San Lucas 15

1Scotol ti jc'an-patan-taq'uinetic sventa ti Romae, xchi'uc ti jsa'muliletique, nopajic batel yo' ta xa'iic c'usi ta xal ti Jesuse. 2Ja'uc ti fariseoetique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, lic labanvanicuc ti xi laj yalique: —Ti vinic le'e lec ta xa'i ta xic' ta xchi'in ta ve'el ti jsa'muliletique. 3Ti Jesuse xi lic yalbe jun babac'ope: 4—Mi oy buch'u junucal avu'unic, oy vo'vinic (100) ta c'ot ti xchije, mi ch'ay comel jcotuque, ¿mi mu lamaluc ta xicta comel ta yaxaltic ti yepale yo' ta xba sa' tal ti jcot ch'ayeme mi mu ja'uc to mi laj sta talele? 5C'alal mi laj sta talele, xmuyubaj xa ta scajan talel ta snequeb. 6C'alal mi c'ot ta snae, ta xba stsob talel ti xchi'iltaque, ti slac'nataque, ti xi ta xale: ‘Muyubajcutic, yu'un laj xa jta ti jcot cuni chij ch'ayem to oxe.’ 7Ta xcalboxuc ava'iic, ja' no'ox jech ec ti Dios ti oy ta vinajele, xmuyubaj xa ti c'alal ta sjelta yo'nton ti jun jsa'mulile, ja' mu sta xmuyubaj yu'un ti balunlajuneb yo'vinic (99) ti buch'u lec ono'oxe, ti ma'uc xa ta alel ta sjelta ti yo'ntonique. 8“Q'uel avilic, mi oy jun ants ti oy lajunsep (10) staq'uine, mi ta xch'ay yu'un ti june, ¿mi mu xlic stsan ti slamparae, mi mu naca sta xlic smes ti yut sna ja' to ti c'uxi laj stae? 9C'alal mi laj sta ta sa'ele, ta xic' talel ti xchi'iltaque, ti slac'nataque, ti xi ta xale: ‘Muyubajcutic, yu'un laj jta ti jsep cuni taq'uin ti ch'ayem to ox cu'une.’ 10Ta xcalboxuc ava'iic, ja' jech xmuyubajic ti yaj'ánjeltac ti Diose c'alal ta xlic sjelta yo'nton ti jun jsa'mulile.” 11Xi laj yal ti Jesuse: —Oy jun vinic oy cha'vo' ti xnich'one. 12Xi laj yalbe stot ti its'inale: ‘Tot, ac'bun ti jrexto ti c'u yepal ta ono'ox xavac'bune.’ Jech ti totile lic xch'acbe xnich'nab ti c'usi oy yu'une. 13Ti its'inale mu xa jaluc c'ac'al jalij. Lic xchon ti xrexto c'u yepal ac'bat yu'un ti stote. Ti taq'uin laj yich'e, bat slajes ta yan muc'tiquil lum ti bu laj yixtolan ta slajesele, ti laj yac'be sba c'usi xa sc'an ti yo'ntone. 14C'alal laj xa slajes scotol ti staq'uine, ja' o tal tsots vi'nal ta muc' ta lum ti bu oye. Jech ti stuque, lic ya'i vi'nal. 15Bat sa' yabtel ta stojol jun vinic ti bu taje, ti tacat batel ta osil ta sq'uelel ti chitometique. 16Yo'ntonuc xa ya'i sc'an snojes xch'ut yu'un sve'el ti chitometique, mu jutebuc x'ac'bat slajes. 17Xi lic snop ta yo'ntone: ‘Yepal no'ox oy j'abteletic ta sna ti jtote oy no'ox ti sve'elique, ja'uc ti vu'un li' une, ta xicham ta vi'nal. 18Ta xicha'sut batel ta sna ti jtote, ti xi xc'ot calbee: Tot, laj xa jta jmul ta stojol ti Diose. Laj xa jta jmul ta atojol ec. 19Mu xa xtal yutsil xabisun ta anich'on. Bisun xa no'ox jech c'u cha'al junuc avaj'abtel.’ 20Jech un, laj stam batel sbe. Sut batel ta sna ti stote. “C'alal nom to sc'an ta xc'ote, ile yu'un ti stote, c'uxubaj yo'nton ta stojol. Bat nupatuc ta be ta anil. Meye sbuts'e yu'un. 21‘Tot, laj xa jta jmul ta stojol ti Diose xchi'uc ta atojol ec. Mu xa xtal yutsil xabisun ta anich'on’, xi laj yal ti nich'onile. 22Ti totile xi laj yalbe ya'i ti yaj'abteltaque: ‘Ba loq'uesic talel ta ora ti lequil c'u'ile, ac'beic slap ti jnich'one. Ac'beic yixtolal sni' sc'obe xchi'uc xonob. 23Nitic talel ti jubem ch'in vacaxe, milic, yu'un ta jpastic q'uin, ta xijve', ta xcuch'tic vo'. 24Yu'un ti jnich'on li'e, laj jnop ti chamem xae, avi cuxul vul ta loq'uel. Ch'ayem xa ox, laj to quilbetic sat.’ Lic spasic ti q'uine. 25“Ja'uc ti banquilal nich'onile batem ta yosil. C'alal sut talele, xc'ot ta sts'el ti nae, ja' o laj ya'i ti xnic no'ox yutsil ti músicae xchi'uc ti ac'ote. 26Va'i un, laj yic' talel jun j'abtel, laj sjac'be c'usi c'ot ta spasel. 27‘Yu'un sut xa talel ti avits'ine. Ti atote laj yal mantal ti laj yich' milel ti jun o'jcot jubem ch'in vacaxe, yu'un lec vul ta loq'uel, mu'yuc c'usi laj snuptan’, xi laj yal ti j'abtele. 28Va'i un, ti banquilal nich'onile ep cap sjol, mi ja'uc xa sc'an x'och batel ta na. Loc' talel ti totile, tal sc'anbe vocol ti ac'o ochuc batele. 29Ti banquilal nich'onile xi laj yalbe ti stote: ‘Xana' lec ti ep xa jabil ti litun avu'une. Mu'yuc jtoyobbail ta atojol. Mi jcotuc tentsun laj avac'bun yo' ta jpascutic q'uin xchi'uc ti buch'utic lec xquil jbacutic xchi'uque. 30Ja'uc tana le' une, c'alal vul ti avuni nich'on ti laj yixtolanbot ataq'uin ta jovil antsetique, laj amilbe ti jubem ch'in vacaxe.’ 31‘Nich'on, scotol c'ac'al li' oyot ta jtojole. Scotol ti c'usi oy cu'une, ja' avu'un. 32Jech sc'an ta jpastic ti q'uin avi tana li'e. Muyubajcutic, yu'un ti avits'ine, laj jnop ti chamem xae, avi cuxul vul ta loq'uel. Ch'ayem xa ox, laj to quilbetic sat’, xi laj yal ti totile.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\