San Marcos 15

1C'alal sacub xa ti osile, laj stsob sbaic scotolic ti bu spajeb xa chapanobil c'op yu'unic ti banquilal paleetique, ti moletique, xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Xchucojic batel ti Jesuse, bat yaq'uic ta stojol ti Pilatoe. 2Xi laj sjac' ti Pilatoe: —¿Mi vo'ot ajvalilot yu'un ti israeletique? Xi laj stac' ti Jesuse: —Jech c'u cha'al ta xaval. 3Ti banquilal paleetique ep ta tos c'usitic lic sa'beic ti smule. 4Xi laj xcha'jac' ti Pilatoe: —¿C'u cha'al mu xapac jbeluc ac'oplal? A'yio ava'iic c'u s'elan ta sa'ic ti amule. 5Ja'uc ti Jesuse tsijil com. Jech o xal toj ch'ayal c'ot yo'nton ti Pilatoe. 6C'alal yorail ti q'uine, stalel jech ta spas ti Pilato ta scolta batel jun jchuquel ti bu junucal sc'an ta st'ujic ti israeletique. 7Ti ta chuquinabe ja' o tiq'uil ta chuquel ti Barrabás sbie xchi'uc yan jchuqueletic ti milvanic c'alal ta ox spojbeic yabtel ti ajvalile. 8Ti israeletique tal sc'anbeic ti Pilato ti ac'o scolta batel jun jchuquel jech c'u cha'al liquem ono'ox yu'unique. 9Xi laj stac' ti Pilatoe: —¿Mi ja' ta xac'anic ta jcolta batel ti ajvalil yu'un ti Israeletique? 10Yu'un laj yil stuc ti Pilatoe, ta yit'ixal yo'ntonic ti banquilal paleetique tal ac'batuc ta yoc ta sc'ob ti Jesuse. 11Ja'uc ti banquilal paleetique lic sliquesbe sjol ti jnaclejetique ti ac'o yalic scotolic ti coluc batel ti Barrabase. 12Xi laj sjac' ti Pilatoe: —¿C'usi ta xac'anic ta jpasbe ti ajvalil yu'un ti Israel ta xavalique? 13Xi x'avlajet tac'av ti stuquique: —¡Jipano ta curus! 14Xi laj yal ti Pilatoe: —¿C'usi chopol laj spas? Xi cha'avanic ti stuquique: —¡Jipano ta curus! 15Ti sc'an lec ta x'ile yu'un jnaclejetic ti Pilatoe, ja' laj scolta loq'uel ti Barrabase. C'alal laj yal mantal ti yac'beicuc nucul ti Jesuse, ja' o laj yac' batel ta c'abal yo' ta sjipanic ta curus. 16Ti soldadoetique laj yiq'uic batel Jesús ta yamaq'uil scabilto ti ajvalil bu nacale. Ti bu taje, laj stsob sbaic talel scotol ti yan soldadoetique. 17Laj yac'beic slap c'u'il ti ic'-ic' losantic sba stsajale, xchi'uc laj xojbeic xotbil ch'ix ta sjol. 18C'un to un xi lic avanicuc ta na'levaneje: —Jun avutsil ti ajvalilot yu'un ti Israele. 19Laj sjisbeic jich'il te' ta sjol, laj stubtabeic sat. Xquejeletic xa ta spas sbaic ta yich'el ta muc' yilel. 20C'alal laj yo'ntonic ta sna'leele, laj sloc'beic ti c'u'il ic'-ic' losantic sba stsajale, laj yac'beic slap ti sc'u' ono'ox stuque. Ts'acal to un, laj yiq'uic loq'uel yo' chba sjipanic ta curus. 21Ti bu taje, ja' o ta ox x'ech' talel jun vinic sut talel ta yosil, ti liquem talel ta Cirene banomile, ti sbiinoj Simón, stotic ti Alejandroe, ti Rufoe. Laj sujic ta xcuchel batel scurusal ti Jesuse. 22Yic'ojic batel ti Jesús ta jun vits ti ja' Gólgota sbie. (“Yavil sbaquil jolal”, xi ti smelole.) 23Ti Jesuse, laj yac'beic yuch' jun vino capal ta ch'ail pox ti mirra sbie. Ti Jesuse mu'yuc laj yuch'. 24Va'i un, laj sjipanic ta curus ti bu taje. Ti soldadoetique laj sq'uelic yorailic yo' ta xvinaj buch'u junucal ta xich'beic sc'u' ti Jesuse. 25Ta baluneb (9) ora ic'luman laj sjipanic ta curus ti Jesuse. 26Laj yac'beic sletrail ta sjol scurusal ti Jesuse ti bu ta xal c'u cha'al laj yich' milele: “TI AJVALIL YU'UN TI ISRAELE”, xi ts'ibabile. 