San Lucas 22

1Nopol xa sc'an ti q'uin ta xich' ve'el ti pan ch'abal yich'oj ti spajubtasobile, ja' ti q'uin Colele. 2Ti banquilal paleetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ta snopilan c'usi xu' ta spasic yo' ta xaq'uic ta milel ti Jesuse. Ja' no'ox un, ta xi'ic yu'un ti jnaclejetique. 3Va'i un, ti pucuje och ta stojolal ti Judas ti sbiinoj xtoc ti Iscariote, jun ta xlajcha'vo'al (12) ti jchanc'ope. 4Taje, bat sc'opon ti banquilal paleetique xchi'uc ti buch'u tsots yich'oj yabtelic ta ch'ulnae. Laj yalbe ya'iic c'u s'elan xu' ta xac' ta c'abal ti Jesuse. 5Xmuyubajic xa liquel, laj yalic ta xac'beic taq'uin ti Judase. 6Laj stsac ti taq'uine. Lic sa'olan c'u s'elan xu' ta xac' ta c'abal ti Jesuse c'alal ja' o ch'abal ti jnaclejetique. 7Sta yorail ti q'uin ta sve'ic pan ti ch'abal yich'oj spajubtasobile, ti ja' o sc'ac'alil ta xich' milel ti chij sventa ti q'uin Colele. 8—Batanic, ba chapanic ti ve'lil sventa ti q'uin Colele —xi laj yal ti Jesús ta stojol ti Pedroe, ti Juane. 9—¿Bu ta xac'an ta xba jchapancutic un? —xiic laj sjac'beic ti Jesuse. 10Xi laj stac' ti Jesuse: —C'alal ta xa'ochic batel ta jteclume, ta xanupic ta be jun vinic ti xcuchoj talel jbej q'uib vo'e. Tijlanic batel ta spat c'alal to na ti bu ta x'oche. 11Xi xavalbeic ya'i ti yajval nae: ‘Xi ta xalbot ti Jchanubtasvaneje: ‘¿Bu la oy ti jc'ol na ti xu' ta xive'cutic xchi'uc ti cajchanc'optac sventa ti q'uin Colele?’ 12Ti yajval nae, ta xac' avilic jc'ol muc' ta na ti oy ta xcha'cojal ti chapanbil xae. Chapanic ta smeltsanel ti ve'lil ti bu taje. 13Batic un, jech laj staic scotol jech c'u cha'al albatic yu'un ti Jesuse. Lic smeltsanic ti ve'lil ta sventa ti q'uin Colele. 14C'alal sta yorail ti ve'ele, ti Jesús xchi'uc ti yajchanc'optaque, lic chotliicuc ta sts'el sti'il ti mexae. 15Xi laj yal ti Jesuse: —Jech ono'ox oy ta co'nton, jmoj ta jc'an ta xijve' jcotoltic ta sventa ti q'uin Colele c'alal mu'yuc to ta xichame. 16Ta xcalboxuc ava'iic, slajeb ti jmoj ta xijve'e ja' to mi c'ot yorail ta jtsob jbatic bu ta xventainvan ti Diose. 17Va'i un, ti Jesuse laj stsac ti sbisol ya'lel uvae. Laj yalbe vocol ti Diose. Xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Tsaquic, comon uch'anic acotolic. 18Ta xcalboxuc ava'iic, slajeb ta xcuch' ti vinoe ja' to mi sta yorail ti ventainel yu'un ti Diose. 19C'un to un, laj stsac ti pane. Laj yalbe vocol ti Diose. Lic xet', laj yac'be jelavel ti yajchanc'optac ti xi laj yale: —Ti li'e, ja' jbec'tal jtacopal ta xich' aq'uel ta c'abal yo' ta xmile ta sventa alequilalic. Jech xapasolanic o sventa jna'obil. 20C'alal laj yo'ntonic ta ve'ele, laj stsac xtoc ti sbisol ya'lel uvae, ti xi laj yale: —Ti vino li'e, ja' sventa ti ja' xa c'ot ta pasel ti ach' tratee, ti ta xmal ti jch'ich'el ta sventa ti alequilalique. 21Ja'uc ti buch'u ta xiyac' ta c'abale tijil sc'ob ta jtojol li' ta mexae. 22Ti vu'un co'ol j'elantique ta xc'ot ta jtojol jech c'u cha'al albil ono'ox jc'oplale. Ja'uc ti buch'u ta xiyac' ta c'abale, ¡mu xa ono'ox cha'bel un, abol sba ta j'ech'el! 23Va'i un, laj sjac'olanbe sbaic ta jujun tal buch'u xa ono'ox ti ta x'ac'van ta c'abale. 24Ti jcholc'optique ta svul sbaic buch'u junucal ti x'ech' to ich'bil ta muc' ta xc'ot yu'unique. 25Xi albatic yu'un ti Jesuse: —Ti jyanlum ajvaliletic ti oyic ta jujun muc' ta lume, lec ta xa'iic ti ta spasvanic ta mantale. Lec ta xa'iic, ‘ajvalil ma' le'e’, ti xi ta x'albat sc'oplal yu'un ti yaj'abteltaque. 