San Lucas 7

1C'alal laj yo'nton ta c'opojel ti Jesús ta stojol ti jnaclejetique, bat ta jteclum Capernaum. 2Ti bu taje, nacal jun banquilal soldado romano ti oy jun yaj'abtel ti lec xc'uxubinoje, ti tsots ip ta xa'ie, ti jutuc xa mu ta xchame. 3C'alal laj ya'ibe sc'oplal Jesús ti banquilal soldadoe, laj stac batel jun chib moletic yu'un israeletic yo' ta sc'anbeic vocol ti Jesuse ti ac'o taluc scolesbatuc ti yaj'abtele. 4Batic ta stojol Jesús ti stuquique, ti xvocoletic xa c'otel ta j'ech'el ti xi laj yalbeique: —Ti banquilal soldadoe, sc'otebal o ta xacolta, 5yu'un xc'uxubinojuncutic ti muc' ta lum israeluncutique, xchi'uc ja' laj yal mantal ti meltsajuc ti jch'ul na cu'uncutique. 6Ti Jesuse bat xchi'uc ti j'ic'vanejetique. C'alal nopol xa sc'an xc'ot ta nae, ti banquilal soldadoe laj stac talel jun chib xchi'iltac ti xi tal yalbeic ti Jesuse: —Yojtot, mu xa xalubtsan aba ta yich'el avocol yu'un mu'yuc jlequilal cutsilal ta xa'och ta yut jna. 7Jech o xal mu'yuc ay quic'ot talel jtuc. Ja' no'ox alo mantal yo' ta xcol ti caj'abtele. 8Ti vu'une pasbilun ta mantal yu'un yan banquila le. Ta jpas ta mantal ti cajsoldadotac eque. C'alal ta xcalbe, ‘batan le'e’, ta xbat. Mi xcalbe, ‘la' li'e’, ta xtal. ‘Paso li'e’, mi xcut, ti caj'abtele ta spas. 9Ti Jesuse ch'ayal c'ot yo'nton c'alal ya'i ti va'i s'elan taje. Sq'uelbe xcha' ech'el sat ti jnaclejetic ti nabalic ech'el ti xi laj yalbee: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mu'yuc junuc ta Israel jtaoj ti ech'em c'otem ta yo'nton xch'unoj jech c'u cha'al ti vinic li'e. 10C'alal sutic ech'el ta na ti jtaqueletique, colem xa c'ot staic ti jchamele. 11Laj taj une, ti Jesuse laj stam batel ta jteclum sbiinoj Naín. Chi'inbil batel yu'un ti yajchanc'optaque xchi'uc ti epal jnaclejetique. 12C'alal nopol xa sc'an xc'ot ta jteclume, laj yil poybil talel jun anima ta xba yich' muquel, ti c'ajomal yo jun yol jun me'unal antse. Yepal no'ox yajval lum xchi'inoj batel. 13C'alal laj yil ti Cajvaltique, c'uxubaj yo'nton yu'un ti me'unal antse, ti xi laj yalbee: —Mu xa xa'oc'. 14Ta jech yepal nopaj batel, laj spic ti bu poybil batele. Ti Jesuse xi laj yalbe ti animae: —Ti vo'ote, querem, xi ta xcalbot ava'i: ¡Lican, va'lan talel! 15Va'i un, ti buch'u chamem xae, lic chotiuc, c'opojuc. Ti Jesuse laj yac'be jelavel yol ti me'ile. 16Ta xi'el xa laj slequil-c'optaic Dios c'alal jech laj yilic scotolique, ti xi laj yalique: —Vul ta loq'uel jun muc' ta j'alc'op ta jtojolcutic. Tal scolta steclumal ti Diose. 17Ta sjunul Judea xchi'uc ta sjoylej ti banomil yu'une, vinaj ti va'i laj spas ti Jesuse. 