San Lucas 12

1C'alal ja' o jech ta xlo'ilaje, ep ta mil laj stsobilan sbaic talel jnaclejetic ti mu sventaicuc ta stacoltaan sbaique. Ti Jesuse ba'yel xi laj yalbe ya'i ti yajchanc'optaque: —Bijanic yu'un spajubtasobil spanic ti fariseoetique. Ti xcaltique, ja' sc'oplal ti c'u s'elan ta spac'ta sbaique. 2Scotol ti c'usi ta mucul ta xich' pasele, ta ono'ox xvinaj. Scotol ti ta nac'al ta xich' alele, ta ono'ox xich' a'yiel. 3Ja' yu'un un, scotol ti c'usitic laj avalic ta mucule, ta ono'ox xvinaj. Manchuc mi bajal lec ti ti'nae, mi mu'yuc buch'u ya'binoj ti c'usitic laj avalic scotole, ta ono'ox xvinaj. 4“Ti vo'oxuc lec ta xquil jbatique, ta xcalboxuc ava'iic, mu xaxi'ic yu'un ti buch'u ta smiloxuque, yu'un ja' no'ox jech yepal xu' yu'unic. 5Ta xcalboxuc ava'iic, xi s'elan ma' ti buch'u sc'an xi'taele: Oy Buch'u yich'oj yabtel ta stacoxuc batel ta tojob mulil c'alal mi laj xa stub ti acuxlejalique. Le'e, ja' xi'anic yu'un. 6“¿Mi mu tauc xich' chonel vo'cot mut ta uni cha'sepuc taq'uin? Ja'uc ti Diose mu jcotuc xch'ayoj ta yo'nton. 7Xi s'elan ma' ti c'otem ta atojolique: Ti c'u yepal oy ti stsotsil ajolique, ta jujubej atbil yu'un ti Diose. Mu me xaxi'ic, yu'un x'ech' to tsots ac'oplalic, ja' mu sta sc'oplal ti mutetique. 8“Ta xcalboxuc ava'iic, buch'uuc no'ox jamal ta xalic ti jc'oplal ta stojol ti buch'uuc no'oxe, ja' jechun ec, ti co'ol j'elantique, jamal ta xcalbe sc'oplal ta stojol yaj'ánjeltac ti Dios ti c'otem ta cu'une. 9Ti buch'u mu jamaluc ta xalic jc'oplal ta stojol ti buch'uuc no'oxe, ja' jechun ec, mu jamaluc ta xcalbe sc'oplal ta stojol yaj'ánjeltac ti Diose. 10“Ta xch'aybat smul yu'un Dios ti buch'uuc no'ox ta xchopol-c'opoj ta jtojol ti vu'un co'ol j'elantique. Ja'uc ti buch'u chopol ta xc'opoj ta stojol ti Ch'ul Espiritue, mu cha'beluc xch'aybat ti smule. 11“C'alal ic'bil ta xabatic ta ch'ul nae, mi ta stojol ti jchapanvanejetique, mi ta stojol ti j'opisialetique, mu xavul avo'ntonic c'u s'elan ta xatac'avic, c'u s'elan xu' ta xavalic. 12Yu'un c'alal ta sta yorail ta xac'opojique, ja' ta sva'an sba ti Ch'ul Espíritu ta yaq'uel ana'ic ti c'u s'elan xu' ta xavalique.” 13Oy jun vinic ta scotol ti c'u yepal oyique, xi laj yalbe ti Jesuse: —Jchanubtasvanej, albo ya'i ti jbanquile, ac'o xch'ac ti jrextocutique. 14Xi laj stac' ti Jesuse: —Chi'iltic, ¿buch'u laj sva'anun avu'unic ta jch'ac-osil, mi ta juez? 15Xi laj yal xtoque: —Bijanic, q'uelo abaic yu'un ti sbic'tajel avo'ntonique. Yu'un ma'uc ta sta o xcuxlejal ti vinic mi yepal oy c'usi x'ayan yu'une. 16Xi laj yal jun babac'op ti Jesuse: —Oy jun jc'ulej vinic ti lec ac'bat ti c'usitic sts'unojan ta yosile. 17‘¿C'usi xu' ta jpas? Mu'yuc xa yavil bu xu' ta jq'uej ti c'usi oy cu'une’, xi laj snop ti jc'uleje. 18‘Vul xa ta jol ti c'usi ta jpase. Ta jlomes ti biq'uitic na jpasoje. Ta jva'an yan ti x'ech' to smuc'tiquile yo' x'och o ti jts'unube, xchi'uc ti c'usitic x'ayan cu'un ti bu taje’, xi ti vinique. 19‘Jcuxtic un co'nton, oy ep ti c'usi x'ayan avu'un sventa jayib jabil. Muyubajcutic, ve'cutic, cuch'tic vo'’, xi laj yalbe sbae. 20Xi albat yu'un ti Diose: ‘Toyobba vinic, ti ac'ubal tana li'e, ta xacham. Ti c'usiticuc x'ayan avu'une, ¿buch'u van ta xich' comel?’ 