26Mu jechuc xapasic ma' ti vo'oxuc taje. Ti buch'u ich'bil ta muc' ta xc'ot avu'unique, biq'uit ac'o yac' sba ta j'ech'el. Ti buch'u ta spasvan ya'i ta mantale, ac'o yac' sba ta tunel. 27Ti xcaltique, ¿buch'u ti x'ech' cajal ta xc'ot sc'oplale, mi ja' ti buch'u naca xa chotol ta smala sve'el ta mexae, mi ja' ti buch'u ta xac' ti ve'lile? ¿Mi mu ja'uc van xana', ti buch'u ta smala ti sve'el ta mexae? Ti vu'une, li' oyun ta atojolic yo' ta xitun avu'unic. 28“Ti vo'oxuque, oyoxuc ono'ox ta jtojol c'alal lic quich'olan talel ti jvocole. 29Jech o xal un, ta xcac'boxuc avabtelic ta ventainvanej jech c'u cha'al laj yac'bun cabtel ti Jtot ta ventainvaneje. 30Ti vo'oxuque, ta xlic ve'anic xchi'uc ta yuch'el vo' ta jmexa ti bu ta xiventainvane, xchi'uc ta xachotiic ta xchapanel ti lajcha'chop (12) israeletique.” 31Xi laj yal xtoc ti Cajvaltique: —A'yio ava'i, Simón, Simón, ti pucuje laj xa sc'an ti ac'o avich'ic lilinel jech c'u cha'al ta xich' ic'ael ti trigoe. 32Ja'uc ti vu'une, lic'opoj liti'in xa ta aventa yo' mu xch'ay xch'unajel ti avo'ntone. C'alal mi lasut ta jtojole, xu' avu'un ta scoltael ti achi'iltac yo' mu stsic' ti yo'ntonique. 33Xi laj stac' ti Pedroe: —Cajval, jchapanoj xa jba, ta jchi'inot batel ta chuquel manchuc mi co'ol ta xijlaj ta milel. Xi laj stac' ti Jesuse: 34—Pedro, ta xcalbot ava'i tana li'e, c'alal mu'yuc to ta x'oc' ti cotse, laj xa aval oxib velta ti mu xavojtiquinune. 35Xi laj sjac'be yajchanc'optac ti Jesuse: —C'alal laj jtacoxuc batel ti mu'yuc laj avich'ic batel ti anuti'ique, ti yav ataq'uinique, ti mu'yuc yan axonobique, ¿mi oy c'usi vocol laj ava'iic? Xi laj yal ti stuquique: —Mu'yuc. 36Va'i un, xi laj yal ti Jesuse: —Avi tana li'e, mu xa jechuc. Ti buch'u oy snuti'e, ti buch'u oy yav staq'uinique, ac'o yich' batel. Ti buch'utic ch'abal yu'un ti yespadae, ac'o xchon jlicuc sc'u' yo' ta sman. 37Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, tsots sc'oplal ta xc'ot ta jtojol jech c'u cha'al ti xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: “C'ot to ta jsa'mulil vinic ec un.” Yu'un tsots sc'oplal ta xc'ot ta jtojol scotol ti c'u s'elan ts'ibabil ta ch'ul c'ope. 38Xi laj yalic ti yajchanc'optaque: —Cajval, li' xa oy chib espada. Xi laj stac' ti Jesuse: —Ch'an xa utic taje. 39Laj taj une, ti Jesuse loc' batel, bat ta vits Olivos jech c'u cha'al ta spas ono'oxe, ti ts'acalic batel ti yajchanc'optaque. 40Xi laj yal ti Jesús c'alal c'otique: —C'opojan ti'inanic yo' mu xalajic ta stsalel yu'un ti pucuje. 41Namaj batel ta stojolic jech chac c'u cha'al snamal ta xich' tenel batel jbejuc ton, ti xquejelet xa ta c'opojel ti'inele. 42Xi laj yal ti Jesuse: —Ti jechuc la avo'nton xacoltaun yu'un ti jvocole, Tot, xu' avu'un. Ma'uc ta jc'an ti oy ta co'ntone, ja'uc ti c'usi oy ta avo'ntone. 43Va'i un, ja' o vinaj ta stojolal Jesús jun ánjel, lic talel ta vinajel, ta yac'bel yip stsatsal. 44C'alal mu no'ox albajuc ta xa'i ti vocole, x'ech' to tsots lic c'opoj ti'inuc. Ti xchiq'ue, co'ol s'elan ch'ich' sts'ujlajan ta xbaj ta banomil. 45C'alal laj yo'nton ta c'opojel ti'inele, bat bu com ti yajchanc'optaque. Vayemic c'ot sta ta scoj ti at o'ntone. 46Xi laj yal ti Jesuse: —¿C'u cha'al ta xavayic? Vic'o asatic, c'opojan ti'inanic yo' jech mu xalajic ta lo'lael yu'un ti pucuje. 