San Lucas 19

1Ti Jesuse och batel ta jteclum Jericoe, jelavel ijelav. 2Ti bu taje, nacal tey jun jc'ulej vinic, Zaqueo sbi, ja' jun banquilal yu'unic ti jc'an-patan-taq'uinetic sventa Romae. 3Ti stuc taje, sc'an ta xojtiquin ya'i ti Jesuse. Ja'uc le'e, mu sta ta q'uelel, yu'un toj ep ti jnaclejetique xchi'uc toj pec'pec' ti Zaqueoe. 4Jech o xal jelav batel ta anil, muy ta jpets sicómoro te' yo' jech ta xil ti bu ta x'ech' ti Jesuse. 5C'alal ech' ti Jesús ti bu oye, laj stoy muyel sat, xi laj yalbee: —Yalan talel ta anil, Zaqueo, ti c'ac'al tana li'e ta xicom ta ana. 6Ti Zaqueoe yal talel ta anil. Xmuyubaj xa ti laj yilbe sat ti Jesuse. Laj yic' batel ta sna. 7C'alal jech laj yilic ti yane, scotolic xvulajetic xa liquel ta labanvanej ta yalel ti bat ta sna jun jsa'mulil ti Jesuse. 8Va'i un, ti Zaqueoe lic sva'an sba ti xi laj yalbe ti Jesuse: —A'yio ava'i, Cajval, ti c'usitic x'ayan cu'une, ta xcac'be o'loluc ti me'onetique. Mi oy buch'u laj jlo'la ta sc'anbel ti staq'uine, chanib to velta ta jsutesbe. 9Xi laj yal ti Jesuse: —Avi ti c'ac'al tana li'e, vul xa ti coltael ta jbej na li'e. Ti vinic li'e, ja' jun snitilul ti Abrahame. 10Ti vu'un co'ol j'elantique ja' tal jsa', ja' tal jcolta ti buch'utic ch'ayemique. 11C'alal ts'etel xchiquinic ta ya'yiel ti va'i s'elan ta xal ti Jesuse, lic yal jun babac'op, yu'un nopol xa sc'an xc'ot ta Jerusalén. Yu'un ta snopic ti c'ot xa yorail ti ta xa x'och ta Ajvalil ti Buch'u t'ujbil yu'un ti Diose. 12Ti Jesuse xi laj yale: —Oy jun xnich'on ajvalil bat ta namal banomil, ta yan muc' ta lum ta yich'el yabtel yo' ta x'och ta ajvalil, ti ts'acal to ta sut talele. 13C'alal mu'yuc to ta xloc' batele, laj stac ta iq'uel lajunvo' (10) yaj'abtel, ti yepal no'ox laj yac'anbe comel taq'uin ti jujune, ti xi laj yalbee: ‘Bolomajanic xchi'uc ti jtaq'uin ti c'u sjalil ta xibate.’ 14Ti jnaclejetic ta muc' ta lum yu'une, xti'et sjolic ta stojol. Laj staquic batel jun chib j'al-mantal yo' xi ta xc'ot yalique: ‘Mu jc'ancutic ta x'och ta ajvalil ta jlumalcutic ti vinic taje.’ 15“Ti stuque laj xa yich' yabtel ti ta ajvalilale, sut talel ta slumal. C'alal vule, laj staan ta iq'uel ti yaj'abteltac ti buch'utic laj yac'anbe comel ti taq'uine, yo' ta sna' c'u yepal laj spas canal ti taq'uin yu'unic ta jujun tale. 16Ti buch'u ba'yel c'ot ta stojol ti ajvalile, xi laj yalbee: ‘Cajval, ti taq'uin ti c'u yepal laj avac'bun comele, lajuneb (10) to velta jolin cu'un.’ 17Xi laj stac' ti ajvalile: ‘Lec oy, ja' jun lequil j'abtelot. Ti ta slequil avo'nton laj aventain ti jutebe, ta xa'och ta ajvalil cu'un, ta xaventain lajuneb jteclum.’ 18Xi laj yalbe ti jun ti tal sva'an sbae: ‘Cajval, ti ataq'uin ti c'u yepal laj avac'bun comele, vo'ob (5) to velta jolin cu'un.’ 19Xi tac'bate: ‘Ta xa'och ta ajvalil cu'un ec, ta xaventain vo'ob jteclum.’ 20Tal ti jun xtoque, ti xi vul yale: ‘Cajval, li' oy ti ataq'uin ti laj avac'bun comele. Laj jpix lec ta uni panyo, 21yu'un lixi' avu'un, yu'un tsots vinic xa xava'i aba. Ta xatsob sutel ti bu ma'uc avabtele, ti bu ma'uc ats'unoje.’ 