San Lucas 4

1C'alal loc' ech'el ta uc'um Jordán ti Jesuse, nojem ta yo'nton ti Ch'ul Espiritue. Ic'bil bat ta xocol banomil yu'un ti Ch'ul Espiritue. 2Ti bu taje, jalij cha'vinic (40) c'ac'al. Tal lajeltsaatuc yu'un ti pucuje. Mu'yuc xve' jutebuc ti va'i sjalil taje. Ts'acal to un, lic ya'i vi'nal. 3Xi albat yu'un ti pucuje: —Mi melel, Xnich'onot ti Diose, joybino ta pan ti ton li'e. 4Xi laj stac' ti Jesuse: —Xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Ma'uc no'ox ta yip pan ta xch'i xc'opoj ti vinique.’ 5Laj taj une, ic'bil batel yu'un ti pucuj ta jun toyol vits ti bu ta ora no'ox laj yac'be yil scotol yutsilal ti lumetic oy ta sjoylej banomile. 6Xi albat yu'un ti pucuje: —Ta xcac'bot avabtel ta sventainel ti muc'tiquil lumetic ti jun yutsiquil ta xavile, yu'un ja' ac'bilun ta coc ta jc'ob scotol. Ta xcac'be sventain ti buch'u ta jc'an ta xcac'bee. 7Ja' avu'un scotol mi ta xaquejan aba ta yich'elun ta muq'ue 8Xi laj stac' ti Jesuse: —Xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Ja' no'ox ich'o ta muc', ac'o aba ta tunel ta stojol ti Ajvalil Dios avu'une.’ 9Ic'bil batel yu'un ti pucuj ta Jerusalene, ti aq'ue muyuc batel ti bu toyol sjol ti ch'ulnae, ti xi albate: —Mi melel, Xnich'onot ti Diose, jipo aba yalel li'e, 10yu'un xi ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Ti Diose ta xalbe mantal ti yaj'ánjeltaque ta xchabielot yo' mu'yuc c'usi xanuptan. 11Icbil japbilot yu'unic yo' mu xyayijes avacan ta ton.’ 12Xi laj stac' ti Jesuse: —Ts'ibabil ta ch'ul c'op: ‘Mu xalajeltsabe yo'nton ti Dios avu'une.’ 13C'alal laj yil ti pucuj mu'yuc xa c'usi jtosucal xu' ta slajeltsabe yo'nton ti Jesuse, laj sq'uej sba batel c'uc sjalil. 14Ti Jesuse sut batel ta Galilea. Noj ta yo'nton smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espiritue. Buyuc no'ox ta x'albat sc'oplal ti Jesús ta sjoylejal ti lum ti bu taje. 15Ti Jesuse ta xchanubtasvan ta jujun ch'ul na. Scotolic xlequil-c'opojic ta stojol. 16Ti Jesuse bat ta Nazaret jteclum ti bu ich'i c'opoje. Och batel ta ch'ul na c'alal ja' o sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale jech c'u cha'al ta spas ono'oxe. Va'i ta yavtael ti xch'ul c'ope. 17Ja' ac'bat sq'uel ti vun laj sts'iba comel ti j'alc'op Isaiase. C'alal laj sjame, ja' laj sta ti xi s'elan ts'ibabile: 18“Ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Cajvaltique, li' oy ta jtojole yu'un laj st'ujun, ta yalbel lequil ach' c'op ti buch'u abol sbaique, ta yac'bel jun yo'nton ti buch'u oyic ta vul o'ntone, ta yalbel spojel scolel ti buch'u chuculique, ta jambel sat ti ma'satetique, ta yalbel spojel scolel ti buch'u ilbajinbilic yu'un ti vocole, 19ta yalbel ya'i ti ja' xa sjabilal vul ta loq'uel ti mu laj yil ya'iic ta sva'an stec'an ti Dios ta stojolique.” 20Laj taj une, ti Jesuse laj sbal ti vune. Laj yac'be sutel ti buch'u ta x'abtej ta ch'ul nae, chot xi. Scotol ti c'u yepal oyic ta ch'ul nae sq'uelojic batel ti Jesuse. 21Xi lic c'opojuque: —Avi li'e, c'ot xa ta pasel ta atojolic ti c'usi ts'ibabil ta ch'ul c'op ti laj cavtaboxuque. 22Scotolic lec ta xalbeic sc'oplal ti Jesuse, xchi'uc xch'ay no'ox yo'ntonic yu'un ti c'u s'elan c'upil sba ti sc'op ta xale. Xi ta sjac'be sbaic xtoque: —¿Mi mu ja'uc xnich'on ti José le'e? 23Xi laj yal ti Jesuse: —Oy nan ta avo'ntonic ta xavalbeicun jech c'u cha'al oy xi x'ale ti c'ope: ‘Poxtao aba atuc jpoxtavanej.’ Mi mo'oje, xi ta xavalique: ‘Ti c'usi laj ca'icutic laj apas ta jteclum Capernaume, ja' jech, paso li' ta ateclumal atuque.’ 24Ti Jesuse xi to laj yal batele: —J'ech'el ta xcalboxuc ava'iic, mi junuc ti j'alc'op ich'bil ta xc'ot ta muc' yu'un ti xchi'iltac ta slumal stuque. 25Ta xcalboxuc ava'iic, yepal no'ox me'unal antsetic ta Israel c'alal yorail xanav ti Eliase, c'alal ja' o yorail mu'yuc xac' vo' oxib (3) jabil xchi'uc o'lol ti mu no'ox albajuc lic vi'nal ta sjunlej ti banomile. 26Mi junuc ta stojolal me'unal ants israeletic taque batel ta stojolal ti Eliase. Ja' no'ox taque batel ta stojolal jun me'unal ants ta Sarepta ti oy ta Sidone. 27C'alal ja' o yorail xanav ti j'alc'op Eliseoe, yepal no'ox oy jc'a'emal-chameletic ta Israel. Mi junuc laj scoles. C'ajomal no'ox laj scoles jun jyanlum vinic Naamán sbi ti nacal ta Siria banomile. 28C'alal jech laj ya'iic taje, scotolic ti oyic ta ch'ul nae cap sjolic ta jmec. 29Scotolic vol xutic ta sjipic loq'uel ta jteclum ti Jesuse, ti yic'ojic ech'el bu liquil yalel ti ch'en ta sti'il bu meltsanbil yu'unic ti slumalique yo' ta sjip yalel ti bu taje. 30Ja'uc ti Jesuse xvelet jelavel ech' ta stojolic. Ta jech yepal bat. 31Ti Jesuse bat ta jteclum Capernaum ti oy ta Galilea, lic xchanubtas ti jnaclejetic ta sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. 32Scotolic elom ta xa'iic ti c'u s'elan ta xchanubtasvane, yu'un ta xvinaj yich'oj tsots yabtel ti c'u s'elan ta xc'opoje. 33Ti ta ch'ul nae, oy jun vinic ch'amunbil yu'un ti pucuje, ti xi tsots avane: 34—¡Ch'an utuncutic un! ¿C'u cha'al tal atic' aba ta jtojolcutic, Jesús ti liquemot talel ta Nazarete? ¿Mi yu'un tal avilbajinuncutic? Ti vu'une xacojtiquinot lec. Jna'oj lec ti t'ujbilot yu'un ti Diose. 35Ti Jesuse xi laj sjajanta ti pucuje: —Ch'an chan, ictao comel ti vinic li'e. Jech ti pucuje laj sjip ta lum ti vinic ta sba ta sat ti jnaclejetique. Mu'yuc c'usi laj spasbe comel ti loc' batele. 36Scotolic lic xi'icuc ti xi lic yalolanbe sbaique: —¿Bu xa ono'ox tal ti c'op le'e? Yu'un ta svinajes tsots yabtel yich'oj ti vinique xchi'uc ta yip sc'op ta stac loq'uel ti pucuje ta xloq'uic batel un. 37Buyuc no'ox vinaj batel sc'oplal ti Jesuse. 38Ti Jesuse loc' batel ta ch'ul na, och batel ta sna ti Simone. Sme'ni' ti Simone tsots ip, ta xa'i c'oc'. Laj sc'anbeic vocol ti Jesuse ti ac'o scoles ti jchamele. 39Ti Jesuse cuji bu puch'ul ti jchamele. Laj spas loq'uel ta mantal ti c'oq'ue. Ta jech yepal ech' ti c'oq'ue. Laj stam sba. Lic tunuc ta stojolic. 40C'alal mal xa ti c'ac'ale, scotol yic'ojic talel ta stojol Jesús ti jchameletique, ti c'usiuc no'ox chamelal ta xa'iique. Ti stuque laj scajan sc'ob ta jujun tal, jech colic scotolic. 41Ti yepal no'ox col ti jchameletique, oy bu loc' batel pucuj ta stojolic ti xi ta x'avanique: —Vo'ot Xnich'onot Dios. Ja'uc ti Jesuse ta sjajanta ti pucujetique. Mu xac' c'opojuc jutebuc yu'un ti pucujetique sna'ojic ono'ox ja' ti Cristoe. 42C'alal sacub xa tal ti osile, ti Jesuse loc' batel ta jteclum, bat ti bu sts'ijlajan ti banomile. Ti jnaclejetique bat sa'vanuc, c'otic ti bu oye. Sc'an ox ta spajesic ya'iic yo' mu xloc' batel. 43Ja'uc ti Jesuse xi laj yale: —Yu'un tsots sc'oplal ta xibat ta yan jteclumetic ta yalel sc'oplal ti ventainel yu'un ti Diose, ja' cabtel ti jech tacbil litale. 44Ja' jech chanubtasvan ti Jesús ta jujun ch'ul na ti oy ta Galileae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\