San Lucas 11

1Oy bu c'ot ta pasel c'opoj ti'in ti Jesuse. C'alal laj yo'ntone, xi albat yu'un jun yajchanc'ope: —Cajval, chanubtasuncutic ta c'opojel ti'inel jech c'u cha'al laj xchanubtas yajchanc'optac ti Juane. 2Ti Jesuse xi laj yale: —Xi xavalic c'alal ta xac'opoj xati'inique: ‘Jtotic Dios, oyot ta vinajel, ich'biluc ta muc' ach'ul bi cu'uncutic. La' ventainuncutic. C'otuc ta pasel c'usi ta sc'an avo'nton li' ta banomile jech c'u cha'al ta xc'ot ta pasel ta vinajele. 3Ac'buncutic ti jve'elcutic ta xtun cu'uncutic avi c'ac'ale. 4Ch'aybun jmulcutic jech c'u cha'al ta jch'aybecutic smul ti buch'u laj xa sa' ta jtojolcutique. Mu xavac'uncutic ta lajeltsael yu'un ti pucuje, pojuncutic.’ 5Ti Jesuse xi laj yal xtoque: —Xcaltic no'ox ava'i, oy jun achi'il lec xavil abaic, xchi'uc ti ta xac'ot ta sna ta o'lol ac'ubal ti xi ta xavale: ‘Quere, jq'uextic oxbejuc apan, 6yu'un naca to vul ta jna jun jchi'il ti ay ta xanobal ta nome. Mu'yuc c'usi xcac'be slajes un.’ 7Xu' nan xcaltic xtoc, xi ta stac' talel ta yut snae: ‘Mu xatijbun jvayel, macal lec ti sti' jnae, xchi'inojun ta vayel ti jnich'nabtaque. Mu xu' ta xtal cac'bot ti c'usi ta xac'ane.’ 8Ta xcalboxuc ava'iic, mu xlic yac'bot ti c'usi ta xtune manchuc mi lec xavil abaic xchi'uc. Le' une, ta xtavan xa'i ti xavulvun ta jmeque, ta xlic yac'bot ti c'usi ta xtun avu'une. 9Ja' yu'un un, xi ta xcalboxuc ava'iique: C'anbeic Dios ti c'usi ta xtun avu'unique, ta xayac'boxuc. Sa'olanic, ta xataic. C'ojilanic ti ti' nae, ta xajambatic. 10Yu'un ti buch'u ta sc'ane, ta xich'. Ti buch'u ta sa'e, ta sta. Ti buch'u ta sc'ojilan ti ti' nae, ta xjambat. 11Ti vo'oxuc totiloxuque, ¿mi ta xavac'beic jbej ton c'alal pan ta sc'anboxuc ti anich'nabique? ¿Mi ta xavac'beic jcot chon c'alal choy ta sc'anboxuque? 12¿Mi ta xavac'beic jcot tsec c'alal ta sc'anboxuc jbejuc ton alaq'ue? 13Manchuc mi ech'em chopoloxuc, xana'ic lec st'ujel ti c'usi ta xavac'beic ti anich'nabique. Ja'uc ti Jtotic oy ta vinajele, ta xac'be yich' ti Ch'ul Espíritu ti buch'u ta sc'ane. 14Ti Jesuse yacal ta sloq'ues pucuj ti oy ta stojol jun vinic ti pasem ta uma' yu'une. C'alal loc' batel ti pucuje, jech ti uma'e lic jamuc ti yee. Ch'ayal c'ot yo'nton ti jnaclejetic ti jech c'ot ta spasele. 15Oy jlom xi ta xalique: —Ti vinic li'e, ta stac loq'uel ti pucujetic ta yip ta stsatsal ti banquilal yu'unique, ja' ti Beelzebue. 16Oy jlom, yo' ta slajeltsaique, laj sc'anbeic ti ac'o yac' iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ti licuc talel ta vinajele. 17Ja'uc ti Jesuse, sna'oj ti c'u s'elan ta snopique, xi laj yalbee: —Mi contra ta xil sbaic ti buch'uuc no'ox ajvalilal ta muc'tiquil lume, ti ta xlic stsac sbaic ta letoe, ta soques sba stuquic. Ja' jech xtoc, mi ta xch'ac sbaic ti jchop nacleje, ta soques sba stuquic. 18Ja' jech ec un, mi contra ta xil sbaic ti pucuje, ¿c'usi xut ta xjalij ti yip stsatsale? Jech ta xcalboxuc ava'iic, yu'un ta xavalbeicun, ti ta sventa smuc'ul ta stsatsal Beelzebú ta jloq'ues ti pucujetique. 19Mi jeche, ¿buch'u van ta xcoltae yu'un avinictac ti xu' yu'unic ta sloq'uesel ti pucujetique? Ti avinictaque ta svinajes ti ch'ayemoxuc ta j'ech'ele. 20Mi ta sventa smuc'ul stsatsal Dios ta jloq'ues ti pucujetique, ja' ta xac' ta na'el ti li' xa oy ta atojolic ti ventainel yu'un ti Diose. 