San Lucas 17

1Ti Jesuse xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Oy ono'ox ti bajel ta mulil ti mu'yuc c'usi stac' utele. ¡Mu no'ox cha'bel un ti buch'u ta sta smul yu'un ti yane! 2Ja' lec ti chuc xi cho' ta snuq'ue, ti jip xi yalel ta nabe, yo' jech mu sta mulil yu'un junuc ti ololetique. 3“Q'uelo abaic, bijanic, mi oy jun achi'il laj sta smul ta atojole, lequil albo ya'i. Mi ta xlic ya'i sbae, ch'aybo smul scolo'. 4Manchuc mi vuc-coj ta c'ac'al laj sa' smul ta atojol, mi vuc-coj xi ta xtal yalbote: ‘Jna' ti ja' jmule, mu xa jpas jech’, mi xayute, ch'aybo ti smul scolo'e.” 5Ti jcholc'opetique xi laj sc'anbeic ti Jesuse: —Epajesbuncutic ti xch'unajel co'ntoncutique. 6Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti oyuc ta avo'ntonic jech c'u cha'al jbejuc ta uni bec' mostaza ti oy c'usi stac' xc'ot ta pasele, xu' xi xavalbe ya'i ti jpets sicómoro te' li'e: ‘Pitso aba loq'uel, ba ts'uno aba ta nab’, mi xavute, ta xch'un. 7“Ti vo'oxuque, mi oy jun avaj'abtel ti c'alal ta sut talel ta abtele, mi ta sq'uelel ti vacaxe, ‘La', ochan talel, chotlan, ve'an’, ¿mi xachi ta xavalbeique? 8C'ajomal xachi ta stojole: ‘Chapano talel jve'el, yu'un ta xive', ta xcuch' vo'. Paso c'usi sc'an pasel c'alal yacalun ta ve'ele, ts'acal to, xave' xavuch' vo'.’ 9Mi ja'uc ‘colaval’ xavut c'alal laj xa spas scotol ti c'usi laj avalbee. 10Ja' jech ti vo'oxuque, c'alal mi laj apasic c'u s'elan yaloj ti Diose, sc'an ti xi ta xavalique: ‘Ma'uc lequil jtuneluncutic, ja' no'ox laj jpascutic ti c'u yepal ja' cabtel laj ca'icutique.’ ” 11C'alal jech ta xanav batel ta Jerusalén ti Jesuse, ech' batel ti bu sts'aquinoj sba yosilic ti Samaria banomile xchi'uc ti Galileae. 12C'alal c'ot ta jun biq'uit jteclume, ja' o talic lajunvo' (10) viniquetic ti tsacbilic ta c'a'emal chamele, ti nom va'ajtic comique, 13ti xi lic avanicuque: —Jesús, Jchanubtasvanej, c'uxubinuncutic. 14C'alal ilatic yu'un ti Jesuse, xi albatique: —Batanic, ba ac'o abaic ta ilel ta stojol ti paleetique. C'alal ta xanavic batele, ja' o mesbil tusbil c'ot ti xchamelique. 15Oy buch'u jun yu'unic, c'alal laj yil ti colem xae, sut talel, ti tsots x'avet xa talel ta yalbel slequilal ti Diose. 16Vul squejan sba ta stojol ti Jesuse, ti snupilan xa banomil laj spatan sba ta lumtic yo' ta xalbe coliyal. Ti vinic taje, liquem talel ta Samaria. 17Xi laj yal ti Jesuse: —¿Mi mu lajunvo'oxuc (10) col ti achamelique? ¿Bu oy ti yan balunvo'e (9)? 18¿Mi c'ajomal no'ox stuc sut talel ti jyanlum vinique yo' tal xalbe slequilal ti Diose? 19Xi albat ti vinique: —Lican, batan, colemot xa ta sventa ti c'ot ta avo'ntone. 20Ti fariseoetique laj sjac'beic ti Jesuse c'usi ora ta xvul ta loq'uel ti ventainel yu'un ti Diose. Ti Jesuse xi laj staq'ue: —C'alal ta xvul ta loq'uel ti ventainel yu'un ti Diose, mu xvinaj ta q'uelel. 21Mu'yuc buch'u ti xi ta xalique: “Li' xa oye, le' xa oye.” Ti ventainel yu'un ti Diose, li' xa oy ta atojolique. 22Xi laj yalbe ya'i ti yajchanc'optaque: —Oy bu ta sta jun c'ac'al ti ta xac'anic xaq'uelicun ti vu'un co'ol j'elantique. Mi ja'uc xa ta xavilicun. 23Oy buch'u ti xi ta xalique: ‘Li' xa oye, le' xa oye.’ Mu me xabatic. Mu xats'acliic ti buch'u jech ta xalic taje. 24C'alal ta sta sc'ac'alil ta xital ti vu'un co'ol j'elantique, co'ol s'elan jech c'u cha'al sac tsel ti xjaplajet no'ox xojobal ta jujot vinajele. 25Ja'uc le' une, ba'yel ep ta xquich' vocol, ti bajbil tenbilun yu'un ti jnaclejetic avi li'e. 26Ti c'u s'elan laj spasic ti jnaclejetic c'alal cuxul to ox ti Noee, ja' no'ox jech s'elan ti jnaclejetic c'alal ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique. 27Yu'un batem yo'ntonic ta ve'el, ta uch' vo', ta xic'an sbaic, ta xaq'uic ta nupunel ti yalab xnich'nabique. Jech ta spasolanic c'alal c'ot yorail och batel ta barco ti Noee. Tal ti nojel ta vo'e, cham scotolic. 28Jech c'ot ta pasel xtoc c'alal cuxul to ox ti Lote. Ja' no'ox batem ta yo'ntonic ta ve'el, ta uch' vo', ta manolajel, ta chonolajel, ta ts'unobajel, ta smeltsanel snaic. 29Ja'uc le'e, c'alal loc' batel ti Lot ta jteclum Sodomae, ja' o yal talel c'oc' xchi'uc asufre ta vinajele, mileic scotolic. 30Ja' jech s'elan ti sc'ac'alil c'alal ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique. 31“Ta sc'ac'alil taje, mi oy buch'u muyem batel ta xcha'cojal snae, mu xa xyal talel ta sloq'uesel ti c'usitic oy yu'un ta nae. Mi oy buch'u batem ta yabtele, mu xa me sut talel ta sna. 32Vuleso ta avo'ntonic c'u s'elan c'ot ta stojol yajnil ti Lote. 33Ti buch'utic ta spoj ya'iic ti xcuxlejale, ja' ta xch'ay no'ox. Ja'uc ti buch'utic mu spoj ti xcuxlejale, ta sta ono'ox ti xcuxlejale. 34“Ti ta yac'ubalil taje, ta xcalboxuc ava'iic ti xi s'elan ta xc'ot ta stojolic ti buch'u cha'vo' jmoj ta xvayic ta jun teme: jun ta x'iq'ue batel, jun ta xcomtsanat. 35Xi s'elan ta xc'ot ta stojolic ti cha'vo' antsetic jmoj ta xjuch'najique: jun ta x'iq'ue batel, jun ta xcomtsanat. 36Xi s'elan ta xc'ot ta stojolic ti cha'vo' viniquetic jmoj ta x'abtejic ta yosilique: jun ta x'iq'ue batel, jun ta xcomtsanat.” 37C'alal jech laj ya'iic ti yajchanc'optaque, xi lic sjaq'uique: —¿Bu ta xc'ot ta pasel ti va'i s'elan taje, Cajval? Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti bu oy ti animae, ta xbat stsob sba ti xulemetic ti bu taje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\