18Taje, laj ya'i scotol ti Juane, yu'un albat yu'un ti yajchanc'optaque. Jech o xal laj stac ta iq'uel cha'vo' yajchanc'op. 19Laj stac batel ta stojol ti Jesuse yo' ta sjac'beic mi ja' Cristo ti oy sc'oplal ta xtale, mi ta to smalaic yan. 20Yajtacbolaltac ti Juane c'otic ta stojolal ti Jesuse, ti xi laj yalbeique: —Ti Juan j'ac'-ich'-vo'e laj stacuncutic talel yo' ta jac'botcutic, ¿mi vo'ot la ti Cristo ti albil sc'oplal ta xtale, mi ta to jmalacutic yan? 21C'alal oyic xa ti bu taje, ja' o yorail ti Jesuse ta scolesan epal jchameletic ti ep ta tos ti xchamelique, xchi'uc ti buch'u ta x'ilbajinatic yu'un ti pucuje, xchi'uc ta sjambel sat ti ma'satetique. 22Ta jech yepal un, xi tac'batique: —Batanic, ba albeic ya'i ti Juan ti c'usi laj ava'iique, ti c'usi laj avilique. Chapbeic ya'i ti jam xa satic ti ma'satetique, ta xanavic ti coxovetique, mesbil pocbil xchamel ti jc'a'emal-chameletique, jam xa xchiquinic ti jmacal-chiquinetique, cha'cuxi xa ti animaetique, ta x'albatic xa lequil ach' c'op ti buch'utic abol sbaique. 23Yan yutsil ti buch'u mu xchibaj yo'nton ta jtojole. 24C'alal sutic ech'el yajtacbolaltac ti Juane, ti Jesuse lic yalbe ya'i sc'oplal Juan ti jnaclejetic ti xi laj yale: —¿C'usi ay aq'uelic ta xocol banomile? ¿Mi ja' jun aj ti xla'et ta jujujot yu'un ti iq'ue? 25Mi ma'uc une, ¿c'usi ay aq'uelic un cha'e? ¿Mi ay aq'uelic jun vinic ti jun yutsil ti sc'u' slapoje? Ti vo'oxuque xana'ic lec ti buch'utic jun yutsiquil ti sc'u' slapojique, ti mu smacbe sbaic c'usi xal ti yo'ntonique, oyic ta sna ti ajvaliletique. 26Ti xcaltic un cha'e, ¿c'usi ay aq'uelic ta melel? ¿Mi ja' jun j'alc'op? Ja' melel, jun j'alc'op ti x'ech' jelavem xu' yu'une, ja' mu sta ti yan j'alc'opetique. 27Ti Juane ja' jun ti xi ta x'albat sc'oplal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: ‘Ta jtacbot jelavel caj'abtel yo' ta smeltsan ech'el ti abee.’ 28“Ta xcalboxuc ava'iic, ta scotol ti viniquetique, stuc no'ox ti Juan j'ac'-ich'-vo' cajal c'ot ti sc'oplale. Ti buch'u peq'uel sc'oplal ta sventainel ti ventainel yu'un ti Diose, ja' x'ech' cajal sc'oplal, ja' mu sta ti Juane. 29“Scotol ti buch'u laj ya'ibeic sc'op ti Juane xchi'uc ti jc'an-patan-taq'uinetic sventa Romae, laj yich'ic vo' ta sventa ti Juane, ti c'ot ta pasel ta stojol ti c'usi ta sc'an stuc ti Diose. 30Ja'uc ti fariseoetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, mu'yuc xich'ic vo' ta sventa ti Juane. Laj sjip, laj stenic ti oy c'usi ta sc'an ta ox spas ti Dios ta stojolique. 31“¿C'u s'elan xu' ta jco'oltas stalel ti jnaclejetic avi tana li'e? ¿C'usi xco'olajic o xchi'uc? 32Co'ol s'elan stalelic jech c'u cha'al ololetic ta xtajinic ta ch'ivit ti xi laj xavtaic ti jchop xchi'ilique: ‘Laj coq'uisancutic ti amae, ja'uc ti vo'oxuc une, mu'yuc xa'ac'otajic. Xme'inaj xa liq'uejincutic, ja'uc ti vo'oxuc une, mu'yuc xa'oq'uic.’ 33Tal ti Juan j'ac'-ich'-vo' une, ti mu x'ametuc ta ve'ele, ti mu sts'abetuc ta uch' vinoe. Ti vo'oxuque ta xavalbeic ti ventainbil yu'un ti pucuje. 