San Lucas 21

1Ti Jesuse laj sq'uel batel ti ch'ulnae, laj yil ta stiq'uic ochel staq'uinic ti jc'ulejetic ta scaxail smoton ti Diose. 2Laj yil xtoc, jun me'lal ants ti toj abol sbae, laj stic' ochel chib biq'uit cobre taq'uin. 3Ti Jesuse xi laj yale: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti me'lal ants le'e, ti abol sbae, x'ech' to laj yac', ja' mu sta laj yac' ti yane. 4Yu'un scotolic naca xa scomelal staq'uinic ta xaq'uic ta matanal, ja'uc ti ants le'e, laj yac' comel scotol ti yuni taq'uin ti ja' tsots sc'oplal ta sman o ti sve'ele. 5Oy jlom ta xalbeic sc'oplal ti ch'ulna ti jun yutsiquil ti stanale, xchi'uc ti yan c'usitic laj yich' aq'uel ta matanale. Ti Jesuse xi laj yale: 6—Scotol ti vi s'elan ta xavilic li'e, ta sta yorail ti lilijem ta xcome, mi jbejuc ton cajal ta xcom ta sba ti yan tone. 7Ti yajchanc'optaque xi laj sjac'beic ti Jesuse: —Jchanubtasvanej, ¿c'usi ora ta xc'ot ta pasel? ¿C'usi senyail ti jech ta xc'ot ta pasele? 8Ti Jesuse xi laj yale: —Bijanic, mu xalajic ta lo'lael, yu'un yepal ti buch'utic ta stunesic ti jbi ti xi ta xalique: ‘Vu'unun ti Cristoune.’ Oy yan ti xi ta xalique: ‘Xtal xa ma' ti Cristo une.’ Ja'uc le'e, mu xats'acliic. 9Mu xaxi'ic yu'un c'alal ta xava'ibeic sc'oplal ti letovajele, ti contrainej baile, yu'un ba'yel jech ta xc'ot ta pasel. Ma'uc to yorail un ti slajebal c'ac'ale. 10Xi to laj yalilan batel ti Jesuse: —Ti jun muc' ta jteclume, ta stsac sbaic ta leto xchi'uc ti yan muc' ta jteclume. Ti jun ajvalile ta stsac ta leto ti yan ajvalile. 11Buyuc no'ox oy muc' ta niquel. Ta xtal muc'ul vi'nal. Buyuc no'ox ta xlic chamel. Mu no'ox albajuc oy c'usitic ta xac' xi'el ta vinajel xchi'uc mu albajuc senyailetic. 12C'alal mu'yuc ta xc'ot ta pasel taje, ba'yel ta xavich'ic nutsel, ta xavich'ic aq'uel ta chapanel ta jujun ch'ul na, ta xatiq'ueic ta chuquel. Ic'bil ta xabatic ta stojol ti banquilal ajvaliletique xchi'uc ta stojol ti its'inal ajvaliletic ti vu'un ta jventae. 13Ja' o yorail ti jamal ta xavalbeicun jc'oplale. 14Nopic me lec ti vo'oxuque, ti mu xacajnopic c'usi xu' ta xavalic yo' ta xapoj abaique. 15Vu'un ta xcac' abijilic c'u s'elan xu' ta xatac'beic ti avajcontraique. Jech o xal, mu xu' ta stsaloxuc ta c'op. 16Ja'uc le' une, ta spay ac'oplalic ti atot ame'ique, ti achi'iltac ta voq'uele, ti avuts' avalaltaque, ti buch'u lec xavil abaic xchi'uque. Oy jlom ta xalajic ta milel yu'unic. 17Scotol ti jnaclejetic ta sba banomile xti'et sjolic ta atojolic ta jventa. 18Ti le' une, mi ja'uc jbejuc stsatsal ajolic ta xch'ay. 19Tsotsan ava'i un yo' ta xata apojel acolel. 20“C'alal joyobtabil ta soldadoetic ta xavilic ti jteclum Jerusalene, vuleso ta ajolic ti ja' xa c'ot yorail ta xich' lilinele. 