San Lucas 23

1Va' xi scotolic, yic'ojic batel ti Jesús ta stojol ti Pilatoe. 2Xi laj sjutbeic smul c'alal oyic ta stojol ti Pilatoe: —Ti vinic li'e, yacal ta soquesbel sc'oplal ti jlumalcutique. Ta xal xtoc ti mu la tsotsuc sc'oplal ta jtojcutic patan ti ta sc'an ti ajvalil romanoe. Ta xalbe sba ja' la ti Cristo ti oy sc'oplal ta xtal ta ajvalile. 3Xi laj stac' ti Pilatoe: —¿Mi vo'ot ajvalilot yu'un ti israeletique? Xi laj stac' ti Jesuse: —Jech, jech c'u cha'al ta xavale. 4Xi laj yal ti Pilato ta stojol ti banquilal paleetique, xchi'uc ti c'u yepal vololic, xchi'uc ti xchi'iltaque: —Mu jtabe jutebuc smul ti vinic li'e yo' xu' ta xcac'be stoj. 5Xi x'avlajetic xa liquele: —Ti c'u s'elan ta xchanubtasvane, laj xa soquesbe yo'nton scotol ti jteclume. Laj sliques talel ta Galilea, ti jech ta spasolan li' ta Judea avi tana li' une. 6C'alal jech laj ya'i ti Pilatoe, laj sjac' mi ja' Galilea vinic. 7C'alal laj ya'i ti liquem talel ta Galilea ti Jesuse, laj stac batel ta stojol ti Herodese, yu'un ja' ajvalil ta Galilea, ti ja' oy ta Jerusalén ti jech yorail taje. 8Ti Herodese xmuyubaj no'ox ta j'ech'el c'alal yilbe sat ti Jesuse, yu'un vo'ne xa ono'ox ta sc'an ta sq'uel ya'i. Yu'un ya'binojbe sc'oplal xchi'uc ta sc'an ta sq'uel ya'i ti ac'o ac'batuc yil ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ti Jesuse. 9Ep ti c'usitic laj sjac'bee. Ti Jesuse mi jbeluc oy c'usi laj stac'. 10Ja' jech xtoc tey oyic ti banquilal paleetique, xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti mu no'ox albajuc ta stic'beic ti smule. 11Ti Herodese xchi'uc ti yajsoldadotaque mu'yuc c'usi bal o laj yilic. Yo' ta slabanic ti Jesuse, jun yutsil laj yac'be slap sc'u' jech c'u cha'al junuc ajvalil. Ts'acal to un, ti Herodese laj stac batel ono'ox ta stojol ti Pilatoe. 12Manchuc mi scontrainoj to ox sbaic ti Herodes xchi'uc ti Pilatoe, ti jech c'ac'al taje, lec comic. 13Ti Pilatoe laj stsob scotol ti banquilal paleetique, ti j'opisialetique, xchi'uc ti jnaclejetic ta banomile. 14—Ti vo'oxuque laj avic'beicun talel ti vinic li'e ti ta xavalic ti ta soquesbe yo'nton ti jteclume. Ta aba ta asatic, laj jac'be ti smule, mu'yuc bu laj jtabe ti vo'oxuc ta xavalic ti oy ti smule. 15Mi ja'uc ti Herodes eque, laj sutes talel li'e, yu'un mu'yuc laj stabe smul. Xana'ic xa un, mu'yuc c'usi chopol spasoj. Mu xc'ot o ti ta xich' milel. 16Ja' no'ox ta jtsits. Ts'acal to ta jcolta batel —xi laj yal. 17Ti Pilatoe tsots sc'oplal ta scoltabe batel jun jchuquel c'alal xyaquet ti jujun q'uin Colel ta x'ech'e. 18—Mu jc'ancutic ti ja' ta xacolta ti vinic li'e. Ja' coltao batel ti Barrabase —xi lic avanicuc scotolic. 19Ti ochem ta chuquel ti Barrabas taje, ta scoj scontrainel ajvalil ta jteclum, xchi'uc ta scoj smilvanejal. 