21Ja' jech ta xc'ot ta stojol ti buch'uuc no'ox ta sbusan ti sc'ulejale, le' une, me'un mu'nat oy ta stojolal ti Diose.” 22Xi laj yalbe yajchanc'optac ti Jesuse: —Xi s'elan ta jc'an ta xcalboxuc ava'iique: mu xavulilan avo'ntonic bu xu' ta xata ave'elic yo' ta xacuxiic. Mi ja'uc xavulilan avo'ntonic ta sventa ti c'u'il ta xalapique. 23Ja' tsots sc'oplal ti acuxlejalique, ja' mu sta sc'oplal ti ave'elique. Ja' tsots sc'oplal ti abec'talique, ja' mu sta ti ac'u'ique. 24Q'uelo avilic ti xi s'elan ta spas ti jojetique: Mu'yuc c'usi sna' sts'un, mu sna' xc'ajavic, mu'yuc spasoj yavil sve'el bu ta sq'uej. Manchuc mi jech un, malq'uinbilic yu'un ti Diose. X'ech' to ac'oplal ma' ti vo'oxuque, ja' mu sta sc'oplal ti mutetique. 25Ti jech taj une, ¿mi yu'un ta xnatij acuxlejal avalojic ti xvulvun no'ox ti o'ntonal yu'une? 26Ti mi mu'yuc c'usi xu' avu'unic jutebuque, ¿c'u yu'un ta xavul avo'ntonic ta sa'el ti c'usitic yane? 27“Q'uelo avilic lec xi s'elan ta xch'i ti nichimetique: Mu'yuc ta x'abtejic, mu'yuc ta xnaujic. Manchuc mi jech un, x'ech' jelavem yutsil, ja' mu sta yutsil sc'u' laj slap ti ajvalil Salomone, manchuc mi mu no'ox albajuc ti sc'ulejale. 28Mi jech ta sc'u'iltasat yu'un ti Dios ti nichim ti oy ta yaxaltique c'alal ta yoc'omal ta xich' chiq'uel ta c'oq'ue, ¿mi mu jutebuc ta xc'ot ta avo'ntonic ti jech ta xa sc'u'iltasoxuque? 29Ja' yu'un un, mu xvulvun avo'ntonic ta sa'el ti c'usi ta xave'ique, ti c'usi ta xavuch'ique. 30Scotol ti va'i yepal taje, ja' batem yo'ntonic ta sa'el ti jnaclejetic li' ta banomile. Ja'uc ti vo'oxuque oy jun Atotic sna'oj lec scotol ti c'usitic ta xtun avu'unique. 31Batuc avo'ntonic ta sa'el ti ventainel yu'un ti Diose, jech unbi ta xa'ac'batic scotol ti c'usitic ta xtun avu'unique. 32“Uni juteboxuc cuni chijtac, mu xaxi'ic. Ta sventa yutsil slequil yo'nton ti Atotique, c'ot xa ta nopel ti ta xataic ti ventainel yu'une. 33Ti c'usitic oy avu'unique, chonic scotol. Ti stojole, ac'beic ti buch'u me'on mu'natetic ti ta xtun yu'unique. Sa'ic ti c'usi mu sna' xlaje yo' oy ac'ulejalic ta vinajel, ti bu mu xlaje, ti bu mu x'och ti j'eleq'ue, ti mu x'och ti xjoch'e. 34Ti bu oy ti ac'ulejalique, batem avo'ntonic yu'un ti bu taje. 35“Chaplucoxuc, meltsan abaic ta slapel ac'u'ic, xchi'uc tsanluc ti alámparaique. 36Jechuc a'elanic jech c'u cha'al ti jtuneletic ti chapal ta smala c'usi ora ta sut talel ta nupunel ti yajvale, yo' jech ta sjam ta ora ti ti'na ti c'alal ta stije. 37Xmuyubaj no'ox ti j'abteletic ti viq'uil satic ta xvul taeicuc yu'un ti yajvalique. Melel ta xcalboxuc ava'iic, ta x'aq'ue chotiicuc ta sts'el sti'il mexa ta ve'el yu'un ti yajvalique. 38Manchuc mi ta xvul ta o'lol ac'ubal, mi ta tijil sacubel, mi julavem ta xtaeique, xmuyubajic no'ox ti j'abteletique. 39Na'ic lec li'e, ti oy xi sc'oplale: ti tauc sna' ti yajval na c'usi ora ta xc'ot ti j'eleq'ue, mu sq'ueloj ta xac' ta jamel ti sna yo' mu x'elc'anbat loq'uel ti c'usitic x'ayan yu'une. 40Jechuc chaplucoxuc ti vo'oxuque. C'alal ma'uc yorail anopojique, ja' o ta xisut tal ti vu'un co'ol j'elantique.” 