Judas 1

1Vu'un Judas, yaj'abtelun ti Jesucristoe, xchi'ilun ta voq'uel ti Santiagoe. Ta jts'ibaboxuc talel jvun ta atojolic ti vo'oxuc ic'biloxuque, ti t'ujbiloxuc yu'un ti Jtotic Diose yo' jech ta xacomic ta yu'un, ti chabibiloxuc yu'un ta sventa ti junoxuc xchi'uc ti Jesucristoe. 2Ich'ic ep c'uxubinel yu'un ti Diose, ti slamajemal yo'ntone, ti syail xc'uxul yo'ntone. 3Ti jech c'uxoxuc ta co'ntone, Jchi'iltac, oy ox ta co'nton ta jts'ibaboxuc talel ta jvun sc'oplal ti coltael ti oy ta jtojoltique. Ja'uc avi tana li'e, oy c'usi yan tsots sc'oplal ta xca'i ta jts'ibaboxuc talel yo' ta jc'anboxuc vocol ta atojolic, ti ac'beic yipal ta xchabiel ti sc'op Dios ti lij'ac'bat comel ti vo'otic yu'unotic ti Diose. 4Yu'un oy jlo'lavanej viniquetic ti ta mucul laj xa stic' sbaic ochel ta atojolique, ti vo'ne xa ono'ox albilic sc'oplalic ta ch'ul c'op ti chapal sc'oplalic ta xbat stojique. Ti viniquetic taje mu'yuc xch'ulel xa'i sbaic. Ta xalic ti ja' la ta sventa spasel c'usi chopol ti jech oy syail xc'uxul yo'nton ti Diose. Ta sbajic ti ja' no'ox stuc c'otem ta Cajvaltique, ti ta Jpojvanej cu'untic ti Jesucristoe. 5Ac'o mi ava'binojic ono'ox ti c'usi pasbatic yu'un Dios ti israeletic ta vo'nee, ta jc'an ta jvulesboxuc ta avo'ntonic tana le'e. Manchuc mi loq'uesatic talel yu'un Dios ta Egipto banomile, ts'acal to un, mileic ti buch'utic mu'yuc c'usi c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. 6Jech ti anjeletic ti mu'yuc c'usi bal o laj ya'iic ti bu to ox oyique, ti laj yictaic comel ti bu va'anbilique, chucajtic xa sbatel osil ta ic'al osil yu'un ti Diose, ta smalaic ti ta sta sc'ac'alil ti muc' ta chapanele. 7Ti va'i s'elan laj spasic ti anjeletique, jech laj spasic ec ti jnaclejetic ti nacalic to ox ta jteclum Sodomae xchi'uc ta jteclum Gomorrae, xchi'uc ta jteclumetic ti joyol ta spat xocone. Laj yac'beic yipal ta xchi'inel sbaic ta vinical ti c'alal ma'uc jech albil sc'oplale. Jech o xal sbatel osil laj yich'ic chiq'uel ta c'oc' yo' ta xtun ta sventa sbijubtasel ti yan yo' mu spasic ti c'usi chopole. 8Ac'o mi ya'binojic xa sc'oplal ti jlo'lavanejetique, ja'uc ti stuquique, co'ol yo'ntonic jech c'u cha'al ti jnaclejetic ta vo'nee, ti ja' no'ox cuxulic ta spasel ta soquesel ti sbec'talique. Ta sbajic ti yich'oj tsots yabtel ti Cajvaltique. Chopol ta xc'opojic ta stojol ti buch'u yich'oj tsots yabtel ti oy ta vinajele. 9Ti banquilal ánjel Miguele mu'yuc c'usi chopol laj yalbe ti Pucuj c'alal xvulvun xchi'uc sbec'tal ti anima Moisese. C'ajomal no'ox xi laj yale: “Ac'o xa xchapanot ti Diose.” 10Ja'uc ti viniquetic taje chopol ta xc'opojic ta stojol ti c'usi mu xojtiquinique. Ti c'usi sna'ic ti oy ta sjol ta yo'ntonic jech c'u cha'al sna'ic ti chon bolometique, ta stunesic sventa yo' ta soques sba stuquic. 11¡Mu xa ono'ox cha'bel ma' ti stuquic une! Laj xa xchanbeic yo'nton ti Caine. Ta scoj ti oy ono'ox ta yo'ntonic ta spas ya'iic canal taq'uine, ch'ayic ta be jech c'u cha'al ti Balaame, ti Coree. Ta xchamic ta scoj ti stoyobbailique. 