'ibao ti xiuc ac'o yale: ‘Ti buch'u ta xalbe sba ajvalilun yu'un ti israeletique.’ 22Xi laj stac' ti Pilatoe: —Ti c'usi laj xa jts'ibae, ja' jech ta xcom o. 23Ti soldadoetic c'alal laj xa sjipanic ta curus ti Jesuse, laj stambeic ti sc'u'e. Laj spasic ta chanch'ac. Jujun laj yich'ic ti xchanvo'alique. Laj stsacbeic xtoc ti scotone. Mu'yuc ts'isbil. Jis no'ox jalbil. 24Xi laj yalbe sbaic ti soldadoetique: —Altic ta jatic ta chanch'ac. Jq'ueltic yorail buch'u junucal ta xich' cu'untic. Ti jech laj spasic ti soldadoetic taje, ja' c'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi ta xal ta ch'ul c'ope: ‘Laj xch'acbe sbaic ti jc'u'e. Ta yorail laj sq'uelic buch'u junucal ta xich'ic ti jcotone.’ 25Ta sts'el curus bu oy ti Jesuse, tey va'al ti sme'e, ti xchi'il ta voq'uel ti sme'e, ti María yajnil ti Cleofase, xchi'uc ti María Magdalenae. 26Ti Jesuse laj yil ti sme' va'al ta sts'el ti jun yajchanc'op ti buch'u mu tuch'baj ta xa'ie, ti xi laj yalbe ti sme'e: —Me', tey va'al ta ats'el ma' ti aquerem ole. 27Xi laj yalbe ti jun yajchanc'op ti mu tuch'baj ta yo'nton ta xa'ie: —Va'al ta ats'el ma' ti ame'e. Va'i un, ti yajchanc'ope laj yic' batel ta sna sme' ti Jesuse. 28Laj taj une, ti sna'oj xa lec Jesús ti scotol c'ot xa ta pasel ta stojole, xchi'uc yo' ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ta xal ta ch'ul c'ope, xi laj yale: —Taquin xa ma' ti co'nton une. 29Ti bu taje, oy jun jarru noj ta ch'ail pox. Laj sts'ajic ta ch'ail pox ti esponjae. Laj xchuquic ta sc'ob jun hisopo te'. Laj xtuchbeic muyel ta ye ti Jesuse. 30Xi laj yal Jesús ti c'alal laj yuch' ti ch'ail poxe: —Cuch xa cu'un scotol. Nijbuj yalel, cham. 31Jun xa c'ac'al sc'an ti q'uin Colele. Ti israeletique mu sc'anic ti jipil ta curus ta xcom sbec'tal ti jmileletic c'alal ta sta sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, yu'un ja' jun c'ac'al ich'bil ta muc' yu'unic. Jech o xal laj sc'anbeic ti Pilatoe, ac'o yal mantal ti ac'o yich'ic c'asbel sbaquil yo'ic ti buch'u jipil ta curuse, yo' xu' ta syalesic talel ta curus ti sbec'talique. 32Ti soldadoetique bat sc'asbeic sbaquil yo' ti bu ba'yel jipile. Ts'acal to laj sc'asbeic sbaquil yo' ti jun jipil ta xocon ti Jesuse. 33Ja'uc c'alal nopajic batel ta sts'el ti Jesuse, laj yilic ti chamem xae, mu'yuc xa sc'asbeic ti sbaquil yo'e. 34Manchuc mi jech un, oy jun soldado laj to spajbe ta lanza xocon xch'ilte' ti Jesuse. Ta jech yepal, loc' talel ch'ich' xchi'uc vo'. 35Ti buch'u laj sts'iba ti c'op li'e, ja' jun ti laj yile, yu'un melel. Sna' ti ja' melel ti c'usi ta xale yo' jech ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ec. 36Ti jech c'ot ta pasel taje yo' ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Mi junuc sbaquil laj sc'asbeic.’ 37Oy bu ts'ibabil ta ch'ul c'op xtoc ti xi ta xale: ‘Laj yilic ti buch'u laj syayijesic ta lanzae.’ 38Laj taj une, ti Josee liquem talel ta jteclum Arimatea, ba yich'be ye ti Pilatoe mi xu' ta xich' batel sbec'tal ti Jesuse. Yu'un ti Josee, ja' jun ti c'otem ta yo'nton ta xch'unel ti Jesuse, ja' no'ox ti ta mucule yu'un ta xi' yu'un ti israeletique. Ti Pilatoe laj yac' ye ti xu' ta xich'be batel sbec'tal Jesús ti Josee. 39Tal ec ti Nicodemoe, ti buch'u ay sc'opon ta ac'ubaltic ti Jesuse, yich'oj talel nopol lajuneb xcha'vinic (30) kilo muil momoletic ti capal ta mirra xchi'uc yan muil pox ti áloe sbie. 40Ti Josee xchi'uc ti Nicodemoe laj spoyic batel sbec'tal ti Jesuse, xchi'uc laj slilinic ta sba manta ti muil momoletique. Laj xpixic ta manta sbec'tal ti Jesuse jech c'u cha'al stalelic ta smuc sbaic ti israeletique. 41Ti bu laj yich' jipanel ta curus ti Jesuse, oy ts'unobaltic. Ti ta ts'unobaltic taje, oy jun ach' muquinal jombil ta ton ti mu to junuc anima tic'bile. 42Ti bu taje, laj stic'beic comel sbec'tal ti Jesuse, yu'un ti muquinale nopol no'ox oy. Ma'uc no'ox ti nopole, yu'un xa yorail ta xlic ti sc'ac'alil cuxob o'ntonal yu'un ti israeletique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\