20Ti Pilatoe oy ta yo'nton ta scolta batel ya'i ti Jesuse. Lic sc'opon xtoc ti c'u yepal vololique. 21Ja'uc ti stuquique, xi tsots avanic xtoque: —¡Jipano ta curus! ¡Jipano ta curus! 22Xi laj yal ta yoxcojal ti Pilatoe: —¿C'usi ti chopol laj spas ti vinic li'e? Ti vu'une mu'yuc bu laj jtabe jutebuc smul yo' jech ta xich' milel. Ja' no'ox ta jtsits. Ts'acal to ta jcolta batel. 23Ti banquilal paleetique xchi'uc ti c'u yepal vololique, xvochvunic no'ox liquel ta avanel ti yich'uc jipanel ta curuse. Jech ono'ox laj staic ti jech oy ta yo'ntonique. 24Ti Pilatoe jech c'ot ta nopel yu'un ec jech c'u cha'al ta sc'anique. 25Laj scolta batel ti vinic ti buch'u laj st'ujique, ti tiq'uil ta chuquel ta scoj scontrainel ti ajvalile, xchi'uc ta scoj ti smilvanejale. Ja' laj yac' batel ta c'abal ti Jesuse jech c'u cha'al laj sc'anique. 26C'alal yic'ojic xa batel ta sjipanel ta curus ti Jesuse, ja' o laj snupic ta be jun vinic, ti Simón sbie, ta xtal ta Jerusalén, ti liquem talel ta Cirene banomile. Laj sujic ta xcuchel batel ti curuse. Ts'acal bat ta spat ti Jesuse. 27Yepal no'ox jnaclejetic ta banomil xchi'uc antsetic ts'acajtic batel ta spat ti Jesuse, ti x'oc' x'avanic xa yu'un ti at o'ntone. 28Ja'uc ti Jesuse, laj sq'uel batel ti xi laj yalbee: —Antsetic ti nacaloxuc ta Jerusalene, mu xavoq'uitaicun, oq'uitao abaic atuquic, xchi'uc oq'uitaic ti avalab anich'nabique. 29Yu'un ta xc'ot sc'ac'alil ti xi ta xalic liquele: ‘Jun yutsil ti antsetic ti buch'u ch'abal ti yolique, ti buch'u mu'yuc ono'ox yilojic ti alajele.’ 30Va'i un, xi ta xalbeic ti vitsetic ti jnaclejetic ta banomile: ‘Loman talel ta jbacutic.’ ‘Nac'uncutic’, xi ta xalbeic ti stselejaltic xtoque. 31Yu'un mi jech ta spasbeic ti jpets yaxal te' li'e. ¿mi mu van jechuc ta spasbeic xtoc ti taqui te'etique? —xi ti Jesuse. 32Yic'ojic batel xtoc cha'vo' vinic ti tsots smul staojique, yo' jech jmoj ta xlajic ta milel xchi'uc ti Jesuse. 33C'alal c'otic ta vits ti bu sbiinoj “Baquil Jolale”, lic sjoc'anic ta curus ti Jesús xchi'uc ti cha'vo' chopol viniquetique. Jun laj sjoc'anic ta sbats'i c'ob, jun ta sts'et c'ob ti Jesuse. 34Xi laj yal ti Jesús ti c'alal jipil ta curus yu'unique: —Tot, ch'aybo smul scolo', yu'un mu sna'ic ti c'usi ta spasique. Ti soldadoetique lic sq'uelic yorail yu'unic yo' ta xvinaj buch'u junucal ta xich'beic sc'u' ti Jesuse. 35Ti jnaclejetic ta banomile, va'ajtic ta sq'uelic ti bu taje, ti xi ta xalic ti j'opisialetic ti ta slabanic ti Jesuse: —Laj scolta ti yane, ac'o scolta sba stuc ec un, yo' ta xvinaj mi melel ti ja' Cristo ti st'ujoj stuc ti Diose. 