San Lucas 20

1Oy jun c'ac'al, ti Jesuse yacal ta xchanubtas ti cu yepal oyic ta ch'ulnae, ti ta xalolanbel ya'iic ti lequil ach' c'op sc'oplal ti colebale, ja' o c'otic ti banquilaletic yu'un ti paleetique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, xchi'uc ti moletique. 2Xi laj yalique: —Albuncutic, ¿c'usi avabtel avich'oj ti jech ta xapase? ¿Buch'u laj yac'bot avabtel? 3Xi laj yal ti Jesuse: —Ja' jechun ec, xi s'elan oy c'usi ta jc'an ta jac'boxuc ca'i jbeluc. Tac'beicun talel ec un: 4¿Buch'u laj stac talel ti Juan tal yac' ti ich' vo'e, mi ja' ti Diose, mi ja' ti viniquetique? 5Xi lic yalolanbe sbaique: “¿Mi ta xcaltic, ja' tacbil talel yu'un ti Diose, xi ta xistac'botic talele: ‘¿C'u cha'al mu'yuc laj avich'ic ta muc'?’ 6Mi ta xcaltic ti ja' tacbil talel yu'un ti viniquetique, xu' ta xismilotic ta ton scotol ti jnaclejetique, yu'un sna'ojic lec ti c'opoj ta sventa Dios ti Juane.” 7Jech o xal ti stuquique, laj yalic ti mu sna'ic buch'u laj stac talel ti Juan ti tal yac' ti ich' vo'e. 8—Mi ja'uc ti vu'un eque, ta xcal ava'iic Buch'u laj yac'bun cabtel ti jech ta jpase —xi laj yal ti Jesuse. 9Ta jech yepal ti Jesuse laj sc'oponan ti jnaclejetic ti xi laj yalbe ya'i jun babac'ope: —Oy jun vinic laj sts'un uva ta yosil. Laj yac' ta ch'om ti yosil ta stojol jun chib jloc' osiletic. Laj stam batel sbe ta nom. 10C'alal sta yorail ta xich' ti sloc' yosile, laj stac batel jun yaj'abtel yo' chba sc'an ti c'u yepal oy sc'oplal ta xich' ti sloq'ue. Ja'uc ti stuquique laj smajic. Mu'yuc c'usi laj yac'beic batel. 11Va'i un, ti yajval osile laj stac batel yan yaj'abtel ta stojol ti jloc'-osiletique. Ja' no'ox jech laj yilbajinic, laj smajic. Mu'yuc c'usi laj yac'beic batel. 12Laj xcha'tac batel yan yaj'abtel. Ja'uc ti jloc'-osile laj syayijesic, laj sjipic loq'uel ta pat moc. 13“Xi laj yal ta slajebal xa ti yajval osile: ‘¿C'usi xu' ta jpas? Ta jtac batel ti jnich'on ti mu jipbaj ta xca'ie. C'alal ta xilique, ta nan xich'ic ta muc'.’ 14Ja'uc ti jloc'-osiletic c'alal laj yilique, xi lic yalbe sbaic ta jujun tale: ‘Le'e, ja' ti buch'u ta xrextoin comel ti osile. La' jmiltic yo' jech ta xcu'nintic ti osile.’ 15Ti jloc'-osiletique laj xjochic loq'uel ta yut osil, bat smilic ta spat.” Xi jac'batic yu'un ti Jesuse: “¿C'usi van ta xc'ot ta pasel ta stojolic yu'un ti yajval osil taje? 16Ta xtal smil ti jloc'-osiletique. Ti osile, ta xac' ta loq'uel ta yan.” Xi laj yalic c'alal jech laj ya'iic taje: —Ma'uc calbetic Dios. 17Ja'uc ti Jesuse laj sq'uelbe batel ti xi laj yale: —Va'i un, ¿c'usi smelol ti xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'opetique? Ti jbej ton jipbil tenbil yu'un ti j'abteletique, ja' c'ot ta sliqueb yoc ti nae. 18Buch'uuc no'ox ta xbaj ta sba ti ton taje, lilijem ta xcomic. Yan mi ja' cajal ta xc'ot ta sbaic ti tone, toj tanijel ta xc'ot jech c'u cha'al junuc pucuc. 19Ti banquilal paleetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, laj ya'iic ti ja' sc'oplal stuquic ti va'i s'elan laj sbaba al ti Jesuse. Ja' yu'un un, ta stsaquic ox ya'iic ta ora. Ja'uc le'e, xi'ic yu'un ti c'u yepal volol ti jnaclejetique. 20Laj staquic batel jpa'ivanejetic ti lec yo'ntonic yilele yo' jech ta stabeic mi oy c'usi chopol ta xloc' ta ye jbeluc ti Jesuse, yo' xu' ta xaq'uic batel ta sc'ob ti ajvalile. 21Taje, xi laj sjac'beic ti Jesuse: —Jchanubtasvanej, jna'ojcutic lec ti tuc' ta xachanubtasvane, mu xana' ti yalel toyol avo'nton ta stojol ti jnaclejetique. Ta melel, yu'un ja' no'ox ta xachanubtasvan ti c'usi sc'an ti Diose. 