San Marcos 12

1Ti Jesuse naca ta babac'opetic lic c'opojuc ti xi laj yalanbe ya'ie: —Oy jun vinic laj sts'un uva ta yosil. Laj smac lec ta moc. Laj spasbe jun yavil bu ta xich' pits'el ti sat uvae. Laj smeltsan jun toyol luchlebal q'uelobil osil. C'un to un, laj yac' ta loq'uel ti yosil ta stojol j'abtel viniquetic. Bat ta nom ti yajval osile. 2C'alal sta xa yorail ta xich' tuch'el ti uvae, laj stac talel jun yaj'abtel yo' ta sc'an ti c'u yepal chapal ono'ox ta xich'e. 3Ja'uc ti j'abteletique mu'yuc xich'ic ta muc', laj smajic. Mu'yuc c'usi laj yac'beic batel. 4Va'i un, ti yajval banomile lic xcha'tac batel yan yaj'abtel. Ja'uc ti j'abteletique laj yutic, laj syayijesbeic sjol ta ton. 5Ti yajval banomile laj to xcha'tac batel jun yaj'abtel. Laj smilic xtoc. Ts'acal to laj stac batel yepal yaj'abteltac. Ja' jech xtoc oy jlom laj smilic, oy jlom laj smajic. 6“Xi s'elan ti oy ti jun yu'une: oy jun xnich'on, ti c'uxubinoj ta j'ech'ele, ti slajeb xa laj stac batel ti xi laj snope: ‘J'ech'el ta xiyich'beicun ta muc' ti jnich'one.’ 7Ja'uc ti j'abteletique xi laj yalbe sbaique: ‘Ti vinic le'e, ja' ti buch'u ta xich' comel ti rexto osile. La' jmiltic yo' ta xcu'nintic ti osile.’ 8Va'i un, laj stsaquic, laj smilic, laj xjochic loq'uel ta spat ti ts'unobaltique. 9“¿C'usi ta spas ti yajval banomil xana'e? Ta xtal smil ti j'abteletique. Ta xac' ta loq'uel ta yan j'abteletic ti osile. 10“¿Mi mu'yuc aq'uelojic ta ch'ul c'op ti xi ta xale? ‘Ti ton bajbil tenbil c'ot yu'un ti j'abteletique, ta ts'acal to ja' c'ot ta sventa sliqueb ti yoc na. 11Taje, ja' yabtel stuc Dios, xcuxet to banomil ta xca'itic yu'un.’ ” 12Sc'an xa ox ta stsaquic ta chuquel ti Jesuse, yu'un laj ya'iic ti ja' sc'oplal stuquic laj sbabac'opta ti Jesuse. Ja'uc le' une, mu'yuc laj stsaquic, xi'ic yu'un ti jnaclejetique. Laj yictaic comel, batic. 13Ts'acal to, laj staquic batel ta stojol Jesús jun chib fariseoetic, xchi'uc jun chib svinictac Herodes yo' mi oy c'usi chopol ta xloc' ta yee, yo' jech ta xbaj ta c'oc' yu'unic. 14Talic ta stojol ti xi laj yalbeique: —Jchanubtasvanej, jna'ojcutic lec ti tuc' ta xachanubtasvane. Ma'uc ta xac'an lec ac'oplal ta xc'ot yu'un ti jnaclejetique. Ma'uc ta xavalbe ti c'u s'elan lec ta xa'i ti stuquique. Ja' no'ox oy ta avo'nton ta xa chanubtasvan c'u s'elan ta tamel batel slequil ti Diose. ¿Mi lec ta jtojbecutic patan taq'uin ti ajvalil romanoe, mi mo'oj? ¿Mi tsots sc'oplal ta jtojcutic, mi mo'oj? 15Ti Jesuse sna'oj xa ono'ox ti c'usi snopojique, xi laj yalbee: —¿C'u cha'al ta xabajesicun ava'i ta c'oq'ue? Ac'bun quil jsepuc taq'uin. 16Laj yac'beic. Ti Jesuse xi laj yale: —¿Buch'u sat, buch'u sbi li' tsacale? —Ja' ti ajvalile —xi laj staq'uique. 17—Ac'beic ajvalil romano ti c'usi ja' c'otem ta yu'une. Jech xtoc, ac'beic Dios ti c'usi ja' c'otem ta yu'une —xi ti Jesuse. Ch'ayal c'ot yo'ntonic ti va'i s'elan tac'batique. 18Va'i un, oy jun chib saduceoetic bat sq'uelic ti Jesuse. Yu'un taje, ta xalic ti mu'yuc ta xcha'cuxi ti animaetique. Jech o xal xi c'ot yalique: 19—Jchanubtasvanej, ti Moisese laj sts'ibabuncutic comel mi oy buch'u ta xcham jun vinic ch'abal yol ta xicta comel ti yajnile, ti its'inale ac'o yic'be yajnil ti animae yo' jech mu xch'ay sts'unobal ti sbanquile. 20Taj une, oy bu jech c'ot ta pasel ti oy vucub (7) viniquetic jmojic ta voq'uele. Ti banquilale laj sa' yajnil, cham no'ox un. Ch'abal com junuc xnich'on. 21Va'i un, ti its'inale laj yic'be yajnil ti animae, cham no'ox ec un. Ch'abal com junuc xnich'on. Jech c'ot ta stojol ti yoxibal its'inale. 22Yucvo'alic (7) jech laj spasic, mi junuc xnich'najic comel. Ta ts'acal un, cham ec ti antse. 23Ti xcaltic une, c'alal ta sta yorail ti cha'cuxiele, albun ca'icutic, ¿buch'u junucal yajnil ta xc'ot ti c'alal yucubalic ech' yiq'uic ti antse? 24Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Toj ch'ayemoxuc ta j'ech'el yu'un mu xava'iic lec smelol ti c'u s'elan ts'ibabil ta ch'ul c'ope, mi ja'uc smuc'ul stsatsal ti Diose. 