San Juan 7

1Laj taj une, ti Jesuse ta xanav ta yosilal Galilea, yu'un mu sc'an oy ta Judea, yu'un ti bu taje, sc'an ta xmile yu'un ti jpas-mantal israeletique. 2Ti jech nopol xa sc'an xc'ot sq'uinal ti Axibal yanal te' nae, ti ja' jun q'uin na'bil yu'un ti israeletique, 3xi laj yalic ti yits'inabtaque: —Mu li'uc no'ox xacome. Ac'bo yilic ec ti avajts'aclivanejtac ti oyic ta Judeae, ti oy c'usi xu' avu'un ta spasele. 4Yu'un mi oy buch'u ta xac' sba ta ojtiquinele, ma'uc ta mucul ta spas. Ti c'usi ta xapas li'e, ba ac'o ta ilel ta sba ta sat scotol ti jnaclejetic ta banomil ti bu taje. 5Jech laj yalic, yu'un mi juteb x'ich'e ta muc' yu'un ti yits'inabtaque. 6Xi laj stac' ti Jesuse: —Yu'un mu'yuc to ta xc'ot corail. Ti vo'oxuque, c'usiuc no'ox ora xu' xabatic. 7Yu'un ti buch'utic co'ol avo'ntonic xchi'uque, mu'yuc xti'et sjolic ta atojolic. Ja'uc ti vu'une ta xiscontrainicun, ja' ti jamal ta xcalbe ya'iic ti c'usi chopol ta spasique. 8Batan ta q'uin ti vo'oxuque, mu xibat ma' ti vu'une. Yu'un ma'uc to yorail ta xc'ot ta pasel ti bu q'uelel talel ti coraile. 9C'alal jech laj yal taje, com ta Galilea. 10C'alal batemic xa ta q'uin ti yits'inabe, bat ec ti Jesuse ac'o mi ta mucul, yu'un mu sc'an xac' sba iluc. 11Ti jech xyaquet ti q'uine, ti israeletique ta sa'ic ti Jesuse, ti xi ta xalique: —¿Bu oy xana' ti vinique? 12Scotol c'u yepal oy ti jnaclejetique, xpuquet no'ox sc'oplal yu'unic. Yu'un xi ta xal ti jlome: “Ja' jun lequil vinic.” Ti jlome xi ta xalique: “Ja' jun chopol vinic, yu'un ta slo'laan ti jnaclejetique.” 13Manchuc mi jech un, mu'yuc buch'u ta sjam lec ye ta yalbel sc'oplal ta scoj xi'el yu'un ti banquilaletic yu'un ti israeletique. 14C'alal o'lol xa ox batel ti q'uine, och batel ta ch'ulna ti Jesuse, lic chanubtasvanuc ti bu taje. 15Ch'ayal no'ox ta xc'ot yo'nton ti j'abteletic yu'un ti israeletic ti xi ta xalbe sbaique: —¿C'usi xut ep sbijil ti vinic le'e c'alal mu'yuc c'usi xchanoje? 16Xi laj yal ti Jesuse: —Ti c'u s'elan ta xichanubtasvane, ma'uc ta jbijil jtuc. Ja' yac'ojbun jbijil ti Buch'u laj stacun talele. 17Mi oy buch'u oy ta yo'nton sc'an ta spas ti c'usi oy ta yo'nton ti Diose, ta xlic yil mi liquem talel ta stojol ti Diose, mi ja' no'ox ta jnop jtuc ti c'u s'elan ta xichanubtasvane. 18Ti buch'u yeilal no'ox yu'un ti c'usi ta xale, ja' no'ox ta sc'an ich'el ta muc' yu'un ti jnaclejetique. Ja'uc ti Buch'u ta xac'be yipal ti ich'bil ta muc' ta xc'ot yu'un ti Buch'u tacbil talele, le'e, melel ti c'usi ta xale, ma'uc ta xlo'lavan. 