San Lucas 10

1Laj taj une, ti Jesuse laj st'uj yan lajcheb xchanvinic (72) ta vo' j'abteletic. Laj stacan jelavel ta cha'cha'vo' yo' ta xbatic ta jujun jteclum ti bu ta x'ech' ono'ox ti stuque. 2Ti Jesuse xi laj yalbe ti j'abteletic laj st'uje: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ep ti ts'unobal ti sc'an tsobele. Le' une, mu'yuc ep ti j'abteletique, jech o xal c'anbeic ti yajval ts'unobale, ac'o stac talel j'abteletic ta stsobel ti ts'unobale. 3A'yio avilic, co'ol a'elanic jech c'u cha'al chijetic ta jtacoxuc batel ta stojol ti jti'oval oq'uiletique. 4Mu xavich' batel anuti'ic, mi ja'uc yavil ataq'uinic, mi ja'uc ta xavich'ic batel cha'chop axonobic. Mu teyuc no'ox xch'ayet avo'ntonic ta lo'il ta be. 5Calal ta xa'ochic batel ta jbej nae, xachi xavalique: ‘¿Mi li'ote? Oyuc slequilal Dios ta stojol ti jnaclejetic li'e.’ 6Mi oy slequilal Dios ta jbej na taje, ta xc'ot ta pasel ti jech ono'ox oy ta yo'ntonique. Mi mu jechuque, mu'yuc c'usi ta xc'ot ta pasel. 7Comanic ti ta na taje, ve'anic, uch'anic ti c'usi ta xa'ac'batic yu'une, yu'un ti j'abtele, tsots sc'oplal ta xich' stojol. Mu xapasic ti xaloc' xa'ochic batel ta jujun nae. 8C'alal ta xac'otic ta jun jteclum ti bu ta xa'ich'eic ta muq'ue, lajesic ti c'usi ta xac'boxuque. 9Colesic ti jchameletic ti bu oyic taje, ti xi xavalbe ya'iique: ‘Li' oy ta atojolic ti ventainel yu'un ti Diose.’ 10Ja'uc le' une, mi ta xac'otic ta jun jteclum ti bu mu xayich'ic ta muq'ue, loc'anic batel ta calleetic, xi xavalique: 11‘Scotol spucuquil ti alumalic ti laj spac sba ta jxonobcutique, ta jlilincutic comel, ja' svinajeb ti iltabiloxuc yu'un ti Diose. Na'ic lec xtoc un, ti ventainel yu'un ti Diose li' xa oy ta atojolique.’ 12Ta xcalboxuc ava'iic, c'alal ta sta yorail ti chapanele, ech'em tsots ta xich' tsitsel ti jteclum taje, ja' mu sta ta xich'ic tsitsel ti jnaclejetic nacajtic to ox ta Sodoma jteclume. 13“Mu xa ono'ox cha'bel un, jteclum Corazín. Mu xa ono'ox cha'bel un, jteclum Betsaida. Ati lajuc yilic ti jnaclejetic nacajtic to ox ta Tiro xchi'uc ta Sidón jteclum, ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un jech c'u cha'al ta xavilic avi li'e, vo'ne xa laj sjelta yo'ntonic, laj slapic c'u'il sventa at o'nton, laj svijbe sbaic tan ti jechuque. 14C'alal ta sta yorail ti chapanele, ech'em ta xavich'ic tsitsel, ja' mu sta ta xich'ic tsitsel ti buch'utic nacalic to ox ta Tiro xchi'uc ta Sidone. 15Uni jteclum Capernaum, ¿mi anopoj c'alal to vinajel ta xc'ot ti ac'oplale? ¡Bu xata un! ta xayal batel ta lajebal ti bu oy ti animaetique. 16“Ti buch'utic ta xa'iic ti c'usi ta xavalique, ta xa'ibun ti jc'ope. Ti buch'utic mu xayaq'uic ta ventae, mu xiyaq'uic ta venta ec. Ti buch'utic mu xiyaq'uic ta ventae, ja' mu xaq'uic ta venta ti Buch'u laj stacun talele.” 17Xmuyubajic xa sutic talel ti lajuneb xchanvinic (70) ta vo'e, ti xi laj yalique: —Cajval, c'alal ta pucujetic laj xch'un cu'uncutic ta staquel loq'uel ta aventa. 18Xi laj yal ti Jesuse: —Jech un, yu'un laj quil co'ol s'elan sleb chauc c'alal jipat yalel talel ta vinajel ti banquilal pucuje. 19Laj cac'boxuc atsatsalic yo' xu' avu'unic xpech'el ta teq'uel ti chone xchi'uc ti tseque, yo' tsalbil ta xc'ot yip scotol ti avajcontraique, ti mu'yuc c'usi xu' ta spasboxuc jutebuque. 20Ma'uc no'ox xamuyubajic yu'un ti laj xch'unboxuc amantalic ti pucujetique. Ja' muyubajanic yu'un ti tsacal abiic ta vinajele. 21Ta jech yepal un, xi laj yal ti Jesús ti xmuyubaj ta j'ech'el ta sventa ti Ch'ul Espíritu oy ta stojole: —Jun avutsil, Tot, yajvalot vinajel banomil, ti laj avac'be sna' scolel ti buch'u mu'yuc sbijilique, ti mu'yuc laj avac'be sna' scolel ti buch'u oy sbijilique, ti jamal sba satic ti yalojique. Jech un, yu'un jech laj ac'an atuc, Tot. 22“Scotol ti c'usitic oye, laj yac'bun ta coc ta jc'ob ti Jtote. Mu'yuc buch'u sna' buch'u ti Nich'onile, ja' no'ox sna' stuc ti Totile. Mu'yuc buch'u sna' ti Totile, ja' no'ox sna' stuc ti Nich'onile, ti c'otem ta sventa buch'u sc'an ta xac'be sna' ti Totile.” 