25C'alal ta sta yorail ta xcha'cuxiic ti animaetique, laj sc'oplal ti nupijel ts'aquijele. Yu'un ta xc'otic jech c'u cha'al ti ánjeletic oy ta vinajele. 26Sc'oplal ti ta xcha'cuxi ti animaetique, ¿mi yu'un mu'yuc aq'uelojic c'u s'elan laj ts'iba comel ta jpoc svunal ti Moisese, ti c'alal c'opoj talel ta jpets te' ti co'ol s'elan ta xc'aq'ue? Xi laj yal ti Dios ta stojol ti Moisese: ‘Diosun yu'un ti Abrahame, yu'un ti Isaaque, yu'un ti Jacobe.’ 27Ta stojol ti Diose, mu'yuc buch'u chamem, scotolic cuxulic. Ta j'ech'el ch'ayemoxuc ti vo'oxuque. 28C'alal laj yilic ti lec stac' sutel ti Jesuse, nopaj talel jun jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, yu'un laj yil laj stsac sbaic ta c'op xchi'uc ti saduceoetique, xi laj sjac'bee: —¿C'usi junucal mantal ti x'ech' to tsots sc'oplal ta scotole? 29Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Xi s'elan ma' ti mantal x'ech' to tsots sc'oplale: ‘A'yio ava'i, Israel. Jun no'ox ti Cajvaltic Diose, ja' Ajvalil cu'untic. 30C'uxuc xava'i ti Cajvaltic Dios ta sjunuluc avo'nton, ta sjunuluc ach'ich'el, ta sjunuluc avip, ta sjunuluc snopobil avu'un.’ Ja' ti mantal x'ech' tsots sc'oplal taje. 31Ti jun xtoque, xi s'elan ti jutuc mu co'oluque: ‘C'uxubino ti achi'ile jech c'u cha'al ta xac'uxubin aba atuque.’ Mu'yuc xa yan mantal ti x'ech' to tsots sc'oplal taje. 32Ti jchanubtasvanej yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, xi laj yale: —Jech xaval ava'uc ma' taje, Jchanubtasvanej. Ti xi laj avale, melel ono'ox un, jun no'ox ti Diose. Mu'yuc xa yan jech c'u cha'al ti stuque. 33Ti jech c'ux ta xca'itic ti Dios ta sjunul co'ntontique, ta sjunul snopobil cu'untique, ta sjunul jch'ich'eltique, ta sjunul quiptique, xchi'uc ti ta jc'uxubintic ti jchi'iltic jech c'u cha'al ta jc'uxubin jba jtuctique, ja' ti x'ech' to tsots sc'oplale, ja' mu sta sc'oplal ti matanal ta xich' milele, ti ta xich' chiq'uel ta altare. 34C'alal laj yil ti Jesús lec tuc' laj stac' sutele, xi laj yalbee: —Mu xa nomuc oyot ta stojolal ti ventainel yu'un ti Diose. C'alal jech laj ya'iique, mu'yuc xa c'usi laj sjac'olanbeic ti Jesuse. 35C'alal yacal ta xchanubtasvan Jesús ta ch'ulnae, xi laj yale: —¿C'u cha'al ta xalic ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti Cristo ja' snitilul ti Davide? 36Yu'un xi yal stuc ti David ta sventa ti ventainbil yu'un ti Ch'ul Espiritue: Ti Diose xi laj yalbe ti Cajvale: ‘La' chotlan ta jbats'i c'ob ja' to mi c'ot ta pasel ta xcac' ta avoc ta ac'ob ti avajcontrae.’ 37C'alal ‘Cajval’, xi ono'ox ti Davide, ¿c'usi ca xut un, ja' snitilul ti Cristoe? Yepal no'ox lec ta xa'iic c'u s'elan ta xal ti Jesuse. 38Xi ta xal ta xchanubtasvan ti Jesuse: —Bijanic yu'un ti jchanubtasvanejetic ti sventainojic ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Yu'un toj lec ta xa'iic ti naca natil c'u'il slapojique. Yu'un toj lec ta xa'iic ich'bilic ta muc' buyuc no'ox ta xanavique. 39Chot xiic no'ox c'otel ta chotlebaletic ti bu ma'uc sventaic ti oy ta ch'ul nae, xchi'uc ta chotlebaletic ti bu ma'uc sventain c'alal ta x'iq'ueic ta ve'ele. 40Ta spojbeic sna ti me'onal antsetique. Yo' jech mu xac' ta ilel ti c'usi ta spasique, jal ta xa xc'opoj xti'inic. Tsots ta xich'ic tsitsel ma' taje. 41Oy bu choti ti Jesús ta yut ch'ulna ta yeloval bu oy xcaxail ti matanale. Laj yil c'u s'elan ta xaq'uic comel ti matanale. Yepal no'ox jc'ulejetic ta xaq'uic comel epal taq'uin. 42Ja' o c'ot jun me'on ants, laj stic' ochel ta caxa cha'sep uni taq'uin ti juteb c'usi xman o yu'une. 43Va'i un, ti Jesuse laj yic' talel ti yajchanc'optaque, xi laj yalbee: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti me'on ants le'e, x'ech' no'ox yepal laj yac' ti matanale, ja' mu sta ti yan ti c'u yepal laj stiq'uic comel ta xcaxail ti taq'uinique. 44Yu'un ti buch'u ep laj yaq'uique, ma'uc xa tsots sc'oplal ta xtun yu'un. Ja'uc ti me'on ants le'e laj yac' comel scotol ti c'ajomal tsots sc'oplal ta xtun yu'une.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\