19“¿Mi mu ja'uc Moisés laj yac'boxuc ti oy c'usi tsots albil sc'oplale? Manchuc mi avich'ojic un, mu'yuc buch'u junucal spas avu'unic ma' taje, yu'un ta xac'an xamilicun ava'iic.” 20Xi laj yalic ti jnaclejetique: —Ach'ulelinojbe xch'ulel pucuj. ¿Buch'u sc'an ta smilot ya'i? 21Itac'av ti Jesuse: —Acotolic ch'ayal c'ot avo'ntonic yu'un ti c'usi laj jpas avilic ta sc'ac'alil cuxob o'ntonale. 22Manchuc mi jech un, ti Moisese laj yalboxuc mantal ti ac'o apasic ti c'u s'elan liquem sc'oplal ti circuncisione. (Ja'uc le'e, ma'uc laj sliques ta spasel, ja' laj sliquesic ta spasel ti amolmuc'totic ta vo'nee.) Ti vo'oxuc une ta xavac'beic yich' circuncisión jun biq'uit querem manchuc mi ta sc'ac'alil cuxob o'ntonal. 23Ti jech tsots sc'oplal ta xava'iic ta yac'bel yich'ic circuncisión jun biq'uit querem yo' mu stselbuj avu'unic smantal ti Moisés manchuc mi sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, ¿c'u cha'al xti'et ajolic ta jtojol ti laj jcolesbe sjunul sbec'tal jun vinic ti oy xchamel ti ja' o sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale? 24Ma'uc no'ox xachapanvanic c'u s'elan ta xac' ti snopbenal avu'unique. Oyuc stuq'uil smelol xachapanvanic. 25Oy jlom ti buch'utic nacalic ta Jerusalene xi lic sjac'be sbaique: —¿Mi mu ja'uc ti vinic le'e ti ta sa'ic yo' ta smilique? 26Q'uel avil, le' va'al ta satilal ta xchanubtas ti jnaclejetique, ch'an xutic mu'yuc c'usi ta xalbeic. ¿Mi yu'un c'otem ta yo'ntonic ti j'abteletic xana' ti ja' Cristo ti vinic le'e? 27Ti vo'otique jna'ojtic bu liquem talel le'e, ja'uc ti bu ta xlic talel ti Cristoe, mu'yuc buch'u sna'. 28Ti jech ta xchanubtasvan ta ch'ulna ti Jesuse, xi tsots laj yale: —Ati xcaltic un cha'e, xavojtiquinicun, xana'ic bu liquemun talel. Ja'uc le' une, ma'uc talemun ta jmantal jtuc, ja' tacbilun talel yu'un ti Buch'u oy slequil yutsil yo'ntone, ti vo'oxuc mu xavojtiquinique. 29Ti vu'une xcojtiquin ti Buch'u laj stacun talele. Yu'un liquemun talel ta stojol. 30Va'i un, sc'an xa ox ta stsaquic ya'iic. Mu'yuc buch'u junucal laj stic' sba mi junuc, yu'un mu'yuc to ta xc'ot yorail. 31Ep buch'utic c'ot ta yo'ntonic ti ja' Cristo ti Jesuse, ti xi laj yalique: —C'alal mi tal ti Cristoe, ¿mi yu'un van x'ech' to ta xac' iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, mi ja' mu sta ta xac' iluc ti vinic le'e? 32Ti fariseoetique laj ya'iic ti c'u s'elan ta xalbeic sc'oplal ti Jesuse. Ti stuquique xchi'uc ti banquilal yu'un ti paleetique, laj staquic batel mayoletic yu'un ti ch'ulnae yo' ta stsaquic talel ti Jesuse. 33Xi laj yal ti Jesuse: —Mu xa jaluc li' oyun ta atojolique, yu'un ta xisut batel ta stojol ti Buch'u laj stacun talele. 