San Marcos 10

1Ti Jesuse loc' batel ta jteclum Capernaum. Bat ta Judea banomil xchi'uc ta jot uc'um Jordán ti oy ta sloq'ueb c'ac'ale. Ti bu taje, laj stsob sbaic talel jnaclejetic. Lic chanubtasvanuc jech c'u cha'al ta spas ono'oxe. 2Nopajic batel jun chib fariseoetic yo' ta sbajesic ta c'oc' ti Jesuse, laj sjac' mi xu' ta sbaj sbaic xchi'uc yajnil ti vinique. 3Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Albun ca'i, ¿c'u s'elan laj yalboxuc ti Moisese? 4Xi laj yalique: —Ti Moisese laj yal ti xu' ta jbaj jbacutic ti xich'uc smeltsanel svunal ti bajobbaile. Jech ti vinique xu' ta scomtsan ti yajnile. 5Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti Moisese jech laj yalboxuc ta scoj ti toj tsots avo'ntonic. 6Ja'uc ta sliquebale c'alal lic smeltsan scotol ti Diose, laj spas jun vinic, jun ants. 7Jech o xal ti vinique ta scomtsan stot sme' yo' jech ta xic' ti yajnile. 8Jech ta spas ta jun ti cha'vo'ique. Jech o xal ti vinic xchi'uc ti antse mu xa yu'unuc cha'vo'icuc. 9Jech o xal ti vinique mu xu' ta xch'ac ti c'usi xa laj spas ta jun ti Diose. 10C'alal oyic xa ta nae, ti yajchanc'optaque lic sjac'beic sc'oplal taje. 11Ti Jesuse xi laj yale: —Buch'uuc no'ox ta sbaj ti yajnile, mi ta xic' yan ants, laj xa sta smul ta scoj ti laj sbaj ti sba'yel ajnile. 12Mi ta sjip comel smalal ti antse, chba yic' yan vinic, laj xa sta smul ec. 13Oy jlom yic'ojic talel ololetic ta stojol ti Jesuse yo' jech ta scajan sc'ob ta sba. Ja'uc ti yajchanc'optaque laj spajtsanic ti buch'u yic'ojic talel ti ololetique. 14C'alal jech laj yil ti Jesuse, vocol laj ya'i. Xi laj yale: —Talicuc ta jtojol ti ololetique, mu xapajtsanic. Ti buch'u co'ol s'elan yo'ntonic jech c'u cha'al ti ololetic li'e, ja' ventainbilic yu'un ti Diose. 15Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, buch'uuc no'ox mi mu jechuc yo'ntonic jech c'u cha'al ti ololetic li'e, mu xu' ta x'ochic batel bu ta xventainvan ti Diose. 16Ti Jesuse laj spetanan ti ololetique. Laj scajan sc'ob ta sba yo' ta sva'an sba ta yac'bel slequilal. 17C'alal loc' batel ti Jesuse, ja' o tal ta anil jun vinic. Vul squejan sba ta stojol, xi laj sjaq'ue: —Lequil Jchanubtasvanej, ¿c'usi sc'an ta jpas yo' ta jta ti jcuxlejal sventa sbatel osile? 18Ti Jesuse xi laj staq'ue: —¿C'u cha'al ta xaval lequil vinicun? Mi junuc buch'u oy slequil yutsil. Jun no'ox ti xi s'elan oye: ja' no'ox stuc ti Diose. 19Xana' ti xi s'elan ti mantaletique: ‘Mu xamilvan, mu xasa' avants, mu xa'elc'aj, mu xajut c'op. mu xalo'lavan, ich'o ta muc' atot ame'.’ 20—Jchanubtasvanej, scotol taje, pasem ono'ox cu'un talel ta jbic'tal —xi laj stac' ti vinique. 