San Lucas 13

1Ti jech yorail taje, tal jun chib viniquetic ta xchapbel ya'i Jesús sc'oplal ti Pilato eque, ti laj xa smil jun chib viniquetic liquemic ta Galileae, ti capij xch'ich'el xchi'uc xch'ich'el ti chon bolometic c'alal yacal ta xaq'uic ti matanale. 2Xi laj yal ti Jesuse: —¿Mi ta xanopic xana' ti x'ech' to smulic ti Galilea viniquetic lajic ta milele, mi ja' mu sta smulic ti buch'utic oyic ta yan muc'tiquil lume? 3Ta xcalboxuc ava'iic ti mu jechuque. Mi mu xasutic talel ta stojol ti Diose, jbel sc'oplal ta xachamic ec. 4Ti vaxaclajunvo' (18) chamic c'alal lom talel ti natil luchlebal yu'un ti Siloee, ¿mi ta xanopic xana' ti x'ech' to oy smulique, mi ja' mu sta smulic ti buch'utic nacalic ta Jerusalene? 5Ta xcalboxuc ava'iic ti mu jechuque. Mi mu xasutic tal ta stojol ti Diose, jbel sc'oplal ta xachamic ec. 6Ti Jesuse xi laj yal jun babac'op: —Oy jun vinic sts'unoj jpets icux ta yosil. Ba sq'uel mi ta xac' sat. Mi jbejuc laj stabe ti sate. 7Ti vinique xi laj yalbe ti yajchabiej-osile: ‘A'yio ava'i, yoxibal xa jabil ti li' xiva'vun ta sq'uelbel sat ti icux li'e, mu jbejuc ta jta. Ts'eto loq'uel, jeche' smacoj ti banomile.’ 8Ja'uc ti jchabiej-osile xi laj staq'ue: ‘Ajvalil, comtsano to ti jabil li'e. Ta jlocbe lec ti yoque, ta xcac'be lec sc'a'al. 9Mi jech ta jpase, xu' nan xac' sat. Mi mu xac' ti jsat une, ts'eto xa loq'uel unbi.’ 10Ta xchanubtasvan ti Jesús ta ch'ulna ti ja' o sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. 11Ti bu taje, oy jun ants ti oy xa ta svaxaclajunebal (18) jabil sts'icoj talel ti xchamele. Mu'yuc ti tuc' ta xanave yu'un vujq'uinbat spat yu'un j'ilbanjinvanej pucuje. 12C'alal ilel yu'un ti Jesuse, iq'ue talel, xi albate: —Ti vo'ote, lacol xa yu'un ti achamele. 13Laj scajan sc'ob ta stojol ti antse. Ta jech yepal tuq'uib ti spate, ti xalbe xa slequil yutsilal ti Diose. 14Ja'uc ti banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ul nae, cap sjol, yu'un ta sc'ac'alil cuxub o'ntonal, colesvan ti Jesuse. Xi laj yal ta stojol ti jnaclejetique: —La', ac'o abaic ta poxtael ti oy vaquib c'ac'al stac' xij'abteje, ma'uc ta yorail sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. 15Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Jpac'taejbailetic, ¿mi mu tauc xajitunic avacaxic, aburroic yo' ta xavac'beic vo' yuch' c'alal ja' o sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale? 16Ti ants li'e, ti ja' jun snitilul ti Abrahame, oy xa ta svaxaclajunebal (18) jabil oy xchamel ti chucbil pech'bil yu'un ti pucuje. ¿Mi mu stac' colesel ta sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale? 17C'alal jech laj yal ti Jesuse, q'uexav scotol ti yajcontrataque. Ja'uc ti c'u yepal oyique, xmuyubajic xa ti laj yilic ti muc'tic no'ox c'usi laj yac' ta ilel ti Jesuse. 18Xi laj yal ti Jesuse: —¿C'usi xco'olaj o ti ventainel yu'un ti Diose? ¿C'u s'elan ta co'oltasel? 