San Juan 3

1Oy jun fariseo vinic, Nicodemo sbi, ja' jun banquilal ti ich'bil ye sti' yu'un ti israeletique. 2Xi laj yal ti Nicodemo c'alal bat sc'opon ta ac'ubaltic ti Jesuse: —Jchanubtasvanej, jna'ojcutic lec ti tacbilot talel yu'un ti Dios yo' jech tal achanubtasuncutique, yu'un mu'yuc buch'u junucal xu' ti jech ta xac' iluc smuc'ul stsatsal Dios jech c'u cha'al ta xapase ti mi mu'yuc chi'inbil yu'un ti Diose. 3Xi albat yu'un ti Jesuse: —Ta xcalbot ava'i ta melel, ti buch'u mu xvoc' ta ach'e, mu xu' x'och batel ti bu ta xventainvan ti Diose. 4Xi laj sjac' ti Nicodemoe: —¿C'usi ta xut jun yijil vinic ta xvoc' ta ach'? ¿Mi yu'un xu' ta x'och batel ta xch'ut sme'e yo' jech ta xvoc' xtoc? 5Xi tac'bat yu'un ti Jesuse: —Ta xcalbot ava'i ta melel, mu'yuc buch'u ta x'och batel bu ta xventainvan ti Diose mi mu'yuc voq'uem ta sventa ti vo'e xchi'uc ta sventa ti Ch'ul Espiritue. 6Ti buch'u voq'uem ta sventa ti stot sme'e, stalel no'ox stot sme' yich'ojbe. Ti buch'u voq'uem ta sventa ti Ch'ul Espiritue, yich'ojbe stalel ti Ch'ul Espiritue. 7Ti xi s'elan ta xcalbote, mu lo'iluc no'ox xava'i, yu'un acotolic tsots sc'oplal sc'an xacha'voq'uic ta ach'. 8Ac'o mi ta xava'i buyuc no'ox xjumet ti ic' ta jujujote, ja'uc le' une, mu xana' bu ta xlic talel, bu ta xbat. Ja' jech s'elanic ti buch'utic ta xvoq'uic ta sventa ti Ch'ul Espiritue. 9Xi laj xcha'jac' ti Nicodemoe: —¿C'u ono'ox xi ta utel taje? 10Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi mu banquilal jchanubtasvanejucot ya'yel yu'un ti achi'iltaque? ¿Mi mu xa ono'ox xava'ibe smelol taje? 11Ta xcalbot ava'i ta melel, ja' ta xcalbecutic sc'oplal ti c'usi jna'cutique, ti c'usi quilojcutique. Ja'uc ti vo'oxuque, mu xac'an xach'unic ti c'usi ta xcalcutique. 12Mi mu xach'un ti laj calbot sc'oplal ti oy c'usi ta xc'ot ta pasel li' ta banomile, ¿c'usi xavut ta xach'un mi ta xcalbot sc'oplal ti oy c'usi ta xc'ot ta pasel ta vinajele? 13“Mi junuc oy buch'u muyem batel sq'uel ti c'usi oy ta vinajele. Ja' no'ox yiloj ti Buch'u liquem talel ti bu taje. Ti xcaltique, ja' ti vu'un co'ol j'elantique. 14Jech c'u cha'al ti Moisés laj sjipan ta te' sloc'obbail chon ta xocol banomile, ja' jech ta xquich' jipanel ta curus ec ti vu'un co'ol j'elantique. 15Scotol ti buch'u ta xc'ot ta yo'ntonic taje, ta sta xcuxlejalic sbatel osil. 16“Ti Diose mu albajuc laj xc'uxubinan scotol ti jnaclejetique, laj stac talel ta stojolic ti yo junomal Xnich'one. Buch'uuc no'ox ti ta xc'ot ta yo'ntonic ti ja' Jpojvanej yu'unique, mu xch'ayic, ta sta xcuxlejalic sbatel osil. 17Ti Diose mu yu'unuc laj stac talel ti Xnich'on yo' tal yac'be stoj smul ti jnaclejetique, ja' no'ox tal scolta. 18“Ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ti ja' Jpojvanej yu'un ti Xnich'on Diose, mu x'ac'bat stoj ti smule. Ja'uc ti buch'u mu xc'ot ta yo'nton ti ja Jpojvanej yu'une, chapal xa sc'oplal ta stoj ti smule, ta scoj ti mu xc'ot ta yo'nton ti yo junomal Xnich'on ti Diose. 