San Lucas 14

1Oy jun c'ac'al, ja' o sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, bat ve'uc ti Jesús ta sna jun banquilal yu'un ti fariseoetique. Ta xpa'ie yu'un ti yan fariseoetic xtoque. 2Ti bu taje, oy jun vinic ta sts'el ti ip ta xa'i ta sitale. 3Ti Jesuse xi laj sjac'be ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale xchi'uc ti fariseoetique: —¿Mi stac' colesel jun jchamel ta sc'ac'alil cuxob o'ntonal, mi mu xu'? 4Ja'uc ti stuquique ts'ijil icomic. Va'i un, ti Jesuse laj yic' talel ti jchamele. Laj scoles, laj yalbe ti ac'o batuque. 5Xi albatic ti fariseoetique: —Buch'u junucal avu'unic, mi ta xbaj ta joc' ti aburroique, ti avacaxique, ¿mi mu'yuc van chbat aloq'uesic talel ta ora no'ox, manchuc mi sc'ac'alil cuxob o'ntonal? 6Mu'yuc c'usi jbeluc tac' yu'unic. 7C'alal laj yil ti Jesús chot xiic c'otel ta chotlebal ta sts'el sti'il mexa ti bu ma'uc sventaic ti buch'u ic'bilique, xi laj sbijubtasane: 8—Mi oy buch'u ta xayic' ta ve'el ta sventa ti nupunele, mu xbat achotan aba ta sliquebal chotlebal, naca mi c'otuc yan ti x'ech' to ich'bil ta muc' yu'un ti buch'u laj yic'ot ta q'uine, ti ja' mu sta ti vo'ote. 9Ti buch'u laj yic'oxuque, xu' ti xi ta xtal yalbote: ‘Ti chotlebal li'e, ma'uc aventa, ja' xchotleb ti jun chi'iltic li'e.’ Va'i un, q'uexlal xa ta xba chotlan ta slajeb chotlebal ti oy ta patil ti vo'ot une. 10C'alal mi oy buch'u ta xic'ote, ta lec no'ox chotlan ta chotlebal ti oy ta patile. C'alal ta xilot ti buch'u laj yic'ote, xu' xi ta xalbote: ‘Chi'iltic, jelavan talel li'e. La' chotlan ta chotlebal ta sventa ti buch'u ti ich'bil ta muq'ue.’ Ja' jech ich'bil ta muc' ta xac'ot yu'un ti buch'u chotolic ta sts'el sti'il ti mexae. 11Ti buch'u ta xac' sba ta ich'el ta muq'ue, ta xpec'tsanbat sc'oplal. Ja'uc ti buch'u biq'uit ta xac' sbae, ta xtoyesbat sc'oplal. 12Ti Jesuse xi laj yalbe ti vinic buch'u ic'vane: —C'alal mi oy buch'u ta xavic' ta ve'ele, ma'uc xavic' ti buch'u lec xavil aba achi'uque, ti achi'iltac ta voq'uele, ti avuts' avalaltaque, ti alac'na jc'ulejetique. Ti stuquique xu' ta spacbot sutel. Laj xa atabe sutel ti xq'uexole. 13C'alal ta xapas q'uine, ja' ic'o talel ta ve'el ti buch'utic abol sbaique, ti tuncoetique, ti coxovetique, ti ma'satetique. 14Xamuyubaj unbi, yu'un ti stuquique mu xq'uex, mu xpac yu'unic. Ta xavich'be xq'uexol c'alal ta xcha'cuxiic ti buch'u oy slequil yutsilique. 15C'alal jech laj ya'iic taje, oy jun ta scotol ti chotol ta sts'el sti'il mexae, xi laj yalbe ti Jesuse: —Jun yutsil ti buch'u ta x'och ve'icuc ti bu ta xventainvan ti Diose. 16Ti Jesuse xi laj yalbee: —Oy jun vinic laj yac' jun muc'ul ve'el, ti laj yal mantal yich'uc iq'uel talel ti epal jnaclejetique. 17C'alal yorail xa ta x'och ti ve'ele, xi laj yalbe ti yaj'abtele: ‘Batan, ba albo ya'iic ti buch'u ic'bilique, la'ic yu'un chapajem xa scotol ti c'usi ta xich' lajesele.’ 