21Ti Jesuse c'uxubaj yo'nton laj sq'uel batel ti vinique, ti xi laj stac'bee: —Jun xa no'ox xi s'elan sc'an xapase: Batan, chono scotol ti c'usitic x'ayan avu'une. Ti stojole, ac'bo ti me'un mu'nate. Oy ac'ulejal ta vinajel un. Mi laj taj une, la' ta jtojolal. Manchuc mi ta xavich' avocol, ts'acliun talel. 22C'alal jech laj ya'i ti vinic taje, lic svul yo'nton yu'un toj jc'ulej xa'i sba. 23Va'i un, ti Jesuse xjoyet laj sq'uel batel ta jujujot, ti xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Bats'i toj vocol ta x'och ti jc'ulejetic ti bu ta xventainvan ti Diose. 24Ti yajchanc'optaque ch'ayal c'ot yo'ntonic yu'un ti c'op taje. Ja'uc ti Jesuse xi lic xcha'ale: —Jnich'nab, toj vocol ta x'och bu ta xventainvan Dios ti buch'utic ja' no'ox spatoj yo'ntonic yu'un ti sc'ulejale. 25Ja' to xu' ta xjelav ta sat acuxa ti jcot camelloe. Ti buch'u jc'uleje toj vocol ta x'och bu ta xventainvan ti Diose. 26C'alal jech laj ya'iic ti yajchanc'optaque, ch'ayal c'ot yo'ntonic. Xi laj sjac'olanbe sbaique: —Mi ja' jech taje, ¿buch'u xa ono'ox ta xcol? 27Ti Jesuse laj sq'uel batel, xi laj stac'bee: —Ta sventa ti vinique, mu ono'ox cha'bel c'usi xut sbaic. Ja'uc ta sventa ti Diose, scotol xu' ta xc'ot ta pasel. 28Ti Pedroe xi lic yalbee: —Cajval, ti vu'uncutique laj xa jcomtsancutic ti c'usitic x'ayan cu'uncutique, tal jts'ac-patiotcutic. 29Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Ta melel ta xcalboxuc ava'iic, mi ta jventa, mi ta sventa ti lequil ach' c'op sc'oplal ti colele, ta xtuch' ta yo'nton ti snae, ti xchi'iltac ta voq'uele, ti stot sme'e, ti yajnile, ti xnich'nabe, ti yosile, 30li' no'ox ta banomile, mu'yuc spajeb ta stabeic xq'uexol ti snae, ti xchi'iltac ta voq'uele, ti stote, ti sme'e, ti xnich'nabe, ti yosile, ac'o mi ta xich' ilbajinel. Ta sta xcuxlejal sbatel osil ta ach' banomil. 31Oy ep ti buch'utic ich'bilic ta muc' avi li'e, ja'uc le' une, oy bu ta sta yorail ti mu'yuc ich'bilic ta muc' ta xc'otique. Oy ep ti buch'utic mu'yuc ich'bilic ta muc' avi li'e, ta sta yorail ti ich'bilic ta muc' ta xc'otique. 32Ti jchanc'opetique tijilic batel ta spat Jesús c'alal ta xbat ta Jerusalene. Oy jlom labal no'ox ta xa'iic. Oy jlom ti nabalic batel ta patile, oy xi'el ta xa'iic. Ti Jesuse laj xch'ac loq'uel ti lajcha'vo' (12) yajchanc'optaque, xi lic yalbe ya'i ti c'usi ta xc'ot ta pasele: 33—Ti vo'oxuque avilojic ta xibat ta Jerusalén ti bu ta xi'aq'ue ta c'abal ti vu'un co'ol j'elantic ta stojol ti banquilal paleetique, xchi'uc ta stojol ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. J'ech'el ta xac' yeic yo' ta xquich' milel, xchi'uc ta xiyaq'uic ta yoc ta sc'ob ti jyanlumetique. 34Ta xislabanic, ta xismajic, ta xistubtaic. Ts'acal to un, ta xismilic. Ta yoxibal (3) c'ac'al un, ta xicha'cuxi. 35Ti Jacoboe xchi'uc ti Juane, xnich'nabtac ti Zebedeoe, nopajic batel ta stojol ti Jesús ti xi laj yalique: —Jchanubtasvanej, ta jc'ancutic vocol ta atojol. 