San Juan 6

1Laj taj une, ti Jesuse bat ta jot sti'il nab Galilea, ti ja' ono'ox ti snabil ti Tiberiase. 2Yepal no'ox jnaclejetic ts'acalic batel, yu'un laj yilic ti ch'ayal no'ox ta xc'ot o'ntonal ta scolesel ti jchameletique. 3Va'i un, ti Jesuse muy batel ta vits ti bu c'ot chotluc xchi'uc ti yajchanc'optaque. 4Yu'un nopol xa sc'an ti q'uin Colele, sq'uinic ti israeletique. 5C'alal laj yil ti Jesús ti yepal no'ox ta xtal ts'acliatuc yu'un ti jnaclejetique, xi laj sjac'be ti Felipee: —¿Bu ta xba jmanbetic talel sve'elic scotol ti vi yepal le'e? 6Jech laj yal yo' ta xvinaj c'u s'elan ta stac' ti Felipee, yu'un ti Jesuse sna'oj lec ti c'usi ta spase. 7Xi laj stac' ti Felipee: —Ac'o mi ta jmantic talel chib (2) ciento denario taq'uin ti ve'lile, mi ja'uc xloq'uic o jujuti'uc ti jujune. 8Va'i un, ti Andrese, ti ja' jun yajchanc'op ti Jesuse, ti yits'in Simón Pedroe, xi laj yale: 9—Oy li' jun querem yich'oj talel vo'bej pan ti pasbil ta jchop o ta trigoe, xchi'uc cha'cot choy. ¿Mi yu'un ta xloc' o ti yepal no'ox ti jnaclejetique? 10Xi laj stac' ti Jesuse: —Albeic ya'i ti ac'o chotliicuc scotolic. Yu'un naca yaxaltic ti bu oyique, chotiic nopol van vo'miluc (5,000) ta vo'. 11Ti Jesuse laj stsac ti pane. C'alal laj yalbe vocol ti Diose, laj yac'be jelavel ti yajchanc'optaque. Ti yajchanc'optaque laj spuquic batel ti pan ta stojol scotolic ti c'u yepal chotolique. Ja' jech xtoc laj spuquic batel ti choye. Ac'batic ti bu xa c'alal xal ti yo'ntonique. 12C'alal laj yac'beic bu xa c'alal xal ti yo'ntonique, ti Jesuse xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Tsobic ti scomelale yo' mu jeche'uc no'ox ta x'ixtolaj. 13Laj stsobic un, noj lajcheb (12) moch xch'uch'ulil scomelal ti vo'bej pan meltsanbil jchop o ta trigoe. 14Ti jech laj yilic ti jnaclejetic ti laj yac' iluc ti Jesús ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, xi laj yalique: —Ta melel ti vinic li'e, ja' jun j'alc'op ti albil ono'ox sc'oplal ta xtal li' ta banomile. 15Ti Jesuse laj yilbe yo'nton ti jnaclejetic ti tsots sc'oplal ta scomtsanat ta ajvalil yu'unique. Laj sq'uej sba batel, bat comuc stuc ta jun toyol vits. 16C'alal ac'ubaltic xae, ti yajchanc'optac ti Jesuse batic ta ti' nab. 17Ochic ta jun barco, ta xjelavic batel ta jot sti'il nab yo' jech ta xc'otic ta Capernaum jteclum. C'alal jal xa yic'ubele, jech ti Jesuse mu'yuc to sutem talel ti bu oye. 18Ti jech taj une, lic tsots ic'. Xva'i xcotij xa liquel ti nab yu'une. 19C'alal xanavic xa ox batel o'loluc xchibal revae, laj yilic ta xanav talel ta ba vo' ti Jesuse. Ti ta xnopaj talel ta sts'el ti barcoe, lic xi'icuc. 20Xi laj yal ti Jesús ta stojol ti yajchanc'optaque: —Vu'unun, mu xaxi'ic. 21Xmuyubajic xa laj yiq'uic ochel ta barco. C'otic no'ox ta ora ta banomil ti bu ta xbatique. 22Ta yoc'omal un, ti jnaclejetic ti comic ta jot sti'il nabe laj yilic ti jchanc'opetic ja' ochic batel ta barco ti cotol to ox ta ti' nabe, xchi'uc laj sna'ic ti mu'yuc xchi'inojic batel ti Jesuse. 23Ti jech taj une, ja' o yacal ta xc'ot barcoetic ti ta xlic talel ta jteclum Tiberías ti bu nopol laj sve'ic ti pane, ti bu laj yalbe vocol Dios ti Jesuse. 24C'alal laj yilic ti mu'yuc xa ti Jesuse, mi ja'uc ti yajchanc'optac ti bu taje, ti jnaclejetique ochic ta barco ec. Laj stam batel sbeic ta sa'el c'alal to jteclum Capernaum. 