San Lucas 8

1Laj taj une, ti Jesuse ech' ta epal jteclumetic xchi'uc ta bic'tal lumetic, ta yalolanel ti ventainel yu'un ti Diose, ti xchi'inojan batel ti lajcha'vo' (12) yajchanc'optaque. 2Ma'uc no'ox taje, xchi'inojan batel xtoc jayibuc antsetic ti colesbatic yu'un ti xchamelique, xchi'uc ti loq'uesbatic ti j'ilbajinvanej pucuj ti oy ta stojolique. Ti ta scotol taje, oy ta venta ec ti María Magdalenae, ti buch'u loq'uesbat ti vucub (7) pucuje. 3Jech ec xchi'inojic batel ti Juanae, yajnil ti Chuza, jun vinic ti yich'oj ta sventa ti c'usi x'ayan yu'un ti ajvalil Herodese, ti Susana eque, xchi'uc yan antsetic ti ta scomon-tsobic ti c'usitic oy yu'unique yo' ta scoltaic ti Jesuse. 4Yepal no'ox loq'uic batel jnaclejetic ti oyic ta jujun jteclum yo' ta sq'uelic ti Jesuse, ti yepal no'ox stsoboj sbaique. Va'i un, xi slo'iltabe ya'iic jun babac'ope: 5—Oy jun vinic bat svij ta sts'unel sts'unobal. C'alal ta svij batele, oy jlom c'ot ta be, laj yich' pech'el ta teq'uel, laj stamic ti mutetique. 6Oy jlom c'ot ta ba tontic. Voc' no'ox talel ti ts'unobale, lic taquijuc ta scoj mu'yuc yox ti slumale. 7Oy jlom c'ot ta ch'ixtic, jmoj ch'i xchi'uc ti ch'ixe, net'e comel yu'un. 8Oy jlom un c'ot ta lequil banomil, lec ch'i talel. Laj yac' lec sat, ti loc' vo'vinic (100) ta bej sat ti jujupets ts'unobale. Xi to laj sts'ac batel lo'il a'yej ti Jesús ti tsots lic c'opojuque: —Ti buch'u oy xchiquine, sts'etanuc lec ta ya'yiel. 9Ti yajchanc'optaque lic sjac'beic c'usi smelol ti babac'ope. 10Xi laj yal ti Jesuse: —Ti vo'oxuque, Dios ta xac'boxuc ana'ic smelol ti chucul ta a'yiel ti ventainele. Ja'uc ti yane, ta babac'op ta xcalbe ya'iic yo' mu xilic, ac'o mi sq'uel xa ya'iic, yo' mu xa'iic c'uc cha'al mi ts'etel xchiquin ta ya'yiel. 11“Ti ts'unobal ta babac'op laj cale, xi ma' ti smelole, ja' sc'oplal ti sc'op Diose. 12Ti ts'unobal c'ot ta bee, ja' sc'oplal ti oy jlom lec ta xa'iic ti sc'op Diose. Tal ti pucuje, pojbat loq'uel ta yo'ntonic yo' mu xch'unic ti ta xcolique. 13Ti ts'unobal c'ot ta tontique, ja' sc'oplal ti oy jlom xmuyubajic ta xa'iic ti sc'op Diose. Ti jech mu'yuc sts'unanoj sba lec ta yo'ntonique, ta xch'unic c'uc yuni jaliluc, xchibajic c'alal tal ti lajeltsael ta stojolique. 14Ti ts'unobal c'ot ta ch'ixtique, ja' sc'oplal ti oy jlom lec ta xa'iic ti sc'op Diose. Mu ictabaj ta xa'iic ti stalelique, ti sc'upijel yo'ntonique. Slubtsajic ta be yu'un ti slo'il yo'ntonique, ti sc'ulejalique. Mu'yuc tsots sc'oplal laj ya'iic. 15Ja'uc ti ts'unobal c'ot ta lequil banomile, ja' sc'oplal ti jlom ta slequil yutsil yo'ntonic ta xa'iic. Chapal ta xc'ot ta xchiquinic. Ta xich'ic ta muc'. Staoj yav yo'ntonic. Lec ta xtunic batel. 16“Mu'yuc buch'u ti c'alal ta stsan ti lamparae, ti ta smacbe ti xojobale, mi ta xba stic' ta yolon tem. Ta xac' ta toyol yo' ta xvinaj ti xojobale, yo' sac jaman ta xilic ti buch'utic ta x'ochic ta yut nae. 17Ja' jech ec un, mu'yuc c'usi macal ta xcom ti bu mu xvinaje, ti chucul ta xcom o ti c'usi vocol ta a'yiele. 18“Ja' yu'un un, a'yic lec un. Yepal ta x'ac'bat sna' ti buch'u mu xtub ta yo'ntone, ja'uc ti buch'u mu tsotsuc sc'oplal ta xa'ie, mu'yuc c'usi ta x'ac'bat sna'. Ta jech yepal poj x'utbat loq'uel ti c'u yepal snopoj laj ya'i yaloje.” 