San Lucas 1

1Yepal no'ox oy buch'u laj yac'beic yipal ta st'unel ta sts'ibael sc'oplal ti c'usitic laj c'otuc ta jtojoltique. 2Laj xchanubtasotic ti buch'utic laj yilic ta sliquebale, ja' ti buch'utic laj scolta sbaic ta xcholel ta yalel ti lequil c'op a'yeje. 3Ti vu'un eque, naca sta xcholet laj jac' talel scotol sc'oplal ti c'u s'elan lic talel ta sliquebe. Jech un, Teófilo ti lec xquil jbatique, xcholet ta jts'ibabot talel ti c'u s'elan c'ot ta jtojoltique 4yo' ta xana' ti ja' melel ti c'u s'elan laj xa avich' chanubtasele. 5C'alal ja' o yorail tiq'uil ta ajvalil ti Herodes ta Judea banomile, ti bu taje, nacal jun pale Zacarías sbi, ti liquem talel sts'unubal ti jvoc' sbiinojic Abiase. Sbiinoj Isabel, ti ja' yajnil ti liquem talel sts'unubal ta stojol ti pale Aarone. 6Xchibalic staojic ti lec x'ileic yu'un ti Diose, xch'unojic lec ta spasel mantal xchi'uc ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Diose, ti mu'yuc buch'u jun sa'bun ti smulique. 7Ja'uc le'e une, ch'abal ti yalab xnich'nabique, mu sna' x'alaj ti Elisabete, yu'un me'el molic xa. 8Ti pale Zacariase oy jun c'ac'al c'ot yorail ta xich' ta sventa ti yabtele xchi'uc xchi'iltac ta xtunic yu'un ti Diose. 9C'alal ta sq'uel yorail ti paleetique, ja' c'ot ta stojol ti Zacariase ta xchiq'uel pom ta xch'ulna Dios ti liquem ono'ox yu'unique. 10C'alal yacal ta xchic' ti pome, scotol ti jnaclejetique ta xc'opoj xti'in ta yamaq'uil ti ch'ulnae. 11Ti Zacariase ja' o laj yil va'al jun yaj'ánjel Dios ta xocon altar ta xchic'obil pom ti oy ta stuq'uil bats'i c'obe. 12Ti Zacarías c'alal laj yil ti anjele, mu stac' a'yeluc c'usi xu' ta spas yu'un xi' ta j'ech'el. 13Ti anjele xi laj yale: —Zacarías, mu xaxi', ti Diose laj xa ya'i ti ac'opojel ati'inele. Ti avajnil Isabele ta xlic xchi'in yol. Juan, ta xavac'be sbiin. 14Yepal no'ox ta xamuyubaj yu'un. Yepal no'ox xmuyubajic c'alal ta xvoq'ue. 15Yu'un cajal ta xc'ot sc'oplal ti anich'on ta stojol ti Diose. C'alal mu'yuc to ta xvoq'ue, ventainbil ono'ox yu'un ti Ch'ul Espiritue. Mu stac' xuch' ti vinoe, mi ja'uc ti poxe. 16Ta sventa ti stuque, yepal israeletic ta sutic talel ta stojol ti Ajvalil Dios yu'unique. 17Ti Juan taje, ja' jba'be yu'un ti Cajvaltique, co'ol ac'bil snopbenal smuc'ul stsatsal jech c'u cha'al ech' ti j'alc'op Eliase. Ta sco'oltasbe yo'nton ti totiletic xchi'uc ti xnich'nabique yo' jech ti jtoyobbaetique ta xc'ot ta jch'unej mantal yu'un. Jech xtoc un, yo' ta xchapanbe lec sjol yo'nton ti jteclum ta yich'el ta muc' ti Ajvalile. 18Ti Zacariase xi laj sjac'be ti anjele: —¿C'usi xcut ta jna' mi melel jech ta xc'ot ta jtojol ti va'i s'elan taje? Yu'un molun xa. Ja' jech ec ti cajnile, me'el xa. 19Ti anjele xi laj staq'ue: —Vu'un Gabrielun, yajtunelun ti Diose. Ja' laj stacun talel yo' tal calbot ava'i ti lequil a'yeje. 20Tana li' une, ta scoj ti mu xc'ot ta avo'nton ti c'u s'elan laj calbote, macal ta xcom ave, mu xu' xac'opoj ja' to ta xlic c'opojan mi sta yorail ta xc'ot ta pasel scotol taje. 21Ti jteclum ti yacal ta smalael c'usi ora ta xloc' talel ti Zacariase, labal ta xa'iic, ta sjac'olanbe sbaic c'u cha'al jalij ti mu xloc' talel ta ch'ulnae. 22Ta sjalil un, loc' talel, mu xa stac' xc'opoj ta stojolic. Va'i un, laj sna'ic ti oy c'usi laj sta ta ilel ta yut ch'ulnae. Ja' no'ox ta spasolan senyail ta sc'ob yu'un pasem xa ta uma' loc' talel. 