San Marcos 13

1C'alal loq'uic batel ta ch'ulna ti Jesuse, oy jun yajchanc'op ti xi laj yale: —Jchanubtasvanej, q'uel avil yutsiquil ti tone. Toj lec meltsanbil ti ch'ulnae li'e. 2Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi xavac'touc la staoj yav va'al xcom ti c'usitic jun yutsiquil meltsanbil ta xavile? Le' une, oy bu ta sta sc'ac'alil ta xlilij, mi ja'uc jbejuc ton cajal ta xcom ta sba ti yan tone. Scotol ta xc'ot ta lilijel. 3Ti Jesús xchi'uc ti yajchanc'optaque batic ta vits Olivos ta yeloval ti ch'ulnae. C'alal chotol ti Jesuse, jech ti Pedroe, ti Jacoboe, ti Juane, ti Andrese xi tal sjaq'uic ta mucule: 4—Albun ca'icutic, ¿c'usi ora ta xc'ot ta pasel? ¿c'usi s'elan svinajeb ti c'usitic ta xc'ot ta pasele? 5Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Bijanic, mu xalajic ta lo'lael. 6Yepal no'ox ta xvulic ta loq'uel ta sbis sbaic jech c'u cha'al ti vu'une, ‘Vu'un Cristoun’, xi ta xalique. Yepal no'ox ta xlajic ta lo'lael. 7“C'alal ta xava'iic oy xa leto li'e, oy xa leto le'e xi sc'oplale, mu me xaxi'ic. Jech ono'ox ta xc'ot ta pasel. Ja'uc le' une, ma'uc to slajebal ti c'ac'ale. 8Ba'yel ta xlic scontrain sbaic ti jujun muc'tic lume. Ta scontrain sbaic ti jujun ajvaliletique. Buyuc no'ox oy niquel, oy vi'nal. Buyuc no'ox xvochlajet ti jnaclejetique. Ti va'i s'elan ta xc'ot ta pasele, ja' sliquebal to ti vocole. 9“Ti vo'oxuque, q'uelo abaic un. Yu'un ta xa'aq'ueic batel ta stojol ti ajvaliletique. Ta xavich'ic majel ta ch'ul na. Ta jventa ta xava'an abaic ta stojol ti ajvaliletique, ti banquilal ajvaliletique, yo' jech ta xavalbe ya'iic ti jc'oplale. 10C'alal mu'yuc to ta sta yorail ti slajebal c'ac'ale, tsots sc'oplal ta xich' alel ti colebal ta sjoylej ti banomile. 11C'alal ta xa'aq'ueic batel ta stojol ti ajvaliletique, mu xavat avo'ntonic, mu xapoco'-nopic c'usi ta xc'ot avalic. Ja' alic ti c'usi ta xac'boxuc ana'ic ti Dios c'alal oyoxuc ta stojolique, yu'un ma'uc vo'oxuc ta xac'opojic, ja' ta xc'opoj ti Ch'ul Espiritue. 12Yu'un naca svinquilel no'ox sbaic ta x'ac'vanic ta c'abal yo' ac'o yich'ic milel. Ti totiletique ta xac' ta c'abal ti xnich'onique, yo' ac'o yich'ic milel. Ti nich'nabiletique ta xac' ta c'abal ti stotique, yo' ac'o chamuc. 13Ta jventa buch'uuc no'ox ta xayich'ic ta contra. Mu lecuc ta xayilic. Ja'uc ti buch'u mu stsiq'ues yo'nton ti oy sc'oplal ta xcham xlaje, ta xil lequilal. 14“C'alal ta xavilic ti j'ilbajinvanej j'ac'-vocol ochem xa ti bu ma'uc sc'oplal ta x'och jech c'u cha'al laj sts'iba comel ti j'alc'op Daniele, jatavicuc batel ta vitstic ti buch'u nacalic ta Judea banomile. (Ti buch'u ta sq'uele, ac'o ya'i lec c'usi ta xal.) 15Ti buch'u muyemic batel ta xcha'cojal sna ti jech c'ac'al taje, mu xa stac' xyal talel ta stamel ti c'usi ta xtun yu'une. 16Ti buch'u oyic ta osiltique, mu xa stac' sut talel ta sna ta stamel ti sc'u'e. 17Mu xa ono'ox cha'bel un ti antsetic buch'u xchi'uc to ti yole, xchi'uc ti buch'u ta to xchu'un ti yol ti jech c'ac'al taje. 18C'opojan ti'inanic, c'anic ta stojolal Dios ti ma'ucuc ta yorail sic ta xajatavic batele. 