25C'alal c'otic ta jot sti'il nabe, laj staic Jesús ti bu taje, ti xi laj sjac'beique: —Jchanubtasvanej, ¿c'usi ora lavul li'e? 26Xi laj yal ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ta xasa'icun yu'un noj lec ach'utic c'alal lave'ique, mu yu'unuc ja' laj ava'iic smelol ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un laj cac' iluque. 27Ma'uc xavabtelanic ta sa'el ti ave'elic ti sna' xlaje. Ja' ac'beic yipal ta sa'el ti ve'lil ti mu sna' xlaje, ti ta xac' cuxlejal sbatel osile. Vu'un ta xcac' ti ve'lile, ti vu'un co'ol j'elantique. C'ot ta jventa yu'un ti Jtot ti ja' Diose. 28Xi laj sjac'beique: —¿C'usi sc'an ta jpascutic yo' ta xc'ot ta pasel ti c'usi ta sc'an yo'nton ti Diose? 29Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti c'usi ta sc'an ti Dios ta xapasique, c'otuc ta avo'ntonic ta yich'el ta muc' ti Buch'u tacbil talele. 30Va'i un, xi laj sjaq'uique: —¿C'usi jtosucal avabtel, c'usi senyail ta xavac' quilcutic yo' ta xc'ot ta co'ntoncutic ta xch'unel? 31Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: ‘Ti jmolmuc'totic ta vo'ne ti oyic ta sbajtical banomile, ac'bat sve'ic yu'un Dios ti maná liquem talel ta vinajele.’, 32Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic, ma'uc ti Moisés laj yac' ti pan ti liquem talel ta vinajele. Ti bats'i pan ti liquem talel ta vinajele, ja' laj yac' talel ti Jtote. 33Yu'un ti pan ta xac' ti Diose, ja' ti Buch'u yal talel ta vinajele, yu'un ja' tal yac'be xcuxlejal ti jnaclejetic ta banomile. 34Xi laj sc'anbeique: —Yojtot, j'ech'el ac'buncutic o ti pan taje. 35Ti Jesuse xi laj yale: —Vu'unun ti pan ta xac' cuxlejale. Ti buch'u ta xtal ta jtojole mu xa'i o vi'nal. Ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelune, j'ech'el mu xa'i o taqui ti'il. 36Ja'uc le'e, laj ono'ox calboxuc ava'iic ti mu xc'ot ta avo'ntonique manchuc mi laj xa avilbeicun jsat. 37Scotol ti buch'utic ta xac' ta coc ta jc'ob ti Jtote, ta xtal ta jtojol. Ti buch'u ta xtal ta jtojole, mu'yuc ta jten loq'uel. 38Ti liyal talel ta vinajele, ma'uc tal jpas ti c'usi ta sc'an ti co'ntone. Ti litale, ja' tal jpas ti c'usi ta sc'an yo'nton ti Buch'u laj stacun talele. 39Ti oy ta yo'nton ti Buch'u laj stacun talele, ja' ti mu xch'ayic cu'un junuc ti laj yac'bun ta coc ta jc'obe, ti ja' ta jcha'cuxesic ta slajeb ti c'ac'ale. 40Yu'un ti c'usi oy ta yo'nton ti Jtote, ti scotolicuc ac'o yojtiquinicun vu'un Xnich'onun ti Diose, ti c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unelicune, ti staicuc ti xcuxlejalic sbatel osile, xchi'uc ti ta jcha'cuxesic ta slajeb ti c'ac'ale. 41Ti va'i s'elan taje, ti israeletique lic bic'tal c'opojicuc ta sna'leel ti Jesuse ta scoj ti laj ya'iic ti xi laj yale: “Vu'unun ti pan liquem talel ta vinajele.” 42Ti israeletique xi ta xalbe sbaique: —¿Mi mu ja'uc xnich'on José ti Jesús li'e? Yu'un xcojtiquinbetic ti stote, ti sme'e. ¿C'u cha'al ta xalbe sba ti liquem talel ta vinajele? 43Xi laj yal ti Jesús une: —Ch'an chanic ta vulajetel xchi'uc taje. 44Mu'yuc buch'u junuc xu' ta xtal ta jtojol mi ma'uc ic'bil talel yu'un ti Jtot ti laj stacun talele yo' ta jcha'cuxes ta slajeb ti c'ac'ale. 45Yu'un xi ta xal ti ts'ibabil ta spocol-poc vunetic yu'un ti j'alc'opetique: ‘Scotolic ta xtojobtasatic ta xchanubtasatic yu'un ti Diose.’ Scotol ti buch'utic ta xa'ibeic sc'opojel ti Jtote xchi'uc ti ta xchanbeic ti yo'ntone, ta xtalic ta jtojol un. 46“Mu yu'unuc oy buch'u yiloj ti Jtote. Ja' no'ox yiloj ti Buch'u liquem talel ta stojol ti Diose. 