San Juan 4

1Ti fariseoetique laj ya'iic ti oy ep yajts'aclivanejtac ti Jesuse xchi'uc ti yepal no'ox oy buch'u ta xac'be yich' vo'e, ti ja' mu sta ti Juane, 2ac'o mi ma'uc stuc ti Jesús ta xac' ti ich' vo'e, yu'un ja' ta xaq'uic ich' vo' ti yajchanc'optaque. 3C'alal jech laj ya'i ti Jesuse, loc' batel ta Judea banomile, sut batel ta Galilea banomil. 4Ti jech bate, ech' ta yosilal Samaria. 5C'ot ta jteclum Sicar ti oy ta yosilal Samariae, nopol xil sbaic xchi'uc ti banomil ti ja' to ox yu'un ti Jacob ti laj yac'be comel ti xnich'on José sbie. 6Ti bu taje, oy jun joc' yu'un ti Jacobe. Lubem xa ta xanobal ti Jesuse, chot xi c'otel ta sti'il joc', yu'un jutuc xa sc'an o'lol c'ac'al. 7C'alal ja' o chotol ta sti'il joc' ti Jesuse, ja' o tal slup vo' jun ants ti liquem talel ta Samariae. Xi laj yal ti Jesuse: —Ac'bun jutebuc ava'al cuch'. 8Ti yajchanc'optaque batemic ta jteclum ta smanel talel sve'elic. 9Xi laj stac' ti samaria antse: —¿C'u cha'al ta xac'anbun vo' avuch' ti vo'ot israelot c'alal vu'un samaria antsune? Ja' jech laj yal ti antse, yu'un ti israeletique mu lecuc xil sbaic xchi'uc ti samariaetique. 10Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti xana'uc oy c'usi ta xac' ti Diose, ti xana'uc ti Buch'u ta sc'anbot ti vo'e, ta melel unbi, vo'ot ta xac'anbun ti vo' jechuque. Ta xcac'bot ti cuxul sat vo'e. 11Xi laj yal ti antse: —Ti vo'ote mi ja'uc c'usi oy avu'un yo' ta xalup loq'uel tal ti vo'e, yu'un toj nat ti joq'ue. ¿Bu ta xata talel ti vo' ti mu xtub sc'oplale? 12¿Mi yu'un vo'ot x'ech' to cajal latal ya'yel? ¿Mi ja' mu sta ti jmolmuc'totcutic Jacob ti laj yac'buncutic comel ti joc' li'e, ech' yuch' ti stuque, laj yuch' ec ti xnich'nabtaque xchi'uc scotol ti c'usitic oy yu'une? 13Xi laj stac' ti Jesuse: —Scotol ti buch'u ta xuch'ic ti vo' li'e ta xlic ya'iic taqui ti'il. 14Ja'uc ti buch'u ta xuch' ti vo' vu'un ta xcaq'ue, j'ech'el mu xa'iic taqui ti'il. Yu'un ta xc'ot ta yo'ntonic jech c'u cha'al nio' ti mu sna' x'ul ti xtuctun o ti ta x'ac'bat xcuxlejalic sbatel osil yu'une. 15Xi laj stac' ti antse: —Ac'bun ti vo' taje yo' mu xca'i ti taqui ti'ile, ti mu li'uc no'ox xiva'vun ta slupel vo' li' ta joq'ue. 16Xi laj yal ti Jesuse: —Batan, ba ic'o talel ti amalale, la'ic li' une. 17Xi laj stac' ti antse: —Mu'yuc jmalal une. Xi laj stac' ti Jesuse: —Melel ti ch'abal amalal ta xavale. 18Yu'un laj xa amalalin vo'ob (5) viniquetic. Ti tey achi'uc avi li'e, ma'uc amalal. Jech o xal, jamal laj aval ti ch'abal amalale. 19C'alal laj ya'i ti va'i s'elan taje, xi laj yal ti antse: —Yojtot, ta xquil ti ja' jun j'alc'opote. 20Ti jmolmuc'totcutic ti vu'uncutic samariauncutique, li' ta vits laj yich'ic ta muc' ti Diose. Ja'uc ti vo'oxuc israeloxuque, ta xavalic ti sc'an c'alal to Jerusalén ta xbat avich'ic ta muc' ti Diose. 21Xi laj stac' ti Jesuse: —Ch'unbun ti oy bu ta sta yorail mi ja'uc li' ta vitse, mi ja'uc ta Jerusalén ta xbat avich'ic ta muc' ti Diose. 22Ti vo'oxuque mu xana'ic ti buch'u ta xavich'ic ta muq'ue. Ja'uc ti vu'uncutique, jna'cutic ti Buch'u ta xquich'cutic ta muq'ue, yu'un ti coltaele ta xlic talel ta stojol ti israeletique. 23Sta xa yorail, ja' xa yorail avi li'e, ti buch'utic ta xich'ic ta muc' ti Diose, ac'o spasic jech c'u cha'al ta sc'an ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose. Yu'un ti Diose, jech ta yo'nton ti ac'o ich'atuc ta muq'ue. 24Yu'un ti Diose mu xvinaj ta q'uelel. Jech o xal ti buch'utic ta xich'ic ta muq'ue, ac'o loc'uc ayanuc ta yut yo'nton ta melel. 25Xi laj stac' ti antse: —Ca'binoj sc'oplal ta xtal ti Mesiase, ti xcaltique, ja' ti Cristoe. C'alal mi tale, xtal svinajesbuncutic scotol ti c'usi mu jna'cutique. 26Xi laj yal ti Jesuse: —Taje, vu'unun ti li' yacal ta xic'opoj ta atojole. 27C'alal yacal ta xlo'ilaj ti Jesuse, ja' o vulic ti yajchanc'optaque. Yan o laj yilic ti jech ta xchi'in ta lo'il ants ti Jesuse, ac'o mi mu'yuc buch'u junucal laj sjac'beic c'usi ta sc'an, c'usi ti slo'ilique. 