36Ti soldadoetic eque ta slabanic ti Jesuse. Ta xnopajic batel ta sts'el ta yac'bel yuch' ch'ail pox. 37Xi ta xalbeique: —Mi vo'ot ajvalilot yu'un ti Israele, coltao aba quic atuc un. 38“Ja' ajvalil yu'un ti israeletique”, xi ta xal ta sjol scurusal ti Jesuse. 39Xi laj yal ti jun ta xcha'vo'al ti chopol viniquetic ti jipil ta curus ta xchopol-c'optael ti Jesuse: —Mi vo'ot ti Cristoe, coltao aba quic atuc, coltauncutic ec. 40Ja'uc ti june xi laj yal ti laj sjajanta ti xchi'ile: —¿Mi yu'un mu xana' xaxi'ta ti Dios c'alal mu yanuc ti c'usi c'otem ta jtojoltique? 41Ti vo'otique ja' xijtun o ta xquich' ti jvocoltic li'e, yu'un ta jtojtic ti c'usi laj jpastique. Ti vinic li'e mu'yuc c'usi chopol spasoj. 42Ti june xi laj yalbe ti Jesuse: —Jesús, mu xach'ayun ta avo'nton ti c'alal ta xlic apas mantale. 43Xi tac'bat yu'un ti Jesuse: —Ta melel xcalbot ava'i, ti c'ac'al li'e, chba jchi'in jbatic ta lequilal. 44Ta o'lol c'ac'al, ic'uneb scotol ti banomile. Ta oxib to ora mal c'ac'al, sacub. 45Mac sat ti c'ac'ale. Jat ta o'lol ti muc' ta jilich' poc' joc'ol ta ch'ulnae. 46Xi tsots avan ti Jesuse: —¡Tot, ta xcac' ta avoc ta ac'ob ti jch'ulel canimae! C'alal jech loc' ta yee, cham. 47C'alal laj yil ti banquilal jpas-mantal soldado romanoetic ti jech ic'ot ta pasele, lequil c'opoj ta stojol ti Dios ti xi laj yale: —Ta melel, ti vinic li'e ch'abal ti smule. 48Scotol ti buch'utic laj yilic ti c'u s'elan c'ot ta pasele, smaj xa sti' yo'ntonic, loq'uic batel ti bu taje. 49Scotolic ec ti buch'utic lec xil sbaic xchi'uc ti Jesuse, xchi'uc ti antsetic ti buch'utic laj sts'acliic batel c'alal ech' tal ta Galilea banomile, nom va'ajtic comic ta sq'uelel ti c'usitic c'ot ta pasele. 50Oy jun vinic tuc' sjol yo'nton, ti José sbie, ti liquem talel ta jteclum Arimatea ti oy ta yosilal ti Judea banomile, va'anbil ta jchapanvanej yu'un ti israeletique. 51Ti José taje, smalaoj ono'ox ti ventainel yu'un ti Diose. Jech o xal mu'yuc laj sco'oltas sjolic xchi'uc ti yan banquilal jchapanvanejetic ti c'u s'elan ta spasique. 52Bat ta stojol ti Pilatoe yo' ta sc'anbe sbec'tal stacopal ti Jesuse. 53C'alal laj syales tal ta curus sbec'tal stacopal ti Jesuse, laj xpix ta jun muc' ta saquil poc'. Ts'acal to bat stic' ta ach' muquinal ti jombil ta tone, ti mu'yuc to buch'u mucbil ti bu taje. 54Taje, ja' o xa ta smalel c'ac'al ta xchapan sbaic ta sventa ti cuxob o'ntonale. 55Ti antsetic jmoj liquemic talel ta Galilea xchi'uc ti Jesuse, bat sq'uelic bu laj yich' muquel. Laj sq'uelic lec bu laj yac'beic comel sbec'tal stacopal ti Jesuse. 56C'alal sut batel ta snaique, lic xchapanic ti aceite ti capal ta muil poxile. C'alal laj yo'ntonique, lic xchabiic ti sc'ac'alil cuxob o'ntonal jech c'u cha'al ta xal ti mantale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\