San Juan 20

1Yamal to, mu to ta sacub talel ti osil ta sliquebal c'ac'al yu'un ti xemunae, ti María Magdalenae bat ta muquinal, laj sta ta ilel ti loq'uesbil xa ti ton smac ti ti' muquinale. 2Xbitet batel ta anil bu comem ti Simón Pedroe xchi'uc ti jun jchanc'op ti mu tuch'baj ta o'ntonal ta x'a'yie yu'un ti Jesús ti xi laj yalbe ya'iique: —Laj xa spoyic loq'uel ta muquinal ti Cajvaltique, mu jna'tic bu laj yaq'uic. 3Ti Pedroe xchi'uc ti jun jchanc'ope batic ta muquinal. 4Jmoj to ox xbitetic batel ta anil xchibalic, ja'uc ti jun jchanc'ope ven x'anilaj, ja' mu sta ti Pedroe, ja' ba'yel c'ot ta muquinal. 5Cuji laj sq'uel ochel ti muquinale. Naca xa no'ox xpixobil Jesús laj sta ta ilele. Ti stuque mi ja'uc x'och batel. 6C'alal c'ot ti Simón Pedro ta muquinal tajee, och batel. Laj yil ec un ti ja' xa no'ox xpixobil ti Jesús laj stae. 7Ma'uc no'ox taje, laj yil ti jlic poc' svolobil sjol ti Jesuse. Slecoj xa oy ti pacbil leque, ti ma'uc xa capal xchi'uc ti yan poc' xpixobil ti Jesuse. 8Va'i un, och batel ec ti jun jchanc'op ti buch'u ba'yel c'ot ta muquinale. Tac'al c'ot ta yo'nton ti laj yil jech c'ot ta pasele. 9Yu'un mu'yuc to laj ya'ibeic smelol ti ta xal ti ch'ul c'op ti tsots sc'oplal ta xcha'cuxi ti Jesuse. 10Laj taj une, sut batel ta snaic ti jchanc'opetique. 11X'oc'olet xa com ta ti' muquinal ti Mariae. C'alal jech ta x'oq'ue, laj scujan sba ta sq'uelel ochel ti muquinale. 12Laj yil cha'vo' ánjeletic sac ta j'ech'el ti sc'u' slapojique, ti chotolic ti bu to ox laj yaq'uic sbec'tal ti Jesuse. Jun chotol ti bu to ox oy stuq'uil ti sjolinabe, jun chotol ta stuq'uil yoc ti bu to ox tuts'ule. 13Xi laj sjaq'uic ti ánjeletique: —¿C'u cha'al ta xa'oc', jun me'tic? Xi tac'av ti Mariae: —Laj xa spoyic loq'uel sbec'tal stacopal ti Cajvale. Mu jna' bu laj yaq'uic. 14Naca jech laj yal, joybij, laj yilbe sat ti Jesuse. Ja'uc le'e, mu sna' mi ja' ti Jesuse. 15Xi laj sjac' ti Jesuse: —Jun me'tic, ¿c'u cha'al ta xa'oc'? ¿Buch'u ta xasa'? Xi laj yal ti Mariae, yu'un yac'touc ja' ti jchabiej-ts'unubale: —Yojtot, mi vo'ot laj apoy loq'uel sbec'tal stacopal ti Cajvale, albun ca'i bu laj avac' yo' jech ta jpoy batel. 16Xi laj yal ti Jesuse: —María. Ti Mariae ijoybij, xi laj yalbe ta hebreo c'op ti Jesuse: —¡Rabuni! (“Jchanubtasvanej”, xi ti smelole.) 17Xi laj yal ti Jesuse: —Mu xamacun ta be María, yu'un mu'yuc to muyemun batel bu oy ti Jtote. Batan, ba albo ya'i ti buch'u jun co'ntoncuntic xchi'uque ti ta ximuy batel ta stojol ti Jtote, ti ja' Atotique, ti Dios cu'une, ti ja' Dios avu'unique. 18Va'i un, ti María Magdalenae bat yalbe ya'i ti jchanc'opetic ti laj xa yilbe sat ti Jesuse. Laj yalbe ya'iic xtoc ti c'u s'elan albat yu'une. 19Ta smalel c'ac'al yu'un ti sliquebal xemunae, bajalic ta jbej na ti stsobolic ti jchanc'opetique, ta scoj xi'el yu'un jpas-mantaletic yu'un ti israeletique. Och batel ti Jesús ti c'ot sva'an sba ta o'lol yu'unic ti xi laj yale: —Tsotsanic, junuc avo'ntonic, mu xaxi'ic. 20C'alal jech laj yal taje, laj yac' iluc ti sc'obe, ti xocone. Xmuyubajic xa ti laj yilic ti Cajvaltique. 21Laj taj une, ti Jesuse xi laj yal xtoque: —¡Laetuc, siquetuc avo'ntonic! Jech c'u cha'al laj stacun talel ti Jtote, ja' jech ta xajtacoxuc batel ec. 22Ti Jesuse laj xvuch'ta ti yajchanc'optaque, ti xi laj yalbee: —Ich'ic ti Ch'ul Espiritue. 23Ti buch'u ta xavalbe ch'aybil ti smule, jech ta xc'ot ta pasel ti ch'aybil ta xc'ot ti smulique. Ja'uc ti buch'u ta xavalbe ch'abal ch'aybil ti smule, jech ta xc'ot ta pasel. 24Ti Tomase, ti ja' jun ta xlajcha'vo'al ti yajchanc'ope, ti sbiinoj yu'unic vache, mu'yuc tey c'alal c'ot ti Jesuse. 25Xi laj yalic ti yan jchanc'optaque: —Laj xa quilcutic ti Cajvaltique. Xi laj yal ti Tomase: —Mi mu xquil ti yayijem ta laux ti sc'obe, mi mu'yuc ta jtic' ochel sni' jc'obe, mi mu jpic ta jc'ob ti xocone, mi ja'uc ta jch'un. 26Xvaxaquibal (8) xa c'ac'al yech'el, tsobolic ta jbej na xtoc ti yajchanc'optaque, xchi'uc tey xa oy ec un ti Tomase. Ac'o mi bajal lec ti ti' na yu'unique, och batel ti Jesuse. C'ot sva'an sba ta o'lol yu'unic ti xi laj yale: —Laetuc, siquetuc avo'ntonic. 27Xi albat ti Tomase: —Tic'o ochel ti sni' ac'ob li' ta jc'obe. Q'uelo avil ti jc'obe. Tic'o ochel ti ac'ob ta jxocone. C'otuc ta avo'nton, altic ti xana'ete. 28Xi tsots laj yal ti Tomase: —¡Cajval, Ch'ul Dios! 29Xi laj yal ti Jesuse: —¿Mi ta la xc'ot ta avo'nton ti jech laj avilune? Ti buch'utic ta xc'ot ta yo'ntonic ti mu'yuc xilicune, mu'yuc c'usi sna'ic ta j'ech'el. 30Ti Jesuse yepal to oy c'usi laj yac' iluc ta stojol yajchanc'optac ti ch'ayal xc'ot o'ntonal yu'une, ti mu'yuc ts'ibabil com ta jpoc vun li'e. 31Ja'uc ti ts'ibabil vun li'e, yo' ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unel ja' Cristo ti Jesuse, Xnich'on ti Diose, yo' jech ta xata acuxlejalic ta sventa c'alal ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\