23C'alal ech' sc'ac'alil c'u sjalil ta xtunilan ta ch'ulna ti Zacariase, bat ta sna. 24Ts'acal to ti Elisabete lic xchi'in yol. Vo'ob (5) u sjalil mu'yuc xloc' ta sna. Xi ta snopilan ta yo'ntone: 25“Ti jech laj spasbun ti Cajvaltic avi tana li'e, yo' mu staojuc ti jech oy ti jlabanele.” 26Ti ta svaquibal ue, ti Diose laj stac batel ti ánjel Gabriel ta jteclum Nazaret ti oy ta Galilea banomile. 27Tey ic'ot ta svu'lanel jun tojol tseb ti María sbie, ti macbil xa yu'un jun vinic, José sbie, ti ja' snitilul ti ajvalil Davide. 28Ti anjele och batel ti bu oye, xi c'ot yalbee: —¿Mi li'ote, ti c'uxubinbilot yu'un ti Diose, ti chi'inbilot yu'un ti Cajvaltique? Mu'yuc yan ants sva'anoj sba Dios ta stojol jech c'u cha'al ti vo'ote. 29Ti Mariae ch'ayal c'ot yo'nton ti c'alal laj yil ti anjele, xchi'uc ta sjaq'uilan sba c'usi smelol ti va'i s'elan ti ya'yeje. 30Xi laj yal ti anjele: —María, mu xaxi', mu'yuc c'usi xana', laj xa ata ti lec xa'ile yu'un ti Diose. 31Avi tana li'e, xi s'elan ta xc'ot ta atojole: yu'un ta xlic achi'in avol. Ta xavilbe sat jun aquerem, Jesús ta xavac'be sbi. 32Tsots cajal sc'oplal ta xc'ot, ti ta x'albat sc'oplal ti ja' Xnich'on ti cuxul Dios oy ta vinajele. Ta x'ac'bat yabtel ta ajvalilal yu'un ti Ajvalil Diose jech c'u cha'al ech' ti amolmuc'totic David ta vo'nee. 33Mu'yuc spajeb yabtel ta sventainel ti israeletique, staoj o yav sbatel osil. 34Ti Mariae xi laj sjac'be ti anjele: —¿C'uxi ono'ox la ta xc'ot ta pasel c'alal mu'yuc to jchi'uc vinique? 35Xi tac'av ti anjele: —Ta xtal ta atojol ti Ch'ul Espiritue. Ta svoliot ta smuc'ul stsatsal ti Dios oy ta vinajele. Jech o xal ti ch'ul olol ta xvoc' ta atojole, ta x'albat sc'oplal ja' Xnich'on ti Diose. 36Jech ec, ti avuts' avalal Isabele, ta syayilal xa ta xilbe sat jun squerem ti c'alal albil sc'oplal mu sna' x'alaje, yu'un oy xa svaquibal (6) yual xchi'uc ti yole. 37Yu'un ta sventa ti Diose, mu'yuc ma' ti oy c'usi mu xu' yu'une. 38Va'i un, ti Mariae xi laj yale: —C'otcun ta smosov ti Cajvale. Ac'o spas ta jtojol ti Dios jech c'u cha'al laj avale. Laj taj une, bat ti anjele. 39Ti jech c'ac'al taje, ti Mariae bat ta anil ta jun jteclum ti oy ta svitsal Judea banomile. 40C'alal c'ote, och bal ta sna ti Zacariase, vulbat xut c'otel ti Isabele. 41C'alal laj ya'i c'oponat ti Elisabete, lic bacuc ti olol ta xch'ute, yu'un ventainbil c'ot yu'un ti Ch'ul Espiritue. 42Va'i un, xi tsots c'opoje: —¡Ech'em laj xc'uxubinot ti Diose, ja' mu sta ti yan antsetique, xchi'uc sva'anoj sba ta stojol ti avole! 43¿Buch'uun xcal tal svu'lanun sme' ti Cajvale? 44Xmuyubaj no'ox lic bacuc ti col ta jch'ut c'alal vul ac'oponune. 45¡Jun yutsil ti c'ot ta avo'nton ti ta xc'ot ta pasel yu'un Dios ti c'u s'elan laj yalbote! 46Ti Mariae xi laj yale: “Xmuyubaj xa co'nton yu'un ti Cajval Dios ta xca'ie. 47Xmuyubaj no'ox co'nton ta stojol ti Diose, ti Jcoltavanej cu'une. 48Yu'un ti Diose lec ta xil ta sba ta sat ti yajmosov ti peq'uel yuni c'oplale. Li' ta xlic batel tanae, ti ta xalbeic ti c'u yepal ta x'ech'ic ta banomile, ti jtuc no'ox jech ximuyubaje. 49Ti Dios scotol xu' yu'une, laj spas ti c'usi muc'tic ta xc'ot ta jtojol yu'une. ¡Yu'un ja' Ch'ul Dios! 50Ti buch'u ta xi'taique, staoj yav ta xc'uxubinan. 51Yu'un xi s'elan laj spas xchi'uc ti smuc'ul stsatsale: laj sjinesbe yip ti oy c'usi snopojic ti jtoyobbaetique. 