41Xi laj sjac' ti Pedroe: —Cajval, ti babac'op ti va'i s'elan laj avale, ¿mi ja' no'ox sventa vu'uncutic? ¿Mi ja' ta sventa scotolic? 42Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Buch'u ti lequil j'abtel ti oy sbijile, ti ta x'ac'bat sventain comel sna yu'un ti yajvale yo' ta xac'be sve'el ti xchi'iltac ta abtel ti c'alal ta sta yorail ta xve'ique? 43Jun yutsil ti j'abtel c'alal yacal ta spas yabtel ta xvul taeuc yu'un ti yajvale. 44Melel ta xcalboxuc ava'iic, ti j'abtele ta x'ac'bat sventain yu'un yajval scotol ti c'usitic oy yu'une. 45Mi ta snop ti j'abtel taje ti jal to sc'an xtal ti yajvale, ta xlic yilbajin ti xchi'iltac ta abtele xchi'uc ti me' jtuneletique, xchotet liquel ta yacubel, ta ve'el, ta uch' vo'. 46C'alal xa'ie, vul xa ox ti yajvale, ti mu ja'uc jutebuc sna' c'usi orae. Ta stsitse yu'un ti ajvalile. Jech ta xc'ot ta stojol jech c'u cha'al ti jbaj-mantaletique. 47“Ti j'abtel ti sna'oj lec c'usi ta sc'an ti yajvale, ti mi mu'yuc xchapanoj sbae, ti mu'yuc ta spas ti c'usi ta x'albate, ep ta moj ta stsitse. 48Ja'uc ti j'abtel ti mu yaleluc ta spas ti oy c'usi mu lecuc ta xc'ot ta pasel yu'une, ja' jutuc no'ox ta stsitse. Ti buch'u yepal ta xich' comele, ep ta x'ich'bat ye sti'. Ti buch'u mu jaltabiluc c'usi ta sventaine, ep ta xtije ta c'op. 49“Ti vu'une tal jtsanbe sc'ac'al ti banomile. ¡Jc'anuc xa ca'i ma' ti tilemuc xae! 50Tsots sc'oplal lamal ta xc'ot ta jtojol ti mu x'ech' xjelav ti jvocole. Yacalun xa ta vocol avi tana li'e yo' ta xc'ot ta tsutsel. 51¿Mi ta xach'unic xana' ti tal jlamajes c'op ta banomile? Ta xcalboxuc ava'iic ti mu jechuque, ja' no'ox tal ch'acvancun. 52Yu'un li' ta xlic batel tanae, ti bu oy vo'obic ta jbej nae, ta spasic ta cha'ch'ac. Contra x'ilvan ti oxvo'e, ja' no'ox jech contra x'ilvan ti cha'vo'e. 53Ti totile contra xil ti xnich'one, ti nich'onile contra xil ti stote. Ti me'ile contra xil ti yantsil ole, ti antsil olale contra xil ti sme'e. Ti me'alibale contra xil ti yalibe, ti alibale contra xil ti sme'alibe”, xi laj yal ti Jesuse. 54Ti Jesuse xi laj yalbe ti buch'uuc no'oxe: —Ti vo'oxuc c'alal ta xavilic ta xlic talel toc ta smaleb c'ac'ale, ta xavalic ta xtal ti vo'e. Jech ono'ox ta xc'ot ta pasel. 55C'alal ta xava'iic xjumet ta xtal ti ic' ta yolon ti yac'ol xocon smaleb c'ac'ale, ta xavalic ta xva'i ti c'ac'ale. Jech ono'ox ta xc'ot ta pasel. 56Jpac'taejbaetic, ja' xana'ic sq'uelel ti c'utic xc'ot ta pasel ta vinajel xchi'uc ta banomile, ¿c'u cha'al ja' mu xana'ic sq'uelel ti c'usitic ta xc'ot ta atojolic avi tana li'e? 57“¿C'u cha'al mu xanop atuquic ti c'usi oy slequil stuq'uil ta pasele? 58Mi oy buch'u ta xba yac'ot ya'i ta chapanel ta stojol ti j'abteletique, bic'tajeso aba, lajesbo yo'nton yo' mu xba yac'ot ta stojol ti jchapanvaneje. Mi lac'ot xa ta stojol ti jchapanvaneje, ta xac'ot batel ta stojol ti mayole. Ti mayol eque, ta stic'ot ta chuquel. 59Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ja' to xaloc' ta chuquel mi laj atoj scotol ti amultae.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\