San Juan 9

1Ti bu to x'ech' ti Jesuse, laj yil jun vinic ti ma'sat ono'ox voq'ueme. 2Xi jac'batic yu'un ti yajchanc'optaque: —Jchanubtasvanej, ¿c'u cha'al ma'sat voc' ti vinic li'e? ¿Mi ja' ta scoj smul ti stot sme'e, mi ta scoj smul stuc? 3Xi laj stac' ti Jesuse: —Ma'uc ta scoj smul stuc, mi ja'uc ta scoj smul ti stot sme'e. Ti jech ma'sat voq'ue yo' jech vinajuc yabtel ti Dios ta stojole. 4Yo' to sac ti osile, ta sc'an ta jpasbe yabtel ti Buch'u laj stacun talele. Yu'un ta xa xtal ti ac'ubaltique c'alal mu'yuc xa buch'u xu' ta x'abteje. 5Ti li' to oyun ta banomile, c'otemun ta saquilal osil yu'un ti jnaclejetique. 6C'alal jech laj yal ti va'i s'elan taje, ti Jesuse laj stubta banomil. Laj spas juteb ach'el xchi'uc ti stube. Laj sbonbe ta jujubej sat ti ma'sate. 7Xi laj yal ti Jesuse: —Batan, ba poco asat ta sat vo' ti Siloee (“ja' tacbil”, xi ta xal smelol ti Siloee). Jech ti ma'sate ba spoc ti sate. C'alal sut talele, lec xa xil ti osile. 8Xi ta sjac'olanbe sba ti slac'nataque xchi'uc ti buch'utic yilojic ono'ox ta sc'an limoxnae: —¿Mi mu ja'uc ti vinic le'e, ti xchotet ta sc'anel limuxnae? 9Xi ta xalic ti jlome: —Ja' ma' le'e. Xi ta xalic ti jlom xtoque: —Ma'uc, ja' no'ox ti xco'olaj yilele. Ja'uc ti vinique, “Vu'unun”, xi stuc. 10Xi laj sjac'beique: —¿C'usi laj avut ti xavil ti osile? 11Xi laj staq'ue: —Ti vinic ti sbiinoj Jesuse laj spas ach'el. Laj sbonbun ta jsat, xi laj yalbune: ‘Batan ta sat vo' Siloé, xapoc ti asate.’ Libat ec un, laj jpoc ti jsate. Ta jech yepal laj quil ti saquilal osile. 12Xi laj sjac'beique: —¿Bu oy ti vinic taje? Xi laj staq'ue: —Mu jna' bu oy. 13Ti ma'sat to oxe, ic'bil bat ta stojol ti fariseoetique. 14Yu'un ja' o sc'ac'alil cuxob o'ntonal c'alal jech laj spas ach'el ti Jesús ta sventa scolel ti ma'sate. 15Ti fariseoetique laj sjac'beic ti ma'sat to oxe, c'usi laj yut ti xil xa ti osile. Xi laj stac' ti vinique: —Laj sbonbun ach'el ta jsat. Laj jpoc un. Avi tana une, xquil ti osile. 16Xiic laj yalic ti jlom fariseoetique: —Ti vinic jech laj spas taje, ma'uc tacbil talel yu'un ti Diose, yu'un mu xich' ta muc' sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. Xiic laj yalic ti jlom xtoque: —¿C'u ono'ox xi ta xac' ta ilel ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une ti mi ja' jun jsa'mulile? Ti jech taje, mu co'oluc ti snopbenal yu'unique. 17Xi laj xcha'jac'beic ti ma'sat to oxe: —¿C'usi xu' ta xaval ta stojol ti vinic taje, ti ja' laj sjambot ti asate? Xi laj staq'ue: —Ti vu'un ta xcale, ja' jun j'alc'op. 18Ja'uc ti israeletique mu xch'unic ti ma'sat to oxe, ti jech xil ti osil tanae. Laj yic'beic talel xtoc ti stot sme'e. 19Xi laj sjac'beique: —¿Mi ja' ti aquerem li'e ti ta xavalic ti ma'sat voq'ue? ¿C'u cha'al xil xa ti osil tana une? 20Xi laj staq'uic ti stot sme'e: —Jna'cutic ti ja' jqueremcutique, ti ma'sat voq'ue. 21Ti bu mu jna'cutique, ti jech ta xil xa ti osile, ti buch'u jambun