San Lucas 18

1Ti Jesuse xi laj yalbe ya'i jun babac'op ti yajchanc'optac yo' mu xlubtsajic ta c'opojel ti'inele: 2—Ta jun jteclum oy jun juez ti mu sna' xi'ta ti Diose, mi ja'uc ta xi'ta ti jnaclejetic ta banomile. 3Ti ta jteclum taje, oy jun me'unal ants ti ta xc'ot sc'opon ti juez ti chapanbatuc sc'op yu'un ti yajcontrae. 4Ti jueze ep c'ac'al mu'yuc laj yac' ta venta sc'op ti ants yo' ta xchapane. Ta ts'acal to xi laj snope: ‘Ac'o mi mu xi'ta ti Diose, mi ja'uc ta xi'ta ti jnaclejetic ta banomile, 5ti li' ono'ox xva'vun ti antse, ta xtavan xca'i. Ja' lec ta jchapanbe ti sc'ope yo' ta jpoj, yo' mu li'uc no'ox xva'vune.’ 6Xi laj sts'ac batel lo'il ti Jesuse: —Laj ava'iic c'usi laj yal ti chopol juez taje. 7Ti Diose, ¿mi mu van jechuc ta spoj ti buch'u t'ujbilic yu'une, ti c'ac'al ac'ubal ta xc'opoj xti'ine? ¿Mi mu van ta x'ich'bat ta muc' ti sc'ope? 8Ta xcalboxuc ava'iic, mu ta sjaliluc ta xpojvan. Ti c'alal ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique, ¿mi oy to ta yo'ntonic xch'unojic ti jnaclejetic ta banomile? 9Ti Jesuse xi laj yalbe ya'i jun babac'op ti buch'utic oy slequil stuq'uilic ti yalojique, ti ta snopic ti mu'yuc slequil stuq'uil ti yane: 10—Oy cha'vo' viniquetic xi s'elan batic ta c'opojel ti'inel ta ch'ulnae: Ti june ja' jun fariseo. Ti june ja' jun jc'an-patan-taq'uin sventa Roma. 11Ti fariseoe xi ta xal ti va'al ta xc'opoj xti'ine: ‘Colavalbun, Ch'ul Dios, ti mu jechuc j'elan jech c'u cha'al ti yane, ti ta x'elc'ajique, ti mu'yuc xch'ulel xa'i sbaique, ti jsa'muliletique. Mi ja'uc jutebuc jech j'elan jech c'u cha'al ti jc'an-patan-taq'uin li'e. 12Cha'coj ta xemuna ta xquicta cot, ta xcac'bot jujun ta jujun lajlajuneb ti c'u yepal ta jpas canale.’ 13Ja'uc ti jc'an-patan-taq'uine, ta patil nijil com ta q'uexlal. Mi ja'uc jutebuc stoy muyel ti sat ta vinajele. Ja' no'ox smajolan xa ti sti' yo'ntone, ti xi laj yale: ‘Ch'ul Dios, c'uxubinun, yu'un jsa'mulilun.’ 14Melel ta xcalboxuc ava'iic, c'alal sut batel ta sna ti jc'an-patan-taq'uine, lec xa x'ilat yu'un ti Diose. Ja'uc ti fariseoe mu'yuc bu laj sta ti lec x'ilat yu'un ti Diose. Yu'un ti buch'u cajal ta xac' sbae, ta spec'tsanat. Ti buch'u biq'uit ta xac' sbae, ta x'aq'ue ta ich'el ta muc'. 15Ja' jech xtoc yic'ojanic batel ololetic ta stojol ti Jesuse yo' tscajan sc'ob ta stojolic. C'alal laj yilic ti yajchanc'optaque, laj spajesic ti buch'utic yic'ojanic batel ti ololetique. 16Ti Jesuse laj yic' talel ti yajchanc'optaque, ti xi laj yalbee: —Ch'an utic ti ololetique, ac'o taluc ta jtojol. Mu xamacbeic yo'nton, yu'un ti buch'u jech yo'nton jech c'u cha'al ti ololetic li'e, c'otem ta sventaic ti ventainel yu'un ti Diose. 17Melel ta xcalboxuc ava'iic, buch'uuc no'ox ti mu jechuc yo'nton jech c'u cha'al ti jun olole, mu xu' ta x'och ti bu ta xventainvan ti Diose. 18Oy jun banquilal yu'unic ti israeletique, xi laj sjac'be ti Jesuse: —Lequil tuq'uil Jchanubtasvanej, ¿c'usi ta sc'an ta jpas yo' ta jta ti jcuxlejal sbatel osile? 19Ti Jesuse xi laj staq'ue: —¿C'u cha'al ta xaval ti oy jlequil jtuq'uile? Ja' no'ox oy jun ma' ti xi s'elan oy ti slequil stuq'uile: c'ajomal no'ox ti Diose. 