San Marcos 5

1C'otic ta jot sti'il nab ta yosilal Gadara. 2C'alal yal tal ta barco ti Jesuse, tal jun vinic ta stojolal ch'amunbil yu'un ti pucuj ti mu stac' q'uelel ti c'usi ta spase, loq'uem talel ta muquinal. 3Ti vinic taje, snainoj ti muquinale. Mu'yuc buch'u stsac yu'un mi junuc, manchuc mi ta xchuquic ta carina. 4Manchuc mi ep ta coj oy bu laj xchucbeic ta carina ti yoc sc'obe, naca xtuch'el yu'un, mu stac' stsalel. 5C'ac'al ac'ubal x'avet ta xanav ta vitstic, ta muquinale, ta syayijes sba ta ton. 6C'alal laj sta ta ilel ta nom ti Jesuse, bat ta anil ta squejanel sba ta stojol. 7Xi lic yavtae: —Jesús, Xnich'onot Dios ti oy ta cajale, mu xatic' aba ta jtojol. Avocoluc, yu'unuc ti Diose, mu xavac'bun quich' jvocol. 8Ti jech ta xc'opoj ti vinique, yu'un xi xa ono'ox laj scaj'al ti Jesuse: “Ti mu stac' alel ti c'usi ta xapase, pucuj, ictao ta yilbajinel ti vinic li'e.” 9Xi jac'bat yu'un ti Jesuse: —¿C'usi abi? —Legión ti jbie, yu'un toj epuncutic —xi tac'av. 10Ep laj sc'anbe vocol Jesús ti mu me xtaqueic batel ta yan banomil ti pucujetique. 11Nopol ti bu taje, yepal chitometic xlamet ta xve'ic ta yoc vits. 12Ti pucujetique xi xvocoletique: —Ac'o ave ati' yo' xu' xi'ochcutic batel ta chitometic le'e. 13Ti Jesuse laj yac' ye sti'. Ti pucujetique loq'uic batel ta stojol ti vinique, ochic batel ta chitometic. Oy nopol cha'mil (2,000) ta cot chitometic laj sjip sbaic yalel ta lican-ch'entic, ts'ajajtic c'ot ta nab, jic'av scotolic. 14Ti jq'uel-chitometique xi'el batic ta anil, ba yal slo'ilic ta jteclum xchi'uc ta sti'iltac jteclum. Scotol jnaclejetic tal sq'uelic ti c'usi c'ot ta pasele. 15C'alal c'otic bu oy ti Jesuse, laj yilic ti vinic ti buch'u ch'amunbil ox yu'un ti pucujetique. Jun xa yo'nton chotol, slapoj xa sc'u', tuq'uineb xa ti sjole. Xi'emic ti jnaclejetique. 16Ti buch'utic laj yilique, lic yalic ta stojol yan ti c'usi c'ot ta pasel ta stojol ti vinic ti buch'u ch'amunbil to ox yu'un ti pucuje, xchi'uc ti c'usi c'ot ta pasel ta stojol ti chitometique. 17Va'i un, lic sc'anbeic vocol ti Jesuse, ti ac'o loc'uc batel ta slumalique. 18C'alal och xa batel ta barco ti Jesuse, ti vinic ti buch'u ch'amunbil to ox yu'un ti pucuje, laj sc'anbe vocol ti iq'ueuc batele. 19Ti Jesuse mu'yuc xac' ye, c'ajomal no'ox xi laj yalbe ya'ie: —Batan ta ana xchi'uc ti ta avuts' avalaltaque, albo ya'iic scotolic c'usi laj spas ti Dios ta atojol ti laj xc'uxubinote. 20Ti vinique bat, lic yalilan ta steclumaltac Decápolis scotol ti c'usi c'ot ta pasel ta stojol yu'un ti Jesuse. Ch'ayal c'ot yo'nton scotolic. 21C'alal sut batel ta barco ta jot sti'il nab ti Jesuse, ep laj stsob sbaic talel jnaclejetic ta stojolal. Ti Jesuse com ta sti'il nab. 22Ti bu taje, ja' o tal ta stojol jun vinic ti Jairo sbie, banquilal jpas-mantal ta ch'ul na. C'alal laj yil ti Jesuse, snupilan xa banomil laj squejan sba ta yoc. 23Xi laj yal ti ep xvocolete: —Ti jtsebe ta xa xcham, avocoluc, la' cajano ac'ob ta stojol yo' ta xcol, ta xlecub. 