22Xi albat yu'un ti ajvalile: ‘Chopol j'abtel, ta jchapanot ava'i yu'un ti c'u s'elan laj avale. Mi ana'oj ti tsots vinicune, ti ta jtsob ti bu ma'uc cabtele, ti bu ma'uc laj jts'une, 23¿c'u cha'al mu laj atic'bun ti jtaq'uin ta bancoe yo' jech ta xquich'be xchi'uc ti sjol c'alal ta xisut talel ta jnae?’ 24Xi laj yalbe ti buch'u tey oyique: ‘Pojbeic ti taq'uin yich'oje, ja' ac'beic ti buch'u lajuneb to velta jolil yu'une.’ 25Ti yane xi laj yalique: ‘Cajval, le'e, x'ech' xa ta lajuneb velta ti oy yu'une.’ 26Ti ajvalile xi laj staq'ue: ‘Ta xcalboxuc ava'iic, ti buch'u oy xa ono'ox yu'une, yepal to ta x'ac'bat. Ja'uc ti buch'u mu'yuc xjolin yu'une, ta xpojbat sutel ti uni juteb oy yu'une. 27Ja'uc ti jcontratac ti buch'utic mu sc'an ta xi'och ta ajvalilale, ic'beicun talel, milbeicun li' ta jba ta jsate.’ ” 28C'alal laj yo'nton ta yalel taje, ti Jesuse laj stam batel sbe c'alal to Jerusalén. 29C'alal jutuc xa sc'an xc'ot ta chib jteclum Betfagee xchi'uc ti Betania ta sts'el ti vits Olivose, laj stac jelavel cha'vo' yajchanc'optac. 30Xi laj yalbee: —Batanic ta biq'uit jteclum le'e. C'alal ta xac'otique, chucul ta xataic jcot burro ti mu'yuc to cajlebinbile. Jitunic, ic'beicun talel. 31Mi oy buch'u ta xasjac'boxuc c'u cha'al ta xajitunique, albo ya'iic ti ja' ta xtun yu'un ti Cajvaltique. 32Batic ti yajchanc'optaque, jech laj staic scotol jech c'u cha'al albatic yu'un ti Jesuse. 33C'alal ta xa sjitunic ti burroe, xi jac'batic yu'un ti yajvale: —¿C'u cha'al ta xajitunic ti burroe? 34Xi laj staq'uique: —Ja' ta xtun yu'un ti Cajvaltique. 35Laj slambeic sc'u'ic ta sba ti burro. Laj yiq'uic batel. Caji batel ti Jesuse. 36C'alal yacal ta xanav batel ti Jesuse, ta sq'uiananic batel ta be ti sc'u'ique. 37C'alal nopaj xa yalel ta svitsal Olivose, scotol ti yajts'aclivanejtac ti Jesuse xmuyubajic xa, lic avanicuc ta yalbeic slequilal ti Diose, ta sventa ti oy c'usi ch'ayal c'ot o'ntonal yu'un laj yilique. 38Xi ta xalique: —Jun yutsil ti Ajvalil tacbil talel ta sventa ti Diose. Lamaj xa ti c'op ta vinajele. Oy xa muyubajel lequilal ta toyol. 39Xi ta xalic ti jun chib fariseoetic ti jmoj capalic xchi'uc ti c'u yepal vololique: —Jchanubtasvanej, pajtsano ti avajchanc'optaque. 40Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic, mi ta jpajtsanique, ja' ta xlic avanicuc ti tonetique. 41C'alal c'ot ta sts'el ti Jerusalene, laj yil lamal ti jteclume. Ti Jesuse oc' ta stojol. 42—Ti ava'iuc jutebuc ta stael ti lamajem ti c'op ma' ti c'ac'al tana li'e, toj lec ti jechuque. Ja'uc tana le' une, macal ti asatique, mu xavilic. 43Ta sta sc'ac'alil ta xavich' ilbajinel yu'un ti avajcontraique. Ta sjoyobtaic ti jteclum li'e yo' jech macbiloxuc ta be ta jujujot. 44Lilijem ta xcom ti jteclum avu'unique, mi ja'uc jbejuc ton cajal ta xcom ta sba ti yan tone. Milbil ta xacom acotolic. Jech ta xc'ot ta pasel, yu'un mu'yuc laj avich'ic ta muc' ti c'alal tal svu'lanoxuc ti Diose —xi laj yal ti Jesuse. 45Laj taj une, ti Jesuse och batel ta ch'ulna, lic snutsan loq'uel ti buch'utic ta xchonilajique, ti ta xmanolajic teye. 46Xi laj yal ti Jesuse: —Ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope, xi ta xale: ‘Sventa c'opojel ti'inebal ti jnae’, ja'uc ti vo'oxuque, laj xa ajoybinic ta snail xch'en j'eleq'uetic. 47Jujun c'ac'al ta xchanubtasvan ta ch'ulna ti Jesuse. Ja'uc ti banquilaletic yu'un ti paleetique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti banquilal jpas-mantal yu'un ti jteclume, ta sa'olanic c'u s'elan xu' ta xaq'uic ta milel ti Jesuse. 48Mi ja'uc staic c'usi ta xutic, yu'un scotol ts'etel xchiquinic ta xa'iic c'usi ta xal ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\