47Bats'i ta xcalboxuc ava'iic, ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unelune, oy xcuxlejal sbatel osil. 48Vu'unun ti pan ti ta xac' cuxlejale. 49Ti amolmuc'totic ta vo'nee laj sve'ic ti maná ta xocol banomile. Manchuc mi jech un, chamic ono'ox. 50Ja'uc ti vu'une ta xcalbe sc'oplal ti pan ti liquem talel ta vinajele. Ti buch'u ta sve'e mu xcham. 51Vu'unun ti cuxul pan liquem talel ta vinajele. Ti buch'u ta sve' ti pan taje, ta xcuxi o sbatel osil. Ti pan ti vu'un ta xcaq'ue, ja' ti jbec'tal jtacopale. Ta xcac' ta c'abal yo' jech ta sta xcuxlejal scotol ti jnaclejetic ta banomile.” 52Xi xvulajetic liquel ta yalbel sbaic ti israeletique: —¿C'usi xut ta xijyac'botic jve'tic ti sbec'tale? 53Xi laj yal ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mi mu xave'ic ti jbec'tal ti vu'un co'ol j'elantique, mi mu xavuch'ic ti jch'ich'ele, mu xata acuxlejalic. 54Ti buch'u ta sve' ti jbec'tale, ti ta xuch' ti jch'ich'ele, oy xcuxlejal sbatel osil. Vu'un ta jcha'cuxes ta slajeb c'ac'al. 55Yu'un ja' bats'i ve'lil ti jbec'tale, ja' bats'i j'uch'el ti jch'ich'ele. 56Ti buch'u ta sve' ti jbec'tale, ta xuch' ti jch'ich'ele, tsacal xcuxlejal ta jtojol, xchi'uc cuxulun ta stojol ec. 57Yu'un cuxul ti Totil ti Buch'u laj stacun talele, cuxulun ta stojol ec. Ti buch'u ta smalq'uin sba ta jtojole, ta xcuxi ta jventa. 58Ti pan ta xcal ti liquem talel ta vinajele, mu xco'olaj xchi'uc jech c'u cha'al ti maná laj sve'ic ti amolmuc'totic ta vo'nee, yu'un chamic ono'ox. Ti buch'u ta sve' ti pan li'e, ta xcuxi o sbatel osil. 59Ta ch'ulna yu'un Capernaum jteclum ti va'i s'elan chanubtasvan ti Jesuse. 60C'alal jech laj ya'iic ti va'i s'elan ti chanubtasele, yepal ti buch'utic sts'acliojic ti Jesús ti xi laj yalique: —Toj vocol ta ch'unel ti va'i s'elan ta xale. ¿Mi yu'un la oy buch'u ta xch'unbat ti yaloj une? 61Ti Jesuse laj yil ti xvulajetic xa liquel ta labanvanej ti va'i s'elan laj yale, xi laj sjac'bee: —¿Mi ta soc avo'ntonic yu'un taje? 62¿C'usi van ta xc'ot ta avo'ntonic c'alal ta xavilic ta xisut batel ti bu lilic talel ti vu'un co'ol j'elantique? 63Ta sventa ti Ch'ul Espiritue oy cuxlejal, ja'uc ti lum ach'ele, mu'yuc c'usi bal o. Ti va'i s'elan laj calboxuc ava'iique, naca sc'oplal ti Ch'ul Espíritu ti ta xac' cuxlejale. 64Ja'uc le'e, oy jlom avu'unic ti mu'yuc to ta xc'ot ta avo'ntonic ta xch'unele. Ja' jech laj yal ti Jesuse, yu'un sna'oj ta sliquebal ti oy buch'u mu xch'unique, xchi'uc sna'oj ti buch'u ta x'ac'van batel ta c'abale. 65Xi laj sts'ac batel lo'il ti Jesuse: —Laj ono'ox calboxuc ava'iic, mu'yuc buch'u ta xtal ta jtojol mi ma'uc ic'bil talel yu'un ti Jtote. 66Va'i un, ja' o lic xch'ac sbaic ti yepal to ox sts'acliojic ti Jesuse. Mu'yuc xa ta xchi'inic ti Jesuse. 67Xi laj sjac' ti Jesús ta stojol ti lajcha'vo' (12) yajchanc'optaque: —¿Mi ta xac'an ta xabatic ec? 68Xi laj stac' ti Simón Pedroe: —Cajval, ¿buch'u xa ta jts'aclicutic batel? yu'un ti ac'ope ja' cuxlejal sbatel osil. 69Ti vu'uncutique c'ot xa ta co'ntoncutic ta xch'unel. Yu'un laj xa jna'cutic vo'ot ti Cristoe, Xnich'onot ti cuxul Diose. 70Xi tac'av ti Jesuse: —¿Mi yu'un mu'yuc laj jt'ujoxuc ti lajcha'vo'oxuque (12)? Manchuc mi jech un, oy jun avu'unic ja' jun pucuj ta j'ech'el. 71Ti jech laj yal ti Jesuse, ja' ta xalbe sc'oplal ti Judas Iscariote, xnich'on ti Simone. Yu'un ti Judase ja' ta x'ac'van batel ta c'abal, manchuc mi ja' jun ta xlajcha'vo'al (12) yajchanc'optac ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\