18Scotolic laj yalic ti mu'yuc c'usi xutique. Ti june xi laj yale: ‘Naca to no'ox laj jman cosil. Tsots sc'oplal chba jq'uel. Mu xu' xibat. Ta xavil ti jtoyobbaile.’ 19Ti june xi laj yale: ‘Naca to no'ox laj jman vo'ob (5) par j'abtel vacax. Ta jc'an ta jq'uel ca'i c'u s'elan ta x'abtej. Ta xavil ti jtoyobbaile.’ 20Ti yane xi laj yale: ‘Naca to no'ox linupun. Mu'yuc c'usi xcut xibat.’ 21Ti jtunele c'ot yalbe ya'i ti yajval ti va'i s'elan tac'avic ti buch'u ic'bilique. Chopol laj ya'i ti ajvalile, xi laj yalbe ya'i ti yajtunele: ‘Batan ta ora ta jteclum. Xani o ti calleetique, ti bic'tal beetique. Ic'o talel ti buch'u abol sbaique, ti coxovetique, ti ma'satetique, ti tuncoetique.’ 22Ts'acal to sutic talel ti jtunele, ti xi c'ot yale: ‘Cajval, jech laj jpas jech c'u cha'al laj avale. Ja'uc le' une, oy to xocol ti chotlebale.’ 23Ti ajvalile xi laj yalbe ti yajtunele: ‘Batan no'ox xtoc ta calleetic, ta bic'tal beetic yu'un ti jteclume. Tsatsal ic'o talel ti buch'utic ta xatae yo' ta xnoj ti jnae. 24Yu'un ta xcalboxuc ava'iic ta melel, laj sc'oplal ti oy buch'u ta xve' ta jna ti buch'u ba'yel laj jta ta iq'uele.’ ” 25Ep buch'utic sts'acliojic batel ti Jesuse ti xi laj yal ti laj sq'uel sutel ti spate: 26—Mi oy buch'u sc'an ta xistsacliun ya'i, mi mu xtuch' comel ta yo'nton ti stote, ti sme'e, ti yajnile, ti xnich'nabtaque, ti xchi'iltac ta voq'uele, ti yixleltaque, xchi'uc ti xcuxlejal stuque, mu xu' ta x'och ta cajchanc'op. 27Ti buch'u ta sc'an ta xists'aclie, mi mu sc'an sts'ic xcuch svocol ta jventa, mu xu' ta x'och ta cajchanc'op. 28Mi oy buch'u junucal avu'unic ta sc'an smeltsan ya'i jun natil luchlebale, ¿mi mu ba'yeluc ta xchoti ta snopel c'u yepal ta xlaj yo' jech ta xil mi ta stsuts ti yabtele? 29Mi ta jech yepal ta xlic abtejuc ta sliquesel ti yoque, mi mu'yuc xc'ot ta stsutsel yu'une, c'alal oy buch'u ta xil ti mu'yuc stsuts yu'une, ta xlic labanatuc. 30Xi ta x'albate: ‘Ti vinic le'e ta ox smeltsan luchlebal, mu'yuc xc'ot ta stsutsel yu'un.’ 31Mi oy jun ajvalil ta xbat yac' leto xchi'uc yan ajvalil, ¿mi mu ba'yeluc ta xchoti ta snopel lec mi xu' yu'un ta stsalel ti jtob ta mil (20,000) yajsoldado ti scontrae, ti c'ajomal no'ox lajunmil (10,000) yajsoldado oy yu'un ti stuque? 32Mi mu xu' yu'un ta xa'ie, c'alal nom to xtal ti yajcontrae, ta stac batel yajtuneltac ta sc'anel ti lamajuc ti c'ope. 33Ja' yu'un un, buch'uuc no'ox mi mu xtuch' ta avo'ntonic ti c'usi oy avu'unique, mu xu' xa'ochic ta cajchanc'optac. 34“Ti ats'ame toj tunel. Mi ta xch'ay ti xchi'ile, ¿mi oy to c'usi ta xtun o? 35Mi ja'uc ta xtun sventa banomil, mi ja'uc ta xtun sventa c'a'ep. Ja' no'ox ten xi batel. Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'i.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\