20Xana' ti xi ta xal ti mantaletique: ‘Mu xasa' avants, mu xamilvan, mu xa'elc'aj, mu xajutbe c'op ta soquesel ti yane, ich'o ta muc' atot ame'.’ 21Xi laj stac' ti vinique: —Ta jbic'tal ono'ox laj jch'un ta spasel talel scotol ti mantaletic taje. 22C'alal jech laj ya'i ti Jesús taje, xi laj staq'ue: —Xi s'elan sc'an xa no'ox jtos avu'un ti ta xapase: chono scotol ti c'usitic x'ayan avu'une. Ti stojole, ac'bo ti me'onetique. Va'i unbi, oy ac'ulejal ta vinajel. Mi jech laj apase, ts'acliun batel. 23C'alal jech laj ya'i ti vinique, och ta at o'nton, yu'un toj ep ti sc'ulejale. 24Ti jech ile ti oy ta vul o'ntone, xi laj yal ti Jesuse: —Ti jc'ulejetique toj vocol ta x'och batel ti bu ta xventainvan ti Diose. 25Ja' xjelav no'ox ta sat acuxa ti jcot muc' ta camelloe, ja' toj vocol ta x'och batel ti jc'ulej ti bu ta xventainvan ti Diose. 26Xi laj sjaq'uic ti buch'utic laj ya'iique: —Mi jech taje, ¿buch'u xa ono'ox ta xcol? 27Xi laj yal ti Jesuse: —Ti c'usi mu xu' yu'unic ta spasel ti buch'uuc no'oxe, Dios xu' yu'un ta spas scotol. 28Xi laj yal ti Pedroe: —Cajval, ti vu'uncutique laj xa quictacutic comel scotol ti c'usitic oy cu'uncutic yo' ta xajts'acliotcutic batele. 29Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic, buch'uuc no'ox ti laj yicta comel ti snaique, ti stot sme'ique, ti xchi'iltac ta voq'uele, ti yajnilique, ti xnich'nabique ta sventa ti ventainel yu'un ti Diose, 30ta xich'be ep xq'uexol li' ta banomile, xchi'uc ti ta ach' banomil ta to xtale, ta xich'ic ti xcuxlejalic sventa sbatel osile. 31Ti Jesuse slecoj bu laj yic' batel ti lajcha'vo' yajchanc'optac ti xi laj yalbee: —Tana li'e, ta xijbat ta Jerusalén yo' ta xc'ot ta jtojol ti vu'un co'ol j'elantique jech c'u cha'al laj sts'ibaic comel ti j'alc'opetique. 32Yu'un ta xi'aq'ue ta yoc ta sc'ob ti jyanlumetique, ta xislabanic, ta xiyutilanic, ta xistubtaic, 33ta xismajic, ta xismilic. Ja'uc ti ta yoxibal c'ac'ale, ta xicha'cuxi. 34Mi jutebuc laj ya'iic ma' taje, yu'un mu xchiquintaj yu'unic ti va'i s'elan ta x'albatique, yu'un toj chucul ta a'yiel ti smelole. 35C'alal po'ot xa sc'an xc'ot ta jteclum Jerico ti Jesuse, ja' o chotol ta ti' be jun ma'sat vinic ta sc'an ti limoxnae. 36C'alal laj ya'i ep buch'utic ta x'ech'ique, ti ma'sate laj sjac' c'usi ta xc'ot ta pasel. 37Laj yalbeic ti ja' ta x'ech' ti Jesús liquem talel ta Nazarete. 38—Jesús, Xnich'on David, c'uxubinun avocoluc —xi lic avanuque. 39Ti buch'u jba'beic batele, laj spajtsanic ti ac'o ch'aniuque. Ja'uc ti stuque x'ech' to tsots lic avanuc ti xi laj yale: —Xnich'on David, c'uxubinun avocoluc. 40Ti Jesuse laj sva'an sba. Laj yal ti ac'o yiq'uic talele. C'alal oy xa ta sts'ele, xi laj sjac'bee: 41—¿C'usi ta xac'an ta jpas ta atojolal? —xut. Xi laj stac' ti ma'sate: —Cajval, ta jc'an ta xajambun ti jsate. 42Xi albat yu'un ti Jesuse: —Lec oy, ta sventa ti c'ot ta avo'nton laj ach'une, jamuc ti asate. 43Ta yorail no'ox taje, jam sat ti ma'sate. Xmuyubaj xa ta slequil-c'opon Dios ti nabal ech'el ta spat ti Jesuse. Scotol ti buch'u laj yilic taje, xmuyubaj xa ta xalbeic slequilal Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\