12Ti stuquic taje ta xayac'oxuc ta q'uexlal c'alal tsoboloxuc ta ve'el ta q'uin ta sventa ti c'ux ta xava'i abaique, ti sjunul yo'nton ta x'uch'obajic ta smalq'uin sbaic ti mu ja'uc xayaq'uic ta ventae. Naca jq'uel-chijetic ti ja' ta xc'uxubin sba stuquique. Co'ol s'elan toc ti mu'yuc yich'oj talel ti vo'e, ti cuche batel yu'un ti iq'ue. Co'ol s'elan jpets te' ti mu xac' sat c'alal yorail xae. Laj to c'op ma' ti cuxulique, yu'un chamemic ta j'ech'el ti pitsbil loq'uel xchi'uc ti yibele. 13Cuxul j'ilbajinvanejetic ta j'ech'el, yu'un co'ol s'elan svoc ya'lel nab ti natic xva'i xcoti ta sjipel loq'uel talel ti c'usitic mu xtune, ti naca q'uexlal sba ti stalelique. Co'ol s'elan jech c'u cha'al junuc c'anal ti ta xch'ay ta bee. Chapal xa sc'oplal ta xbatic sbatel osil ti bu ic' ta j'ech'el ti osile. 14Vinajesbatic ono'ox sc'oplalic ta vo'ne yu'un ti Enoque, ti ja' xa yucubal totil me'il sliquel tal yu'un ti Adane, ti xi laj scaj'albe sc'oplal ti jnaclejetic taje: “Laj quil ti Cajvaltique, ti tal xchi'uc ep ta mil ti yu'untaque. 15Yu'un tal ta xchapanel scotol ti jnaclejetic ta banomile, ta yac'bel stoj ti buch'utic mu'yuc xch'ulel laj spasic ti c'usitic chopole, xchi'uc ti ech'em yeic laj scontrainic ti Cajvaltique.” 16Ti viniquetic taje, xcapet xti'et no'ox sjolic, xbic'tal c'opojic no'ox, mu'yuc c'usi lec ta staic. C'ajomal yacalic ta sa'el ti c'usi lec ta xa'iique. Stoy sbaic xchi'uc ti sc'opique. Jun xa yutsil ye sti'ic yilel ta stojol ti jnaclejetique. 17Ti vo'oxuc ti c'uxoxuc ta co'ntone, Jchi'iltac, mu xch'ay ta avo'ntonic ti c'u s'elan laj yalic comel ti yajcholc'optac ti Cajvaltic Jesucristoe. 18Yu'un xi laj yalique: “C'alal slajebtic xa batel ti c'ac'ale, yepal no'ox jlabanvanejetic ta xvulic ta loq'uel, ti c'ajomal no'ox yac'ojbeic yipal ta spasel ti c'usi ta sc'an ti sbec'talic ti c'alal chopol ono'oxe.” 19Ti viniquetic taje, ja' ta scojic ti ta xach'ac abaic yu'une. Mi jutebuc oy ta stojolic ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose, yu'un yac'ojbeic yipal ta spasel ti c'usi ta sc'an ti sbec'talique. 20Ti vo'oxuc ti c'uxoxuc ta co'ntone, Jchi'iltac, ja' ac'o stsatsubtas avo'ntonic ti ch'ul c'op ach'unojique. Ta sventauc ti Ch'ul Espíritue, c'oponic ti Diose. 21Staojuc yav oyuc ta atojolic syail xc'uxul yo'nton ti Diose. Junuc avo'ntonic malaic sc'ac'alil ta xtal ti Cajvaltic Jesucristoe, ti ta sventa xc'uxul yo'nton ta xac'botic ti jcuxlejaltic sbatel osile. 22C'uxubinic ta sjunul avo'ntonic ti buch'u xna'etic toe. 23Pojic, coltaic talel ti buch'utic oyic ta c'oq'ue. C'uxubinic ti yane, bijanic me yu'un ti sc'u' ti xcuchoj xa ti mulile yo' jech mu nabaluc xc'ot ta atojol ti ech'em chopol ti xcuxlejalique. 24Ti Dios stuque, ti ja' Jcoltavanej cu'untique, ta smuc'ul stsatsal, xu' ta xchabioxuc yo' mu xabajic ta lum yu'un ti mulile, yo' xamuyubajic xa ti mu'yuc c'usi quechel macal avu'unic ta xc'ot ava'an abaic ta stojol ti bu jun yutsil oye. 25Ta sventa ti Cajvaltic Jesucristoe, ich'biluc ta muc' ti Dios ti oy slequil yutsile, ti oy smuc'ul stsatsale, ti yich'oj tsots yabtele, avi tana li'e, jechuc o sbatel osil. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\