23Ti Jesuse laj sq'uel batel ti yajchanc'optaque, ti xi laj yalbee: —Jun yutsil ta j'ech'el ti ta xavilic ta aba asatic ti c'u s'elan ta xavilic ti vo'oxuque. 24Ta xcalboxuc ava'iic, yepal no'ox ti j'alc'opetique xchi'uc ti ajvaliletique sc'an ta sq'uelic ox ya'iic jech c'u cha'al ta xavilique. Le'e mu'yuc xilic. Sc'anuc xa'iic jech c'u cha'al ta xava'iique. Le'e, mu'yuc laj ya'iic. 25Oy jun banquilal jchanubtasvanej yu'un ti c'usi oy jbel tsots albil sc'oplale, bat sc'opon ti Jesús yo' ta slajeltsa ti xi c'ot sjac'bee: —Jchanubtasvanej, ¿c'usi xu' ta jpas yo' ta jta ti jcuxlejal sbatel osile? 26Xi laj stac' ti Jesuse: —¿C'u s'elan ti ts'ibabil comel sc'oplal ti oy c'usi tsots albil sc'oplale? ¿C'u s'elan ta xaq'uel? 27Xi tac'av ti jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale: —C'uxuc ava'i ti Ajvalil Dios avu'une, ta sjunul avo'nton, ta sjunul ach'ich'el, ta scotol avip, ta scotol snopbenal avu'un. C'uxubino ti achi'iltac jech c'u cha'al ta xac'uxubin aba atuque. 28Xi laj stac' ti Jesuse: —Lec ti jech laj ataq'ue. Mi jech ta xapas taje, ta xata acuxlejal. 29Ja'uc ti jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ta spoj sba ya'i ti xi laj yalbe ti Jesuse: —¿Buch'u van xcal ti jchi'il taje? 30Va'i un, ti Jesuse xi laj staq'ue: —Oy jun vinic ta xyal batel ta sbelal Jerusalén ti ta xbat ta jteclum Jericoe. Elc'ane yu'un j'eleq'uetic, ti elc'anbat batel scotol ti c'usitic oy yu'une xchi'uc sc'u'. Ac'bat lec majel. Jatav batel ti j'eleq'uetique. Chamemtic xa s'elan laj yicta comel ti vinique. 31Ja' o ech' jun pale ti bu telel ti vinic ta bee. C'alal laj yile, sq'uel no'ox comel. 32Ja' jech xtoc c'ot jun levita vinic ti bu telel ti vinique. C'alal laj yile, sq'uel no'ox comel xtoc. 33Ja'uc le'e, oy jun jyanlum vinic liquem tal ta Samaria banomile ta xanav batel ti bu telel ti vinique. C'alal laj yile, c'uxubaj yo'nton yu'un. 34Ti jyanlum vinique, nopaj batel ta stojol ti vinique. Lic xpoxtabe ta aceite ta vino ti syayijemale. Laj spixbe ta poc'. Ts'acal to laj scajan batel ta sburro. Laj yic' batel ta ch'om na. Lic xchabi. 35Ta yoc'lomal c'alal ta xa xloc' batel ti samaria vinique, laj stsac loq'uel cha'sep taq'uin ti laj yac'be ti yajval nae, ti xi laj yalbee: ‘Q'uelbun tuc'ulanbun ti vinic li'e. Mi mu xloc' o ti c'u yepal laj cac'bot comele, ta x'ech' jtojbot c'alal ta xisut talele.’ 36Lec un cha'e, ¿buch'u junucal ta yoxibal ti viniquetic laj xc'uxubin ti xchi'il ti laj ta elc'anel yu'un ti j'eleq'uetique? ¿C'u xachi xana'? 37Xi laj yal ti jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale: —Ja' ti buch'u c'uxubaj yo'nton ta stojole. Xi laj yal ti Jesuse: —Batan, paso me jech ec un. 38C'alal ta xanav batel ti Jesuse, c'ot ta jun biq'uit jteclum ti bu nacal jun ants ti sbiinoj Martae, ti laj yac' ochuc ta snae. 39Ti Martae, oy jun xchi'il ta voq'uel, ti sbiinoj Mariae, choti ta sts'el ti Jesuse yo' ta xa'i ti c'usi ta xale. 40Ja'uc ti Martae, sujoj sba ta spasel ti c'usitic ta sc'an pasele, ti nopaj batel ta stojol Jesús ti xi laj yalbee: —Cajval, ¿mi lec no'ox ta xavil ti jchi'il ta voq'uel ti mu'yuc ta xiscolta ta abtele? Albo ya'i ti ac'o tal scoltaune. 41Ja'uc ti Jesuse xi laj staq'ue: —Marta, Marta, ja' no'ox asujoj aba ta spasel ti c'usi ta sc'an pasele. 42Jun no'ox ma' ti tsots sc'oplale. Ti Mariae laj xa st'uj ti bu tsots sc'oplale, mu'yuc buch'u ta xpojbun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\