21Va'i un, ti buch'u oyic ta Judea banomile, ac'o jatavicuc batel ta vitsetic. Ti buch'u oyic ta Jerusalene, ac'o loq'uicuc batel. Ti buch'u loq'uemic batel ta yabtelique, mu xa sutic talel ta jteclum. 22Yu'un ja' o sc'ac'alil ti tsots ta xtal ti tsitsele, ti tsots sc'oplal ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope. 23Toj abol sbaic ti antsetic ti buch'utic xchi'uc ti yolique, xchi'uc mi ta to xchu'un ti yolic ti jech c'ac'al taje. Yu'un mu albajuc ti vocol ta xtal ta stojol ti muc' ta lume, ti tsots ta xich' tsitsel ti jteclum li'e. 24Ti jlome espada xve' yu'unic. Ti jlome chucbil ta xbatic ta jujun muc'tiquil lum. Ti jyanlumetique ta soquesic ta xpech'ilanel ta teq'uel ti jteclum Jerusalene ja' to mi ts'aqui sc'ac'alil ti c'u sjalil ta x'ac'bat spasique. 25“Ti ta sat c'ac'ale, oy c'usi ta xvinaj senyailtac, senyailtac ta u, senyailtac ta c'analetic. Ti jujun muc'tiquil lum li' ta banomile, mu stac' a'yeluc ta xa'iic c'usi xu' ta spasic yu'un xi'elal ti tsots xjumumet ti muc' ta nabe, ti xva'i xcotij syuc'benal ti vo'e. 26Ti jnaclejetique ta xyalic ta lum yu'un xi'elal c'alal ta snopic c'usi ta xc'ot ta pasel li' ta banomile. Yu'un ti c'usitic oy ta yaxts'ijan vinajele, ta xnic scotol. 27Va'i un, ti co'ol j'elantique, ja' o ta xiyilicun ta xital ta ba toc xchi'uc ti jmuc'ul jtsatsale, ti jlequil cutsile. 28C'alal jech xlic c'otuc ta pasele, toyo asatic, mu xa xatsiq'ues avo'nton, c'ot xa yorail ti pojel colele.” 29Ti Jesuse xi laj sco'oltasbe ta yalbel ya'iic ta jun babac'op: —Tuc'ulano avilic ti icuxe, mi c'usiuc no'ox yan te'. 30C'alal yacal ta q'uelomajel ti ach' yanale, xana'ic ti po'ot xa ta sta yorail ta xlic yaluc ti chaquilo'e. 31Jech ec un, c'alal ta xavilic ta xc'ot ta pasel ti va'i s'elan laj cale, na'ic un, ti po'ot xa sta yorail ta xlic ventainvanuc ti Diose. 32“Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mu'yuc to chamemic ma' ti jnaclejetic li'e c'alal ta xc'ot ta pasel scotol taje. 33Ti banomile, ti vinajele ta xlaj, ta x'ech' sc'oplal. Ja'uc ti jc'ope, mu stselbuj sc'oplal. Ta ono'ox xc'ot ta pasel. 34“Bijanic, mu me xyijub avo'ntonic yu'un ti yacubele, mi yan ti c'usi ta xapasique, ti xvulvun no'ox avo'ntonic c'usi xu' ta xavut aba li' ta sba banomile, yo' mu ch'ayaluc avo'ntonic xataeic ti jech c'ac'al taje. 35Yu'un co'ol s'elan junuc pets' ta xvul ta stojol ti jnaclejetic ti oyic ta sjoylej banomil ti c'alal ta sta ti sc'ac'alile. 36Chaplanic ta c'opojel ti'inel scotol c'ac'al yo' xu' xapoj abaic ta stojol scotol ti c'usitic ta xc'ot ta pasele, yo' xu' ta xava'an abaic ta jtojol ti co'ol j'elantique.” 37Ti ta c'ac'altique, ta xchanubtasvan ti Jesús ta ch'ulnae. Ti ta ac'ubaltique, ta xbat ta vits ti bu sbiinoj Olivose. 38Jujun sob ic'luman, ta xbatic ta ch'ulna scotol ti jnaclejetic ta ya'yiel ti chanubtasel yu'un ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\