36Xi jac'batic yu'un ti Jesuse: —¿C'usi ta xac'an ta jpasboxuc un? 37Xi laj yalique: —Ti bu jun yutsil ti ventainel avu'une, ac'o ave ati' ti ta xichoticutic jun ta abats'i c'ob jun ta ats'et c'ob. 38Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Mu xana' ti c'usi ta xac'anique. ¿Mi ta xcuch avu'unic ta yich'el vocol jech c'u cha'al ta xquich'e? 39—Xu' cu'uncutic —xi laj staq'uique. Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Jech ono'ox ta xataic ti vocol jech c'u cha'al ta jta ti vu'une. Jech ono'ox ta xavich'ic milel jech c'u cha'al ta xquich' ti vu'une. 40Ja'uc ti ta xac'anic ta xachotiic jun ta jbats'i c'obe, ti jun ta jts'et c'obe, ma'uc cabtel ta xcac'. Ti buch'u ta xchoti ta jxocone ja' no'ox ta x'ac'batic ti buch'utic jech albil sc'oplalique. 41C'alal jech laj ya'iic ti lajunvo' yajchanc'optaque, mu lecuc laj ya'iic. Laj yiltaic ti Jacoboe, ti Juane. 42Ti Jesuse laj yic' talel ti yajchanc'optaque. Xi laj yalbee: —Xana'ic ti vo'oxuque, ti ajvaliletic yan yajvalic li' ta banomile stoyoj sbaic ti jech oy yabtelique. Tsots ta spas ta mantal ti yajtuneltaque. Mu xac' ta venta yabtelic ti buch'u cajal yabtel yich'ojique. 43Ti vo'oxuque mu jechuc xapasic. Ti buch'u ta sc'an ich'bil ta muc' ta xc'ote, ac'o tunuc ta stojolal ti yane. 44Ti buch'u ta sc'an ich'el ta muq'ue, ac'o yac' sba ta mosovinel yu'un ti xchi'iltaque. 45Ti vu'un co'ol j'elantique, ma'uc tal mosovinvancun, tal cac' jba ta tunel, tal cac' jba ta milel ta sventa stojol scolel ti epal jnaclejetique. 46C'otic ta jteclum Jericó. Loq'uic batel ta sti'il jteclum ti Jesuse, xchi'uc ti yajchanc'optaque xchi'uc ti epal jnaclejetique. Oy jun ma'sat chotol ta ti' be, ta sc'an limoxna, ti Bartimeo sbie, xnich'on ti Timeoe. 47C'alal laj ya'i ta xa xnopaj talel ti Jesús ti liquem talel ta Nazarete, xi lic avanuque: —Jesús, Xnich'on David, avocoluc c'uxubinun. 48Oy ep buch'u pajtsanvanic ti ac'o ch'aniuque. Ja'uc ti ma'sate x'ech' to tsots lic avanuc: —Jesús, Xnich'on David, avocoluc c'uxubinun. 49Ti Jesuse laj sva'an sba, xi laj yale: —Iq'uic talel. Laj yiq'uic talel, xi laj yalbeique: —Tsotsan, va'lan, laj xa staot ta iq'uel. 50Ti ma'sate ta jech yepal laj sjip comel ti smochib c'u'e. Xbitluj liquel ta anil. Nopaj batel ta stojol ti Jesuse. 51Xi jac'bat yu'un ti Jesuse: —¿C'usi ta xac'an ta jpasbot? Xi tac'av ti ma'sate: —Jchanubtasvanej, ta jc'an xajambun ti jsate. 52Xi albat yu'un ti Jesuse: —Xu' xabat, jam xa ti asat ta sventa ti c'ot ta avo'nton ta xacole. Ta jech yepal jam ti sate. Nabal bat ta spat ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\