21“C'alal oy jun tsatsal vinic chapal lec xchi'uc yabtejeb ta xchabiel ti snae, xchabioj lec scotol ti c'usi oy yu'une. 22Ja'uc le' une, mi ta xtal jun vinic ti x'ech' to tsots xu' yu'une, ti ta stsale une, ta xpojbat ti yabtejeb ti spatoj yo'nton xchi'uque. Ti c'usitic oye, ta xpojbat batel, ta x'uninbat. 23“Buch'uuc no'ox ti mu lecuc ta xil ti c'usi ta jpase, ta xiscontrainun. Ti buch'u mu xiscolta ta stsobele, ja' no'ox ta stani batel. 24“C'alal ta xloc' batel ti pucuj ta stojol ti vinique, ta xbat xanavuc ta xocol banomil, ta sa'ilan ti bu ta xcux ti yo'ntone. C'alal ta xil ti mu'yuc ta stae, xi ta xlic snop ta yo'ntone: ‘Ta xicha'sut batel ta jna ti bu liloc' talele.’ 25C'alal ta sut batele, xocol ta stabe yo'nton ti vinique, co'ol s'elan jbej na, lec mesbil, lec ch'ubabil. 26Va'i un, ti pucuje ta xbat yic' talel yan vucub (7) xchi'il ti x'ech' to xchopolile, ja' mu sta ti stuque. Scotolic ta x'och nacliicuc ta yo'nton ti vinique. Jech ti vinique ta xpucujib ta j'ech'el, ja' mu sta ti ta ba'yele.” 27C'alal jech yacal ta xal ti Jesús ti va'i s'elan taje, oy jun ants ta scotol ti c'u yepal oyique, ti xi avane: —Jun yutsil ta j'ech'el ti ants buch'u laj svoq'uesote, ti laj sts'itesote. 28Xi laj stac' ti Jesuse: —Ja' jun yutsil ta j'ech'el ti buch'utic ta xa'iic ti c'usi ta xal ti Diose, xchi'uc ti ta xch'unic ti c'u s'elan ta xale. 29C'alal stsob-tsob xa sbaic talel ti jnaclejetic ta stojol ti Jesuse, xi laj yal ti lic c'opojuque: —Ti chopol jnaclejetic avi tana li'e, ta sc'an ta sq'uelic ya'iic ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. Le' une, ja' no'ox ta x'ac'bat sna'ic ti c'u s'elan c'ot ta stojol ti j'alc'op Jonase. 30Ti c'u s'elan laj sna'ic ti jyanlumetic nacalic ta Ninivee, ti tacbil talel ta stojol ti Jonase, ja' jech ta x'ac'bat sna'ic ti jnaclejetic avi tana li'e, ti tacbil lital ti vu'un co'ol j'elantique. 31C'alal yorail ti chapanele, ta xich' chapanel ti jnaclejetic avi tana li'e. Ta sva'an ta chapanvanej ec ti me' ajvalil ti liquem talel ta yolon ti yac'ol xocon sloq'ueb c'ac'ale. Yu'un lic talel ta namal banomil ta ya'yiel sbijil ti ajvalil Salomone. Ti Buch'u li' oy ta atojolique, ja' x'ech' to sc'oplal, ja' mu sta ti Salomone. 32Ta sva'an sbaic ta chapanvanej ec ti buch'utic nacajtic to ox ta Nínive c'alal ta xich'ic chapanel ti jnaclejetic avi li'e. Yu'un ti stuquique, sutic talel ta stojol Dios c'alal laj ya'iic sc'op ti Jonase. Ti Buch'u li' oy ta atojolique, ja' x'ech' to sc'oplal, ja' mu sta sc'oplal ti Jonase. 33“Mu'yuc buch'u junuc ta stsan slámpara ta xbat yac' ta nac'altic, mi ta stic' ta yolon cajon. C'ajomal no'ox ta xac' ta toyol yo' ta xilic xojobal ti buch'u ta x'ochic ta yut nae. 34Ti sbec' asatique, co'ol s'elan lámpara c'otem yu'un ti abec'talique. Mi oy slequil yutsil ti sbec' asatique, oy ta saquil osil sjunul ti abec'talique. Mi toj chopol une, oy ta ic'al osil sjunul ti abec'talique. 35Bijan xchi'uc ti luz oy ta atojole, mu me xjoybij ta ic'al osil. 36Mi sjunul abec'tal oy ta saquilal osile, mi jutebuc oy ic'al osil, lec ta xavil scotol, co'ol s'elan jun lámpara ta xac' xojobal ta atojol.” 37C'alal laj yo'nton ta c'opojel ti Jesuse, ja' o tal jun fariseo ti ic'van batel ta ve'el ta snae. Och batel ti Jesuse, c'ot chotluc ta ti'il mexa. 38Ti fariseoe labal laj ya'i c'alal laj yil ti mu'yuc xc'ot ta spasel yu'un ti c'u s'elan liquem yu'un ti ep ta coj ta spoc sc'obic c'alal mu'yuc to ta xlic ve'icuque. 