34C'u stu un, lital ec ti vu'un co'ol j'elantique, ti x'amet ta ve'el uch' vo'e. Ta xavalic ti lec xquil jbacutic xchi'uc ti jsa'muliletique, xchi'uc ti jc'an-patan-taq'uinetic sventa Romae. 35Ja'uc ti sbijil Diose ta xvinaj ti lec scotol ta xc'ot ta loq'uel yu'une.” 36Iq'ue ta ve'el ti Jesús ta sna yu'un jun ta scotol ti fariseoe, bat ti Jesuse. Chotol xa ta sts'el sti'il mexa, 37c'alal ja' o c'ot jun jovil ants ti nacal ono'ox ta jteclume, yu'un laj ya'i ti ic'bil bat ta ve'el ti Jesús ta sna ti fariseoe. Ti ants taje, yich'oj c'otel jun jarru ti meltsanbil ta saquil tone, ti noj ta muil poxile. 38X'oc'olet xa, lic squejan sba ta stojol ti Jesuse, ti naca ta ya'lel sat laj spocbe ti yacane. C'un to un, naca ta stsotsil sjol laj staquijesbe, laj sbuts', laj smalbe ti muil poxil ta yacan ti Jesuse. 39C'alal jech laj yil ti fariseo ti buch'u yic'oj batel ti Jesuse, xi laj snope: “Ti meleluc ja'uc jun yaj'alc'op ti vinic li'e, ta xa'i jechuc ti ta xpocbat yoc yu'un jun jovil antse.” 40Va'i un, ti Jesuse xi laj yalbe ti fariseoe: —Simón, oy c'usi ta xcalbot ava'i. —Jchanubtasvanej, albun ca'i —xi laj stac' ti fariseoe. 41Xi lic yal ti Jesuse: —Oy yil cha'vo' viniquetic ta stojol ti buch'u sna' xac' ta ch'om staq'uine. Ti june oy vo'ob ciento (500) denario taq'uin ti yile. Ti jun xtoque ja' no'ox lajuneb yoxvinic (50) denario taq'uin ti yile. 42Ti cha'vo' viniquetique, mu xa cha'beluc xtoj yu'un ti yilique. Ch'aybat yilic xcha'vo'alic yu'un ti j'ac'-ch'om taq'uine. Albun ca'i tana un, ¿buch'u junucal x'ech' to c'ux ta xa'i ti yajval taq'uine? 43—Ti ta xca'ie, ja' ti vinic ti buch'u ep ch'aybat ti yile —xi laj stac' ti Simone. —Oy arazon, jech xaval ava'uc —xi laj stac' ti Jesuse. 44Va'i un, ti Jesuse sq'uel xch'a batel ti antse, xi laj yalbe ti Simone: —¿Mi xavil ti ants li'e? C'alal li'och talel ta anae, mu'yuc xavac'bun vo' yo' ta jpoc ti coque. Ja'uc ti ants li'e, ta ya'lel sat laj spocbun ti coque, laj staquijes ta stsatsal sjol. 45Mu'yuc xabuts'van xanupvan c'alal li'och talel li' ta anae. Ja'uc ti ants li'e, c'alal li'och talele, mu xlaj yo'nton ta sbuts'el ta snupel ti cacane. 46Mu'yuc bu laj avac'bun jutebuc aceite ta jol. Ja'uc ti ants li'e, laj yac'bun ti muil poxil ta coque. 47Ta sventa ti jech le'e, ta xcalbot ava'i, yepal no'ox laj sta ti ch'aybil c'ot ti smul ti mu albajuc xcuchoje, yu'un yepal no'ox c'ux ta x'a'yivan ta o'ntonal. Ti buch'u jutuc no'ox ch'aybil ti smule, jutuc no'ox ta svinajes xc'uxul yo'nton. 48—Scotol ti amule ch'aybil xa c'ot —xi ti Jesús ta stojol ti antse. 49Ti yan buch'u ic'bilic ti bu taje xi lic yalbe sbaique: —¿Buch'u van ti vinic li'e xu' yu'un ta xch'ay ti mulile? 50Ja'uc ti Jesuse xi to laj yal ti laj sq'uel ech'el ti antse: —Ta sventa ti c'ot ta avo'nton laj ach'un ta xacole, junuc avo'nton, batan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\