ti sate. Jac'beic ava'iic ti stuque, x'al xa yu'un, julem xa xch'ulel. 22Ti jech laj yal ti stot sme'e ta scoj xi'el. Yu'un ti j'abteletic yu'un ti israeletique laj xa scomonop sc'opic ti buch'uuc no'ox ta xal ja' Cristo ti Jesuse, ta xtenat loq'uel ta ch'ulna yu'unic. 23Jech o xal, “Jac'beic ava'iic ti jqueremcutique, julem xa xch'ulel”, xi laj yalic ti stot sme'e. 24Jech o xal ti israeletique laj xcha'taic ta iq'uel ti vinic ti ma'sat to oxe, ti xi laj yalbeique: —Ta melel, albun ca'icutic ta sba ta sat ti Diose, yu'un ti vinic taje, jna'cutic ti ja' jun jsa'mulile. 25Xi laj stac' ti vinique: —Mu jna' mi ja' jun jsa'mulil, mi ma'uc. Ti c'usi jna' leque, ja' jun ma'satun to ox. Avi tana, xquil xa ti saquilal osile. 26Xi laj xcha'jac'beique: —¿C'u s'elan laj spas? ¿C'usi laj yut laj sjam ti asate? 27Xi laj stac' ti vinique: —Laj xa calboxuc ava'iic, mu xac'an xach'unbeicun. ¿C'u cha'al ep ta coj ta xac'an ta xcalboxuc? ¿Mi yu'un ta xac'an ta xats'acli ava'iic ec? 28Va'i un, xi lic sjajantaique: —Vo'ot ma' ti yajts'aclivanejot ti vinic taje. Yan ti vu'uncutique ja' ta jts'acliuncutic ti Moisese. 29Yu'un jna'ojcutic ic'oponat yu'un Dios ti Moisese. Ja'uc ti vinic taje, mi ja'uc jna'cutic bu liquem talel. 30Xi laj stac' ti ma'sat to oxe: —Labal ta xca'i avu'unic ti mu xana'ic bu liquem talel c'alal ja' laj sjambun ti jsate. 31Jna'tic lec, ti jun jsa'mulile mu x'a'yibat sc'op yu'un ti Diose. Ja' no'ox ta xa'ibe sc'op ti buch'u ta xich'ic ta muq'ue, xchi'uc ti ta spasic ti c'usi lec ta xil ti stuque. 32Yu'un mu'yuc xca'ibetic sc'oplal ta sjambe sat jun vinic ti ma'sat voq'ueme. 33Mi ma'uc tacbil talel yu'un Dios ti vinic taje, mu'yuc c'usi xu' yu'un ta spas ti jechuque. 34Ti fariseoetique xi laj yalbeique: —Yu'un mu albajuc amul lavoc' talel ta banomil. ¿Bu latal ti cajal xa ave ati' ta xac'an xachanubtasuncutic ti avaloje? Laj sjipic laj staquic loq'uel ta ch'ul na. 35Ti Jesuse laj ya'i ti jipbil xa loq'uel ta ch'ulna ti ma'sat to oxe. C'alal laj snup sbaic ta bee, xi jac'bat yu'un ti Jesuse: —¿Mi ta xavich' ta muc' ti Xnich'on Diose? 36Xi laj yal ti vinique: —Yojtot, albun ca'i Buch'u yo' jech ta xquich' ta muc'. 37Xi laj stac' ti Jesuse: —Vu'unun, laj xa avil ta aba asat, yacal ta xachi'in ta lo'il. 38Va'i un, ti vinique laj squejan sba ta stojol ti Jesuse, ti xi laj yalbee: —Cajval, ta xquich'ot ta muc'. 39Xi laj yal ti Jesuse: —Ti lital li' ta banomile, tal jvinajesbe c'u s'elan yo'nton ti jnaclejetique yo' jech ta xjam sat ti ma'satetique, yo' jech ti buch'u xilic ti osil yalojique, ta xjoybijic ta ma'sat. 40Oy jlom fariseoetic jmoj ta xanavic xchi'uc, c'alal laj ya'iic jech taje, xi laj sjac'beique: —¿Mi yu'un ma'satuncutic ya'yel ec un? 41Xi laj stac' ti Jesuse: —Ati yu'unuc ma'satucoxuque, mu'yuc amulic ti jechuque. Ja'uc le' une, ta scoj ta xavalic ti xavilic ti osile, oy amulic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\