19Sme' ti Jesuse xchi'uc ti yits'inabtaque, c'otic ec ti bu oye. Ti jech yepal no'ox oy ti jnaclejetique, mu xu' yu'unic x'ochic batel. 20Xi albat ya'i ti Jesuse: —Ti ame'e xchi'uc ti avits'inabtaque, oyic ta pana, ta sc'an ta sc'oponot ya'iic. 21Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti c'otem ta jme'e, ti ta quits'inabe, ja'ic ti buch'u ta xa'iic ti sc'op Diose xchi'uc ti ta spasic ti c'usi ta xale. 22Oy jun c'ac'al ti Jesuse ochic batel ta barco xchi'uc ti yajchanc'optac ti xi laj yalbee: —Batic ta jot sti'il nab. Batic un. 23C'alal yacal ta xanavic batel ta barcoe, och svayel ti Jesuse. Ta jech yepal un, lic tsots sutub ic', ti lic nojuc ta vo' ti barcoe, ti sc'anuc xa xmut'ije. 24Va'i un, tije yu'un ti yajchanc'optac ti xi laj yalbeique: —Jchanubtasvanej, Jchanubtasvanej, ta xa xijmut'ijotic. Va'i liquel ti Jesuse. Ta jbel no'ox sc'op laj spajes ti iq'ue, ti nabe, sts'ijlajan com scotol. 25Xi laj yalbe yajchanc'optac ti Jesuse: —¿Bu bat avu'unic ti oy c'usi c'otem ta avo'ntonic ach'unojicune? Ta xi'el xa ti xi lic sjac'olanbe sbaic ta jujun tale, ja' ti ch'ayal no'ox c'ot yo'ntonic xchi'uque: —¿Buch'u van ti vinic xcal le'e, ti ta xch'unbat smantal yu'un ti iq'ue, ti nabe? 26Ta jech yepal un, c'otic ta jot sti'il nab yeloval Galilea ta slumal ti Gerasae. 27C'alal yal ta barcoe, nopaj talel ta stojol Jesús, jun vinic ti liquem talel ta jteclume, ti ch'amunbil yu'un ti pucuje. Oy xa sc'ac'alil, mu'yuc xa ta slap sc'u', mi ja'uc bu ta xnaqui ta sna. C'ajomal xa no'ox xnaquet ta muquinal. 28Xi x'avet xa liquel snupilan xa banomil, laj spatan sba ta stojol Jesús c'alal laj yile: —¿C'u cha'al ta xtal atic' aba ta jtojol, Jesús, Xnich'onot ti cajal Diose? Avocoluc, mu xavilbajinun. 29Ti jech laj yal taje, yu'un ti Jesuse yacal xa ta stac loq'uel ti pucujetic ti oy ta stojole. Ti vinique ep xa ta coj ilbajine yu'un ti pucuje. Manchuc mi ta xchucbat ta carina taq'uin yoc sc'ob yu'un ti jnaclejetic yo' mu xjatav batele, naca xtuch' no'ox yu'un jatviltasbil ta xbat ta xocol banomil yu'un ti pucuje. 30—¿C'usi abi? —xi jac'bat yu'un ti Jesuse. —Legión ti jbie —xi laj stac'. Ja' jech laj yal ti vinique yu'un yepal oy ti pucujetic ta stojole. 31Ti pucujetique laj sc'anbeic ti Jesuse ti mu xtacatic batel ta xabe. 32Ti ja' o xlamet epal chitometic ta sa' sve'elic ta vitstique, ti pucujetique laj sc'anbeic vocol ti Jesuse, ti ac'o yac' ye ti ochicuc batel ta chitometique. Laj yac' ye sti' ti Jesuse. 33Ti pucujetique loc' batel ta stojol ti vinique, ochic batel ta stojol ti chitometique. Scotolic laj sjipan sbaic yalel ta lican ch'entic. Ts'ajal c'otic ta nab, jic'avic. 34C'alal laj yilic ti jq'uel-chitometic jech ic'ot ta pasele, ta jatvil xa loq'uic batel ta anil. Ba yal slo'ilic ta jteclum xchi'uc ta sjoylej ti yosilalique. 35Ti jnaclejetique loq'uic batel ta sq'uelel ti va'i s'elan c'ot ta pasele. C'alal c'otic bu oy ti Jesuse, jech ti vinic ti buch'u loq'uesbat ti pucuje, jun xa yo'nton chotol laj staic ta yoc ti Jesuse. Lec xa snopbenal yu'un, slapoj xa sc'u'. Ja'uc ti jnaclejetique ta xi'ic ta j'ech'el. 36Ti buch'utic laj yilic ti c'u s'elan c'ot ta pasele, laj yal slo'ilic ti c'u s'elan colesat ti buch'u ilbajinbil yu'un ti pucujetique. 