San Marcos 16

1C'alal ech' xa sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, ti María Magdalenae, ti Salomee xchi'uc ti María sme' ti Jacoboe, lic smanic muil poxil yo' chba smalbeic ta sbec'tal stacopal ti Jesuse. 2Sob xa ta sliquebal c'ac'al yu'un ti xemunae, naca to ta xloc' talel c'ac'al, laj stam batel sbeic ti bu mucule. 3Xi ta xalolanbe sbaic batele: —¿Buch'u xu' yu'un ta sloq'ues ti ton smac sti' ti muquinale? 4C'alal c'otique, laj yilic mu'yuc xa macal ta muc' ta ton sti' ti muquinale. 5C'alal ochic batel ta yut muquinale, laj yilic chotol ta stuq'uil bats'i c'obal jun querem vinic slapoj natil saquil c'u'il. Xi'ic ti antsetique. 6—Mu xaxi'ic —xi laj yal ti jun querem vinic slapoj saquil c'u'ile—. Ti vo'oxuque ta xasa'ic ti Jesús ti Buch'u liquem talel ta Nazaret ti laj yich' jipanel ta curuse. Cha'cuxi xa. Mu'yuc xa li' oye. Q'uel avil ti bu to ox laj yaq'uique. 7Batanic, xi xavalbeic ya'i ti yajchanc'optaque xchi'uc xi xavalbeic ya'i ti Pedroe: ‘Ta xbat ta Galilea banomil yo' ta stsoboxuc ta ach'. Ti bu taje, ta xavilic jech chac c'u cha'al laj yalboxuc ono'oxe.’ 8Va'i un, ti antsetique jatvil loq'uic ta muquinal yu'un xniclajetic xa ta xi'el. Mu'yuc buch'u junuc laj yalbeic ya'i yu'un xi'emic ta j'ech'el. 9C'alal cha'cuxi ti Jesús ta sob ta sliqueb sc'ac'alil xemunae, laj yac' sba iluc ba'yel ta stojol ti María Magdalena, ti buch'u loq'uesbat vuctos pucuje. 10Ti stuque bat yal ta stojol ti buch'utic jmoj to ox xanavique, ti ja' ta x'oq'uic yu'un ti at o'ntone. Bat yal ti cha'cuxi xa ti Jesuse. 11Taj une, c'alal laj ya'iic cuxul ti Jesuse xchi'uc laj yil ti María Magdalenae, mu'yuc laj xch'unic. 12Laj taj une, yan o c'u s'elan laj yac' sba iluc ti Jesús ta stojol cha'vo' yajchanc'op c'alal ta xanavic batel ta bee. 13Taj une, bat yalbeic ya'i ti yan yajchanc'optaque. Mu'yuc laj xch'unic xtoc un. 14Ts'acal to un, ti Jesuse laj yac' sba iluc ta stojol buluchvo' (11) yajchanc'optac c'alal ja' o chotolic ta sts'el sti'il mexae. Laj svul ta scoj ti mu'yuc c'usi c'otem ta yo'ntonique, xchi'uc ti tsots yo'nton xa'i sbaic ti mu'yuc laj xch'unbeic ti oy buch'u laj yalic ti cha'cuxiem xae. 15Xi laj yalbee: —Batanic ta scotol banomil. Ba alic ti lequil ach' c'op sventa ti pojel colele. 16Ti buch'u ta xich'ic ta muc' ti lequil ach' c'ope, ta xich'ic vo' unbi, ta staic pojel colel. Ja'uc ti buch'utic mu xich'ic ta muc' ti lequil ach' c'ope, ta ono'ox stoj ti smulique. 17Xi s'elan senyail ta xvinaj ta stojolic ti buch'utic ta xiyich'icun ta muq'ue: ta jventa ta sloq'uesic pucujetic, ta xc'opojic ta yan ach' c'opetic. 18Mi oy bu ta xc'ot ta pasel ta xti'e yu'un ti chone, mi oy bu ta xc'ot ta pasel ta x'ac'bat yuch'ic ti c'usiuc no'ox venenoale, mu'yuc c'usi ta spasbatic. Ta xcol yu'un jchameletic c'alal ta scajan sc'obic ta stojole. 19C'alal laj yo'nton ta sc'oponel ti yajchanc'optaque, ti Ajvalil Jesuse iq'ue muyel ta vinajel, bat chotluc ta sbats'i c'ob ti Diose. 20Jech ti stuquique loq'uic batel ta yalel ta scotol banomil ti lequil ach' c'op ti ja' sventa colele. Ti jchanc'opetique chi'inbilic yu'un Jesús yo' ta xvinaj ti oy c'usi ta spasic ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'unique. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\