28Ti antse laj yicta comel ti sq'uibe, bat ta jteclum ti xi laj yalbe ti xchi'iltaque: 29—La', q'uelo avilic jun vinic ti buch'u laj xa svinajesbun scotol ti c'usi laj jpase. Mu jna' mi ja' ti Cristo ta xcale. 30Va'i un, c'alal jech laj ya'iique, loq'uic batel ta jteclum, batic bu oy ti Jesuse. 31C'alal jech ta xc'ot ta pasel taje, xi c'anbat vocol yu'un ti yajchanc'optaque: —Jchanubtasvanej, ve'an jutebuc. 32Xi laj yal ti Jesuse: —Oy yan jve'el ta jlajes ti vo'oxuc mu xana'ique. 33Xi laj sjac'be sbaic ti yajchanc'optaque: —¿Mi yu'un van oy buch'u tal ac'batuc sve'el? 34Xi laj yal ti Jesuse: —Ti jve'el ta jtun ta jlajese, ja' ti ta jpas ti c'usi oy ta yo'nton ti Buch'u laj stacun talele, ti c'otuc ta tsutsel cu'un ti yabtele. 35Xi ta xavalic ti vo'oxuque: ‘Sc'an to chanib u ta xich' tsobel ti ts'unobale.’ Ja'uc le'e, ta xcalboxuc ava'iic, toyic batel asatic ta sq'uelel batel ti ts'unobaltique, yu'un yijuneb xa. 36Ti buch'u ta x'abtej ta stsobel ti ts'unobale, ta xich' stojol. Ti ts'unobal ta stsobe ja' sventa cuxlejal sbatel osil. Jech ec, ti buch'u ta sts'une xchi'uc ti buch'u ta stsobe co'ol xmuyubajic. 37Ja' o no'ox melel ti oy xi x'ale ti c'ope: ‘Yan o ti buch'u laj sts'une, yan o ti buch'u laj stsobe.’ 38Vu'un laj jtacoxuc batel ta stsobel ti ts'unobal ti bu ma'uc ta achic' ava'lelic la'abtejique. Yan ti buch'u abtejique, loc' venta avu'unic ta sventa yabtel ti yane. 39Ti jnaclejetic ta Samariae ep laj xch'unic ti Jesuse ta sventa ti ants ti xi laj yale: “Laj yalbun scotol ti c'usi laj jpase.” 40C'alal c'otic ti samariaetic ta stojol ti Jesuse, laj sc'anbeic vocol ti ac'o comuc ta stojolique. Ti Jesuse com chib c'ac'al ti bu taje. 41X'ech' to epajic ta xch'unel ta sventa ti c'usi ta xal stuc ti Jesuse. 42Xi laj yalbeic ti antse: —Avi tanae, ma'uc no'ox ta jch'uncutic ti c'usi laj avale, yu'un laj xa ca'icutic, laj xa jna'cutic ti ja' ta melel ti Cristoe, Jcoltavanej yu'un ti jnaclejetic ta banomile. 43C'alal ech' ti chib c'ac'ale, ti Jesuse loc' batel ta Samaria banomil. Laj stam batel c'alal to Galilea banomil. 44Ti Jesuse stuc laj yalbe sba sc'oplal, ti jun j'alc'ope mu'yuc ich'bil ta muc' ta slumal stuc. 45Va'i un, c'alal c'ot ta Galileae, ti jnaclejetic taje xmuyubajic laj yich'ic ta muc', yu'un laj yilic c'usitic laj xa spas ti Jesús c'alal ayic ta q'uin Colel ta Jerusalene. 46Ti Jesuse sut batel ta jteclum Caná ti oy ta Galilea ti bu laj sjoybin ta vino ti vo'e. Ti bu taje, oy jun yaj'abtel ajvalil ti tsots yabtel yich'oje, ti ip ta xa'i ti xnich'on oy ta Capernaume. 47Ti jcuch-abtele c'alal laj ya'i tal xa ta Galilea ti Jesuse, bat sq'uel. Laj sc'anbe vocol ti ac'o batuc ta snae, ti ac'o colesbatuc ti xnich'one yu'un ta xa xcham. 48Xi laj stac' ti Jesuse: —Mi mu xcac' avilic ti c'usitic ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, mu xavich'icun ta muc' ta xch'unel. 49Xi laj yal ti jcuch-abtele: —Cajval, batic ta anil yo' to mu ta xcham ti jnich'one. 50Xi laj yal ti Jesuse: —Batan xa ta ana. Ti anich'one lec xa oy. Ti jcuch-abtele laj xch'un ti va'i s'elan albat yu'un ti Jesuse, loc' batel. 51C'alal nopol xa sc'an xc'ot ta snae, ja' o loq'uic talel yajtuneltac, tal nupatuc ta be ti xi laj yalbeique: —Ti anich'one lec xa oy. 52Ti jcuch-abtele laj sjac'be ti yajtuneltac c'usi ora col ti xnich'one. —Jliquel xa sts'ebujel c'ac'al volje yam ti sc'ac'ale —xi laj yalbeique. 53Laj sna' ti totile ti ja' jech ora xi albat yu'un ti Jesuse: “Ti anich'one lec xa oy.” Ti stuque xchi'uc ti c'u yepal oyic ta nae, c'ot ta yo'ntonic ti ja' Jcoltavanej ti Jesuse. 54Taje, ja' xa xcha'cojal laj yac' iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. C'alal loc' talel ta Judeae, vul ta Galilea ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\