52Laj spec'tsanbe sc'oplal ti ajvaliletic buch'u cajal xa'i sbaique. Cajal c'ot sc'oplal yu'un ti buch'u biq'uit yac'oj sbaique. 53Oy no'ox c'usi staic yu'un ti buch'utic ta xvi'najique. Smeyoj yoc sc'ob com yu'un ti buch'u jc'ulejetique. 54Laj stic' sba ta scolta ti slumal Israele, ti ja' yajtunele. Mu'yuc laj xch'ay ta yo'nton ti c'ux ta xa'ie. 55Yu'un jech ono'ox laj yal ta stojol ti jtot jme'tique, ta stojol ti Abrahame xchi'uc ti yalab xnich'nab ti ta xvul ta loq'uele.” 56Joc'tsaj nan oxibuc u ti María ta sna ti Elisabete. Ts'acal to un, sut batel ta sna. 57Sta sc'ac'alil voc' yol ti Isabele, laj yilbe sat jun squerem. 58Ti slac'nataque, ti yuts' yalaltac ti Isabele, c'alal laj ya'iic ti laj yac' iluc syail xc'uxul yo'nton Dios ta stojolale, tal spatbeic yo'nton. 59Ta xvaxaquibal (8) c'ac'al un, bat yac'beic yich' circuncisión ti olole. Ti yuts' yalaltaque ta ox sbiin yu'unic Zacarías jech c'u cha'al sbi ti stote. 60—Mo'oj, tsots sc'oplal ta sbiin Juan —xi laj yal ti sme'e. 61—¿C'u cha'al? mu'yuc buch'u jech sbiinoj ti jchopoxuc ta nacleje —xi laj yalique. 62Va'i un, ta naca senyail laj spasic ta stojol stot ti olole yo' jech ta sna'ic c'usi ta xac'be sbiin. 63Ti totile laj sc'an jpech uni tenel-te' ti xi laj sts'ibae: “Juan ta sbiin.” Scotol ch'ayal c'ot yo'ntonic. 64C'alal jech taj une, jam ye ti Zacariase, lic yalbe slequilal ti Diose. 65X'ech' to ch'ayal c'ot yo'nton scotol ti slac'nataque. Ta sjunul vitstic yu'un Judea banomil naca jech ta slo'iltaic ti va'i s'elan c'ot ta pasele. 66Scotol ti buch'u ta xa'ie, xi ta sjac'olanbe sbae: “¿C'usi yabtel ta xtal ti olol taje?” Melel, yu'un sva'anoj sba ti Dios ta stojolale. 67Ti Zacarías stot ti nene'e, ventainbil c'ot yo'nton yu'un ti Ch'ul Espiritue, xi lic scaj'alilan ti c'u s'elan ta x'ac'bat sna'e: 68“Ech'em yutsilal Dios yu'un ti Israele, yu'un tal stic' sba ta spojel ti steclumale. 69Yu'un laj stacbotic talel jun muc'ul Jcoltavanej ti ayan tal ta jun snitilul ti ajvalil Davide, ti ja' yajtunel to oxe. 70Yu'un xi ono'ox laj yal talel ta vo'ne sventa ti ch'ul j'alc'opetique: 71ta xispojotic loq'uel ta yoc ta sc'ob ti cajcontratique, xchi'uc ti buch'u xti'et sjolic ta jtojoltique. 72Ti oy ono'ox syail xc'uxul yo'nton ta stojol ti jmolmuc'totique, mu'yuc laj xch'ay ta yo'nton ti xch'ul trate laj spase. 73Le'e, ja' c'ot ta pasel ti xi ono'ox laj sva'an sba ta yalel ta stojol ti jmolmuc'totic Abrahame, 74ti mu'yucuc xi'el ta xijcuxiotique, ti mu'yucuc ilbajinel yu'un ti jcontratique yo' ta xcac' jbatic ta tunel yu'un. 75Oyuc cutsil jlequiltic ta stojol ti c'u sjalil cuxulotique. 76Ti vo'ote, cuni nich'on, ta xa'albat j'alc'op yu'un Dios ti oy ta toyole. Jba'be ta xabat yu'un ti Cajvaltique. Ta xameltsanbe ti beetic yu'une. 77Ta xavac'be sna' ti yalab xnich'nabe ta stael ti ch'aybil ta xc'ot ti smulique, xchi'uc ta staic coltael yu'un. 78Ta sventa ti oy xc'uxul yutsil yo'nton ti Dios cu'untique, ta toyol to laj stacbotic talel jun ach' xojobal c'ac'al, 79ta yac'bel saquilal osil ti buch'u oyic ti bu spajebal xa ic' ti osile, xchi'uc ta stael lamajemuc ti o'ntonale.” 80Yacal ta ch'iel ti olole, xchi'uc ta stsaquel talel yip yo'nton ta sventa ti ventainbil yu'un ti ch'ul Espiritue. Ta xocol banomil xnaquet ja' to ti c'uxi c'ot sc'ac'alil laj yac' sba ta ojtiquinel ta stojol ti jteclum Israele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\