39Ja'uc ti Jesuse xi laj yale: —Ti fariseoxuque, lec xava'iic ta suq'uel ti avasuic ta spat xocone xchi'uc ti asetsique. Ja'uc ta yut une, nojem ta spasel ti c'usi chopole xchi'uc ti elec'ale. 40Alticoxuc ta j'ech'el ¿Mi mu xana'ic ti Buch'u laj smeltsan ti spat xocone, ja' laj smeltsan ti yut xtoque? 41Loc'uc ayanuc ta o'ntonal avu'unic ta yaq'uel ta matanal ti c'usi xloc' x'ayan avu'unique yo' jech pocbil tusbil ta xac'otic. 42“Mu cha'belucoxuc un, fariseoetic, ti ja' no'ox tsots sc'oplal ta xava'iic ta sloq'uesic jujun ta jujun lajlajuneb ti tul nichime, ti lulae, ta xavac'be ti Diose, xchi'uc scotol ti c'usitic ta xats'unique. Mi ja'uc xavaq'uic ta venta yutsil slequil, xchi'uc syail xc'uxul yo'nton ti Diose, ti c'alal ja' tsots sc'oplal sc'an pasele, ti mu xavictaic ta spasel ti yan une. 43“Mu cha'belucoxuc un, fariseoetic, ti ja' no'ox lec ta xava'iic ta xbat chotlanic ta muc' ta chotlebal ti oy ta jujun ch'ul nae, xchi'uc ti nupbil c'oponbiloxuc xa yu'un ti jnaclejetic ta calleetique. 44“Mu cha'belucoxuc un, fariseoetic xchi'uc jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti ja' no'ox ta xapac'ta abaique, ti co'ol a'elanic jech c'u cha'al smuquinal ti animae ti mu xvinaj ti c'usi tiq'uil ta yute. C'alal ta x'ech' ti buch'uuc no'ox ta sbae, mu sna' c'usi oy ta yolon.” 45Oy jun jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, xi laj yale: —Jchanubtasvanej, ta xasoques co'ntoncutic yu'un ti va'i s'elan ta xavale. 46Ja'uc ti Jesuse xi laj yale: —Mu cha'belucoxuc un, jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti naca xacha'lotsinbe no'ox yicats ti buch'uuc no'ox ti mu cha'bel ta xlic yu'unique, ti mu xatic' jutebuc sni' ac'obic ta yicbel ti yicatse. 47“Mu cha'belucoxuc un ti naca xanichimtasbe no'ox sba smuquinal ti j'alc'opetic laj ech'icuc ta vo'ne ti laj smilic ti amolmuc'totique. 48Ti jech taj une, ta xavaq'uic iluc ti jmoj avo'ntonic c'u s'elan laj spasic ti amolmuc'totique. Yu'un ti stuquique laj smilic ti j'alc'opetic ta vo'nee. Ti vo'oxuque lec xava'iic xameltsanbe ti sba smuquinale. 49“Xi laj yal ti Dios ta sventa ti oy sbijile: “Ta jtacboxuc talel caj'alc'optac, cajtacbolaltac ta atojolic. Oy jlom ta xamilic. Oy jlom ta xanutsic batel.” 50Ti jnaclejetic avi tana li'e, ta x'ich'bat yeic yu'un Dios ta sventa ti lajic ta milel ti j'alc'opetique, ti lic ono'ox talel ta sliquebal banomile. 51Yu'un lic ono'ox talel ta stojol Abel, vul c'alal to ta Zacarías ti laj smilic ta sts'el ti altar ti ta ch'ulnae. Ja' yu'un un, ti jnaclejetic avi tana li'e, ta x'ich'bat yeic yu'un Dios ti jech lajic ti j'alc'opetic ta vo'nee. 52“Mu cha'belucoxuc un, jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti oy ta avoc ta ac'obic ta sna'el sbelal ti lequilale. Mu xavaq'uic ochuc batel ti buch'u sc'an ta x'och ya'iique, c'alal mi ja'uc xa'ochic ti vo'oxuque.” 53C'alal loc' batel ti Jesuse, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale xchi'uc ti fariseoetique, cap sjolic ta stojol. Ep ta tos c'usitic lic sjac'olanbeic ta yilbajinel, 54ta slajeltsael yo' xu' ta xbaj ta c'oc' yu'unic ta ye no'ox stuc, mi oy c'usi chopol ta xloc' ta alel yu'une yo' ta xalic ti oy smule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\