19Ti buch'utic mu xc'ot ta yo'ntonique, chapal xa sc'oplal ta stoj ti smulique, yu'un yacalic ta spasel c'usi chopol c'alal ja' o tal ta banomil ti Jesucristo ti ja' luze, mu lecuc laj ya'iic. Ja' lec laj ya'iic ta spasel ti c'usi ja' sventa ti ic'al osile. Ja' mu sc'anic ti saquilal osile. 20Scotol ti buch'utic ta spasic ti c'usi chopole, xti'et sjolic yu'un ti luze. Mu sc'an xnopajic ta stojol ti luze yo' mu xvinajesbatic ti c'usi chopol ta spasique. 21Ja'uc ti buch'u co'ol yo'ntonic xchi'uc ti bu ja' melele, ta xnopajic ta stojol ti luze yo' jech ta xvinaj sva'anoj sba ti Dios ta stojolic ti c'usi ta spasique.” 22Ts'acal to ti Jesuse xchi'uc ti yajchanc'optaque batic ta Judea banomil, ti bu joc'tsajic xchi'uc ta yaq'uel ich' vo'e. 23Jech ti Juan eque, yacal ta xac' ich'uc vo' ta jteclum Enón ti nopol xil sbaic xchi'uc ti Salim jteclume, yu'un yepal vo' ti bu taje. Ta xbatic ti jnaclejetique, ta x'ac'bat yich'ic vo'. 24Taje, c'ot ta pasel c'alal mu'yuc to ox ta x'och ta chuquel ti Juane. 25Ja'uc le' une, oy jun chib yajchanc'optac ti Juane, lic stsac sbaic ta c'op xchi'uc jun chib israeletic ta scoj ti c'u s'elan liquem sc'oplal yu'unic ti mesel tusele. 26Xi laj yalbeic ti Juane: —Jchanubtasvanej, ti buch'u jmoj laxanavic xchi'uc ta sti'il uc'um Jordán ti oy ta sloq'ueb c'ac'ale xchi'uc ti laj avalbuncutic sc'oplale, avi tana le'e, ta xac' ich'uc vo'. Scotolic ta sts'acliic batel. 27Xi laj stac' ti Juane: —Mu'yuc c'usi xu' yu'un jun vinic mi ma'uc ac'bil yabtel yu'un ti Diose. 28Laj ava'iic lec c'alal jamal laj cal, ma'ucun ti Cristoune, ti ja' no'ox jun vinicun ti tacbilun jelavel talel yu'une. 29Ti jun jlecomajele, ti buch'u ta x'och ta yoc ta sc'ob ti tsebe, ja' ti jlecomajel vinique. Ti vinic ti buch'u lec ta xil sbaic xchi'uc ti jlecomajele xmuyubaj xa ta xa'ibe ti sc'ope. Ja' jechun ec, ximuyubaj xa yu'un. 30Tana le'e, yac' ta cajtsajel ech'el ti sc'oplale, ja'uc ti vu'une, ta xa xpec'tsaj ech'el ti jc'oplale. 31Ti Buch'u ta xlic talel ta vinajele, sbainoj scotol. Ti buch'u ayanem li' ta banomile, sba no'ox banomil, naca sba banomil ti sc'ope. Ti Buch'u ta xlic talel ta vinajele, sbainoj scotol. 32Ta xalbe sc'oplal ti c'usi yiloje, ti c'usi ya'yioj ti bu taje. Ja'uc le'e, mu'yuc buch'u ta xc'ot ta yo'ntonic ti c'usi ta xale. 33Mi oy buch'u ta xc'ot ta yo'ntone, ta sva'an sba ta yalel xchi'uc ti ja' melel ti c'usi ta xal ti Diose. 34Ti buch'u tacbil talel yu'un ti Diose, naca sc'op Dios ta xal, yu'un ti Diose, yepal no'ox ta xac' ti Ch'ul Espiritue. 35Ti Totile c'ux ta xa'i ti Xnich'one. Laj xa yac'be yip stsatsal ta sbainel scotol ti c'usitic oye. 36Ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ti ja' Jpojvanej yu'un ti Nich'onile, oy xcuxlejal sbatel osil. Ja'uc ti buch'u mu xc'ot ta yo'ntone, mu sta ti xcuxlejale. C'ajomal xa no'ox chapal sc'oplal ti tsots tsitsel ta x'ac'bat yu'un ti Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\