37Scotol ti jnaclejetic oyic ta Gerasae, laj sc'anbeic vocol ti Jesuse ti loc'uc batel ti bu taje, ta xi'ic ta jmec. Jech ti Jesuse och ta barco, bat. 38Ti vinic ti buch'u loq'uesbat ti pucujetique, lic sc'anbe vocol ti Jesús ti ac'o yac' ye sti' ti xchi'inuc batele. Ja'uc ti Jesuse laj yalbe ya'i ti ac'o comuque, ti xi laj yalbee: 39—Sutan batel ta ana, ba alo scotol ti c'u s'elan laj spas ti Dios ta atojole. Ti vinique bat, lic yal slo'il ta sjunul jteclum ti c'u s'elan icoltae yu'un ti Jesuse. 40C'alal sut batel ta jot sti'il nab ti Jesuse, xmuyubajic xa ti jnaclejetic c'alal c'ote yu'un scotolic ta smalaic. 41Ja' o c'ot jun vinic, Jairo sbie, banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ul nae. Ti vinic taje laj squejan sba ta yoc ti Jesuse. Laj sc'anbe vocol ti ac'o batuc ta snae. 42C'ajomal yo jun stseb ti yich'oj xa lajcheb (12) jabile, ti jutuc xa mu ta xchame. C'alal jech ta xbat ti Jesuse, ta xa'i ti ta xnet'e yu'un ti epal jnaclejetic ti ts'acalic batele. 43Ta scotol ti c'u yepal oyique, oy jun ants ti oy xa ta slajchebal (12) jabil yich'oj talel svocol yu'un xchamel ti mu xmac ti ya'lele. Laj xa slajes scotol staq'uin yu'un jpoxtavanejetic ti mu junuc buch'u poxtaj yu'un ti chamele. 44Ti ants taje nopaj batel ta spat ti Jesuse, ta stabel ta spicbel sti'il sc'u'. Ta jech yepal paj ti ya'lele. 45Xi laj sjac' ti Jesuse: —¿Buch'u laj spicun? Scotol ta xalic ti mu'yuc buch'u picvane. Ti Pedroe xi laj yale: —Jchanubtasvanej, scotolic ta snet'ot, ta stacoltaelot ta jujujot. 46Xi lic yalilan ti Jesuse: —Oy buch'u laj spicun yu'un laj ca'i ti oy buch'u laj jcolta yu'un ti jmuc'ul jtsatsale. 47C'alal laj yil ti ants ti mu'yuc xa c'usi xut snac' sbae, xnicnun xa ta xi'el tal squejan sba ta yoc ti Jesuse. Jamal laj yal ta sba ta sat scotol ti c'u cha'al laj spicbe sc'u' ti Jesuse, xchi'uc ti ta jech yepal colem icom yu'un ti xchamele. 48—Tseb, ta sventa ti c'ot ta avo'nton ta xacole, c'ot ta pasel. Junuc avo'nton, batan —x'ute yu'un ti Jesuse. 49Yacal to ta xc'opoj ti Jesuse, c'alal ja' o vul ta loq'uel jun j'al-mantal, lic tal ta sna ti Jairoe, ti banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ul na ti xi laj yale: —Ti avantsil nich'one cham xa. Ch'an xa uto ti Jchanubtasvaneje. 50—Mu xaxi', c'otuc ta avo'nton, ti atsebe ta xcol —xi ti Jesús c'alal laj ya'ie. 51C'alal c'otic ta nae, c'ajomal no'ox laj yic' ochel ti Pedroe, ti Jacoboe, ti Juane, xchi'uc ti stot sme' ti tsebe, mi ja'uc yan. 52Scotolic x'avlajetic ta yoq'uitael ti tsebe, ja'uc ti Jesuse xi laj yale: —Mu xa'oq'uic, ti tsebe mu'yuc chamem, ta xvay no'ox. 53Scotol lic tse'inicuc ta stojol yu'un sna'ojic lec ti chamem xae. 54Va'i un, ti Jesuse laj snitbe liquel sc'ob, ti tsots xi laj yalbee: —Tseb, lican talel. 55Ti tsebe lic cuxiuc, ta jech yepal lic va'iuc. Laj yal mantal Jesús ti ac'o yaq'uic ve'uque. 56Stot sme' ti tsebe ch'ayal c'ot yo'ntonic. Ja'uc ti Jesuse laj yal mantal ti mu'yucuc buch'u xalbe ya'iic ti jech c'ot ta pasele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\