47Yacal to ta xc'opoj ti Jesuse, ja' o xvoletic c'otel ti epal jnaclejetique. Ti jun ta xlajcha'vo'al yajchanc'optac ti sbiinoj Judase, ja' jba'be ta stojol ti jnaclejetique. Nopaj batel ta stojol Jesús, buts' xut xcha' c'otel. 48Xi laj yal ti Jesuse: —Judas, ¿mi xabuts'un xa yilel ta xavac'un batel ta c'abal ti vu'un co'ol j'elantique? 49Xi laj sjaq'uic ti c'alal yilic ti buch'utic xchi'inojan ti Jesuse: —Cajval, ¿mi ta xcac'becutic espada? 50Oy jun yu'unic laj sbojbe sbats'i chiquin ti yajtunel banquilal yu'un ti paleetique. 51Xi laj yal ti Jesuse: —Ch'an xa chanic, xu' xa. Ti Jesuse ba spicbe xchiquin ti jtunele, lecub yu'un. 52Laj taj une, ti Jesuse xi laj sc'opon ti jtsacvanejetique, ja'ic ti banquilal paleetique, ti j'opisialetic yu'un ti ch'ulnae, ti moletique: —¿Mi yu'un j'elec'un ta xavilic ti tal atsaquicun xchi'uc avespadaic xchi'uc ate'ique? 53C'alal tey to ox oyun ta atojolic jujun c'ac'al ta ch'ulnae, mi ja'uc jutebuc laj atsaquicun. Ja'uc le' une, ja' xa c'ot yorail ti pasbiloxuc ta mantal yu'un ti buch'u sventainoj ti ic'al osile. 54Va'i un, laj xchuquic batel ti Jesuse, yic'ojic batel ta sna ti banquilal yu'un ti paleetique. Nom xtijet batel ti Pedroe. 55Ti bu taje, ta o'lol amac lic stsanic c'oc'. Laj sjoy sbaic ta chotlej ta c'atimol. Bat scap sba ta chotlej ta c'atimol ti Pedro eque. 56Ja' o tal jun mosovil ants. C'alal laj yil ti chotol ta xc'atin ti Pedroe, laj sq'uel lec batel ti xi laj yale: —Ti vinic le'e, ja' xchi'il sbaic xchi'uc ti buch'u tsacbil talele. 57—Jun me'tic, mu xcojtiquin ma' ti buch'u taje —xi laj sjut c'op ti Pedro ta stojol ti antse. 58Lec xa ox jliquel xtoc un ja' o tal jun vinic ti xi laj yale: —Ti vo'ote ja' achi'il abaic xchi'uc ti vinic le'e. —Bu xata, chi'iltic, mu'cun —xi laj yal ti Pedroe. 59Oy xa nan junuc ora yech'el, xi lic yal jun vinic: —Ta melel ti vinic le'e, ja' xchi'il sbaic xchi'uc ti buch'u chucbil talele, yu'un liquem talel ta Galilea ec. 60—Chi'iltic, mu jna' ti c'usi ta xaval taje —xi laj yal ti Pedroe. C'alal jech yacal ta xal ti Pedroe, ja' o oc' ti cotse. 61Ti Cajvaltique laj sjoybin batel sat, laj sq'uel batel ti Pedroe. Ti Pedro une, ja' o vul ta yo'nton ti xi ono'ox albat yu'un ti Cajvaltique: ‘Ti tana li'e, oxib xa velta laj aval ti mu xavojtiquinun c'alal mu'yuc to xlic oc'uc ti cotse.’ 62Loc' batel ti Pedro ti bu taje, bat smil sba ta oq'uel. 63Ti viniquetic ti buch'u sbainojic ta xchabiel ti Jesuse, lic slabanic, lic smajic. 64Laj smacbeic ta poc' ti sate. Ta smajbeic ti xocon sat ti xi ta xalbeique: —Na'o ca'itic, ¿buch'u laj smajot? 65Ep ta tos ti c'usitic ta xalbeic ilbajinele. 66Ta yoc'lomal, c'alal sac xa talel ti osile, lic stsob sbaic ti moletic yu'un ti israeletique, xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, xchi'uc ti banquilal paleetique. Yic'ojic batel ti Jesús bu xa tsobolic ti jchapanvanejetique. Xi lic sjac'beique: 67—Albun ca'icutic, ¿mi vo'ot ti Cristoe? Xi laj stac' ti Jesuse: —Mi ta xcalbot ava'iic ti vu'une, mu xach'unic. 68Mi oy c'usi ta jac'boxuque, mi ja'uc xtac' avu'unic ec. 69Li' ta xlic batel tana li'e, ti vu'un co'ol j'elantique, ja' sliquebal ta xba chotlucun ta xocon sbats'i c'ob ti Dios ti scotol xu' yu'une. 70Xi laj yalic scotolique: —Ati xcaltic un cha'e, vo'ot Xnich'onot ti Diose. Xi laj stac' ti Jesuse: —Vu'unun jech c'u cha'al ta xavalique. 71Xi laj yalique: —¿C'u sta xa cu'untic ta jc'antic yan rextico, ti laj xa yal ta ye stuque?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\