San Marcos 4

1Lic chanubtasvanuc xtoc ti Jesús ta ti' nabe, ti jech stsoboj sba yepal ti jnaclejetic ta banomile. Ti Jesuse och muyel ta jcot barco ti oy ono'ox ta ti' nabe, choti. Ti jnaclejetic ta banomil une comic ta sti'il nab. 2Va'i un, ep ta tos c'u s'elan lic chanubtasvan ti naca ta babac'opetic ti xi laj yal c'alal ta xchanubtasvane: 3—A'yio ava'iic ti xi s'elane: Loc' batel ta ts'unobajel jun vinic. 4C'alal yacal ta sts'unubaj batele, oy jlom ts'unobal c'ot ta be, tal mutetic laj stamic ta slajesel. 5Oy jlom cajal c'ot ta ba tontic. Ta ora no'ox voc' talel ti ts'unubale yu'un joy no'ox ti slumale. 6Ja'uc le' une, c'alal loc' talel ti c'ac'ale, nucultaj yu'un ti xq'uixnale. Taquij ta scoj ti mu'yuc sts'unoj lec yalel ti yibele. 7Oy jlom c'ot ta yoc ch'ixtic, ch'i talel ti ch'ixe. Laj snet' comel ti ts'unobale, mi jbejuc sat yac' ti ts'unubale. 8Oy jlom c'ot ta lequil banomil, ch'i talel, laj yac' lec sat. Ti jlome laj yac' lajuneb xcha'vinic (30) ta bej ti sate. Oy bu jlom laj yac' oxvinic (60) ta bej ti sate. Oy bu jlom laj yac' vo'vinic (100) ta bej ti sate. Xi laj sts'ac batel lo'il ti Jesuse: 9—Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'iic lec smelol. 10Ts'acal to un, c'alal stuc xa com ti Jesuse, ti c'u yepal oyic ta stojole xchi'uc ti lajcheb (12) yajchanc'optaque lic sjaq'uic c'usi smelol ta xac' ta na'el ti babac'ope. 11Xi laj yal ti Jesuse: —Dios ta xac'boxuc ana'ic smelol ti ventainel ti mucul to oxe. Ja'uc ti buch'u ta sjip ta sten ti ventainele, ta babac'op ta x'albatic, 12c'uc cha'al mi xilic, mu ono'ox xilic; c'uc cha'al mi xa'iic, mu ono'ox xchiquintaj yu'unic yo' mu sutic talel ta stojolal Dios ti ta staic ti ch'aybil ta xc'ot ti smulique. 13Xi albatic yu'un ti Jesuse: —Mi mu xava'ibeic smelol ti va'i s'elan laj jbaba'ale, ¿c'usi ta xavutic xava'ibeic smelol ti yan jbabac'ope? 14Ti buch'u ta sts'une co'ol jech c'u cha'al ti buch'u ta xal ti lequil ach' c'ope. 15Oy jlom jnaclejetic ta banomil co'ol s'elanic jech c'u cha'al ti ts'unobal c'ot ta ti' bee. Ta xa'iic ti lequil ach' c'ope. Ja'uc le' une, tal ti pucuj ta stojolique, xch'aybat ta yo'ntonic ti lequil ach' c'ope. 16Oy jlom jnaclejetic ta banomil co'ol s'elanic jech c'u cha'al ti ts'unobal c'ot ta ba tontique. Ta xa'iic ti lequil ach' c'ope, xmuyubajic xa ta xch'unic. 17Mu'yuc yip yo'ntonic. C'alal ta xc'ot ta stojolic ti lajeltsaele, ti ilbajinel ta sventa ti sc'op Diose, chibaj yo'ntonic. 18Oy jlom jnaclejetic ta banomil co'ol s'elanic jech c'u cha'al ti ts'unobal c'ot ta yoc ch'ixtique. Ta xa'iic ti lequil ach' c'ope. 19Ja'uc le' une, bat yo'ntonic yu'un ti c'usi oy ta banomile, lo'labat yo'ntonic yu'un ti c'ulejale xchi'uc ti c'usiuc no'ox oy ta sba banomil ti c'upij yo'ntonic yu'une. Ch'ay ta yo'ntonic ti lequil ach' c'op ti c'u xa yepal laj ya'iique. 20Oy jlom jnaclejetic ta banomil co'ol s'elanic jech c'u cha'al ti ts'unobal c'ot ta lequil banomile. Sjunul yo'ntonic ta xich'ic ta muc' ti lequil ach' c'ope, co'ol s'elanic jech c'u cha'al ti ts'unobal oy bu laj yac' sat lajuneb xcha'vinic (30) ta bej, oxvinic (60) ta bej, vo'vinic (100) ta bej sat ti jujupets ts'unobale. 