24Ti Jesuse bat xchi'uc, yepal no'ox jnaclejetic xchi'inojan batel, ti snet'-net' xa sbaic ta spat xocone. 25Ta scotol ti tijilic batele, oy jun ants xlajchebal (12) xa jabil sts'icoj xchamel ti mu xmac ti ya'lele. 26Ep laj xa yich' svocol yu'un epal jpoxtavanejetic, ti laj slajes scotol ti c'usitic oy yu'une. Mu'yuc c'usi tun o, c'ajomal yantic ta x'ipaj batel yu'un ti xchamele. 27C'alal laj ya'ibe sc'oplal ti Jesuse, ti ants taje laj xch'ic sba ochel ti bu tsobol ti jnaclejetique. Laj stabe ta picbel sc'u' ti Jesuse. 28Ti antse xi laj yal ta yo'ntone: “Ja' no'ox mi laj jtabe ta picbel jutebuc ti sc'u'e, ta xicol.” 29C'alal jech laj spas ti antse, ja' o mac ti ya'lele, lec xa oy ti sbec'tal laj ya'ie. Ch'abal xa ti xchamele. 30Ti Jesuse laj ya'i ti oy buch'u laj scoles ta sventa ti smuc'ul stsatsale. Joyij, ta sq'uel scotol ti c'u yepal tsobolic ti xi laj sjaq'ue: —¿Buch'u junucal laj spicbun ti jc'u'e? 31Xi laj yalic ti yajchanc'optaque: —¿C'u cha'al ta xajac' buch'u laj spicun xachi? ¿Mi mu xavil snet'-net' sbaic talel ta atojol ti c'u yepal li' oyique? 32Ja'uc ti Jesuse, xjoyet sjol ta sq'uel buch'u ay picvanuc. 33Va'i un, ti antse xnicnun xa ta xi'el bat squejan ta stojol ti Jesuse, yu'un sna'oj xa ti c'usi c'ot ta stojole, jamal laj yal. 34Ti Jesuse xi laj yale: —Tseb, ta sventa ti oy c'usi c'otem ta avo'nton ach'unoje, lacol xa yu'un ti achamele. Junuc avo'nton, batan, lacol xa. 35C'alal jech to ta xlo'ilaj ti Jesuse, ja' o talic viniquetic liquemic talel ta sna ti banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ulna ti ja' stot ti tsebe, xi vul yalbeique: —Ti atsebe cham xa, jeche' xa ta xavac'be svocol ti jchanubtasvaneje. 36Ti Jesuse mu'yuc xich' ta muc' ti jech ta xalique, c'ajomal no'ox xi laj yalbe ya'i ti banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ulnae: —Ti c'usi c'otem ta avo'ntone, ch'uno no'ox, mu xaxi'. 37Ti Jesuse, ja' no'ox laj yic' batel ti Pedroe, ti Jacoboe, ti Juane, yits'in ti Jacoboe. 38C'alal c'ot ti Jesús ta sna ti banquilal jpas-mantal yu'un ti ch'ulnae, laj yil xvochlajetic x'avlajetic xa ta oq'uel ti jmuclumaletique. 39Ti Jesuse och batel ta na, ti xi laj yale: —¿C'u cha'al xavochlajetic ta oq'uel? Ti tseb li'e mu'yuc chamem, ta xvay no'ox. 40Scotolic laj stse'intaic ti Jesuse. Ja'uc ti Jesuse laj stacan loq'uel scotol. Ja' no'ox comic stot sme' ti tsebe xchi'uc ti oxvo' yajchanc'optaque. Tey ochic batel bu oy ti tsebe. 41Ti Jesuse laj snitbe sc'ob, ti xi laj yale: —Talita cum, (“Tseb, ta xcalbot ava'i, lican, va'lan”, xi ta xal ma' ti smelol taje) 42Yich'oj xa lajcheb (12) jabil ti tsebe, ta ora no'ox laj stam sba liquel, lic xanavuc. Ch'ayal c'ot yo'nton scotolic. 43Ti Jesuse tsots laj yal ti mu'yucuc buch'u xalbeic ya'i ti c'usi laj yilique. Laj yal xtoc ti yaq'uicuc ve'uc ti tsebe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\