34Xasa'icun xa, mi ja'uc xataicun, yu'un ti bu oyune, mu xu' ta xac'otic. 35Xi lic sjac'be sbaic ta jujun tal ti j'abteletic yu'un ti israeletique: —¿Bu ta xbat yaloj ti ta xal ti mu xu' ta jtatic ta sa'ele? ¿Mi yu'un van ta xbat ta stojol yan israeletic ti tanijemic ta naclej xchi'uc ti jyanlumetique yo' jech ta xbat xchanubtas ti buch'utic yan yajvalique? 36¿C'usi smelol ti va'i s'elan laj yale: “Ta xasa'icun, mi ja'uc xataicun ta sa'el, yu'un ti bu oyune, mu xu' xac'otic”, ti xie? 37- 38Ti slajeb xa c'ac'al yu'un ti muc' ta q'uine, ti jech c'ac'al taje, laj sva'an sba ti Jesús ti xi tsots lic c'opojuque: —Mi oy buch'u ta xa'i ti taqui ti'ile, ac'o taluc ta jtojol. Ti buch'u ta xc'ot ta yo'nton ta xiyich'un ta muq'ue, ac'o yuch' ti vo'e, yu'un xi ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Co'ol s'elan cuxul sat vo' ta x'ayan talel ta yo'nton.’ 39Ti va'i s'elan laj yal ti Jesuse, ja' ta xac' ta na'el ta xich'ic Ch'ul Espíritu ti buch'utic ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. Mu'yuc to talem ti Ch'ul Espiritue, yu'un mu'yuc to muyem batel ta vinajel ta yich'el slequilal yutsilal ti Jesuse. 40C'alal jech laj ya'iic ti jnaclejetic ti va'i s'elan laj yal ti Jesuse, oy jlom ti xi laj yalique: —Melel, ti vinic li'e ja' ti j'alc'op ti oy ono'ox sc'oplal ta xtale. 41Xi ta xalic ti yane: —Ja' ti Cristoe. Oy yan ti xi ta xalique: —¡Bu xata ti ta Galilea ta xlic talel ti Cristoe! 42Yu'un ta xalbe sc'oplal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope, ti Cristoe ta x'ayan talel ta stojol snitilul ti ajvalil Davide, ta jteclum Belén, slumal stuc ti Davide. 43Jech o xal ti jnaclejetique, jelel ti snopbenal yu'unic ta sventa ti Jesuse. 44Oy jlom ta ox stsaquic ya'iic ta chuquel. Mi junuc oy bu cuch yu'unic. 45Ti mayoletic yu'un ti ch'ulnae sutic batel bu oy ti fariseoetique xchi'uc ti banquilal yu'un ti paleetique, ti xi jac'batique: —¿C'u cha'al mu'yuc laj atsaquic talel? 46Xi tac'av ti mayoletique: —Yu'un mu'yuc buch'u jech xco'olaj ta xc'opoj jech c'u cha'al ti vinic le'e. 47Xi laj yalic ti fariseoetique: —¿Mi yu'un lalajic ta lo'lael ec? 48¿Mi yu'un avac'touc oy buch'u laj xa xch'un cu'uncutic ti banquilaletique xchi'uc ti fariseouncutique? 49Mu jechuc un, yu'un ti buch'utic mu sna'ic ti mantale, jbel sc'oplal bisbil ta cotol chaval x'ile yu'un ti Diose. 50Ti Nicodemo ti jun fariseo eque, ti oy bu ay sq'uel ta ac'ubaltic ti Jesuse, xi laj yale: 51—Mu xu' jsa'betic smul jun vinic mi mu'yuc to ca'binojtic lec ti c'usi laj xa spase, xi ti mantal cu'untique. 52Xi laj stac'beic ti Nicodemoe: —¿Mi yu'un galilea vinicot ec? Q'uelo avil lec ti ch'ul c'ope, mu junuc j'alc'op ti ta xloc' talel ta Galileae. 53Ts'acal to un, ta jujun tal bat ta snaic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\