21Xi laj yal xtoc ti Jesuse: —Mu'yuc buch'u ta stsan jun lampara yo' chba snac' ta yolon cajon, mi ta yolon tem. Mu jechuc, mi ta stsanic ti lamparae, ta scajan ta toyol yo' ta xac' xojobal. 22Ti c'usi nac'al to oxe, mu yu'unuc nac'al ta xcom o. Ta xich' vinajesel. Ti c'usi macal to oxe, mu jechuc macal ta xcom o. Ta xich' a'yibel smelol. 23Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'iic. 24Xi laj yal ti Jesús xtoque: —Ti vo'oxuque ts'etano achiquinic ta ya'yiel ti c'usi ta xava'iique. Ti c'u s'elan ta xava'iique, ja' jech yepal ta xataic. Ma'uc no'ox un, yepal to ta xa'ac'batic ta ya'yiel yu'un Dios ti c'usi ta xava'iique. 25Yu'un ti buch'u ta sjunul yo'nton ta xa'ie, yepal ta x'ac'bat. Ja'uc ti buch'u mu sjunuluc yo'nton ta xa'ie, ta xpojbat sutel ti c'u yepal ya'binoje. 26Xi laj yal ti Jesús xtoque: —Ti ventainel yu'un ti Diose co'ol s'elan jech c'u cha'al ta sts'unobaj ta banomil jun vinic ti xi s'elane: 27Mi ta xvay, mi julavem, co'ol no'ox sba. Mi ac'ubaltic, mi ta c'ac'altic, ta xvoc' talel, ta xch'i talel ti ts'unubale. Ja'uc ti stuc une mu sna' c'u s'elan ta xch'i talel. 28Ja' yabtel stuc banomil ti xi ta spase: ba'yel ta xloc' talel ti yanale. Ta xlic vinajuc bu ta x'ayan ti sate. Ta sjalil un, xitilic xa liquel ti sat ta yijubele. 29C'alal mi yijub ti sate, ja' o ta xloc' batel yajval ta stsobel yu'un sta xa yorail ta xich' tsobel. 30Xi laj yal ti Jesús xtoque: —¿C'u s'elan ta jco'oltasel ti ventainel yu'un ti Diose? ¿Mi oy c'usi stac' co'oltasel o xchi'uc? 31Co'ol s'elan jbej ta uni bec' mostaza ta xich' ts'unel. Ti x'ech' to uni biq'uit ta scotol ts'unobal oy ta banomile. 32Mi ts'unbil xae, ta xch'i talel. X'ech' to smuc'ul ta xbat, mu sta ti yan ts'unobale. Ja' jech xtoc muc'tic ta xbat ti sc'obtaque, ta xtal mutetic ta yaq'uel stasic yo' ta xcuxiic ta yolon yaxinal. 33Ja' jech ta naca babac'op chanubtasvan ti Jesuse, ti bu xa c'alal xa'ibeic ti smelole. 34Mi mu'yuc ta babac'ope, mu'yuc c'usi ta xal. Ja'uc ti yajchanc'optaque ta xalbe smelol scotol ti c'alal slecoj bu oyique. 35C'alal och talel ac'ubal ta sc'ac'alil taje, ti Jesuse xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Batic ta jot sti'il nab. 36Va'i un, laj yictaic comel ti jnaclejetic ta banomil ti oyic ta ti' nabe. Ochic batel ta barco bu ono'ox chotol ti Jesuse xchi'uc yan barcoetic nabalic batel ec. 37Ja' o tal tsots ic'. Syuc'benal ti vo'e ta x'och ta barco, ta xnoj ta vo' ti barcoe. 38Ta spat to yut barco vayem ti Jesuse, yac'oj lec xoncol. Laj stijic ti xi laj yalbeique: —Jchanubtasvanej, ¿mi mu aventauc ti ta xijmut'ij yalele? 39Ti Jesuse julav, xi laj yalbe mantal ti iq'ue xchi'uc ti nabe: —¡Ch'an chan, ts'ijlan! Ts'ij xi ti iq'ue, scotol sts'ijlajan com. 40Ts'acal to un, ti Jesuse xi yalbe ti yajchanc'optaque: —¿C'u cha'al yepal no'ox ti xi'el ta xava'iique? ¿Mi yu'un mu'yuc to c'otem ta avo'ntonic? 41Xi lic sjac'olanbe sbaic ta jujun ti batem to xch'ulelic yu'un ti xi'ele: —¿Buch'u xa ono'ox xana' li'e, c'alal ta ic', ta nab ta xch'unbat ti sc'ope?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\