22¿Mi lec ti ta jtojcutic ti patan ti ta xich' ti ajvalil yu'un ti Romae, mi mo'oj? 23Ja'uc ti Jesuse laj sna' ti c'usi chopol snopojique, ti xi laj yalbee: —¿C'u cha'al ta xac'an xabajesicun ava'iic ta c'oc'? 24Ac'bun quil jsepuc taq'uin. ¿Buch'u sat, buch'u sbi ti li' tsacale? Xi laj staq'uic ti stuquique: —Ja' sat ti ajvalile. 25Xi albatic yu'un ti Jesuse: —Ac'beic ti c'usi ja' yu'un ti ajvalile. Ac'beic Dios xtoc ti c'usi ja' yu'un ti Diose. 26Mi jutebuc oy c'usi laj stabeic ti oy c'usi chopol loc' ta ye jbeluc ta sba ta sat ti jnaclejetique yo' xu' ta stic'beic smul. C'ajomal no'ox, ch'ayal c'ot yo'ntonic ti va'i s'elan laj yal ti Jesuse, ts'ijil comic. 27Laj taj une, oy jlom saduceoetic batic bu oy ti Jesuse. Yu'un ti saduceoetique xch'unojic ti mu'yuc bu ta xcha'cuxiic ti animaetique. Jech o xal, xi laj yalbeic ti Jesús jech c'u cha'al li'e: 28—Jchanubtasvanej, ti Moisese laj sts'ibabuncutic comel sc'oplal mi oy jun vinic ta xic' ti yajnile, mi chame, mi ch'abal xnich'on come, ti its'inale sc'an ac'o yic' ti me'unal antse yo' mu xch'ay sts'unobal ti anima sbanquile. 29Le' une, oy vucub viniquetic jmojic ta voq'uel. Ti banquilal xcaltique, laj yic' yajnil, cham, mu'yuc xnich'on com. 30Ti its'inale, laj yic' ti antse, cham xtoc, mu'yuc xnich'on com. 31Ti yoxibal its'inale, laj yic' ti ants xtoque. Jech laj spasic ti yan xtoque, cham ti yucvo'alique, mi junuc nich'najic. 32Ta slajeb un, cham ec ti antse. 33C'alal ta sta sc'ac'alil ti cha'cuxiel xcaltique, ¿buch'u junucal yajnil ta xcom ti vucubic taje, c'alal yucubal laj smalalin ti antse? 34Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti viniquetique, ti antsetic li' ta banomile, ta xic'an sbaic. 35Ja'uc ti buch'utic oy sc'oplal ta xcha'cuxiic ochel batel ta yan banomile, mu'yuc xa ta xic'an sbaic. 36Yu'un laj sc'oplal ta xchamic. Co'ol xa s'elanic jech c'u cha'al ti anjeletique. Yalab xnich'nabtac xa Dios ta sventa ti cha'cuxiique. 37Ti ta xcha'cuxi ti animaetique, laj yac' ta na'el ti Moisés ti bu ta xtil ta c'oc' ti jpets te'e. Yu'un xi laj yal ti Ajvalile: ‘Ja' Diosun yu'un ti Abrahame, ti Isaaque, ti Jacobe.’ 38Yu'un ti Diose, ma'uc Dios yu'unic ti buch'u chamemique, ja' Dios yu'unic ti buch'u cuxulique, yu'un scotol cuxulic ta sventa. 39—Toj lec ti jech laj avale, Jchanubtasvanej —xi laj yalic ti jun chib jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. 40Mu'yuc xa c'usi laj sjac'beic, mi jbeluc. 41Ti Jesuse xi laj sjaq'ue: —¿C'u cha'al ta xalic ti ja' snitilul David ti Cristoe? 42Yu'un ti ts'ibabil ta svunal Salmoe, xi laj yal stuc ti Davide: ‘Ti Diose xi laj yalbe ti Cajvale: La' chotlan ta jbats'i c'ob, 43ja' to mi ta sta yorail ta jtsalbot ti avajcontrae.’ 44Va'i un, ¿c'usi xut ti Cristo ja' Snitilul ti Davide, c'alal ‘Cajval’ xi ti Davide? 45Ti jech ts'etel xchiquin ta xa'iic scotol ti c'u yepal vololique, ti Jesuse xi laj yalbe ya'i ti yajchanc'optaque: 46—Bijanic yu'un ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Yu'un lec xa'iic nat slapoj ti sc'u'ique, ti nupbilic ich'bilic ta muc' ta ch'ivite. Lec xa'iic xchotiic ta muc'tiquil chotlebaletic ti oy ta yut ch'ul nae xchi'uc ti bu ic'bilic ta ve'ele. 47Naca spojbel no'ox yu'unic sna ti me'lal antsetique. Yo' mu xvinaj ti jech ta spasique, jal ta xc'opoj xti'inic. Taje, tsots ta xich'ic tsitsel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\