27Laj yich' jipanel ta curus xchi'uc cha'vo' j'eleq'uetic, jun ta sbats'i c'ob, jun ta sts'et c'ob. 28Taje, ja' c'ot ta pasel jech c'u cha'al xi ta xal ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope: “Jun to chopol vinic ta x'ilat ec.” 29Ti buch'u ta x'ech' ti bu taje, sjimolan xa sjolic, ta xlabanvanic ti xi ta xalique: —¿Bu bat avu'un ti laj aval ta xalilin ti ch'ulnae, ti ta oxib c'ac'al ta xava'an ta ach'e? 30Colta o aba quic un. Yalan talel ti jech jipilot ta curuse. 31Ma'uc no'ox taje, yu'un xi ta xalic ta labanvanej ec ti banquilal paleetique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale: —Laj scolta ti yane, ja'uc ti stuque, mu xu' ta scolta sba. 32Mi melel ja' ti Cristoe, Ajvalil yu'un ti Israele, mi ta xquiltic ta syales sba ta curuse, ta jch'untic unbi. Ja' jech ta xna'levanic ec ti cha'vo' jipilic ta curus xchi'uque. 33C'alal laj sta ti o'lol c'ac'ale, scotol banomil ic'ub. Ta oxib to ora mal c'ac'al, sacub talel. 34Ti jech ora taje, ja' o xi tsots avan ti Jesuse: —Eloi, Eloi, ¿lema sabactani? (“Dios Cajval, Dios Cajval, ¿c'u cha'al laj ajip laj atenun comel un?” xi ti smelole.) 35Ti bu taje, oy jlom laj ya'iic avan ti Jesuse, xi lic yalique: —A'yio ava'iic, ta xavta talel ti j'alc'op Eliase. 36Oy jun ta scotolic bat ta anil. Laj sts'aj ta ch'ail pox ti esponjae. Laj xchuc ta ni' jich'il te' ti esponjae. Laj stuch muyel yo' ta xac'be sts'uts' ti Jesuse. Ja'uc le'e, xi albat yu'un ti yane: —Ch'an uto, la' jq'ueltic quic mi ta xtal yalesatuc ta curus yu'un ti Eliase. 37Ti Jesuse ja' o tsots lic avan. Cham un. 38Jat ta o'lol ti muc' ta jilich' poc' oy ta ch'ulnae. Lic talel sjatemal ta sjol c'alal to yoc. Pas ta cha'lic. 39Ti banquilal soldado romano nopol va'al bu oy ti Jesuse, ti laj ya'i avane, ti laj yil c'u s'elan chame, xi laj yale: —Ta melel, ti vinic le'e ja' Xnich'on Dios. 40Oy jun chib antsetic xtoc nom va'ajtic ta sq'uelic batel ti Jesuse. Ta scotol taje, tey oy ti María Magdalenae, ti Salomee, ti María sme' ti Jacoboe xchi'uc ti Josee. 41Ti antsetic taje, ja'ic ti buch'utic laj sts'acliic batele xchi'uc laj scoltaic ti Jesús c'alal xanav to ox ta Galilea banomile. Ma'uc no'ox jech yepal ti antsetic taje, oy to yan antsetic laj xchi'inic talel ti Jesús c'alal tal ta Jerusalene. 42C'alal po'ot xa x'ic'ube, ja' o xa yorail ta xchapan sbaic ti israeletic sventa ti cuxob o'ntonale. 43Ja' tal ti jun vinic José sbie, ti liquem talel ta jteclum Arimateae, jun vinic ti yich'oj tsots yabtel sventa ti chapanej c'ope. Smalaoj ono'ox ta xtal ventainvanuc ti Diose. Tsots yo'nton och batel ta stojol ti Pilatoe, bat sc'anbe sbec'tal ti Jesuse yo' chba smuc. 44Ti Pilatoe ch'ayal c'ot yo'nton c'alal laj ya'i cham xa ti Jesuse. Laj sta ta iq'uel ti banquilal soldado yu'une yo' ta sjac'be mi melel cham xa ti Jesuse. 45C'alal laj yal ti banquilal soldado ti jech c'ot ta pasele, ti Pilatoe laj yac' ye sti' ti ac'o bat smucbe sbec'tal stacopal ti Josee. 46Va'i un, ti Josee laj sman jlic saquil xela poq'uil. Bat syalesbe talel sbec'tal ti Jesús ta curuse. Laj spix ta poc'. Ts'acal to bat stic' ta muquinal ti jombil ta tone. Laj smac ta jbej ton sti' ti muquinale. 47Ti María Magdalenae xchi'uc ti María, sme' ti Josee, yilojic bu laj yich' muquel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\