19Co'ol s'elan jech c'u cha'al jbej sbec' mostaza laj sts'un ta yosil ti vinique. C'alal ta xch'ie, joybij ta jpets muc' ta te', ti spas xa yuni tasic ti mutetic ta sc'ob c'obtaque. 20Xi laj yal ti Jesuse: —¿C'u s'elan ta jco'oltas ti ventainel yu'un ti Diose? 21Co'ol s'elan jech c'u cha'al juteb spajubtasobil pan, ta scap ta oxbis sbisol harina ti jun antse, yo' jech ta xpajub scotol ti vots'bil harinae. 22C'alal jech ta xbat ta Jerusalene, ti Jesuse x'ech' chanubtasvanuc ta jujun jteclum xchi'uc ta jujun bic'tal jteclum. 23Oy buch'u xi laj sjaq'ue: —Cajval, ¿mi jutuc no'ox ti buch'u ta xcolique? Ti Jesuse xi laj staq'ue: 24—Ac'beic yipal ochanic batel ti ta biq'uit ti'nae. Ta xcalboxuc ava'iic, yepal no'ox ti buch'u ta sc'an ta x'ochic ya'iique, ja'uc le'e, mu cha'beluc xu' yu'unic. 25Mi laj smac comel sti' sna ti yajval nae, ti c'u avepalic oyoxuc ta spat ti ti'nae, xac'ojilanic xa liquel ti ti'na ti xachi ta xavalique: ‘Cajval, jambuncutic.’ Ja'uc ti stuque xi ta stac'boxuc talele: ‘Mu jna' bu liquemoxuc talel.’ 26Va'i un, xachiic xa liquele: ‘A'yio ava'i, jmoj lijve'otic, laj cuch'tic vo', laj achanubtasuncutic ta scalleal ti jlumalcutique.’ 27Ja'uc ti stuque xi ta stac'boxuc talele: ‘Laj xa calboxuc ava'iic, mu jna' bu liquemoxuc talele. Q'uejo abaic loq'uel li' ta jtojole, ti laj xa apasic ti c'usitic chopole.’ 28Xa'oq'uic liquel, xc'uxet liquel aveic c'alal ta xavilic ti Abrahame, ti Isaaque, ti Jacobe, xchi'uc scotol ti j'alc'opetic ti ochemic xa batel ti bu ta xventainvan ti Diose. Ja'uc ti vo'oxuque, jip xa'utatic loq'uel. 29Yu'un ta xtalic ti buch'utic oyic ta xchanjotal ti banomile yo' ta xchotiic ta ve'el ti bu ta xventainvan ti Diose. 30Va'i un, ti buch'utic ich'bilic ta muc' avi tana li'e, mu'yuc ich'biluc ta muc' ta xc'otic. Ti buch'u mu'yuc ich'bil ta muc' avi tana li'e, ja' ich'bil ta muc' ta xc'otic. 31Ti jech c'ac'al taje, ja' o c'otic jun chib fariseoetic ti xi laj yalbeic ya'i ti Jesuse: —Loc'an batel li'e, yu'un ti ajvalil Herodese ta smilot ya'i. 32Xi laj stac' ti Jesuse: —Batanic, xi xbat avalbeic ya'i ti vet taje: “A'yio ava'iic, ti tanae, ti oc'ome, ta to jloq'ues ti pucujetique, ta to jcoles ti jchameletique, ja' to cha'ej ta stsuts cu'un ti cabtele.” 33Ti tanae, ti oc'om cha'eje, ta ono'ox jtam batel ti jbee. Mu lecuc mi ta xlaj jun yaj'alc'op mi ma'uc ta Jerusalene. 34“Jerusalén, Jerusalén, ti naca smilel no'ox avu'un ti j'alc'opetique, ti naca xapujbeic no'ox ton ti buch'utic tacbilic tal yu'un ti Diose, ep ta velta ta jc'an jtsoboxuc ca'i jech c'u cha'al ti me' alac' ta stsob yuni alab ta yolon xiq'ue. Ja'uc le' une, mu xac'anic. 35A'yio ava'iic un, jipbil tenbil ta xcom ti ana ac'ulebique. Ta xcalboxuc ava'iic, mu xa bu ta xavilbeicun ti jsate ja' to mi ta sta yorail mi xachiic liquele: ‘Jun yutsil ta j'ech'el ti Buch'u tacbil talel yu'un ti Cajvaltic Diose.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\