19Yu'un sba to vuelta ti mu albajuc ta xvul ta loq'uel ti vocole. Mi ja'uc oy bu sta jech c'ot ta pasel ta sliquebal c'alal laj smeltsan talel banomil ti Diose. Mi ja'uc xa oy bu ta xc'ot ta pasel xtoc un. 20Ti manchucuc ta sbic'tajes vocol ti Cajvaltique, mu'yuc buch'u junuc ta xcol ti jechuque. Ja'uc le' une, ta sbic'tajes ti vocol ta sventa ti c'ux ta xa'i ti buch'u t'ujbilic yu'une. 21“Mi oy buch'u xi ta xalboxuque: ‘A'yio ava'iic, li' xa oy ti Cristoe’, o mi mo'oje: ‘Le' xa oye’, mu xach'unic. 22Yu'un ta xtal ep jlo'lavanejetic ta sbis sbaic ta Cristo, mi mo'oje, ta xalic ta xc'opojic ta sventa ti Diose. Ti jlo'lavanejetique ep ta xaq'uic iluc ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'unic c'usi ta spasique, yo' jech ta xlo'lavanic. Ti xu'uc yu'unique ta slo'laic ti buch'u t'ujbilic xa yu'un ti Diose. 23Laj xa jpoco'alboxuc ti jech ono'ox ta xc'ot ta pasele, q'uelo abaic un. 24“Mi ech' taje, ti c'ac'ale ta x'ic'ub, ti ue mu xa xac' ti xojobale, 25ti c'analetique ta xbajuc yal tal. Scotol ti c'usitic oy ta vinajele xlaj nicanuc. 26Va'i un, ti vu'un co'ol j'elantique ta xiyilicun ta xital ta ba toc xchi'uc ti jmuc'ul jtsatsale, ti jlequilale. 27Ta xcalbe mantal ti caj'ánjeltaque yo' ta stsobic talel ti calab jnich'nab ti t'ujbilic cu'une, ti buyuc no'ox oyic ta sjoylej ti banomil vinajele. 28“Ti vo'oxuque, vuleso ta avo'ntonic, c'alal ta xavilic ta x'uninaj sc'obtac ta sjelta yanal ti icuxe, xana'ic lec ja' o xa yorail ta xyal talel ti vo'e. 29Ja' no'ox jech un, c'alal ta xavil ti jech ta xc'ot ta pasel taje, na'ic lec ti nopolun xa talel ta ti' na ti vu'un co'ol j'elantique. 30Ta xcalboxuc ava'iic, ta xc'ot ta pasel c'alal mu'yuc to ta xchamic ti jnaclejetic tana li'e. 31Ti vinajele, ti banomile ta xlaj sc'oplal, ja'uc ti jc'ope mu stselbuj. 32“Ja'uc ti sc'ac'alil yorail ta xicha'sut talele, mu'yuc buch'u sna'. Mi ja'uc sna'ic ti ánjeletic ti oyic ta vinajele, mi ja'uc jna' ti vu'un nich'onilune. Ja' no'ox sna' stuc ti Jtote. 33“Ja' yu'un un, viq'uiluc asatic, tuc'ulano abaic, c'opojan ti'inanic, yu'un mu xana'ic c'usi ora ta xc'ot ta pasel. 34Taje, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun vinic ta xbat ta nom. C'alal mu'yuc to ta xloc' batele, ta xac'be comel sventain sna ti yaj'abteltaque. Ta xac'be comel yabtel ta jujun ti c'usi sc'an ta spasique, xchi'uc ta xalbe mantal ti jq'uel-ti'nae ti xchabiuc leque. 35Va'i un cha'e, ti vo'oxuque, viq'uiluc asatic. Mu xana'ic c'usi ora ta xvul ti yajval nae, mi naca ta x'och ac'ubal, mi naca ta o'lol ac'obal, mi naca sba oq'uel cots, mi ta sob ic'luman. 36Naca mi ta jech yepal xu' vayemucoxuc ta xvul staoxuc. 37Ti c'u s'elan ta xcalboxuque, jech ta xcalbeic scotol ti yane: ¡Viq'uiluc ti satique!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\